ALGEMEEN i No. 751. Zaturdag 3 Augustus 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. t ABONNE M E N T. f 1,~ V E K S C H IJ N T WOENSDAG ."EN ZATURDAG I) HO IT CO Ml>. tc Aenzeii. A D V E H T E \t T I E N. Ongefrankeerde brioven worden niet aauge- nome-n. lJolitiok Overzityt. Het schitterend feit op het gebied der wereld- gebeurtenissen is zeker wel de uitslag der mil Harden leening. De telegraaf toeh berigtdat niet voor 3 5 4 maar voor 29 5 30 milliard is ingesehreven. \Velk een verbazend succes en als men daarbij bedenkt dat dit vroeger bijkans ongelooflijk ka pitaal hoofdzakelijk uit Frankrijk zelf'is gekomen, krijgt men waarlijk een hoog denkbeeld van Frankrijks ounocmelijken rijkdom. De geestdrift, meldt men. waszoogroot. dat de bureaux van inschrijving als bestormd wier- den en zelfs bet minvermogende gedeelte des volks zijnc spaarpenningen aanboodom in dit offer op het altaar des yaderlands te deelen waardoor den gebaten vreemdeling van den va derlandschen bodem zal worden verdreven. Overigeps bepaalt zich bet buitenlandschnieuws tot het bespreken van reeds meer en minder bekende zaken. Indruk heeft in Parijs gemaakt de dood van den cenigeu zoon van den hertog van Aumale, de hertog de Guise, op dit oogenblik de meest invloedrijke prins uit het huis van Orleans, de man als aangewezen tot den opvolger van Thiers op den presidents zetelzoo deze door ligchaams- zvvakte verhinderd of de dood hem van zijnen post op mogt roepen. Tlians meent men dat de zwaar beproefde vader van het staatstooncel zal aftreden en zich dus aan deze bestemming zou willen onttrekken. Zoo worden de fijnste berekeningen der ster- velingendoor dezen 66nen vorst. de dood, vernietigd of veranderd. De moord aanslag op koning Amadeus blijft nog ook bet pnnt van raenige bespreking. van inenige liulde aan den vorst en zijne famiiie gewijd. Victor Emanuel heeft duizende adressen naar aanleiding dezer gebeurteDis ontvangen. Te Rome begaf zich eene groote volksmenigte naar 't hotel van den Spaanschen gezant. om zijne sympbatie te betuigen voor de redding van den vorst. Over de eigenljjke daders van deze poging tot vorstenmoord blijft tot dnsverre nog een ge heime sluijer verspreid. Sommigen beweren dat het de internationalen zijn, die de handen der onverlater. hebben bezoldigd maar dit bewe ren wordt weersproken door de overtuiging dat deze vereeniging door den gewelddadigen vor stenmoord nietswiunen, maar veeleer alles zoude verliezen. Met den dood van koning Amadeus toeh zou zcer zeker het constitutioneele regeringsstelsel in Spanje en daarmede het regt van vereeniging vervallen. Het meest vermoedelijke is dat do moord aan slag door de aanvoerders ran den opstand is bestuurd. Anders dan de berigten hadden doen voorzien, heeft de permanente commissie van den provin- cialen raad van Antwerpen de in liberalen gcest uitgevallen gemeenteraads verkiezingen van Ant werpen en Mechelen goedgekeurd een besluit dat do agitatie, die onder de bevolkingheerscht, zonder twijfel terstond zal doen bedaren. De evenzeer liberale verkiezingen van Namen zijn door de permanente commissie van den proviu- cialen raad dier provincie ongeldig verklaard maar tegen dit besluit is door deu gouverneur der provinciedie zelf tot de cleriale partij be- lioovt, terstond te Brussel protest aangeteekend. De Belgisclie koningin is dingsdag jl. van eene prinses bcvallen het dochtertje heeft de volgendc namen ontvangen Clementine Alberta Marie Leopold inc. o dige stemmen 276 bedr Neuzen, 2 Augustus. Heeft onze provincie reeds DomburgVlis- singen en Cadzand als badplaats ook in deze gemeente zal spoedig de gelegenbeid opengesteld worden, om zonder gevaar te kunnen baden. bedert de opeuing van de spoorwegen Gent Neuzen en MechelenNeuzea kwamen velen onzer Belgische naburen deze plants bezoeken, en wel voornamelijk met het doel, om zich te \erlustigen in de verschillende gezigten welke de bcbelde bier aanbiedt, terwijl bij warm weder velen van de gunstige gelegenheid gebruik maak ten, om zich door een bad te verfrisschen zonder nink toezigt echter biedt het zeestrand altijd gevaai aan voor vreemdelingen, waarom eenige belangstellenden het plan hebben opgevatop kleine scbaal alhier eene badinrigting daar te stellen. Eene houten loods van 8 meters lengte en - meters breedte, verdeeld in vier kamertjes wordt dan ook reeds op den Oostzeedijk opge slagen, terwijl in andere benoodigdbeden reeds is voorzien. Mogt later blijken, dat deze inrigting levens vatbaarheid bezit, dan koinen wij hierop terug. Ilontenisse 29 Julij. Gisteren even na deu middag kwara kapt. L. Deck van de Antwerpsche sleepstoomboot Progresliggende ooi alzoorden met zijnen stuunnan en den machinist op de voorliggende plaat zicb baden. Naar de sloep terug zwemmende greep de kapitein de boot mis en verdween in de diepte, alwaar bij tot dusverre nog niet is gevoudeii. Heden middag omstreeks een nur is een weikman in de buurt Kreverhille op zijn werk in bet veld eensklaps overleden. Voormalig district. Nog altijd doen zicb in dit district gevallen vau kinder- ziekte \oor, vvaaronder vaak met ongunstio-en afloop. Hier en daar vertoonen zicb sporen der ge- vreesde aardanpelziekte. Overigens belooft dit gewas eene ruime opbrengst. Allenvegen is men druk bezig aan 'tinzame- len van deu oogstdie overal uitmuntend staat. Breskens, 1 Augustus. Men verneemt, dat t.e beer C. J, Cornelisburgemeester te Breskens, door vertrek naar elders, alszoodanig zijn outslag aan den koning beeft aangevraagd. Benoemd tot hulponderwijzer alhierde beei J. J. erhorstlaatstelijk hulponderwijzer te Nieuwland. Groede, 1 Augustus. Alhier is aanne- mei gewoulen voor bet bouwen van een nieuw scliooilokaal de heer Pieter Monje voor de som van f 15376. Met geniccntebestunr van Oost- en West- Sou burg traclit van den minister van binnen landsche zaken te verkrijgen dat er eene lialte aan den staatsspoonveg te West Souburg wordt daargesteld. Er is, ingevolge de statuten, een commissie van liquidatie benoemd in de vergadering der Zeeuwscbc maatschappij van stoomvaart, gehou- den op den 29n. Door bet verliezen van haar proces tegen den staat der Nederlanden, mi als leitelijk ontbonden te beschouweii, word de liqui datie door de djrectie voorgesteld. Vroeger heete deze maatschappijMaafichajipij van stoomvaart van Vlissingen op Antwerpen. Aan de maaiidag te Goes gehouden berstem ming voor de verkiezing van een lid voor den gemeenteraad is door 283 van de 400 kiezers deelgenomcn zijnde 47 meer dan bij dc verkie zing op 16 dezer. Bij de opening der biljetten op dingsdag zijn 7 van onwaarde verklaard, zoodat het getal <*el- Daarvan uitgebragt op den heir W. E. Busing en 134op den heer B. van Asperen Vervenne. De heer Busing, de kandidaat der vereeniging Gemeentebelang, is a! zoo geko/.en. 7 llsschen Huge en Schipluiden is een man, die zijn schuit voorttrok ten gevolge der liitte dood neergevallen. Zyn bond lioptoen zijn meester op zijn blaffen geen antwoord gaf, naar de naaste woning, en blafte en liuilde daar zoo lang, tot er iemaud met het dier nieegingdie den scbipper levenloos vond liggen. In een vergadering te Utrecht gehouden is het anti sehoolvvet-verbond tot stand gekomen. De statuten zijn goedgekeurd en zullen spoedig open baa r gemaakt worden. Door iemand die onbekend wenschte te blijven is /500 voor de eerste kosten aan bet verbond geschonken, wat men al op totuv zet om baat en nijd in plants van eendragt te bevorderen. Men schrijft uit Texel van 26 Julij De wolhandel is gedrukt, vermoedelijk een gevoig der belasting van 15 pet., door de Frau- sche regering ook op die grondstof geheven. De prijzen van scliaapvee schijnen mede hun boogste toppunt bereikt te hebben, zij zijn lager enkele partijtjes vverden nog verkocht tot f 21 per stuk. - Met den liooi oogst gaat bet uit muntend alios wordt goed geborgen. y— Tusscheu Scbagen en Noordscharwoude bij Zijdevvind, is een koopman in manufacturen te Dirkshorn nit een treiu in voile vaart op den weg gesprongen, om de wandeling van Noord scharwoude naar Iaatstgenoemde plaats te ver- mijden. De man zal waarschijnlijk zijn waagstuk met den dood moeten bekoopeu. Men meldt uit Sneek Met het oog op ic zomerdaaen is door de plaatselijke schoolcominissie te Sneek in overleg met het lioold dergemeeDte, aan de onderwijzers der lage- re scbolen in overweging gegeven, de schooluren zoodanig te wijzigendat de middagschooitijd zal kunnen vervallen. Naar wij vernemenis thans bepaald van 's morgens 8 10 en 101 - 12 unr les te geven. Terwijl maandag jl de vrouw van A. B., met een kind op den armlangR bet kanaal bij de Veenebrug te Meppel op en neer wandelde, bemerkte zij in het water een drijveud voorwerp dat, naderbij bezien helaas niet anders bleek te zijn dan bet lijk van haar 5jarig zooutje. De arme moeder vvaande bet kind rustig en wel bij zijn tante. Te Franekerzijn verleden week twee menschen tengevolge der hitte bezweken. De een een man was bezig met koolzaad dorschen, en is op bet land gestorven. De andere was een vrouwdie insgelijks veldarbeid verrigte. Zij werd nog leveud 't huis gebragt doch was spoedig een lijk. In een der scbolen van Limburg is een I uieuwe rnanier uitgevonden om de kinderen te j straffen, die hun taak niet goed uitvoeren. Dezer dagen moest een jongentje tot straf 200 vliegen voor de meerle zij us meesters, vangen een ander was het ieveren opgelegd van 25 meel- wormenvoor deu nacbtegaal van denzelfden schoolmonarch. In de vriend der armen en rijken komt onderstaand beproef'd voorbeboeduiiddei tegen de varkensziekte voor. Een landbouwer in Zuidholland verklaart, dat dit mid del sedert bet jaar 1851 door hem is toegepast en zijne varkens tot dus vcrre (1870) voor alle ziekten beeft belioed. IIjj bad in 1851 lien varkens. en wel 5 stuks van dat jaar en 5 stuks van February 1850, waarvan in de maand Julij 1851 vijt stuks, welke in ecu weiland ver- blijf bidden, door gemelde ziekte worden aauge- fastvvaaronder een in hevige mn:e. Dadelijk i werd aan elk dezer 10 varkens gezuiverde sal. peter toegediend, bet aangetu -te driemaai daags 1 3 eijcrlepeltjcs vol, den nog gezonden de halve dosis met dat gevoig dat citx der aangetasie varkens reeds den tweeden dag teekenen van beterscbap gaven on de boevcelbeid sal peter trapsgewijze kon verminderd worden. Deze goede uitkoMist gaf gezegden landbouwer aanlei ding om in pet volgeude jaar de salpeter als voorbeiiqedmiikjel te beproeven. Hij gaf dus in bet iaatst der mnaud Mei bij toenemeude warmte aan ieder zijner varkens tweemaal daags ecu eijerlepeltjc vol salpeter, vennengd in de gewone hoeveelheid wei en karnemelk de varkens blevcu alien gezond en werden zeer vet. In 1853 werd hetzelfde voorbeboeduiiddei met cvengunstige uit slag aangewend. Van dit voorbelioedini Idel wordc een eijevle- peltje 2 inaa! daags gebmikt van .Mei tot October. Bij verschijnselen van de ziekte driemaai daags 2 eijerlepeltjes. (Ziekte-verschijnseien zijn blaauive vickken omler den buik). De salpeter (nitras potassae) komt in den liandel voor onder den naarn van Petersburger potascb. Daar zij gezuivcrd moet worden, is het beter om haar bij cen apotheker dan bij ecu drogist te balen. Ilet oude pond (de 5 ons) kost in het groot bij den apotheker 70 cents. De correctionele regtbank te Rijssel heeft uitspraak gedaan in de bekende zaak der aange- gane leverantien tijdens den oorlog. De heeren baron van LathenGeisenheimer eu Mur-Meu- nier zijn vrijgesproken. Fontaine is tot vijf jaren en Guffroy tot drie jaren ge vangen isstraf veroordeeld wegens mis- bruik vau vertrouwen en bedrog. Beide laatst- genoemden zullen bovendieu gezamenlijk 540.000 frs. moeten geven tot vergoediug vau sehade en interessen. De raarkiezin van Cornimont de Bellefon- taine, eeredame van koningin Marie Antoinette, is op haar kasteei van Cornimont overleden. Zij was 102 jaren oud. Onder de iuschrijvers voor de leening be- vindt zicb, naar men zegt een Hollander, die voor f 300.000 beeft ingesehreven en die som met zicb naar Parijs had gebragt. Kan men zicb een denkbeeld maken van de groote der ieening, die Frankriik heeft ge- sloteu De som van drie milliards zou in goud 1100 ton wegenen men zou vier jaar noodig hebben om ze te tellen Er zonden lien spoor- wegtreineu noodig zijn om de som naar Berlijn over te voeren en een persoon, die een togtje om de were Id deed, zou die overgroote som r.iet kunnen uitpnttenindien hij bij iedercn skip- twee goudstukken op den grond wierji. Te Parijs zullen lantaarns worden geplaatst, die tevens tot wcgwijzcrs kunnen dienen, Lan taarns met groeu licbt voor dc apotheken, Id iauw voor de teiegraafbureauxgeel voor de hotels rood licht voor de politiebureaux. Als een niet alledaagsche gcbeiirteuis wordt door de Engeische bladen gcmeld dat de ge- vangenis te Oxford jl. zaturdag voor het puhliek is toegankclijk gesteid omdat cr gecno enkele veroordeelde opgesloten was. Bij deze gelcgenhei I had men van 'net gebouw ecu witle vlag uit- gestoken. Te Rcdbill Iwec mijlcu van Hereford, heeft ecu vreeselijk spoorweg ongclnk plaats gebad, op de plaats waar twee lijnen cl-kauder snijderi. Terwijl cen gbed'erenlrcin op ecu zijtak licp, kwam een passagicrstrcin cr op iuloopen voor de lijn gcheel vrij was, wamdoor een tweede klasse-wagon, waarin zicli verscheidone pcrsonen bevonden, geheel verbrijzeld word. Een jongen bleef op de plaats dood, een jongeling lag be- Pfr (trie maanden binnen Neuzen I, franco door hot geheele Rijk V I, II II gcheel Belgie. Enkele nommers 1,10 a 1,40 a 0,05 Men abonneert zich bij alle Boekhandclaars, Postdirectenren en Brievenbushouilers. UIJ Van 1 tot 4 rcg-ets0 40 Voor clkc r-sgol nicer((j() Advertenticn gclieve men aau dc I'itgc.vers in te zenden niu-rlijk Pingsdag en Vrijdiig numicldags DKIS uro. 1 - iMo'Mi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1