Urban us Pillen, I 1 landelsberigten. Advertentien. OPENBARE VERKOOPINGEN. GERST. ERWTEN EN ROGGE ZAAILANDEN EN ■EERSCHEN. 1) (icirsclmwincj. Echte Fragero Guano Bericjt aan Ziehen 61S.UESAABIB0B. OPENBARE VERKOOPING Eon WOONHCIS en ERF OPENBARE VERKOOPINGEN 10 heetaren 1100IGRAS, VERKOOPING Eene partij ZAAI- en WEI- LAND, in den Canisvlietpolder, genaamd de Steenovens sectie D numbers 41 41 bis42, 44 en 413. groot 11 bunders 18 r. 36 e. In pacht bij P. Hamerlinck, de wed. Aug. Bij- levens Bruno Dierkens en de wed. Jozef de Keijsder mits 1.655 francs 'sjaars. Gemeente Westdorpe. Verscheidene partijen BOUW- LAND en MJK, in den Oud Papen- OPENBARE VEILING Verscheiden partijen ZAAI- LAND te KoewacbtMoerspuijpolder VERVALSGEINCh Bijzonder Voordeelig „GELliK EK ZEGEN BIJ COIIX." 1 Millioen 860,000 Thaler. de Verzending der Prijsgelden Belangrijk herigt voor alio Maaglijders. sddi voor lie} groudbeginsel van bet vcrpligtend ndenvijs \ei k 1 aard ZEETIJDINGEN. Dordrecht, 11 Julij. 59 avert 41 centiaren idem PAARDENPEeN 89 aren 12 eentiaren idem AARDAPPELEN, en 59 aren 41 eentiaren idem BETTERAVEN alles staande op de landen behoovende tot de liofstede bewoond door gemelde weduwe De Notaris J. JF E B C h h N residerende te Neuzen zal ten ver- zoeke van de weduwe en erven van DANIEL WOLFERT te Neuzen overlcden in bet open- baar presenteren te verkoopen staande en gelegen te Nenzcn by de Axel- scbe brngkadastraal sectie C no. 267 groot 1 are 20 centiaren. In gcbrnik te aanvaardeu bij de betaling der kooppenningeu. De verkooping zal gebouden worden op \V o k n s d a g n e n 31 J u T, u 1872des nantiddags ten 3 ure. in liet „N e d e r 1 a n d s*c h L o g e in e n t" van de Erven Steenkamf te Neuzen. door het ininisterie van den Notaris J. J. FERCKEH te Neuzen. IOp Zatukdag den 20 J u d ij 1872. des namiddags ten Sure, ten ver- zoeke van den beer GILLES VAN WAES landman te Westdorpevan Het GRASGEWAS van de weiden in den Groote kreek van den polder Beoosten en Bewestenbleij gemeente Axelaan de Axel- sche Sassing. ter grootte van 10 bectaren verdeeld in koopeu. Te vergaderen aan bet woonbuis van Con- stantinus van den Abf.ele aan de Axelsehe Sassing. des namiddags ten drie uredaclelijli. na de verkooping van denlieer Mr. ~W, C. Borsius, fen verzoeke van ADRIAAN SCHEELE en JAN PIETER SCHEELEland lieden te Neuzenvan 5 bectaren 12 aren 44 centiaren zware wel- gewassen HAVER, staande op de landen van de verkoopers in den Kleinen Huijssens polder. gemeente Zaamslagnevens de dreef der hofstedc van Jacobus Vekfoorte, in koopen. De Notaris J. J. F E B C I( E N residerende te Neuzen zal met den beer L. V A V WAESBEBGHE JAN S S E N S te Hulstten verzoeke van de weduwe en kinderen van vvijle J. A. SCHELFAUT. in leveu landman te Zaamslag, in het openbaar presenteren te verkoopen op Dingsdag den 30 Julij 1872. des namiddags ten 2 ure 10 bectaren 24 aren 87 centiaren extra zware welgewassen TARWE, 3 bectaren 12 aren idem ZOMERTARWE. 6 heetaren 23 aren idem PAARDENBOONEN, 4 bectaren 45 aren idem IIAVER, 3 hectares welgewassen GERST 4 dito ERWTEN l'/-2 dilo ROGGE, staande te groeijen in gemelden polder. Te vergaderen op de liofstede bewoond door Corn ft,is Janssen van Rosendaal, landbou- wer onder Axel. De Notaris M. G F F N E te Hulstzal in bet openbaar en op tijd van betaling presenteren te verkoopen IOp M a a n d a g d e n 15 Jul ij 1872' des namiddags om 3 ure ten verzoeke van den beer E. VOGELVANGERdocter in de gences-, heel- en verloskunde, wonende te Hulst staande te groeijen op de zoogennamde Onderlanden van den polder de Clinge, gemeente Clinge, Te vergaderen ten huize en berberge van P. A. Missegfiers nabij het Spoorwegstation buiten de Gentscbe poort te Hulst. 1872des namiddags om 2 ureten ver zoeke van den beer J. A. VAN HETEREN bierbrouwer wonende te Hulst Eene partij OUDE STEENEN en andere AF- BRAAK en voorts 3 heetaren ROGGE 2 dito TARWE, 2 dito WINTERGERSTen eene partij HOOIGRAS, staande te groeijen zoo in den polder Dul- laart, gemeente ilontenisse, als in den polder Langendamgemeente Graauw. Te vergaderen ten huize en berberge van P- van Ertvelde op Scbuddebeurs, in de gemeente Ilontenisse. 1872, onmiddelijk na den afloop der verkoo ping bij den heer van Heteren, ten verzoeke van PIETER VAN DEN BERGElandbouwer, wonende in den polder Dullaartgemeente Hontenisse 1 hectare ROGGE 1 dito TARWE, dito WINTERGERST, 7dito ERWTEN, 1dito HOOIGRAS en eene partij KANTHOOI, staande te groeijen in den polder Dullaart, gemeente Hontenisseen des namiddags om 2 ure ten verzoeke van P. A. MISSEGIIERS, hcrbergier, wonende te Hulst 5 heetaren ROGGE D/s dito TARWE, 7, dito GERST. 7 dito HAVER, 7j dito tweede snee van KLAVERSen de GRASKANTEN van 8 heetaren land alles staande te groeijen zoo in den polder Beoostenbleij Beoosten, gemeente Koewacbt als in den Moerbekepoldergemeente Moer- beke. Te vergaderen in bet zoogenaamde Olmen- dreefje alwaar de verkooping zal plants bebben. TE V ELDE, Reoostcu Bewestenbleij, L. I) E K E S E L, Ontvanger Administateur te Stekenen zal door bevoegd ministerie, pu bliek verkoopen op Maandag 15 Julij 1872, des namiddags om 2 aren precies: vixn schoone De Notaris L A .1/M F N S te Gent, zal met tnsscbenkoinst van zijnen ambtgenoot Mter SAIJ IJNotaris te Audenaerde. openbaarlijk verkoopen Gemeente Sas van Gent. schorpoldersectie B nummers 6 tot 10247 291. 1113 en 1114. groot 16 bunders 93 r- 41 e. In pacht bij de wed. J. B. Gijsel mits 2 514 francs 56 cent, 'sjaars. ZITDAGEN: INSTEL: Maandag 22 Julij 1872, ten 2 nur namiddag. BESLISSENDE TOEWIJZING Maand a g 5 Augustus 1872, ten 2 uur namiddag. in bet Hotel van K o r t r ij k op den Poel te Geut. KOEWACHT (zeeland) in den Moerspuijpolder. De Notaris BE RUDDER te Gent, zal iu uciic cuKdc ztuing yerKoopen bij Moerbekesectie G nos 1822, 26, 29 3031 - 32 353641 42 46 49 en 50, groot 23 liecf* 04 a, SO c, verdeeld in 12 koopen. In pacht bij Hs. Vael. ten geringen som van 2200 frs. boven alle lasten tot 1 Febr. 1874 EENIGE ZITDAG V r ij d a g 26 J u l ij 1872 om 2 urein Minards Koffijhnis te Gent. bereid volgens bet aloude en eclite recept, van de Wed. KUENEN EN ZOON, Chemisten. Deze URHAA'US-PIIJLEIV zijn door ons in doosjes a 377^ ct. en in dubbele doozen te NEUZEN alleen en uitsluitend verkrijg- baar gesteld bij den Heer W. IIOUTXAGER, en te Hulst bij den heer Th. Annaert, Wij WAARSCHUWEN voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop STEEDS VERKRIJGBAAR bij den eenigen Depothouder te Axel, Li. ROLFF. Doctor BURGGRAEVE (van ziine reis ferug- gekeerd)geeft zijne consultatien telken Maandag bij VICTOR WILLEMS aan bet Station van af 11 ure tot-1 ure 's namiddags. Niettegenstaande bet wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang in Duitscbland waar de verpakking van de Htollwei-k'sche Borst-Bonbons niet nicer of min wordt nagemaakt, somtijds zelfs onder misbruik van den naam. Men gelieve derhalve op bet zegel te letten. Groote door den Staat gewaarborgde Gieldverlo- ting van meer dan In deze voordeelige GELDVEBLOTING welke in het gebeel sleeiits 58 000 loten bevat, zullen tbans in de volgende 6 afdee- lingen binuen weinige maanden de volgende prijzen zeker uitkomen namelijk 1 prijs eventueel 100.000 Thaler speciaal 60.000 Thaler 40.000 24.000 16.000 12.000 10 000 -- 3 maal 8000 3 maal 6000 4 maal 4800 1 maal 4400 7 maal 4000 9 maal 3200 !0 maal 2400 26 maal 2000 - 4 maal 1600 53 maal 1200 103 maal 800 5 maal 600 2 maal 480 205 maal 400 255 maal 200 5 maal 120 340 maal 80 15.610 maal 4440 13.750 maal 20864 en 2 Thaler. De prijstrekking der tweede afdeeling is wettig vastgesteld op den en de vernieuwing (Renovatie) daarvoor kost voor 1 geheel Originee! Lot 7 gulden 1 half 37, 1 vierde 17 4 te brengen. en deze Loten verzend ik (niet van de ver- bodene Promisen of Privaat-verlotingen) tegen franco overzending van het hedrag onmiddelijk naar mijne geeerde lastgevers zelfs naar de verstvervvijderde plaatsen De wettige trekkingslijst en volgt terstond na iedere trekking aan iederen I aandeelhebber SPOEDIG en onder GEHEIM- HOUDING. Mijne zaak staat bekend als deOUDSTEj en ALLERGELUKKIGSTEdaar ik reeds i aan ve!o aandeelhebhers de grootste hoofd- prijzen van 100.000, 60 000, 50.000, dik-| werf 40.00020 000 en zeer dikwijls 12.000 j en 10.000 Thaler enz. enz., zoo als in de maand Mei dezes jaars ook wederom door mij is nitbetaald de kapitale prijs van 80.000 j Thaler, volgens wettige prijslijsten heb uit- I betaald. De bestelling van deze door den Staat ge waarborgde Origineele Lotenkan men ge- maksbalve per postwissel verrigten. IjUZ. Sams. Colin te HAMBURG. Hoofdkantoor Bank- en Wisselzaak. Van 5 tot en met 11 Julij kwamen deze haven binncn, be- steind voor Cent, do volgende zeeschepen, als 5 Julij. do Russische schooner Rmilic Anctte, kap. M oido, van Heijnasch met slippers. de Bclgisclic stoomboot Flccha, kap. Seeuwen, van London inet stukgoederen. do Lngelsche schooner Charlotte Mnule, kap. Baij, \an Dantzig met eiken slip pers. do Duitsche schooner Doris Mont on, kap. Staben, v an Dantzig inet eiken slippers. de Engelsclie stoomboot Kil- larneij, kap. Brown, van Goole inet stukgoederen. de Un- gelsche stoomboot Balmoral, kap. V atkinson, van Grimsbij met stukgoederen. 8 Julij de Engelsehe stoomboot Colletis, kap. Seboheld. van Goole met stukgoederen. de Engelsehe stoom boot V'ilij of Ghent, kap. Snowden, van Grimsbij met stukgoe- deren. do Engelsehe hrik Alpha, kap. Knudsen, van Sundswal met planken. de Zweedscbe brik Ham.a, kap. Bostrom, van llalkoelsa met plaukcn. 9 Jnlij. de Noordsche brik.1 ordenshjeld, kap. Faralsen, van Arcndal met plauken. de Noordsche bark Mobella, kap. Christoffersen, van Sundswall met hout. 11 Julij. de Engelsehe stoomboot Balmoral, kap. ^atkinson, van Grims bij met stukgoederen. Van 5 tot en met 11 Julij verlieten onze haven, komende van Gent, de volgende zeeschepen, als 5 Julij. deNedcrlandsehekof Alida Elizabeth, kap. Potjewijd, in ballast liaar Hernosand. C Julij. dt Noordsche brik Antilla, kap. Heinrichsen, in ballast naar Sundswall. de Engelsehe schooner Vulcan, kap. Walker, in ballast op avonture. de Noordsche brik Marie, kap. Berg, in ballast op avonture. de Duitsche stoomboot Amalia, kap. M inthcr, met stukgoederen naar Hamburg. 7 Julij. de Engelsehe stoomboot Balmoral, kap. Watkinson, met stukgoederen naar Grimsbij. de Duitsche schooner Nordsce, kap. liohde, in ballast op avonture. de Duitsche brik Bazar, kapllinzniann, in ballast naar New- Castle. de Duitsche brik Hermann, kap. Schellow, in bal last naar Sunderland. de Russische schooner Rosa, kap. Soder- lnnd, in ballast op avonture. de Russische schooner Una, kap. Miehelsen, in ballast op avonture. de Duitsche schooner Amaranthkap Oldenburg, in ballast op avonture. de Zweedsche brik Nordstjennan, kap. Bergmann, in ballast op avonture. de Engelsehe brik Goodhope, kap. Daniels, in ballast op avonture. de Engelsclie stoomboot Killarneij, kap. Brown, met stukgoederen naar Goole. 8 Julij. de Duitsche schooner Gehrard, kap. Sjanjors, in ballast naar Ncvv-Castle, de Duit sche bark Arenthnsa, kap. Suckow, in ballast naar New-Castle. de Duitselie schooner Fannij Termes, kap. Kramer, met steenkolen naar Riga. 9 Julij. de Duitsche brik Archumedes, kap. Fretwurst, in ballast op avonture. de Duitsche brik Pandora, kap. Galle, in ballast naar New-Castle. de Belgi- sehe stoomboot Fleclia, kap. Seeuwen, met stukgoederen naar Louden. 10 Julij. de Noordsche hrik Ilebe, kap. Salversen, in ballast naar Nordmaling. de Engtlsche stoomboot Colletis, kap. Schofield met stukgoederen naar Goole. de Engelsehe stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, met stukgoederen naar Grimsbij. Tarwe miracle tegen rorige prijzen goed op, Kogge 40 a 50 cent, Gent 10 a 20 cent lager. i'uike Zeeuwsche en Vlaumsche Tarwe f 12,— a f 12,70, Overmaassche f 11,20 a f 11,70, goede f 9,30 a f 10,B0. Kogge, Zeeuwsche en Vlnamsche f 7,— a f 7,80, Overmaassche f 6,30 a f 7,80. Gerst, Zeennsche en Vlaamsche winter f 5, a f 5,80, Overmaassche f 4,20 a f 1.70, Zeeuwsche en Vlaam- tche zomer I 4,— a f 4,50, Overmaassche f 4,— a f 4,25. Haver, dunue f 2,8C a 3,20, dikke f 3,20 a f 4, Paar- denboonen f 0,00 a f 6,70. Duivenboonen f 7,20 a f 8,—. Wittebooneu 8,00 a f 11,00. Bruineboouen f 8.00 a f 11.— Erwtea f 7,30 a f 7,80. Koolzaad f 13,»f«,Lijnzaad -- a st. SoUELFAUT.r Te vergaderen op de liofstede bewoond door gemelde wednwe Schet.faut, in den Grooten Huijsscnspoldergentcente Zaatnslag. 2 Op D I N G S D A G DEN 23 J U 1. IJ 1872, 2 Op WoENSDAG D E N 17 J U L IJ 3 Op WOENSDAG DEN 17 J U L IJ 4 Op V It IJ D A G DEN 19 J U L IJ 1872 VAN IN DEN FOLDER VAN TE ■VVAAEOr MEN IN HEX BIJZONDEK ATTENT MAAKT. 17 on IS .Tnljj fianstaan/Io, S t c o n w ij k (Prov. Overijssel), Den Heer II e i n r. von Gimtom te Emmerik a. d. Rijn. De buitenneivone werkin^die Uw TJniverseel-ZuiveringS-Zout op tnijn langdurig maaglijden als gebrek aan eetlust verbonden met slechte spijsverteering en maagpersingen, uitgeoefend heeft, noopt inij I mijnen hartehjken dank te betuieen en alle lijders aan maagkwalen den welgemeendcn goeder. raad te geven, zich van dit eenvoudig en goedkoop huis- mid el tc bedienen. Daar ik mij onlangs bier ter stede als Apotbsker gevestigd heb, zoo verzoek ik U, mij ten spoe- diirstc ecnc kwantiteit van Uw zout zoowcl 1/1, 1/2 als ook in 1/4 pakjes te willcn zenden. Met achting UEd. Dw. Dienaar - v ar kApotheker. Dit alleen echte, onvervaUche Universeel-Zlliverings-Zout is allergunstigst bekend wegcus zyne genezende mt- werking bij alle M laarkwxlen. Verkrijgbaar in 1/4 pakjes a IS, in 1/2 a 33 en in 1/1 a GO^ets. te^Neuzen G. V HOU1 Gent andere plaatsen in de bekende depots. Bij den aankoop van dit artikel wackte men zich voor schadelijke namaaksels en lette niet alieen op de prijzen maar, er ook bijzonder op, dat ieder pakje tot waarborg der echtheid de handteekening draagt van Emmerik a. d. B. H. VON" GriMBORN, Apotb. cn Fabrik. v. chem. teclmiscbe Fraeparatcn. DRUKKER1J VAN DHONT COMF. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2