ALGEMEEN mil No. 753. Zaturdag 10 Augustus 1872. 12de Jaarsr STRAATVERLICHTIMG Binnenlandsche bepi«tei). Buitenlandsche berigjten. o BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN zullcn op W o k n s u a c; d k n 14n d e z E u (les avonds ten 7 ure in het ge rneente raadhuis aldaar in hot openbaar, bij enkele insclirijving, aanbesteden dc levering: van Petroleum en lietgeen verder uooflig is voor de Mtraatverlieliting- in die ge- meente, tfedurende IS72/3. De voonvaarden dezer levering liggen van hcdcn ter iuzage in het voornoemde Raadhuis. Neuzkn, den 7 Augustus 1872. Burgemeester cn Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. D I E L E M A N. li^olitielf Overzigt. Onder de gelnkkige maatregelen in Frankrijk na de groote gebeurtenissen genomen bekleedt voorzckcr niet de minste piaats bet te Bordeaux gesloten verbond der verscbillende staatkundige partijen, waarbij Frankrijks regeringsvorrn voor- bands onbeslist zou blijven. Ot'scboon in naam de republiek werd aangenomenwenschte men zicb in de allereerste plants bezig te houdeu met de hcrstelling van het benarde vaderland d. i den vrede op vaste grondslagen te ieggen den bnrgeroorlog te onderdrukken, orde en veiligheid te iierstelieii en den laatsten vreemdeling met do betaliug van de laatste penning der geduchte oorlogscbatting van den vaderlandscben bodcin te verdrijven. Iuderdaad meet vvorden erkend, dat men door bet beleid van den staatsman aan wiens leiding Frankrijk zich ondanks zijne gebreken heeft toevertrouwd en vastgoklemd, in weinige maanden in eene goede rigting veel is voorvvaarts gegaan. Een thans door een groot aantal republikeineu openbaar gemaakt manifest geeft daarvan de olgende scbets „Verleden jaar vvelk een trenrig schouw- spe! Overal out ons been de nunen van den oorlog met het buitenland en van den burger krjjg de vreemdeling nog bet derde deel van ons grondgebied bezettende eene reusacbtige oorlogscbatting drukkende op onze schouders, In bet land en in de kamer partjjen in zich zelve verdeeld maar met vereende kracht de republiek bestrijdendede republiek met smart geboren, nicer geduld dan erkend, buigende onder bet gewigt der fouten en der misdaden van 't keizerrijk. „Wat zien wij tbans Het midden en het noorden van Frankrijk door den vreemdeling ontruimd de oostelijke departementeu die niet aan 't vaderland zijn ontrukt, eene spoedige bevrijding vervvacbtende de betaling van de kolossale oorlogscbatting gewaarborgd door de zamenwerking van geheel Europa het crediet van Frankrijk berleefd de nijverbeid zich op nieuw ontwikkelende de partijen magteloos gemaakt de republiek meer en meer geves- tigd door hemdie kaar met getrouvvheid be- scbermt. De dieven en moordenaars ztillen voortaan eene andere verblijfplaats moeten kiezen om ongestraft de vruchten van hun misdaad te kunnen genie- ten. Engeland dat tot dusver zijn grondgebied had opengesteld voor alien die eene aanraking met de justitie van hun land vreesden heeft. eindelijk begrepen dat het te veel misbruik was van de vrijheidom misdadigers de gelegenbeid te geven de wetten te trotserendoor eenvou dig het kanaal over te steken en op Engelands grond een veilige schuilplaats te zoeken en te vinden. Met de meeste staten van Europa cn ook met de Vereenigde Staten worden tbans onderhande- lingen gevoerd over bet sluiten van uitleverings- tractaten of verbetering van bestaande overeen komsten zoodat men eerlang een nieuwe inter- nationale kan te gemoet zienmaar die zeker den mannen van de tegenwoordige internationale voDtrekt niet welkom zal zijn. Wanneer er ecbter zijn die meenen dat Enge land voortaan ook zijn grondgebied zal sluiten j v°°r politieke vlugtelingendan bedriegt men j zich zeer. Even als Nederland stelt Engeland er prijs op steeds gastvrijheid te verleenen aan hendie om staatkundige redenen bun geboor- tegrond moeten verlateu. Geen gevlugt inisda- diger zal wordeu uitgeleverd indieu de overtre- diugvoor vvelke bij vervolgd wordtvan staat- kundigeu aard is, of zoo bij voldoende bewij/.en levert, dat de misdaad, waarvan men hem aao- klaagt, slechts is uitgedacbt om hem te doen uitievereu teneinde hem om eene staatkundige reden te vervolgen. ilet parlement zou zooda nige uitlevering nimmer goedkeuren en geen vrijheidlievend gouvernement zou die ook ver- langen. Neuzen 8 Augustus. Gisteren was het de dag, waarop onze algemeen geacbte en zeer gewaardeerde geneesbeer de beer J. van Pienbroek de 25jarige vervulling van zijne betrekkiug als genees- heel- en verlos- kundige in deze gerneente berdachtvele waren de bl jjken van achting en toegenegenheid, welke ZEd. nmgt ondervindenzoowel van binnen als buiten deze piaatsvan een drieendertigtal ingezetenen ontving bij tot aandenken een prach- tig gescbenk. Moge bet den beer van Pienbroek nog vele jaren gegund zijn, in zijne betrekking met lust en ijver werkzaam te zijn. Gedurende de vorige ntaand zijn bet kanaal albier opgevaren 09 zeeschepen, metemle 13850 tonnen en 284 binnenschepen, rn. 21805 t. en afgevaren 78 zeeschepen. m. 10091 t. en 278 binnenspbepenm. 21234 t. Totaal sedert 1 January 1872 zijn bet kanaal opgevaren 207 zeeschepen m. 48279 t. cn 2010 binnenschepen m. 132032 t.;,en afgevaren: 250 zeeschepen. m. 49101 t. en 1953 binnenschepen m. 128157 t. In de 7 eerste maanden van 1871 zijn bet ka naal opgevaren 400 zeeschepen m. 09108 t. en 2144 binnenschepen m. 129.391 t. en afgeva ren 458 zeeschepen, m. 85058 t. en 2147 binnen- schepen m. 131304 t. Floelii, 7 Augustus. Ileden avond is door A. van Koelen albier eene duif gevangen wier linkervleugel met bet volgende was gemerkt „27. A. Lagacbe Bruges." Waarschijnlijk is genoernde vogel door de bevige onweders van zijne koers geraakt. Zaamslag, 9 Augustus. De beer A. van Appeldoorn J.Lz., kandidaat bij de cbristelijk go re formeerde gerneente, beeft voor het op hern uitgebragte beroep als predikant bij die gerneente albier, bedankt. Oostburff, 8 Augustus. De 29ste al- gemeene vergadering der onderwijzers vereeni- ging in bet 5e schooldistriet der provincie Zee- land zal dit jaar albier gehouden worden op Donderdag den 22 Augustus a. s. des morgans te 10 uren. Vol gens gernebt zou bij bet ministerie van oorlog bet voornemen bestaan om bij ieder rege- ment van ons leger 2e luitenants aan de bestaande formatie toe te voegen en dezen to bestemmen voor speciale diensten. In verbaud daarmede zon aan de onder offieieren, die voldoend examen voor 2e lnitenant liebben afgelegd maar die wegens gebrek aan plaatsen niet konden benoemd wordenalsnog zonder nader examende rang van 2e Untenant ver'ieend worden. Dat er veel vlas nit de Zeeuwscbe streken komt, blijkt hieruit dat er zaturdag 11. 40 schepen geladen met vlas de Dordsehe Kil binnenvielen, en de veerpont te 's Gravcndeel ongeveer 3 uren niet over kon wegens de versperring der schepen van welke eenigen averij bekwamen. In een ingezonden stnk in de N. R. Ct. wordt weder de aandacht gevestigd op de eigen- schnp der zonnebloemen om een groote hoeveel- lieid schadelijke gassen op teslorpen. Een vekl met zonnebloemen bezaaid, maakt een moerassige omgeving gezond. Men sehrijft nit Zwollevan 5 Augustus jl. Dezen morgen is ter gerneente secretarie een zonderling gescbenk bezorgd, namelijk een kind van ongeveer D/s jaar. Zekere J. K. Jansen en zijn vrouwwegens bedelarij en bet te von deling stellen van drie kinderen zijn door dc regtbauk veroordeeld tot drie maanden opsluiting en geldboeten, met last, dat zij na afloop van de gevangeuisstraf zouden worden overgebragt naar een bedelaarsgesticht. Deze liedeu hadden een nog zeer jeugdig dochterlje, en de vraag rees, waar dit kind arm- iastig was, to Assen, te Stapborst, of te Zwolle. Voorloopig werd bet met de moeder in het buis van verzekering bier ter stede opgenomen Op de aanvrage, door de eommissie van adrninistratie over dat buis aan den minister van justitie gerigt hoe zij met het kind moest bandelen is geaut- vvoord dat Jantje Jansen door de zorg der ge noernde eommissie behoorde „te worden gebragt aan bet gemeentebuis te Zwolleen afgegeven ter gerneente secretarie, onverscbiliig of men bet daar al of niet aanneemt". De eommissie van adrninistratie heeft heden aan deze^ ministeriele beschikking gevolg gegeven en het kind door de bewaarster op bet stadbuis laten brengen. Door de zorg van den beer com- missaris van politie is bet voorloopig uitbesteed. De veestapel der provincie Groningen be- stond op het einde des vorigen jaars nit 28.462 paarden 43 ezels 100 trekossen, 109.563 run- deren, 80 351 schapen, 2.387 bokkeu en geiten en 15.949 varkens. Onder de artikelen, die jaarlijks naar't bui- iCuland worden uitgevoerd behooren vooral ook de beenderen genoemd te worden. In de laatste 10 jaren bedroeg de uitvoer van dat artikel te Ilailiugen alleen 2.015.000 kilogr. ten vorigen jare werden daar nog 292.520 kilogr. ver- zonden. In t buitenland zijn de beenderen als meststof voor de landerijen zeer gezocbt. Wij veinemen dat Z. Iveiz. H. de groot- vorst Alexis van Ruslandderde zoonvanZ.M. den keizer aller Russen eene reis zal onderne- men naar Nederlandscb Indiewaar bij reeds binnen kort wordt verwacbt. Volgens de Gazette de Liege, beeft de Nederlandscho regering aan bet buis Era. en L. Nagant teLuik, de vervaardiging opgedragen van een aantal Remniington karabijnen bestemd voor kavallerie, genie en uiarechaussee. Eerlang worden bier te Iande verwacbt de heeren Felix Voisin en burggraafd'Haussonville, leden der nationale vergadering in Frankrijk die gedurende bet aanstaand parlementair reces daar to lande de verscbillende gevangenissen in Nederland zulleu bezoekei:met bet doel om de resultaten banner bevinding mede te deelen aan de eommissie voor bet onderzoek van de mid- delen tot verbetering van bet strafstelsel in Frankrijk. Bij de rede door von Dol'inger bij bet universiteits jubile to Muncben gehouden ber dacht spreker na bet verval der Luikscbe academie gescbetst te bebben en dat te hebben toegeschre ven aan bet gemis van vrijheid, de Leidscbe akademie in de volgende woorden lliertegenover staat Leiden de prins van Oranje en do staten schonken aan deze stad als belooning voor de beldhaftige verdediging tegen de Spaansche belegeraars eon academie. Te midden van bet krijgsgewoel opgerigt, bezat zij reeds in de eerste jaren van baar bestaan een tal van uitmuutende leerareu. Uit bun midden kwam Hugo de Grootdaar leerde Scalinger misscbien do grootste en geniaalste geleerde van dieu tijd. Daar werkten Boerhave, Ruhnkenius, Scbultens en nog een groote rij geleerde mannen mag Leiden opnoemen. Leiden beeft geen tijd van verval gekend en was en bleef de voor- naamste stenn zoowel van de Hollandsclie we tenschap en litteratuur als van den nationalen gcestdie dat land tot een der eerste. wereld magten verheven beeftal is die tijd ook voorbij. Leiden alleen weegt zwaarder in de geschiedenis van den menscbelijkcn geest dan gebeel Polen en Hongarije te zatnen. o Men meldt uit Antwerp1?"5 Augustus. Gedurende de twee laatste dnge is er zeer veel rcgen in deze stad gevallen. Gisteren namid lag om 2 uur, bars tie er een bevige orkaan los de wind was zoo geweldig bat, aan de werf de stoelen en tal'els, Welke aan de deure.i der her- bergen stonden hot omlerste bovon slocgen. Op de nieuwe boulevards zijn vorseheidene jonge boomen ont.wort.eld. Da zeillioot llercule" welke zicb nabij Lillo lievond, is door den wind de steng afgeslagen en heeft zijn vlag vcrloren. Vele andere geriiige sclia ie is door dozen orkaan veroorzaakf. -De 19e trekking der leaning van 1867 der stad Brussclzal op vrij lag 16 Augustus piaats bebben. Donderdag heeft Frankrijk zijn sehnld met Zwitserland vereftend door twee millioen francs aan de Zwifsersebe regering nit te kecren. Het krijgsraaterieel van Bourbaki's leger zal nit terug- geveu worden, Het cijfer der kosten van den bomv enz, der nieuwe groote opera te Parijs is thans met eenige zekerbeid te bepalen 40 millioen frames. De kosten van den bouw, waaronder begrepen zijn inetsel-smids-, timmer en scbrijnwerk manner, beloopen nil reeds 25 millioen en z ullen klimmen tot 28'/- millioen bet beeldbouwwerk (de ornamcnten) kost 1.800.000 francs en het statuariscb gedeelto met bet kunstschilderwerk 100 000 francs. De onteigening der benoodigde terreinen door de stad Parijs beeft 11 millioen gevorderd. Tot bestrijdiug der kosten is zooals men weet van wege deu staat aangewezen de opbrengst van den verkoop der volgende domein^ goederen het park Monceaude terreinen be- schikbaar geworden door de verandering der nationale bibliotheek en van de kazerne du Cha teau d' Eau het Trocaderode oude kazernen des Carmes en dit Montblancde oude kerk der Baruabiten in de Cite en eindelijk de terreinen en gebouwen der tegenwoordige opera, welke onmiddelijk in veiling zullen komeu na voltooi- jing van bet nieuwe gebouw. Te Parijs zijn twee Engelscbe politie agen- ten aangekomendie bet spoor zoeken van zekeren JoeSundees. die een moord heeft gedaan en deswege ter dood was veroordeeld. De dag vbbr zijne teregtstelling ontsuapte bij cebter uit de gevangenis Newgate te London. Tot Calais beeft men hem kunnen volgen maar daar heeft men zijn spoor verlo re a. Dat bet den ge\Vezen keizer der Franscbert niet gcraden is zicb vooralsnog in Duitschland te vertooneu bleek dezer dageil in Thuringen waar een eerzaam Weener zeep fabriekant, voor zijn genoegen op reis voor den exkeizer weni aangezien. Het volk liep te hoop voor zijn hotel, mannen en vrouwon meer dan drie duizend in getal, bieven dreigende kreten aan „ik beb mijn man verloren riep eene vrouw, ,.ik twee broe- ders", zei een auder, ,,ik ben mijn arm kwijt" weder een derde ,,'t is alles zijn schuld weg met hem lafaard kom beneden of wij zullen u halen." Werkelijk maakte men daartoe aan- stalten, toen de politie titsschcn beide kwam en 't baar gelukte deu koopman door een achterdanr te doen ontsuappen en naar 't station te geleiden, waar hij met achterlating van zijn bagagein een gereed staanden trein kon vlugtcn. Uit Berlijn wordt geschreven dat de berigten omtrent de cholera aldaar zeer overdreven zijn. Er zijn iu 12 dagen Wei 4 gevallen voorgekomen, docli dit is des zotners niets vreemds en kan onmogelijk een epidemic genoem 1 worden. Zaturdag beeft er op de Lancashire en Yorkshire lijti bij Manchester een groot spoorweg- ongcluk piaats gchad. Door een a'utis in het sein liep een kolentrein juist van de wissciplaats toen de Sontbport trein met een vaarl van 30 mjjleu in een uur aankwam, Waardonr licide tfcinen iu botsing kwamen. De schok was verscbrikkelijk. De locornotief werd verbrijzeld en de tender van do rails geworpen. Drie wagens vol passagiers werden omvergewoi'pen. Volgens de laatste be rigten zijn 4 pcrsoneu gedood en acht of ticn ernstig gekwetst. ZEETLJDirVGEN. mm* Van 2 tot en met 8 Augustus liepcu doze bavoii bunion, met bestemming voor ^icut, do navolgende sohopon, als j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1