AANBESTEDING. Handelsberigten. Ad vertentien. GPENBARE AANBESTEDING. OPGNBARS AANBESTEDING. Galanterien, Blikwerk, PORCELEIN M AAIIDEWERK STEEN KOLEN, PUIKE PERU GUANO, OPENBARE VERKOOPING BEL AN GR UK VOOR MAAGLIJDERS! EXTRA GROVE EN SUPERPHOSPHAAT, WORDT GEVRAAGD plaats verwijderd was, omver geworpcn, maar evenmin als ecn in den omtrek zijnde boer, heeft hij eenig leisel bekomen. I)e drie frag- meuten van dezen bolide, die eene zwartachtige klenr heei't, zijn naav de mairie van Saint Amand de Vcndoine overgebrngt. De ingenieur llitnlein te Mainz, de nitvin- der van den lnchtballon die bestnard kan worden, lieeft indentijd te Weenen, in tegc-nwoortlighcid van den keizer en vole deskundigen proeven daarmede genomen. Hierna is hem eene so in van 40.000 tl. toegestaan voov de vervaardiging van cen grooten ballon, onder voorwaaruc dat dezc in Ooster.rijk zal worden gemaakt. Dat lnehtgevaarte nadert zijne vdltodijing. Sommige Italiaansclie bladen gewagen van een verzakkingwelke aan den grooten kocpel van den St. Pieter zon zijn waargenomeu, en welke veroorzaakt beet to zijn door bet maken van openingen in den koepeL in strrjd met de boinvplaunen van den grooten Michel Angelo. lteeds zou de pans een conmvissie benoemdheb- ben oni de zaak te onderzoeken. De inlandscbe kolen zijn in Engeland zoo duur, dat zich bet zeldzame geval voordoet dat sommige Engelsebe fabrieken Belgische kolen stoken. De verbazende stijging der prijzen is onder meer't gevolg van dc aanbondende lconsver- hooging. Te London is eene zoogenaamde braudkast gemaaktdie hareu inhond niet alleen tegen brandmaar ook tegen diefstal beschut. Pen dien einde zijn de wanden met krnid gevuld, zoodat hij die er op slaat, of niet juist weet boe die kasi wordt <epengemaaktdoor bet nit elkander springen der wauden wordt gedood. IIet binnenste gedeolte der Last blijlt bij die ontploffing ongescbonden. Dezer dageo overleed de grootsle grond- eigenaar op aarde. 'tis de beer Augustus Smith, eigenaar van de Scilly eilanden bij de znidwest- kust van Engeland. De :groep bestaat nit 140 eilandjes en rotsen de geznmenlijke oppcrvlakte wordt op 2256 hectaren gescbat. Op de diamantvelden in Zuid Afrika. waar reeds verscheidene bladen in bet Engelsch ver- scbenen wordt nu ook eene Hollandscbe courant uitgegeven die den titel voert van v Del vers Cou rant." Op den Missisippi in Amerika is de ketel gesnrongen van de stoomboot James Malbnrn waardoor 15 personen zijn gedood en velen gcwond. Volgens een blad nit Canada de „Nieuwc Wereld" zullen we weldra door de lucht vliegen. Dezer dagen zag men een beer te Montreal bet luehtruim reeds doorklieven. Hij deed (lit door iniddel van een met gaz gevnlden zakaan 't ligchaam gebonden zoodat bij ■er op dreef en voortgestuwd werd door cen paar knnstvleugels die door handen en voetea in beweging werd en gebragt. Aanbestedingen. Op vrijdag den 16 Augustus 1872, des voor- middags ten 10 are. aan bet gebouw van liet provinciaal bestuur te Middelbnrg: Het inrigten van eene bestaande lceet te Hans- weert tot telegvaafkantoor en vvoning voor den beambte. De besteding gesehiedt alleen bij inscbrijving, volgens 434 der Algemeene Voorscbriften. Prijzen tier* Effecten. Amsterdam, 5 Augustus. -. 0 4 ISoKerdauu 5 Augustus. Gent, 2 Augustus. I.onden, 5 Augustus. De BEHEERDER vnn den KLEINE STEELE POLDERgemeente Iloek is voornemens op Maasdag den 12 Augustus 1872 des namiddags ten 3 uve, in bet logement „d e Gouden Leeuw" bij J. B. de Foet.jaeger te Philippinein het openbaar aan te besteden, de aan dien polder nit te voeren werkeube staande in A. het leggen van 15000 vierk. me> ters Wiatermat^ en U. liet leggen van 3000 vierli. me ters Zomermattbenevens het tloen van eenige kleine Aardewerkcn en het leveren van eenigeWin- ter-voorraaclsinaterialen alles met den onderhoud tot en met den 31 December 1872. ITct bestek en voorwaarden waarop de aan- besteding zal geschieden ligt dagelijks ter lezing ten kantore van genoemden Bebeerder, terwijl op franco aanvraag en tegen betaling van 0.75 dezelve bij hem verkrijgbaar zijn; aanwijzingin loco zal plaats iiebben des voormiddags ten 9 urc op den dag der aanbesteding. De aanbesteding gesehiedt bij enkele inschrij wag ingevolge art. 63 434 der Algemeene Voorscbriften de biljetten moeteu des middags ten 12 ure op den dag der aanbesteding franco ten kantore van genoemden Bebeerder zijn in geleverd terwijl inmiddels inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij meergenoemden Behecr- der of liij den werkbaas C. van Asperen te Philippine. De Bebeerder voornoemd A. T A E L M A N. TIet DIJKSBESTUUR van den VISART POL DER gemeente Neuzenis voornemens op Maasdag den 12 Augustus 1872, des namiddags ten 4 lire, in bet logement „d e gouden Leeuw" bij J. B. deFoeu.jaf.ger te Philippine in bet openbaar aan te besteden de aan dien polder nit te voeren werkenbe staande in A liet leptgen van 15000 vierk. meters Wintermat; en 15. liet lessen van 5000 vierk. meters Zomermat,benevens liet doen van eenige kleine aardewerken en liet leveren van eenige W inter-voor- raadsmaterialenalles met tlen onderhoud tot en met 31 31aart Hot bestek en voorwaarden waarop de aan besteding zal geschieden ligt dagelijks ter lezing ten kantore van den Ontvanger Griffier des polders terwijl op franco aanvraag en tegen betaling van f 0.75 dezelve bij hem verkrijgbaar zijn aan- wijzing in loco zal geschieden des voormiddags ten 10 ure op den dag der aanbesteding. De aanbesteding gesehiedt bij enkele inscbrij ving ingevolge art. 63 434 der Algemeene Voorscbriften de biljetten mooten des middags ten 1 ure op den dag der aanbesteding franco tec kantore van den Ontvanger Griffier des pol ders zijn ingeleverd terwijl inmiddels inlichtin gen kunnen worden ingewonnen bij voornoemden Ontvanger Griffier of bij den werkbaas C, van AsriiREN te Philippine. Het Dijksbesttuir voornoemd J. F. GOETHALS, Dijkgraaf. A. TAELMAN Ontvanger-Griffier Het BESTUUR der WATERKEERING van de CALAMITEUSE POLDERS MARGARETHA, KLEIN EN HUISSENS en EENDRAGT zal, ■let g-edurenrte eeu jaar onderhou- den van de aarde-, krain-, rijs- en steeiiglooijiiigwerlien van de zeedijken van bovengenoemde calainiteuse polders, benevens het uitvoeren van eenigeherstel- Ilngen en veriiieuwingen daar- aan met de Ievering;en van al de daartoe benoodigde bouwstoffen en arbeidsloonen. De besteding za! geschieden bij inscbrij ving en opbod, volgens art. 63 433 der A. V. voor de uitvoering van Rijks-waterstaats- werken de biljetten zullen echter niterlijk ten t w a a 1 f nre des middags van den dag der besteding vrachtvrij moeten zijn bezorgd ten kantore van den secretaris-ontvanger van gezegd bestuur te Zaamslag. Het bestek zal van af Zaturdag den 3Jen Augustus e. k. ter lezing liggen ten kantore van den secretaris ontvanger voornoemd, en is voortsop franco aanvraagtegen dadelijke betaling der kosten ad /0.50, verkrijgbaar bij de boekbandelaars DI10NT COMP. te Neuzen. Information zijn te bekomen bij het Bestuur voornoemd. De aanwijs zal geschieden op den 10 en 13 Augustus e. k. Zaamslag, den 29stel Julij 1872. II. WOLFERT, Voorzitter. E. II. WORTMAN, Secr.-Ontv. Mr. P. DRONKERS, No- tal is te Neuzen zal op Woe n s- dag 14 Augustus 1872, des namiddags ten een ure precies, in het Hotel Neuzen bij dea beer Batenburg in bet openbaar om contant geld, te koop aan Lieden Eene groote party Bordeaux-, ISijn-, Cliampag'ne-.Witte-, Porto- en IVXalaya "Wijn van verscbillende inerken op flessehen. Ecn unr voor de verkooping te bezigtigen en proeven. BOOR llITSCIIEIDIlVe VAS BEBRIJF. te AXE L. Dc Notaris S. A. D E S M I D T te Axelzal ten verzoeke en woonhuize van M. A. LEIJS- SENAARvvinkelier te Axelop Maandag den 19 August us 1872 en volgende dagen, telkens des namiddags ten een preciesin bet openbaar preseuteren te verkoopen Eene groote partij Manufaeturen bestaande: in verscbillende soorten van Broek- stofzwart LakeuVoering, gedrnkte en andere Katoenen KleedjesstofMolton Beddekleedgoedroodeu en blaauwen Baai, Merinos katoenen en wollen Doekeu Bouf- fautenHanddoekengroot assorteinent Bombenetten en KantenAchtermutsen Franjes. Blondes, zijde Linten, wollen Mat* sen, Garen en Band, Breikatoeu Lint in soort. 120 ponden zwarte en gekleunle Saijet, Naaldeu Spelden enz. Eene partij Blikwerk:, bestaande in: nette Vogelkooijen Schenkbladen, Doozen, Bnssen Tabaks Sigaren- en Toiletstellen, koperen Doofpotten Emmers. Teelen. Lam- pen Tbeestoofjes Spiegelballen in soort Petroleumlampen Harmonica's, Strijkijzers, Casserollen Potten Touwwerk. Eene groote partij PorceleinGeleijerd en AardewerkGalanterien. Bijouterien Kra- inerijen Kinderspeelgoed Winkelflesschen in soortKassen Kistjes Tonnetjes, Scba- ien BalansKoffijtnolens, Toonbanken en verder Winkelgerief en meer andere Goc- dereu. Alies bij uitgezette billetten breeder omscbreven. ELK ZEGGE HET VOORT. NB. De koopsommen tot en met de 3.— kontant te betalen. eerste soort verkrijgbaar bij C. GERRITSEN te Axel. EERSTE SOORT verkrijgbaar bij den Agent C. GERRITSEN te Axel. bij een Hollandscbe Heer en Dame met een kind te Gent (Belgie) eene flinke Dienstbod© als rueid alleen. Met goede getuigschriften loon acbt gulden per maand met verhooging. Brieven franco letter Nnieuwe Boschstraat no. 3 te Gent. Middelen van V ervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Ouinibusdienst lussclicn Hulst en Walsoorilen. Spoorwegen. Nedebland. «Certific. Werkelijke schuld 2; pet. 5G rtdito dito dito 3 66^ rtdito dito dito 4 88^ aAandeel Handelmantscliappij. 138; 'Mto esploitatio Ned. staatsspoorw. 13D] Belgib. *(_ertificaten bij Kotschild. 2* M Fcanrrijk. fllnschrijvingen 8 52* adtio5 Rusland. aObligaticn 1798/1816. 5 98;J rtCertific. adm. Hamburg 5 rtdito llope Co. 1855<5e aerie. 5 86; rtdito f 1000 1864 5 97J rtdito f 1000 18065 97^ cLoten 1866 wOblig. Hope Co. I eening 1860 4; 89| rtCertific. dito4 ?6| alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 K aObligatien 1867-1&C9 4 75; aCertificaten6 48 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch. .5 229 flOblig. dito4 178 dito spoor\?eg Poti-Tiflis. 5 93J dito dito Jelez Orel. 5 m 92.J dito dito Charkow Azow 5 m Polen. rtSchatkiat obligation. 5 73J OOSTENRIJK. flOblig. mctall. in zilver Jan./Julij. 5 65J adito dito April/Oct. 5 m 651 rtdito in papier Mei/Nov. 5 60j$ rtdito dito Febr./Aug. 5 n 60| Italic. Leening 18615 p 64| Spanje. rtObligatien Buitenl. 1867-70 3 3C^ rtdito 18713 25 rtdito Binnenlandsche3 M Tortugal. rtdito 1856-18623 m 41§ fldito 3 Turks ijk. 53 Egtpte. dito IS 68 7 88j Ambwka. ndito Vereenigde Stnten (1^74) 5 9 5 ndito dito dito (t9t»4') 5 -- ndito dito dito (tS8*2) 6 ')84 ndito (tito dito t s S 6 adito -i ndito dito H V duTll ptlDH 6 87 j dito Atl. Or. W S])w. »hi<> s: i dito dito g«conso]id«crde 7 -dilo dito debrnture-8. 8 dito St. Paul Pae. Spw. le sec. 1 ■dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1809 dito. 7 Brazil^:. a Obi. ndito 1865 5' 9-:,?, Mexico. dito 1851 :i 1*4 Grenada. dito nfgestempeld 6 193 Venezuela. dito 3 10; Ecuador. dito 1 De amvoer was niet groot doch voldoende, Tarwe 10 a 20 ct. hooger, Rogge 10 ct., Koolzaad 1 liger. Zeeuw9t4ie en Vlaamsche Tarwe f 13,-- a f 13,70, Over- maassche f 12,-- a f 12,90 mindere f 10,80 a f 11,80. Rogge Zeeuwscbe ec Vlaamsche f 6,70 a f 7,20, Overniaassche f 6,40 f 6,90. Gerst, Zceuwsche winter f 4,20 a f 5,mindere f 0,00 a f 0,00, zomer dito f 4,— a 4,SO, mindere f O.OO a 0,00. Haver, korte f 3,60 a f 4,60, lange f 2,80 a f 3,80. Paarden- boonen f 6,50 a f 6,80. Duiveuboonen f 7,50 a f 8,00, Bruineboonen f 12,00 a f 13,00 mindere f 8,00 a f 10,00 Witteboonen, Walchersche f 10,50 a ft 1.50, Zeeuvvsche f 9, a f 10,00, mindere f 6,-- a f 8,50. Erwten Walchersch f 7,50 a f 7,30, Zeeuwsche f 7,'^0 a f 7,50, mindere f 7,a f 8,--. Koolzaad 56 a 64 Lijnzaad zonder liandel. Meekrap aaubiedingen klein, prijzen als voren. Roode en Witte Tarwe fr. 30,50. Rogge fr. fr. 13,— per 60 kilogram. Haver fr. 14,25. 16. Panrdt nboonen fr. 16, Koolzaad fr. zaad fr. 37,Lijnkoeken fr. 24,—. Koolzaadkoeken fr. 17,50. Bote! per kilogram fr. 2,60. Eijeren fr. 2,45 per 26 stuks. 14,50. Gerst Boekweit fr. 40, Lijn- Vaste prijzen. WelEd. Ileer Apotheker von Giraborn te Emmerik. Verzoek wederom inij zoo spoedig mogelijk te zenden beele, lialve en kvvart pakjes Zuiveringszout. Dezer dagen verklaarde de Ileer J. Mul in de H lanemmermeec mij, dat zijne vrouw zes jaren had geleden aan maagkramp en dat die pijn na het gebruik van slecbts 2 pakjes was geweken. Vele andere menschen in zijne bunrt gebruikten Uw zont met even goed gevolg. Eerlijk lean ook ik Uw verklaren, dat Uw zout voortreffelijk werkt, hetgeen lk dikwijls van de verbruikers verneem. Vertrouwend op cenc spoedige toezending tccken ik met de mecstc hoogachtmg Amsterdam, Beerenstr. 106. Mertens. Dit alleen echte, onvervalschte Univers^el-Zllivevings-Zout j3 allergunstigst bekend wegens zijne genezende uit- werking bij alle Mriagkwilen. Verkrijgbaar in 1/4 pakjes a IS, in 1/2 a .>d en in 1/1 a 60 ets. te Neuzen. G. \Y. HOUTZAGER Apoth Aardenburg J. A. W. den Decker Axel: Wed. J. Veenhuizen BiervlietP. Luteijn HulstJ. Borgh- steijn; Middelbnrg: F. B. den Boer, hoek markt en bij H. J. Martijn, korte Noordstr. Oostburg: A. J. BronswijkSas van GentG. H. StubbeSlots: A. Abrahams; Vlissingen Gasille, Apoth. en A. J. B. Stap IJzendijke L. J. Bevin. En in de andere plaatsen in de bekende depots. Brochures over bet gebruik en Getuigschriften gratis, o- Bij den aankoop van dit artikel wachte men zich voor scbadelijke namaaksels en lette niet alleen op de prijzen maar, er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van J x 1 u \/fi i\r nm Emmerik d. R. H. VON GIMBORN, Apoth. en Fabrik. v. chem.-tecbnische Praeparater.. op ZATURDAG DEN 17<Jen AUGUSTUS 1872des namiddags ten 2 urein het Loge- rnent bet „Wapen van Zeeland," bewoond door J. den Decker te Zaamslag, in het openbaar aan besteden VAN Van Vi.issingen naar Boesseien en Neuzen: elken dag des movgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hoedekenskerke en Hansweert elken I ingsdag, Woensdag, Fonderdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11,30 uur. Van Warsoorden naar IIansweert, Hoedekenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags namiddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag, des middags 12,30 uur. des Zondags namiddags 1,30 uur. des Maandags namiddags 3,30 uur. van Neuzen. van Vlissingen. Woensdag 7 Aug. voorm. 4,30 u. voorm. 10,30 u. Donderdag 8 5,-— 11,— Vrijdag 9 5,30 11,30 Zaturdag 10 6,12, Maandag 12 8,nam. 2, Dingsdag 13 9,3, Vertrek te Walsoorden 's voorm. 4.30 's nam. 4.15 Aankoinst Hulst 6.30 6.15 Vertrek Hulst 9.1, Aankomst Walsoorden 11.3. van Neuzen n. St. Nicolaas en Mechelen 6,45. 10,20. 1,53. 6,30 Axel Hulst a it Clinge ,i a Aankomst te St. Nicolaas Mechelen 7,—. 10,36. 2,13. 6,46 7,15. 10,52. 2,30. 7 7,30. 11,07. 2,45. 7,15 7,47. 11,25. 3,02. 7,32 9,21. 1,05. 4,20. 8,50 DRUKKEKIJ VAN DHONT COMP. TE NEUZEN,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2