ALGEMEEA No. 748. Woensdag 24 Julij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNE M E N T. V E 11S C IIIJ N T WOENSDAG EN ZATUEDAG I) II O 11 T CO Iff P. te A D V E R T E N T I E \T. Dingsdag en Vrijdog namiddags DBIB uco. Ongefrankeerde brievon worden niet aange- nomen. JPolitielt Overzi«;t. Hoe hoogst gemakkelijk het Thiers gevallen is de Fraasche vertegenwoordiging tot het aau- nemen der 3 milliardenleening tedoen besluiteu, te bezwaarlijker is het de middelen te erlangen die voor deu nieu ven stand van zaken noodig zijn. En geen wonder waarlijkdat er bij al deu grooteu bluf over Frankrijks rijkdommen nog mannen gevonden worden, die met huivering de zware lasten toestaau die op de schouders der natie worden gelegdmannen die in stede der vernieuwde groote leger maatregelen veel iiever bun onde Fransche krijgsmansroem wat ter zijde hadden gesteld, dan ook daardoor deu drukkeudeu last des volks te verzwaren. Maar waarop de mannen der terughouding en bezuiniging mogten rekeneuhet is buiten de litilp van bun onden stijfboofdigeu president die van niet de minste iuschikkelijkheid of terug- tied zijner plannen een zier vvil weten. Eene zitting, den 17 dezer gehouden, leverde daarvan wederom de sterkste bevestiging. De rapporteur der begrootingscommissie betoogde uamelijk dat in stede der voorgedragen 200 mil- lioeu iutegeudeel een bedrag van 135 millioen aan nieuwe belastingen allezins voldoende was. Thiers beeft zich met al het vuur zijner barts- togtelijkbeid tegen dat voorstel der commissie verzet en ten laatste zich niet kunnen weerhou- den de ware grondreden zijner volharding hloot te leggeu„de regering" dns spralt bij, „wil Frankrijk sterk makeu." „Sterk makeu"wat beteekent dat in den mond der gescbiedscbrijver des eersten keizer- rijks, anders dan Frankrijk de rang te bergeven, die bet iu dien roemvollen tijd bezat. Om eeuig denkbeeld te geven van de omvang- rijke taak die de militaire justitie in zake <lc commune te vervnllen heeft, dient dat zij reeds 32.837 zaken beeft afgedaau terwijl de uieuw ingekomen stukkendie nog moeten worden bebandeldhet cijfer van 13.500 bedragen. Tot 10 Julij jl. waren voor de commissie van gratie 1.508 vonnissen gebragt1.058 werden bekracbtigd320 persouen badden volkomene gratie of verlicbting van straf verkregen. Vol- gens bet. bierover uitgebragt rapport, bebben de commissie van gratie en de krijgsraden nit een politiek en menscheljjk oogpuut gedaan wat zij konden en bebben zij voldaan aan bet verzoek door den beer Pressense in dit opzigt in de kamer der vertegenwoordiging uitgesproken. Door een republikeinscho verecnigiug is gevraagd thans eeue algemeene ainuestie voor de overgeblevenen af te kondigendoch de commissie keurt dien maatregel af, uitboofde zij zulk een besluit met eene amnestic voor de commune zelfgelijk stelt. llet aantal geziunen in Parijs door de commune tot ellende gebragttelt nog bij duizendtallen niet alleeu zij die voor de regtbanken buune vonnissen vernemen maar ook buiten deze zijn cr zeer velen die bij de beroeringen bun wel- vaart en bezittingen bebben opgeofferd. Sommi- gen bebben dit te danken aan eigen scbuld maar ook weder andcren bebben door den stil stand bunner zaken bijkans alles verloren, terwijl door de waardevermindering van sommige vroeger bloeijende zaken weder anderen tot armoede zijn gebragt. De vriendschappclijke verkouding van Thiers met de pausselijke regering wordt steeds als zeer gunstig afgeschilderd. Meer dan van eenig re- gerend vorst mag daaroin de invloed geacbt worden van Frankrijks president in de keuze van 'spausen opvolgcr. Naanwelijks is de oorlog in Zuid-Amerika ge- eindigd of bij dreigt op nieuw uit te barsten. Volgens de laatste berigten toch verkrijgt het tnsscben Brazil id en de Argentijnsehe republiek eenigen tijd geleden gerezen geschil eene ernstiger wending. Keizer don Pedro II beeft namelijk beslotcn om den door die republiek bjj hem benoemden uienwen gezantden generaal Mitre, niet te ontvangen. De aanleiding tot dit conflict J is, dat Brazilie afzonderlijk met Paraguay vrede beeft gesloten. Na bet deswege van de Argen tijnsehe zijde ingediende protest heeft bet Bra- ziliaansche gonvernemeut zoowel in een regt- streeks antwoord als in eene aan zijne haudelwijze in het breede toegelicht en geregtvaardigd. De Argentijnsehe regering, hierdoor niet bevredigd, heelt daarop de outrunning van het eiland Gataja geeischt, alwaar het Braziiiaanscbo gonvernemeut een station voor zijne zeemagt gevestigd heeft als motief voor dezen eisch aanvoerende, dat door die bezetting van het eiland de sluikbandel werd begunstigd. Laatstgeuoemde regering beeft gemeend aan de gedane vordering niet te moeten toegevenmaar beeft bet gouvemement van Bueuos Ayres de verzekering gegeven dat het de inbezitneming van genoemd eiland niet be- oogde, en te gelijker tijd maatregelen geuomen, die bet geopperde bezwaar omtrent den sluik bandel scbenen te moeten opheffen. In weerwil daarvan is de Argentijnsehe dagblad-pers een zeer vpandigen en oorlogzuchtigen toon tegen Brazilie blijven voerenhetwclk van zijne zijde berhaaldelijk heeft te kennen gegeven dat het den oorlog niet zoekt maar dien niet zal ontwij kenindien het blijken mogt dat men dien van den Argentijnschen kaut tot elken prijs blijft. begeeren. o De commissaris des konings in de provin- cie Zeeland maakt bekend dat do opening der jagt op waterwild bedoeld in art. 17. laatste lid der voornoemde wetin deze provincie door gedeputcerde staten is bepaald op zaturdag deu 27 Jnlij aanstaande. Zaamslaof, 22 Julij. Eergisteren ont- stondop het gehucht Otheue iu deze gemeente, brand in een zaadstroohoop waardoor vier arbei derswoningen met de geheele inboedeltjes en een schuurtje werden in asch gelegd. Bij eenigen wind en zonder de krachtdadige en spoedige hnlp van de bewoners van het ge- huchtwaarvan ecbter de meesten wegens den veldarbeid afvvezig waren. zon de geheele buurt- scbapvvier aanblik een onafzienbare rij van dergelijke stroohoopen oplevert een prooi der vlammen zijn geworden. Dadelijk op het vernemen van het ontstaan des onhcils. snelden tot blussching van den brand toe, zoowel de gemeente als de militaire brandweer te Neuzenalsmede de brandweer dezer gemeente (die uitboofde van de verderen afstand het laatste aankwam) welke te zamen met hare krachtige en goed bediende spuiten weldra een einde aan de vlammen maakteu. Zooals gezegdwerden vier arbeiderswonin- gen met het weinige daarin aanwezige bnisraad vernield. Even zooveci buisgezinnen zijn van have en goed beroofd niets overboudende dan de kleederen die de betrokken personen aan 't lijf badden waarvan de weldadigheidszin onzer ingezetenen mogeu we verwachten, dat ze in den nood dezer armen zal weten te voorzien. Niets was tegen brandschade. die op ongeveer f 1000 kan worden begrootverzekerd. Aan het hoofd van het. gemeeiitebestuur van Neuzen. deu In Untenant der artillerie. den beer M. J. 11. baron van Slingelandt. onder wieus bevel de werking der artillerie spnit plaats had. aan alle manschappen der brandweer van beide gemeenten en cindelijk aan de infante- risten en artilleristen van bet garnizoen te Neu zendie tot blussching van den brand bebben medegewerkt. komt onverdeelden dank toe, voor de bereidvaardigheid en liulp iu dezen betoond. De thermometcrstand albier was den 22u dezer als volgt 10 uur voormidilag 75 gradeu. 1 namiddag 80 81 Was van Gent, 22 Julij. lleden na middag omstreeks een uur viel het 7jarig zoontje van den arbeider Ed. Martens albier in het kanaal, vele menscben snelden ter hulp docb te vergeefs, daar bet kind aliengs verder van deu wal ge- raakte tot dat ijlings A. Geulgepeusionneerd wachtmeester der koninklijke marechaussee al bier, bezvveet en nagenoeg geheel gekleed kwam aauloopen in de diepte sprong, en bet geluk mogt smaken het kind van een anders gewissen dood te redden. Teveus werd bet door hem in zijne woning opgenomen en met behulp van anderen van drooge kleederen voorzien. Ilontenisse 20 Julij. Op de veemarkt te Kloosterzande, den 17 dezer gehouden, waren aangebragt 16 paarden, 17 runders, enl74scha- pen. Van de uitgeloofde premien konden toege- kend worden 1. aan J. van Mol voor het schoon- ste paard benedeu driejarigen ouderdoiti f 6 2. aan D. de Waal te Houtenisse voor bet schoon- ste paard van diie tot zeveu jareu oud f 7 3. aan J. J. van Arentlmls te Hengstdijk voor bet schoonste stuk rundvee f 64. aan F. de Koeijer te Ilontenisse voor het grootste getal paarden 7 5: aan denzelfdeu voor het grootste getal rundvee f 7 en 6. aan J. van Wesemael te Hengstdijk voor het grootste getal (90) schapen 5. De uitdeeling dezer premien welke des namiddags drie ure door burgemeester en wet- houders gescbieddewerd door bet spel der barmonie opgeluisterd. Men meldt uit Vlissingen 20 Julij. Het verspreide gerucht als zoude men in dit jaar van bier nog niet sporen, moet men veronder- stellen van alien groud outbloot te zijn aange zien heden de stationschef gekomen is. Iu eene woensdag te Vlissingen gehouden bijeenkoinst \Y7erden de leden der feestcommissie voor de leesten op den 6n April jl. aangenaam verrasttoen aan ieder bunner door den eere- voorzitter, een zilvereu penning of ruedaille werd uitgereikt, die door de beeren C. Mortier, C. M. Dommisse, P. C. de Vey Mestdagh en J. F. Dommisse namens vele ingezetenenmet een toejiasselijk scbrijven bun ten geschenke was aangeboden als een blijk van de algemeene goedkeuring welke de feestcommissie bij de in gezetenen beeft mogen verwerven voor de wijze waarop bet gevierde feest door ben bestuurd en geleid is. De commissiq^ beeft voor dit hnar hoogst aange naam blijk van sympathieper brief aan de welwilleude gevers haren dank betuigd. De 300ste verjaardag van de afwerping van bet Spaanscbe juk is den 17 dezer te Zierik- zee op feestelijke wijze gevierd. In de nieuwe kerk werd voor een talrijke scbare, uit de stad cn omstreken zamengekomen, een feestrede uit gesproken door den beer Gilloten een feestcan- tate uitgevoerd door de mannen-zangvereeniging Luetor et Emergo. Des namiddags werd een optogt gehouden bestaan.de uit g roe pen van de voornaamste figuren van den tachtigjarigeu oor log. De vlootvoogden der Watergeuzen en liunne volgeiingen trokken daarbij niet weinig de aan- dacbt en vooral dc vader des vaderlands, Willein van Oranje. vergezeld van zijn breeders en gevolgd van een schitterenden stoet van Zeeuw- sclie cn Hollandsche belden. Des avonds bad de intogt der Watergeuzen plaats in vaartuigeu, smaakvol opgetuigd en versicrd in deu stij! des tijdsmet verlicbting cn scbitterend vuurwerk en de voorstelling van den aauval en de inne ming der stad iu 1572. De uitwerkiug hicrvan was prachtig en indrukwekkend. Zijn wij wcl ingelicbt, dan bestaat bij Z. K. II. prins Frederik bet voorncmeu eerlang zijne hooge betrekking bij de vrijmetselaarsloge neder te ieggeu, en zouder, er poginge.n worden aangewend om een onzer andere vorst.cn tot bet, aanvaarden van de grootmeesterswaaniigbcid te bewegen. douderdag te Utrecht er voor- De j zitterscbap van den beer Dullert gebonden algemeene vergadering van vereerders van Tlior* becke, werd door een aanzienlijk aantal belang- stelleuden, ook nit bet noorden des rijks, bijge- vvoond. Na eene korte toesp'raak van den voorzitter waarin bij o. a. mededeelde, dat bet aantal sub- commissien reeds 92 bedraagt, werd voorlezing gedaan van eenige ingekomen brievenDockum verontschuldigde zich niet vertegenwoordigd te zijn, docb verklaarde zich eens met alle puuten, vooral met dat sub no. 4 van het pre-advies der ceutrale commissie. Veendam had nog al be- zwaren en hoopte niet, dat reeds een besluit zou worden geuomen. De beer C. Reiuders tc Warffnm had schriftelijk den wensch uitgedrukt, dat iedere provinciale hoofdstad een standbeehl en iedere gemeente een buste van Thorbecke mogt bebben de beer II. J. Biegelaar van Rboou ging verder en schreef, dat de damping der Zuiderzee een geliefkoosd denkbeeld van Thor becke wasen men niet beter kon doen dan daartoe over te gaau en de nieuwe provincie Thorbecke te noemen. De algemeene bescbouwingen over de vier punten werden nu geopend. Zooals men weet betreft punt 1 het oprigten van een standbeehl voor Thorbeckepunt 2 het plaatsen \'an een gedenksteen in den gevel van bet huis witar Thorbecke geboren is punt 3 het plaatsen van een gedenksteen op zijn graf en punt 4 bet aan koopen van bet huis te 's Hage door deu over- leden staatsman bewoond ten einde dit voorloo- pig aan zijne nagelaten kinderen ten gebruike af te staan. De beer Leeuwenbnrg uit Heinenoord opende de discussie door zich te verklaren tegen een standbeelddaar standbeelden geene nationale gedenkteekenen kunnen worden genoemdook de heeren Jeekel van Leerdam en Franken uit Nijmegeu maakten bezwaar tegen bet eerste punt. De beer Vroom uit Zwolle bield eenedikwijls door toejuicbingeu afgebroken rede, waarin "bij verkiaarde dat de sub-commissie te Zwolle zich gaarne nederlegde bij het denkbeeld om bet standbeeld te 's Hage te doen verrijzendocb dan ook "zeer dankbaar zou zijn wanueer men baar toestoud uitvoering te geven aan punt 2 zoodat dit punt van bet thaus gedane voorstel kan vervallen. Op voorstel van den voorzitter vereenigde de vergadering zich gaarne met het gevoelen van den beer Vroom. zoodat de uitvoering vau punt 2 aan Zwolle zal worden overgelateu. Punt 1 door het wegvallcn van punt 2 aan- gevuld met de woorden „te s' Ilage". werd na warrae aanbeveling van mr. van Licr uit Assen bestrijding van deu heer van Roijen uit Zwolle, die lievereeu beurzenstiebting wilen bespreking door den beer Cohen Stuart uit Delft, met over groote meerderlieid cn na stemming met zitlcn en opstaan aangenomen. Punt 3 zonder discussie aangenomen zijude kwam punt 4 aan de onie. en ook (lit werd na korte discussie met groote meerderlieid nan-e nomen. Na een woord van opwckking lot ijver nan de subeommissidu werd de vergaderinggeslolen De gemoeuteraad van Loosduiueu lieel't besloteu de kermis (lit jaar niet tc doen plaats bebben. Ter thans gceimligde bijeumarktbij Vee noudaa! (de eenige in Europii) waren aaugevoerd aan de Nieuweweg 48 wageuvraclitcn bevattende 2865 korven aan de Klompnabij bet station Veeuemlaa!21 wagenvraeliteu bevattende 1680 korveu. De prijzeu waren voor de nude bijeti 4 5, voor de jonge bijen 3.75 it [4^0. Per dric maandcu bimien Neuzenf 1, n franco door het geheele Rijk 1,10 geheel Belgie1,40 Eukele nominees0,05 Men abomieert zich bij alle BoekhanclelaarsPostdirecteuren en Brievenbushonders. BIJ Van i tot 4 regclaI),40 Voor elke regel meerO.iit Advertentien golieve men aan de t'itgcvers in te zemtt'ii uitiirlijk 3 82 011(1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1