ALGEMEEN No. 752. D~2. Woensdag 7 Augustus 12de Jaarg. Binnenlaiidsche bermten. Buiteniaudsche berigten. o O ABONNEM E N T. V E 11SCIIIJ N T WOENBDAGr EN Z A T LJEDAGr DIIONT C II P. te Eeuzen. A D V K R T E N T I E N. Ongefrankeerdc brieven worden niet aange- nomon. Jr*olitieli Overzi<rt. Men kent de kreet die door Europa klonk toeu v. Bismarck met zijn milliardeu eisch voor den dag kwam. Was liet bekend dat by de groote geldmagten meer dan vroeger van milli oenen gesproken werd, uitzinnig sebeen de eisch, waarbij Frankrijk eene oorlogschatting van 5 milliarden of 5000 miilioen frs. werd afgevraagd die eisch sebeen zoo wonderlmar, dat men ze bij den eersten klank als een opgeraapten leugen vervvierp en toen ze eindelijk toch werd bevestigd Duitschland in de oogen van gelieel on,8 wereld- deel er door vernederd sebeen. Wat sympathie bet in den grooten strijd had gevolgd thans werdde men zich van Duitschland met onwil af als van een grimmigen en inkaligen woekeraar, niet te vreden voor en aleer bij bet liartebloed van zijn slacbtoffer heeft uitgezogen, ja men ging zelfs zoover te verzekeren dat Frankrijk aan zulk een tractaat rnimmer koude noeh zoudo willen voldoen. En tbans, wat tafereel wordt daar op bet dock der wereldgescbiedenis in den vortn van meer dan 43 iniiliarden of 43 duizer.d millioenen voor de verbaasde wcreld afgeteekend. v. Bismarck is geregtvaardigd en Europa staat als stom bij de aanbieding van zulk een collos- salen rijkdoni, tenvijl bet gewoou menscbenver stand duizelt bij eene inscbrijving, vvaarvan alleen de eerste inlaag14 pet.bijkans bet dnbbele bedraagt van 't gecu door Frankrijk gevraagd wierd. Dat zulk een schifferenden uitslag in Frank rijk zelf cn daarbuiten den diepsten indruk heeft gemaaktlaat zicli gereedelijk gevoelen en dat bet ook niet onbreken zou aan beschouwingen liaar aanleiding (tier gebeurteniswas te ver vvacbten. In Frankrijk zelf is natnnrlijk de nationalc trots hoog opgewekt. Men kan nu na al de vernederingen, wcer eens spreken van de grand nation" door geen volk ter wcreld geevenaard in aanzien in vertronwen, in rijkdonimen kan nu den gebaten vreemdeling binnen weinige maanden van den vaderlandschen grond verwij deren, ja men kan nu zelf den tijd zien naderen, dat al do geleden nederlagen door een schitte renden weerwraak znllen worden uitgewischt. Dat met dit laatste idee velen in Frankrijk zwanger gaan is zeker en dat, wanneer de wijs heid zijner bewindslieden bet land er niet voor beboedt, de kreet: „naar Berlijn" met vrengde door een groot deelzoo niet de meerderheid des volks met geestdrift zon worden gehoord is niet minder waar. 'tis nu bepaald zeker, dat in 't begin van September niet alleen de keizer van Oostenrijk, maar ook de Russiscbe czaar een bezoek zal brengen aan Berlijn. Dit berigt beeft in Duitseh- land's hoofdstad niet weinig vreugde gewekt tronwens 't gewigt van die zamenkomst der dric keizers is niet te ontkennen. Dat Prnissen en Rusland, zoo sebrijft men nit Berlijn, op goeden voet met elkander staan weet nien maar de komst van den czaarjuist nu de keizer van Oostenrijk aanwezig is, beeft klaarblijkelijk de bedoelingom te doen zien, datde Verstimmung", die sedert den krim oorlog tnsscben Rusland en „het ondankbare Oostenrjjk" geeft geheerscht tbans zeer verminderd is. Voor eene hernieuwing der zoogenaamde „beilige alliantie" beboeft men in 'tgeheel niet te vreczen zonder twijfel heeft de zamenkomst geen auder doel dan een bij nitstek vredelievend. De Weenei- Neuc Freie Presse is veel minder ingenomen met bet „Fttrsten Spectakel", en t' blad beklaagd reeds bij voorbaat den Pruissiscben opperceriemoniemeestcr. Doods- angsten zal deze moeten uitstaan want wie van de twee keizer-gasten moet regts van keizer Wilhelm zitten, wie links, enz. enz. o De milicieus verlofgangersdie, op 13 en 22 Augustus e. k.onder de wapens moeten komen znllen voor zooveel zjj zich niet regt- streeks naar bunue corpsen begevenzicli to 'sGravenhage verzamelcn en wel op den 13u in de ICoekampdes voormiddags ten 9 lire de milicieus van het 3e regement infanterie bestemd voor Vlissingen cn Middelbnrg, en die van bet Ge regement infanterie, bestemd voor Bergen op Zoom des voormiddags ten 10 ure, iniliciens van het 4e regement infanterie, bestemd voor Gouda en Leiden des voormiddags ten ll1/"2 ure, al de overige iniliciens der infanterie. Op den 22n des voormiddags ten ll'/.2 ure, aan het gebouw van bet proviuciaal bestuur, al de milicieus van de vcsting-artillerie. Naar wij vernemen is bet lijk van leapt. L. den Deck, jl. zondag aan Walzoorden ver dronken, opgeviscbt en tc Autwcrpen ter aafde besteld. De arrondissements regtbank te Goes, beeft volgens de G. Ct. oji 22 Julij 1872, 0. a. de uavolgende vonuissen uitgesproken 1. J. F. V. D. W. 39 jaar zoon van Jan Francies werkmangeboren cn wonende te Hontenissebeklaagd van overtreding ter zake van plaatseljjke belasting, door bet bonden van een bond in de geineente Hontenisse, zonder daarvan aangifte te doen ten kantore van den ge ineente ontvangerveroordeeld in eene geldboete van vjjf gulden subsidiair in eene gevaugenis straf van drie dagen en in de kosten van bet geding, verhaalbaar bij lijfsdwang. 2. C. K. 26 jaar. metselaarskneclitzoon van Jacobusgeboren en wonende te Neuzenbe klaagd van arglislig wegnemen en zich toeeige nen van een ijzeren ballastschoD daarvan vrjj- gesproken de kosten te dragen door den staat. Volgens het Gentscbe blad le Bien Public zijn de staten van Zeeland geneigd om tot op zekere boogte toe te geven aan de vcrtoogen die door Belgische en andere vreemde grond- eigenaren in Zeeland tegen het ontworpen nieuwe polderreglement zijn ir.gediend. Uit officieuse bron wordt aan hetUtr. Dbl. medegedeeld dat de minister van binnenlaiidsche zaken een kabinetscbrijren beeft doen toekomen aan de commissarissen' des konings. omdeaan- dacht van gemeentebesturen to vestigen op bet dreigend gevaardatde cholera, die in Rusland beerscht, naar westeljjk Europa overslaat. De minister dringt op bet nemeu van voorzorgs- mnatregelen aan om deze ramp zooveel moge lijk af te weren. De ge van gen is voor veroordeelde vronwen te Woerden is thans ontruimd. Eergisleren zijn de 100 bewoonsters per spoor naar 's HertogeiL boscli vervoerd. Men v-erncemtdat de gestolen geiden van mcjonkvronw van Westrenen waarmede de dieven zich naar Noord-Amcrika begavenin handen van dc politic aldaar gesteld zijn die ze naar Utrecht over zal zenden om ze weder aan de regtbebbende uit te betalen. Men meldt nit Rbijnsburg de volgende bijzonderheid, dat G. Ravensbergen zich gisteren in de geboorte van zijn dertigste kind heeft mogen verheugen. De Tijd meldt dat de boofdredacteur van dat blad de beer J. A. Smitsis overleden. Men meldt uit Arnhem, van 2 Augustus. In de laatste dagen hebben kwaadwilli'gon van acbttien paarden, in verschillende weideu onder de gemeente Angerlo gelefen, de sfaarten afge- sneden. De rijksveldwacht deed alle moeiteom de schuldigen op te sporen, ecbter zonder gevolg. Het gelukte eindelijk aan den ijverigen boofd agent van politic Melle te Doesbnrg, een gedeelte van bet paardenhaar te bemagtigeu dat reeds verkocbt was, cn zoodoende znllen de dalers spoedig gevonden worden. Verleden week kreeg de beer bnrgemeester te Noordeloos, tevens ook bnrgemeester der ge ineente Hoog Blokland, de tijding, dat in laatst- genoemdo gemeente in een sioot of vliet, werd (Irijvende ge/.ien een gevnlde dock, die een ondrageljjken reuk van zich gaf. Naar vermoeden van den berigtgever, zou de inhond van dien doek bestaan in een kinder- lijkje, dat in vergevorderden staat van out bin - ding verkeerde. Ook in bet dorp zelf was bet gerucht dienaangaande verspreid. De barge meester spoedde zich aanstonds naar genoemde gemeentedie op bijna twee uur afstand van Noordeloos is gelegen. Onder eeu bevigeu stortregep. kwam hij er aan. Na de aangewe- zen getnigen gehoord te hebbenbegaf bij zich met deze laatsten en den vehhvachter naar de aangeduidc plaats. De berkende doek werd ge vonden, geopend, en nu bleek het, dat er niets meer of minder in zatdanbedorven zoutevisch. De doopsgezinde gemeente te Sappemeer Hoogezand c. a., beeft aan de vronwen bet kies- regt voor bet beroepen van een predikant toege keud. Het besluit daartoe is gebaseerd op de overvveging dat de vrouwen in den regel meer belang stellen in het kerkgaan dan de manncn en dus meer belang hebben bij de keuze van een predikant dan de mannen. In de Leeuw. Ct. leest men de volgende enriense advertentie: „Heden overleed mijne dierbare en onvergetelijke echtgenoote, in den onderdom van 44 jaren en ruim 9 maanden na eene echtvereeniging van 14 jaren mij na- latende drie kinderen. Hoewel zij nietinvollen roem des geloofs de eeuwigheid is ingegaan meen ik evenwel genoegzamen grond le hebben, om te vertronwen dat zij als eene in zich zelve gansch ellendige, met een helder gezigt in den weg der verlossing, als eene steeds op de ge- regtigheid van den Heere Jezns pleitende aan- roeper van des Heeren naam de eeuwige ruste zal zijn ingegaan om te deeleu met het van zonde en strijd verloste en duur gekocbte volk des Heeren." Bij de behandeling van een voorstei tot verbooging van de bulpondenvijzers-traktementen in den gemeenteraad te Oosterlingwerfzeide volgens de N. R. Ct.het raadslid Klooster woordelijk het volgende: „Ik ben in gemoede voor dat beginsel maar ik wil 't niet openbaar hebben en daarom ben ik er tegen." Het voor stei werd in stemming gebragt en met 7 tegen 1 stem (die van den beer Klooster) aangenomen. Een zeer booggeplaatst persoon te Bmssel begroette de tijding dat dc koningin van een dochter was bevallen met den uitroepC'esr. triste surtout parceqtie cette pauvre Reine sera obligee de recommencer. De gemeenteraad van Gent heeft in zijne zitting van jl. maandag bet program ma vastgesteld van de feesten welke ter gelegenheid der groote internationalo scbijfschieting van de bnrgerwaclit znllen plaats hebben. Men rekent op vele be- zoekers zoowei uit Engeland en Nederland als uit Frankrijk. Reeds worden vele toebereidselen tot het feest gemaakt. Het progranuna, hetwelk nog niet volledig is, bevat1». voor zondag 15 September, plegtige ontvangstfestival voor al de muziekgezclschappcn en de bnrgerwaclitvolks- concert op den Kouter20 voor maandag 1G September, wapenscbonwing van de bnrgerwaclit en de vreemde schntters opening van de scbijf schieting.; k on ink lijk banket; gala-concert in den scbouwburg; volksbal3o."voor dingsdag 17 September, scbermkampstrijd groot gymnas- tiekfeestccn Veuetiaansck feest 4°. voor woensdag 18 September groot veldfeest in bet casino. Behalve deze feesten znllen partieuliere vereenigingen den vreemdelingen ook nog festi- viteiten aanbieden. De gemeenteraad heeft voor de feesten eene snm van 50.000 francs toege- staan en de inschrjjvingen van particulieren bedragen reeds 42 a 43.000 francs. Tc Lorient verdronk dezer dagen een knaap van 11 jaren onder ijzicgwvkkende om staiuligbeden. Hij baadde met opkomenden vloed en werd door den stroom medegesleept naar een reservoir, met sluisdeuren voorzien. Zijn voet raakte gcklemd tusscben de twee detiren en naar- mate bet wafer steeg nam de knelling toe. De jongen en zijne niakkers riepen om bnlp en spoedig waren een aantal personen op de plaats van het ongeluk aanwezig. Welke moeite men aauwendde om den voet te bevrijdenalles te vergeefs de kracbt van bet water was magtiger dan ile vereende pogingeu, cn langzaam stccg bet water. De wanhopende moeder bjjgestaan door aanwezige zeelieden bield bet boofd van den om hulp smeekenden knaap omboog, tot eindelijk de vloed zoo ver gevorderd was, dat de jeugdige gemartelde als 't ware in bare armeu verdronk. Toeu bet scliip la Gazette komende van Akyab, zicli den 14 April in dc golf van Benga- len bevond, bemerkte de kapitcin in dc verte een soort van sloep nit een boomstain gesneden en waarin zicli twee personen bevonden, die naar bij vermeende noodteekens gaven. Hij liet onmid- dellijk een sloep nitzetten on hen in te nemen eri zoo kwamen zij aan boord van bet scbip. Het waren twee Hindoes, die naar 't sebeen verdwaalt waren, ofscboon men niets met zekerheid van ben kon te weten komen, daar niemand littn taal verstond. De kapitein wilde ze aan het eerste nabijzijnd eiland aan wal zctten, docli zij weiger- den volstandig, zoodat hij ze bij zicli bield cn er mede in Belgie landde. Aldaar zijn zjj onder bescherming gesteld van den Engelschen consul te Antwerpen die ben in een logemcnt in de rue de Pommes gebragt beeft, tenvijl zij bewaakt worden door een agent van politic in burgerkieeding. Een talrijke me- nigte verdringt zich voortdurend om genoemd logemcnt om lien te zien waarmede zij zicli zeer vereerd schijncn te gevoelen. Zij elen niets dan rijst, doch vorsmaden geenszins een goeden" borrel jenever. Dingsdag znllen de heeren naar Louden en van daar verder naar bun land wor den geexpedieerd. Den In Augustus is bij bet postwezen in Frankrijk de nieuwe dienst geopend tot he! overinaken van geld per telegraaf, en wel tot een maximum van 5000 francs. Men deponeert de som aan bet bnreanx en per telegraaf wordt de orde tot uilbetaling van gclijk bedrag geseind naar de plaats waar de destinataris woont De gemeenteraad van Parijs beeft besloten om de noodige geiden bescbikbaar te stellen voor het bouwen van twee nieuwe protestansche kerken. In den vrocgen morgen van jl. maandag waren op de strafplaats tc Marseille twee guil lotines naast elkander opgcrigt, waarmede, onder toevloeil van een buitengevvoon groote menschenmassa de gelijktijdige execntic plaats bad der beidc misdadigers Sitbon en Tolctlano, die zicli in dc maaud Jatinarij dczes janrs scliul- dig gemaakt bebben aan den gnnvelijkcn moord op den beer Angelo. in de rue des Tonneliers aldaar, die destijds zooveel gerucht beeft gemaakt. De derde moordenaar Nissaini genaamd is tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Woensdag jl. is te Lance, bij Vcndome (Loir en Cher) in bet vlakke veld, cen meteoor- steen (aerolitb) ffevallen, die eene zwaarte van 47 kilogr. had. Ilij is, naar vcrzekerd wordt, bij zijnen val anderhalf c! dicp in den bodem doorgedrougen. Bij dien val is bij in drieen gesprongen. Op bet oOgcnblik dor uitbarsting is een herder die ongeveer vijftien el van de Fer dric maanden binnen Ncuzenf 1, franco door hot gelieele Rijk 1,10 i, gehecl Belgie1,40 Knkete nommcrs0,05 Men abonneert zich bij alte BoekhandelaarsPostdirecteuren cn Brievenbushouders. p. i j Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor elke regel nicer0,10 Adverteutien gelieve men aan de tiitgevers in tc zenden uiterlijk Pingsdag en Vrijdag liamiddags DlilE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1