ALGEMEEN No. 745. Zaturdag 13 12de Jaaro innenlandsche berigten. Bisitenlandsclie berigten. JPolitieli Overzisft. Do groote milliarden leening nadert zijne uit- voering. Reeds is bet desbetreffende wets out- werp aau de Fransche kamers aangeboden. Dat bet bij de bebandeling van dien geldstroom dikwerf tot booge woorden kornten de bewerkers van den oorlog bet daarbjj bard te verantwoor- den bebbendit zou wei elders gebenren dan joist in de opgewonden zittingen der Fransche kamers maar wat bij het brengen van dit laatste groote offer aan een roekeloozen tijd voorzeker minder te verschoonen is, dat is bet langzamer- hand terngkeeren tot den ouden tijd van ver- deeldbeid. In de laatste fjjden was er weder veel sprake van een monarchale zamenzwering tegen den president der repnbliek. Thier schijnt ecbler te goeder are te bebben ingezien wat wafer in den wjjn te moeten doen, en beeft besloten van zijne belastingsplannen geen gouvernementeel vraagpnnt te maken. Zeker is bet dat met bet tractaat van 29 Jnnij jl. een groote stnp voorwaarts is gedaan op den weg die I rankrijk geleidelijk moet terug voeren tot zijn volkomene zelfstandigtot een meet beslisten toestand van zaken, en is eenmaal deze groote finantiele maatregel ten uitvoer gebragt dan zal men missebien met meer kalmte en bezadigdbeid zich knnnen wijden aan de groud slagen waarop bet nieuvve fiaancieel gebotnv van Frankrijk moet rnsten. Men verdiept zicli nog nltijd in gissingen welken invloed dit ongekend groot verschijnsel aan den finaneielen Inehtkring op de geldmarkt der bekende wereld zal bebben. Reeds beeft Kn gel and in den laatsfen tijd den grooten invloed der collossale geldbeweging tusscben Frankrijk en Prnissen ondervonden. Het bekende blad de Economist wijst er dan aardigheid van de Rritscbe geldmarkt gedurende 'f verleden jaar was, dat zij in groote mate ge van cien weer 579 Carlisten onderworpen. Moriones, de opperbevelbcbber van 't leger, beeft zich naar leiden'8 be°eVOn' 0111 iu Pei'sooa de operation te van ingekomen een tt benoemd tot bnrgemeester Hengstdijk, den beer G. van Trappen. Bij de tweede kamer is wetsontwerp tot toekenning van een pensioen aan de beide dochters van wijlen den minister van staat en van binnenlandsclie zaken, mr. J K. 1 horbecke, ten bedrage van f 4000 '/jaws' Met ingang van den eersten Jnlij is een menw reglement voor den dieust van den rijks- telegraaf in werking getreden. Da a r bij is o. aan den afzender van een binnenlandscb berigt het regt toegekend, o,n te verlangen dat een telegram vdor andere berigfen van denzelfden rang worde overgebragt. Voor de overseining berigt is zoodanig enkelvoudig, d ben gulden verschnldigd r i n g c n d inflnenceerd werd door de handelingen vreemde gouvcrnementen. Al de jongste gewigti - ge gebenrtenissen werkten mede om Engeland te maken tot middenpnnt van afrekening tusscben de versebiilende Eurojiesche mogendheden. Daar- om is dan ook Engeland bijzonder blootgesteld aan de invloeden van plotselinge wjjzigingen van de Internationale balansen en mo^et bet zicb voorbereid houden op talrjjke fluctnatien in de waarde van geld. Somtjjds knnnen wij verwachtenzegt bet bladveel geld in oris midden te bebben wiji of de mogendheid die te betalen beeft of de mogendheid die te ont- vangen beeft, Engeland verkiest als de besle plaats om te deponeren. Ilicrdoor zal de interest dalen. En bjj<*evo],* moet do rente-standaard onderbevig zijn aan plotselinge sebokken naar de boogte en naar de laagte al naar gelnng een onzer biiitenjandsche schnldeiscbers zijn lieleggen vermeerdertof op ten oogenblik goedvindt die terug te nemen', als vvanncer bij missebien een helangrijk bedrag er van zal willen ontvangen in specie, welke bij wegsluit en niet weer in circalatie brengt. Bo vendjen verlieze men niet nit 't oog, dat wij thans onze groote internationale operatien moeten aan- vangen met minder bulpbronnen dan waarover wij verleden jaar bescbikten. Den 15n of den 20n a. s. zal de koning van Spanje de reis aanvaarden waarvan Zorrilla vooral met bet oog op de aanstaande verkiezin- gen, zooveel goods verwacbt. Voor 't overi-e denkt bjjgelijk uit Madrid aan Dnyli News wordt gescbreven zicb van alio inmenging te onthouden, zoodat Spanje nn eindelijk kans lieeft op eene ware en wettige vcrtegenwoordiging, die, naar men vermoedt, voor't grootste gedeebc bestaan zal uit aanbangers van Zorrilla. 't Volk beeft het nieuwe kabinet bij zijne benoemin" begioet met de kreetlevc bet ministerie der I moraliteit! en'f ministerie beeft zich gehaastaan 1 den wensch, in die kreet nitgedrnkt, te voldoen In de laatste dagen zest. do Tiempo, zijn to Madrid met minder dan 70 speelhuizen gesloten on ruim 200 valsebe spelers gearresteerd. Hit Bayonne wordt gescbreven dat do Fransche regering 50 Carlisten, die van plan warcn zicb naar Spanje te begeven beeft doen arresferen. Den 2n Jnlij II., aldus schrijft de officiele Gaceta bebben zicb in Navarra en de Baskische provin Aangeteckende berigten zijn vervallen. Daar enfegen kan ieder afzender zijn berigt doen c o I la t loneerfiii. Dc kostcn hiervan be,Ira- gen de belft van die voor de overseining verscbul- digd. Die collationeering wordt dan door al de kantoren, die tot do overbrenging medewerken tot den gcbeelen inhoud der tijding nitgestrekt! Nog kan de afzender van ecu telegram vor- deien dat de tijd van aflevering aan zijn cor respondent hem per telegraaf vvorden gemeld. *iij oetaalt voor die mededeeling den prijs van een enkelvoudig berigt (d. i. een berigt van 1 tot 20 woorden.) Zeeland van dingsdag avond den 2 dezer is door den voorzitter o. a. medegedeeld dat gede puteerde staten bera vezzoclit bebben ter kennis der vergadering te brengen, dat na de opzendin- van bet in de jongste najaarsvergadering vasf- gestelde reglement op bet gebruik en de instand- bonding den kunstwegen, fal van adressen daar- tegen bij den koning zjjn ingediend, vooral tegen bet invoereii der breede velgen zoowel wegens bet bezwarende van bet gebruik daarvnn op klei- giond als uitlioofde van de aan do aan cliaffiri" verboimen kosten. Die adressen zijn om rnad en ad vies geMeld m baiiden van gedeputeerdo staten, die lmnner- zyds inlicbtingen bebben gevrnagd bij "edenn- leerde staten van Noord Brabant, van wie beri"t is ontyangen dat bet voorgenomen onderzoek nog met beeft plants gcbad De onlangs door de Zeeuwsebe maatscbappjj van landboaw en yeeteelt genomcn proefnemingen scbijuen ecbter ten voordeeie van de breede vellingen te zijn uif^evalien. J Onder de ingekomen mededeelingen en voor- stel en van gedeputeerde staten komt voor de mededeeling betrekkelijlc de gevoenle briefwis- seling aangaande den weg tusscben de voormalDe 4de en ode djstricten, en we.l dat ten vcrvolge op de mededeeling van gedeputeerde staten in de zitting der staten van 11 November 1871 yap Hnist naar Walsoorden - welke zonderboof- aelijke stemming zijn goedgekenrd. Het voorstel van gede])nteerde staten tot bet beplanten van een gedeelte van den weg tusscben Scboondijke eu IJzendijke en van Ilulst naar Walsoorden met olmen boomen, op een afstand van 10 meter van elkander verwijderdwerd met ,-51 tegen 7 stemmen aangenomen. volgende zitting werd began!d op woens- (lag den 10 aezer des voormiddags te 11 uren. in die zitting werden o. a. bebandeld Het voorstel van gedeputeerde staten tot aan- eg van een steiger aan <le zuidzijde van de ,u\e" ...)an Hoedekeiiskerkebetwelk zonder looidehjkc stemming werd goedgekenrd. Het voorstel van gedeputeerde staten tot het veikoopen der sreigerschuiten te Vlissingen en e Breskens en tot het toekennen eener tegeinoet- lyoming aan de scbippers. Evenecns zonder uooblclijke stemming goedgekenrd. Het voorstel van gedeputeerde staten tot re"-e- ing dor grenzen van de vooroevers der water- fc iaPP0n.belast met bet bestuur van de water- keenng der calamiteuse polders en Waterscbappdn. ye eemge daariu door gedeputeerde staten voorgestelde wijzigingen met algemeene stemmeu aangenomen. Het voorstel van gedeputeerde staten tot ver- koop van grond onder de gemeente Ilontenisse zonder bootdehjke stemming goedgekenrd. In de zitting van den 11 dezer, is o. a. bet ontwerp reglement betreffende den veeartsenij - knndigeiiQienst en de politie in de provincie zeeland met dc daarm gemaakte wijzigingen met algemeene stemmen aangenomen. bonder boofdeljjke stemming is aangenomen een voorstel van gedeputeerde stateri omtrent een voorstel van gedeputeerde staten van Gronin- gen, om zicb tot de regering te wenden ten einde lyckomen in de tijdstippen door de do stliTen h°Uden der zittin=en van ,Van Il0t a(ll'es va" (,en geraeente- nmllr J Jpiaat tot opneming dier gemeente onde. <le aanlegp aatsen van den stoombootdienst op de Westerschelde, is zonder hoofdelijke stem ming aangenomen het voorstel van gedeputeerde staten om dat college uit te noodigen tot bet instellen van een onderzoek of termen tot iuwiifi- gmg van bet verzoek bestaan. Het algemeen verslag der afdeelingen omtrent het ontwerp-i-eglement voor de polders en water- scbappen in Zeeland nog niet gereed zijnde, is ±A1r:,elW* van <Ut ontvvCi'P reglement uit- besteid tot de aanstaande nnjaarszitting. Wan- neer bet verslag der afdeelingen zal zijn inge komen, zal dit door gedeputeerde staten overworn en danrna gedrukt warden om vervolgens met en zicb aan de bebandeling van Dr. Metz^C'- I van Amsterdam, ouderwerpen. Naar de Kamper Ct. meldt, zal op de ten- loonstellmg van Gondsche oudbeden o. a. voor- komen de kinderstoei van Erasmus, die bewaard is gebleven op bet klooster Stein nabjj Gonda. Uit Elbnrg wordt ons van 8 Jnlij gemeld Heden namiddag waren twee landliedeii tijdens een onweder op een veld nabjj deze stad werk- zaam toen eeusklaps de eeu 20 jaren oud en wonende te Vierbouten, door den bliksein gedood werd de andere viel bewustetoos neder eu was als verlamd, deze echter zal wei spoedi- ber- stelleu. 15 Op de vraaghoe kan men bet best de kersen voor de vogels beveiligen wordt in de Gron. Ct. door R. dit antwoord gegeven Telken jare werden steller dezes de kersen door de spreemven, kraanvogels en andere k'ei- nere vogels, zelfs voor de vrncht tot eenige rijp- beid was gekomen, geroofd. In een oud tijd- schnft wordt het volgende middel om deze vrncht te behonden, aanbevolen. Men neemt eene harin" smjdt die in stnkje en doet die in een steeneu pot. Nn doet men daarop voor 10 cents zoo,^c- naamd duivelsdrek en hangf, alzoo den pot in een kersenboom. De onaangename reuk van deze voonverpen doet de vogels van deze boomen verwijderd houden. Van dit middel nemen wii thans de proefen de ondervinding leertons, dat bet mtimintend werkt, Op eene aanzienlijke hoou-tn vliegen genoemde vogels over de boomen, tenvijl wij het genoegen hebben deze smakelijke vrncht m bare geheele rijpheid te kunnen nuttigen." gedaan (bans kan genield worden dat gedepu teerde staten zooveel mogeijjk aan den minister van bmnenlnndsehe zaken de gevraa»;le inlieh- fingen bebben gezonden omtrent de° evcntueel te maken wegsverbetering on de son. die daar. yoor op dc sfaatsbegrooting zou moeten uitgetrok- ken worden - maar dat tot tins vcrrc daarop -een antwoord is ontvangen. Voorts is mededeeling gedaan van een inge komen verzoek van bet bestuur van den Niei-rv Neuzen polder om calamifeus te worden verklaard waaromfrent onmiddelijk bet vereiscble onder zoek zal logesteld worden. Uitlioofde van de vele in de afdeelingen te behamlelen oni.erwerpen werd de volgende open- bare zitting bepaald op zaturdag 0 dezer. In die vergadering is de beer W. Ph Vis als buitengcwoon lid van bet collegie van gedepu teerde staten op nienw benoemd en zijn"eenige voorsteJen van gelepn.teer.de staten bebandeld o. m. tot tegemoetkoming der gemeente Eede voor den bouw eener school en onderwijzers- womng en tot verkoop van boomen op den Weg i vuigeiis met nailer voorstel van bet gedeputeerd college, zoo spoed.g mogelijk aan de leden der proviuciale stnten te worden toegezonden. De zomerzitting der staten 'is daarna gesloten. -TNeuzen, 12 Jul.ij. Omtrent den stand van den oogst in dit gewest meidt men ons bet volgende Koolzaad is door de zacbte winter en gnnstiff voorjaar meest good, zal deze week grootendeels gedorschen worden en belooft een rnim beschht iarwe en rogge staan mede goed de beste lieeft eehter reeds veel van de zware regens in Jnnij geleden vele tarwe is aanmerkelijk met brand- koren bezet. Wintergerst vjndt men doorgaans niet zwaar, en zomergerst en haver zijn door den overv.oed van bet vorige jaar, vveinig gc- zaaid doeli staan goed. Boone,i en erwten be loven veel zoo ook aardappelen cn alle soorten van wortelvruchten behalve onde meekran de jonge staat echter vrij goed ware bet niet' dat aandeelboiiders in nieestoven bet kwjjneml leven van dit artikel nog wat rektcn, zoo zou dit gewas baast gebeel door suikorpeen en aardan pelen teelt verdrongen zijn. Vlas staat buiten gewoon cn is reeds zeer dnnr verkocbt, met dc pink daar van is men druk bezig. Klavers en gras zijn dit jaar zoo overvloedig als er verleden jaar gebrek aan was. De vooruitzigten op het oott zijn ongunstig. Woensdag is prins Alexander met gevolg to Bonn aan gekomen en in het Grand Hotel Royal atgestapt,. I>c prins zal er G weken vertoeven Wonting !1 beeft te Antwerpcn eene zeer eigenaardige demonstrate plaats gebad. Denn- tatien der iiberale yereenigingen van Deuven, Doormk Brugge Mechelen en vcrscheideno andeie plaatsen benevens vele stuilenten uit Link, Gent en Bmssel in 't geheel 10.090 in h,70 u-!fmCn, de ^''gerij geluk wensehen met bet schitterend resultant der jongste gemeeu- teraads verkiezingen. De stad was met via,'rCn versierd gelijk mede de schepen in de haven floor de kanonnen werden eere-salvo's o-elost en' tie mamfestatiedie zeer schitterend \vaS lien in de beste orde af. [Tit Gent alleen ware,, loOOpersonen overgekomen die, met den bnr gemeester aan 't hoofd aan de liberals verceni- ging van Antwerpen niet minder dan 50 monster- bouquetten bebben aangeboden. De proenrenr des konings in Bel«ie lieeft dingsdag een aanvang gemaakt met zijn room" sitoir m zake de medepligtigen in bet baiikroet van Langrand. Deze zjjn: Lang^nd's vrnnw zijn scboonbroeder en scboonzusterzijn zoncn en de heeren Camiile Notbomb en Victor'Henri - de laatstgenoemdc vroeger boofdredacteur van bet Journal d Anvers. 't Is thans bewezen dat Langrand anderbalf millioen francs iu zijn bal lingschap" beeft meegenomen - na ziGi 7.1,, rende eenigen tijd te Parijs cn later te Albnno (in Italic)te bebben opgvboudeu onJer den naam van Bray. In bet requisjjoir wordt o. a. gezegd dat in dc gevoenle eorrespoiidemio ecu on vers!aan bare taal ecu ware „ilievcntaar vonden wordt, gebeel blister voor wie or 7,1 sleute! van mist. De personen die elkander schrijven verwisselen telkens alnaar 't bun noodig sell jjnt, van pscudonierncn, regt sehandcliik en oneerlijit. Zoo wordt o. a. Langrand zefv aangeduid door Anastase, Albanase Jozeiil7 Bernard. Pauline Leovish le petit, |c ,Ln later Henri de Regncau een Franscff jezuit ueet I leu eiet te soius ook Menanle pat er La- liousse Wordt genaamd Sebeerlibg (dolle korvelj ook dame Sebeerliug. Wcenen is't nieuwe Capua; Rome beet Falun; de pansselijke sGv>t VVaermland cnz. Ecu en anile,zal "cno—Vp,, on, te boseffen aan welk een stel (loorb* zamenzweerders bet gocdgcloovige volk zijn *,rvv' duiljes toevertrouwde. De provincialc rami van Brabint beeft met algemeene stemmen der, wenseb uitgolrukt, dat bet getal scbolen cn onderwijzers vorrtlccnlerl zou wordeD lr-' Met o„ tegen IS stem |leeft }ly ou 'lot I...I .lu 1.O fc Op,,, 1 ij n o O van Va7T T? 'U pi-mAnotalo Cfofo„ van CRll lmnrot I. l l

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1