A L CS E ill KEN No. T49. Zaturdag 22 1872. 12de Jaarg. Binneniandsche berigten. iiitenlaiidsche berifften. o X3olitieli Overzigt Spanje heeft vveder een der gebeurtenissen beleefddie men kan zeggen een natunrlijk of althans gewoon gevolg te zijn van den staat kundigen toestand van dat land. De stichting, waarvan Prim zelf het slagtoffer werdzij zon voorzeker nog menigen aanval hebben te verdnren en Let is daarom ook niet denkbaar dat het gevaar waaraan Spanjes koning heeft blootge- staan de laatste poging zjjner tegenstar.ders zal zjjn oni zijne regering otnver te werpen. Omtrent de thans plaats gehad hebbende aan- slag worden bijzonderheden medegedeeld waaruit bljjkt, hoe weinig het verschild had. of de on- verlaten hadden wederom hun doel bereikt. De Fransche bladen bewerendat de misda- digers Italianeu waren. 't Heet in eene corres pondentie van den Timesdat de regering ver- wittigd werd van den aanslag door een barer ambassadeursom die reden was dan ook 't vorstelijk paar. toen het op den bewusten avond uitreed vergezeld van een buitengewoon talrjjk escorteterwijl HH. MM. anders zonder geleide plegen nit te gaan. Madridsche dagbladen be weren dat het Topete is geweest, die den aan slag ontdekt en daarvan aan de regering kennis gegeven heeft, en aan de koningiu schrijft men deze vvoorden toe, die zij tegenover den dapperen admiraal zon hebben gebezigd „Alzoo zijt gij voor de tweede maal onze reddeude engel ge weest." Van de vijf zamenzweerders hebben slechts vier hunne wapenen afgevunrd. Fen der jiaarden van het koniuklijk rijtuig werd gekwetst. De begeleiders van den vorst inaakten terstond van hunne wapens gebruik een der misdadigers werd door hen gedoodeen ar.der gekwetst een derde gevangen genomen. Men bad alle moeite om 't volk dat de gevangenen in stukken wilde scheurenop een afstand te houden. De menigte had zeker beter gedaan wanneer zij de twee in't oog had gehouden, die nu zijn ontsnapt. Met veel spoed wordt de instrnctie der zaak voortgezet en een der gevangenen heeft zich bereid verklaard tot het doen van mededeelingen. Nog weet het Journal de Paris mede tedeelen, dat de koning eigenlijk zijn leven heeft te danken aan de koelbloedigheid van zijn koetsier, die terstond na 't eerste schot de paarden aanzette. De koning bleef zeer kalm maar de koningin, wier zenuwgestel niet sterk is, was zeer ver- schrikt en zou volgens genoemd blad altijd van een langer verblijf in Spanje niets meer willen weten. De loynle houding der bevolking evenwel zal haar wel spoedig tot andere gedaehten brengen. De jongste berigten van het tooneel van den opstand luiden zeer gunstig voor de regering. De bende van Tristany is den 18u 11. geheel verslagentot groot genoegen zeker van de bevolking van het dorpje San Bandillo, die hem den 20n eene zekere som gelds had moeten uit- betalen. Te Arenys trachtten de Carlisten de schutterij te ontwapeneu, maar deze eer dreef hen spoedig. Gelukkiger waren de Carlisten te Vecilla, waar zij vijf gevangenen verlosten. Het wonder der financieele wereld dat aan- staande zondag, maandag en dingsdag voor goed zal verschijnenlaat reeds zijn invloed gelden. Het schijnt wel dat de groote financiers van Frankrijk zich sterk maken de zaak met alio gestelde beweegredenen blijkbaar hun invloed gelden. hfe nationale vergadering heeft gisteren de disenssie over de tarieven voortgezet. De artt. 50 tot 197 werden aangenoinen. Vervolgens werd besloten dat het debat, naar aanleiding der interpellatie Belcastel, betreffende de bin n en landsehe .politiek van het gouvernementzal plaats hebben na de behandeling van het rapport over de prologatie der vergadering. De heer Lelcalstel verklaarde dat zijne interpellatie vol strekt geen vofutn van wantrouwen tegen de regering ten doel heeft. o J1. zaturdag avond waren in de wachtkamer te Sas van Gent zes passagiers aanwezig die wachten op den laatsten trein van Gent naar Nenzen, ten einde zich naar laatstgenoemde plaats of naar de tusschenstaiions te begeven. Met dien trein kwamen geen reizigers mede die zich aan visitatie moesten onderwerpen. Als dit wel het geval iskomen zoodanige reizigers door de wachtkamer, om met de daar aanwezigen hun plaatsen in den trein weder in te nemen. Nu er evenwel geen van de aangekomenen door de wachtkamer moest, vergat het diensfdoend per- soneel de deuren te openen en vertrok de trein, niettegenstaande de opgeslotenen zoo luidruchtig mogclijk van hun aanwezigheid trachtten te doen blijken. De naar Netizen bestemde reizigers konden nog toevallig met de later van Gent komende Rotterdamscbe stoomboot Anna in het midden van den naoht de plaats hunner bestem- ming bereikeu. Philippine, 24 Julij. Gisteren avond tusschen zes en zeven ure ontffond hier ecu hevig on weder, met het noodlottig gevolg, dat de bliksera sloeg in de schuur van Petrus Caes in den Angelinapolderen in eigendom toebe hoorende aan den beer van Brussel burgemees ter der gemeente Watervliet. IJithoofde van den afgezouderdeu toestand des eilands was aan geen blusschen te denken hoewel de spuit van Biervliet op weg was, is zij moeten terugkeeren, dewijl zij niet overgevoerd kon worden. Van de schuur is niets over dan een steenen munr aan het eene einde van den paardenstal en van het varkenshok een varken, eene gcit en een bond, welke laatste in het hok vast lag omgekomen, een an,der was zoodanig gebrand, dat men tot slachten moest overgaan behalve hooi _eu klaverbooi, zijn er nog 130 hectol. gerst en 45 hectol; boonen benevens bouwgereedschap en harnas verbrand. Aan het huis is gelukkig geene schade, evenwel zijn de tuinvruchten tot aan den huismuur verschroeid door de felle hitte. Volgens geruchten is niets tegen brandschade verzekerd. Den geheelen nacht is men work huis en in welk woonhuis de bewoners destijds te bed lagen, eenig aldaar aanwezig vlas met opzet om daar door het wagenhuis in brand to doen geraken, met ecnige Inciters beef: in brand gestoken, waardoor dan ook dit wagenhuis met het zich daarin bevindepde, is verbrand. 2°. In den nacht van 7 op 8 December 1870 omstreeks een ore met. opzet heeft in brand go- stoken de schuur van de weduwe van Dijke te Osseuisse, door met een lucifer het stroo in de schunr in brand te steken, en welke schuur stond op een afstand van 2 ellen van het woonhuis dier weduwe, waarin eenige barer kinderen (zijnde zij zelve dien nacht afwezig) destijds te bed lagen; zulks nadat, hij vroeger totgevange- nisstrat van langer dan een jaar is veroordecld geweest. Uit Walcheren schrijft men ons De omstreken van Vlissingen zijn onkenbaar geworden door de toebereidselen tot den bloei der stad want als zoodanig zijn de spoorweg, waarlangs het stoomtuig nog niet rijdt desluizen en dokken in aauleg te beschouwen. Men hun- kert er algcmeen naar de opening van de Ijjn en te meer omdat er alierkande geruchten van vertraging in omloop zijn. 't Heet nu b. v. dat het wintcrsaisoen lang voor den eersten trein zijn intogt zal doen. Wel moet de directie van den staatsspoorweg geneigd en gereed zijn om den dienst te openen, maar Vlissingen is nog niet geieed om de reizigers en goederen hehoor- lijk te ontvangen de toegangsweg van het hulp station is nog verre van voltooid. Als 'teeumaal zoover is mag men een plotseiing ontwaken van den levensgeest verwachten Antwerpsche huizen zullen den door hen op touvv gezetten stoomboot- dienst van Vlissingen op Engeland gelijktijdig met den spoorwegdienst openen de kantoren zijn er reeds welligt tijgt dan ook de Engel- sche maatscbappijdie Vlissingen van dokken en uitrnstingswerven zal voorzien aan het werk. Ook bestaat er kans dat de handelsstad eens een veelbezocbte badplaats zal worden degrond- slag is er reeds een bescheideu houten verver- schingsloods op een der duineu, badkoetsen enz. Wie weet hoe spoedig men er een wijdsch hotel van heeht ardnin ziet verrijzen. Do onrustbarende tijding met betrekking tot de sluisdeuren te Veere blijkt nu toch niet zoo onrnstbarend te zijn. Een der deuren is reeds weer ingehangen met deze zaak hoopt men spoediger „iu 's Beine" te zijn, dan men ver wachten kon. bunne vermogens te oudersteunen. Men trackt ook de leening hij het volk populair te maken en het in de gelegenheid testellen in de leening te declen. Men verwacht dan ook dat het kapitaal voor- namelijk door Frankrijk zelf zal worden verschaft. Alle Fransche bladen constateren hoewel lang niet alle met ingenomenheid desckitte- rende overwinning door Thiersin zake de he- lasting op de grondstoffenbehaald. Het Journal des Debats schrijft die zegepraal voor een groot gedeelte daaraan toedat er ook ,,politieke" bedoelingen bij in het spel zijn ge weest en laat niet na, op het gevaar opmerk zaam te maken dat er in ligt, wanneer bij de behandeling van soortgelijke kwestiesde poli tiek te veel op den voorgrond treedt. Menig voorstander van bet beginsel van vrijen bandel, en dns togenstander van de voorgesteide belasting zegt bet blad heeft er toeb voor gestemd alleen om zoodoende het bevvind van Thiers te stennen. Bij anderen lieten tegenover- zaam geweest om het vuur onschadelijk te maken. De schade wordt gezegd f 5000 a f 6000 te bedragen. Toen de burgemeester dezer gemeente de beer van Haelst, den brand vernam van zijne onderhoorigen, vcrzamelde hij dadelijk eenig volk, en snelde kiermede naar de plaats des onheiis' waar ZE.A. den geheelen nacht verbleef, om aan het behoud te vverken van dat geen, wat nog te hehouden was. en is eerst laat op den da" huiswaarts gekeerd nadat alle gevaar geweken was. en is deu geheelen nacht doorriat geweest. Uit Sluis meldt men Evenals ten vorigen jare is de ziekfe onder de varkens in deze ge meente weder uitgehroken. Sommigen laten dan ook hun varken slagten, terwijl anderen het voor een spotprijs aan zoogenaamde kntsers verkoopen. Bij bevelsclirift der arrondissements regt- hank te Goes is naar den procureur-gcneraai bij het provinciaal geregtshof in Zeeland verwezen de persoon van Eamhertus Aartsen, oucl 32jaren, arbeider wonende te Osseuisse, thans gedetineerd to Goes ter zake dat hij 1° in den nacht van 9 op 10 October 1870 omstreeks 12 ure, op de hofstede van J. Verdurmen te Ossenisse, in het wagenhuis, staande op een afstand van 10 ellen van bet woonhuis, terwijl de wind destijds woei in de rigting van het woonhuis naar het wagen Als een bijzonderheid wordt nit Middeibnr<* gemeld dat aldaar op een bevolking van rnim 16.000 zielen van den 11 n tot den 20 dezer maand aan het bureau van den burgerlijken stand geen aangifte van overlijdeu heeft plaats gehad. Op vrijdag 2 Augustus, des morgens ten 10 ure, zal door het rainisterie van hinnenl. zaken, aan het gehouw van het prov. best, te Middel- burg, worden aanbesteed het bouwen van eeneu kaaimunr voor eene los- en ladingplaats bij het kanaal door Zuidbeveland De uit te voeren werken zijn a. het ontgraven cn opruimen der bestaande beschoeijing van de lospiaats benoorden de brug en den rijks grooten weg over gemeid kanaalb. het maken ecncr houten fundering en bet daarop metselen van eenen kaaimunr met de aanvulling van dien; c. het aanbrengen eener bestorting van beton, ter beveiliging der funde ring tegen den paalworm. De benoodigde bouw- stoften zijn; 150 stuks masten heipalen 10.593 M' onbekant regt dennenhout31.335 Mr. vierk. hezaagd dennenhout; 66 M3 beton; 43.376 klinkerts in sterke tras 189 322 M3hard- graauw; 10 M3 Eseauzijnsche steen300kilogr. gesmeed ijzer voor ankersdoken enz.100 kilogr. gegoten ijzor voor holders. Bestek no. 103: begrooting 13.050 - Voltoojjing op 3 maauden na aauyang; bctaling in 3 termijuen aanwijzing: den Gn en 4n dag voor de .best! Inlichtingen bij den ingenieur van den waterstaat te Goes en bij den boofdiugenieur van den waterstaat te Middelburg. De raad van onderzock in zake deu len luitenaut Rinia van Nanta, heeft maanda"- nit- i spraak gedaan en hem met algeraeene stemmen schuluig verklaard aan de hem ten laste gelegde feiten terwijl de vraag, of hij daarom nit den dienst moest worden venvijderd met 5 stern- men tegen 2 ontkennend werd beantwoord. In het Week hi a<l van Onderwijs wordt het denkbeeld geopperd om ten plattelande de schooluren te stellen van 's morgens 7- 10 ure Daardoor mcent men zou het" sehoolverzuim' venninderen. Men dcelt ons mede dat de opperwacht- meester dieiistdoend kwartiermecster hijdeeom- pagnie meiechaussees van Noordhrahant on Zee- land te 's Herfogenbosc.h, is gedeserteerd met aehterlating van eer. groot deficit in zijn kas en zijn vrouw met zes jeugdige kinderen! Eenige menschenvrienden hebben zich het lot der ongelukkige hroodelooze vrouw aangetrokken wij hopen dat zij in hun pogingen naar wensch mogeu slagen. Naar de Noord Brabander meldt, zullen vermoedeijjk met I Augustus de rijkstollen in de provincie Noord Brabant opgeheven worden Te 'silage heeft men weer een dreukeling eemgen tijd iu het water laten Iiggenomdat. de politic er nog niet bij was. Een ongenoemde- schrijft in het Dagbladnaar aanleiding van dit kitdat de gemeentebesturen op alle publieke plaatsen moesten laten aanplakkendat het wel geoorloofd is gehangenen af te snijden drenke- lingen op te visschen enz. Onlangs namen wij een schrijven op't welk door den heer Sijthoff, boekdrukker te Leiden werd gerigt aan de gezellen op zijn drukkerij in antwoord op ecu door hen gedaan en iu zijn oogen ongewettigde aanvrageom loonsverlioogiii". Do heer Sijthoff verlangde dat alien dm niet^ tevreden waren met huu toestand, de druk kerij tegen den 20 dezer verlaten zouden. Zij moesten zoo ze wenschen werkzaam te blijven daarvan schriftelijk doen blijken. Heden meldt 'nu de Arnh. Ct., dat van bet talrijk personeel dier drukkerij -- op 70 per- sonen geschat alien, op drie na, „tevreden" zich verklaarden en begeerden in dienst van den heer Sijthoff te worden gehonden. Op de Sehiedamsche kermis is een waar- zeggei die veel toelooji had, hestoien door zijn knecht. Dit heeft aan 's mans reputatie als pro- af break gedaan. De dief is nog niet gevat. - De Arnli. Conrant bevat een ingezonden stuk van den heer C. II. van Rhemen te Brnm men over de waarde der Elodea Canadensis een uit Amerika in ons vaderland overgekomen' waterplantals meststof. Uit een betrekkeiijk niet grooten vijver, waardoor een beek loopt trok die heer zeker ceil mestwaarde van f 90(1 a f 300. t Is hem gebleken dat de voor vjjvers zoo schadelijke waterplant de meeste meststoffen in waarde overtreft. Men vraagt of nu gebleken is, dat het Amerikaanseh jspek triehinen bevat, het niet noodzakciijk is dat spek, hetwelk tegenwoordig alom verkrijgbaar is, te doen onderzoeken. Als men in Dnitschland tegen deu verkoop er van waarschuwt mogeu onze gezondheidsraden en cominissien deze zaak zeker wel niet onojige- merkt laten voorbijgaan. Naar wij vernemen houdt het geueeskundig staatstoezigt te Grc- ningen zich reeds met zoodanig ouderzoek on- ledig. Mgr. Loosde aarthisschop van Utrecht heeft zondag te Landau (in Beijeren) aan 43 kinderen het II. vormsel toegediend. Ook daar vielen hem even als te Kaiserlantern groote eerbetuigen ten deel. Onder het luidfen der klok- ken deed hij zijn intogt in de met een meni«te van vlaggen versierde stad. Na de plegtigh'rfd van het vormsel volgde een groot fecstmaal ter zjjner cere. Maandag laatstl. zon de aartsbis- sehop regtstreeks over Mains en Keulen naar Utrecht terugkeeren. Het fort van Gent," hetwelk men thans bczig i,s te' oiitmantelcn, werd in 1822 gebonwd en was iu 1830 gehee! gereed, volgens de fee- Zij 11

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1