ALGEMEEN No. 744. Woensdag 10 Juiij 1872. 12de Jaanr. Binnenlandsche berigten. Politiek Overzig't. Men nocmc vrjj onze eeuw de eeuw des voor- ti it gangsin cen opzigt kan zij waarlijk daarop nog volstrekt niet liogennl. in dat der alge- nieene bevredigdheid. Wij liehoeven niet te her- iuneien aan de toeneniende bedreiging der groote staats kerkelijke kwcstie in Duitscliland en Italie ook Frankrijk, Spanje en vele andere landen leveren nog altijd niimsclioots de stof waantit eene voortdttrende ongerustlieid, een gevoel van onbelm|elijkhcid over de toestandeu wordt gaande gekouden. Beireden wij foch het gebied des staatkundi- gen levens waarin zieh Frankrijk op (lit oogen- blik vertoont, dan komt men tot de overtniging dat zij is ecnc bron die nog ieder oogenblik de meest tegcnstrijdige bestanddeelen kan nitwerpen en terwijl dit land r.n be/.ig is bet gebouw des vredes te bcvestigen nog volstrekt geen zeker- beid bestaat dat de tegenwoordige rigting met eenigen dnur gevolgd en niet binnen kort door een andere gelieel tegenovergestelde zal worden vervangen. Immers, wordt Thiers niet in monig opzigt (de onde staatsman mag dan nog altijd wat kit- tcloorig zijn uitgevaller.) in zijne ijverige pogingen tot hersleiling van bet deeriijk geteisterde land gedwarsboomd Waar opofferingen als die der zware oorlogsscbuld worden gcvorderd, daar ver- eischen bnitongewone omstandigheden buitenge wone middelen en wat al tegeustand wordt niet gaande gehouden ran de voorgedragen belastings middelen te verbimleren. Welk een bonle seliakeering van staatkundige drijvers wordt daar niet opgemerktwaar men van de uiterste nuances van bet internationalisme tot den hoogsleu trap van bet onde regime royale opklimt. Welk een lange reeks van elkauder onderling bestrijdende partijen. Bij al de tegenstrijdige berigten gaat het rooeijelijk zieh een waar denkbeeld van den Spaansehen opstand te vormen. Nit eens vet r.eemt men dat de opstandelingen zeergeringin getal, dan wcder dat ze eenige honderden man nen sterk zijn; maar dit blijl't er zeker van over dat de benden een warcn geesel zijn voor de oorden waar ze zieh opbonden. Daar nadert zulk een wocste bende een vreedzaam dorpjealles is bij de tijding daarvan in angstige spanning want nit de gernchten van elders vernomeu weet men dat die widcrlnndcrs zieh orn het lever, en den eigendom der Spaansche ingezetenen weinig bekommeren, zoo zij slechts buit kunnen behalen en zieh van levensmiddelen voorzien. De wel varend8te ingezetenen zijn het eerst aan de bcurt terwijl later publieke gebouwensoms kerken' niet worden ontzien. Men krijgt geen boog denkbeeld van Spanje's militairen stand wanneer zulk een bedrijfmaan den aaneen ongestral't kan warden voortgezet. Het zijn ecbter minder deze benden die Ama- dett8 troon bedreigerials de intrigues die de grooten des lands overal op het touvv zetten om den staat der vonvarring te vergroofen. Ecu dier raddraaijers, de hertog de Montpensier, is niet zeer vleijend maar waar op zijne plaats ge zet door een zoon van den doodgeschoten Henri van Bourbon prins Frans Marie in den volgenden brief: „Parijs den 28 Junij. Eer en pligt gebiedeu mij de geheime eerzueht en huichelarij te ont maskeren van den hertog de Montpensier die zieh heeft opgeworpen als verdediger cener ge- vallen dynastie. Zal bij dan regent willen wor den - die overlooper van het palais-Roijalde aan de schipbreuk der familie van Orleans ont- snapte nieteling. de moordenaar van don Henri de Bourbon Hoe kan de hertog van Montpensier er zieh mede vleijen, dat men zal geloofbeehtcn aan zijn voornemen, om met trouw don Alfonso den zoon van Isabella, tedienen Hij, die zijne eigen familie verraden hij, met wieiis gond'de revolutionairen in September 1868 betaald wcr den, de bittere vijand van zijne weldoenster, de moordenaar van zijn eigen neef, durft in zijn manifest zeggen „Ik zal met moed een zoo edele zaak dienen." Dat is wel de bekrooning van zijne loophaan Antoine van Orleans, heb ccrbied voor ons vaderland en ineen niet dat het cdclmoedige Spaansche bloed nog stroomen zal voor de zaak van een vreemdelingNajager van avonturenvergeet niet dat Spanjedie kraehtige en roemrjjke natie, nooit aan zijn hoofd den moordenaar van een Spaansehen prins zal dulden Doemt het doorboord en bloedend hoofd nnjns vadfers niet voor hem op in zijn droomen. erwij.t zlin geweten hem zijne misdaad niet? iust in viedemijn edele, mijn hooggeachte vader, n\v zoon zal inv laatsten weuscb vervnl- leu Koriing van Spanje is hij niet geweest de broedernmordenaarnooit zal hij regent zijn Nooit zal hij, een vreemdeling, die zijne handen met het hloed van een Spanj iard bczoedeld heeft regent worden. M ijnheer de hertog, gij hebt mij nen vader ge- dood, maar gij hebt nooit en gij znlt nooit den opanjaarden de gedachtenis van dien edelen mar- telaar doen vergeten. Zijn naam leeft nog in bun geheugen even als mijn vader in mij her- leeft, en ik zal volgens zijn iaatsteu wil de waardige zoon zijn van don Hendrik van Bourbon De gevoelens mijns vaders waren die van een eeilijk en nioedig man, met andere woorden de gevoelens van een goed en opregt Spanjaatd zijne grondbeginselen zullen de mijne zijn, zij zullen mijn gedragslijn regelen. Ik ben slechts negentien jaren oud, maar ik ben er op gesteid n van nu at aan de diepe verachting te doen kennen, die mv persoon mij inboezemt, tot dat bet nnr zal aangebroken zijn waarop ik ti dit op eene andere vvjjze zal kunnfen verklaren. Ik lioop dat dit spoedig zal gebenren. 0 Jalij. Door de provine.aie staten zijn tot rapporteurs er atdeelmgen over bet outworpen algemeen leglcmeni voor do polders of waterschappen in de proviueie Zeeland benoemd mr. Dronkers mr. Snijder en de beer J. W, Vader. Onder de menigvuldige punten van behan- dehug voorkomende op de agenda der ver-aderin" onzer prov. staten. die den 2 dezer te\Middef Lung is aangevangen komt ook voor een ontwerp- poldei -leglemeut. Om cle vele diep iugrijnende beginselen die in dat ontwerp vooratteo en al gemeene tegenkanting ontmoeten bij de betrokkeu eorporatien, is de aandacht van bet betrokken pnbliek op de bebandeling dezer zaak bijzonder gevestigd. De belangstelling werd dezer da»en nog opgewekt door een boekjegetiteld waarop de/.e M e m o r i e van g rieven t e g e n Het heeft den koning behaagd bij besluit van den 6 Juiij jl. 1. Op het daartoe door hen gedaan verzoek eervol ontslag te verleeuen aan de heeren mr. P. P. van Bosse als minister van kolonien mi. 1. Blusse van Oud Alblas, als ministe1- van finantieu mr. J. A. Jolles, als minister van justitie en 1'A. T. Delprat, als minister van oorlog ondm dankbetuiging voor de vele en gewigtige diensten door hen aan zijne majesteit en aan den lande hevvezen 2o. den beer mr. P. P. van Bosse, onder dank betuiging, tevens eervoi te ontheffen van de Mjdetijke waarneming van bet beheer van bet departement van binueulandsehe zaken Jo. niet aan te nemen bet gevraagd eervol ontslag door a. den beer mr. J. L. II. A. baron Gericke vau Herwijneu, als minister van buiienlanusche zaken b. den heer L. G. Broex, als minister van marine- Jo. met ingang vau den 6 Juiij te benoemeu tot minister van justitie, deu beer mr. G. de l ies Azn. lid van den raad van state tot minister van kolonien den heer I. D. Fran- sen van de Futte. lid van de tweede kaiuer der staten generaal tot minister van binnenlandsche zaken den beer mr. J. II. Geertsema, lid van deu raad van state tot minister van finantieu den heer mr. A. van Delden, lid van de tweede kamcr der staten- geueraal tot minister van oorlog, den heer M. D. graaf van Limburg Stinim generaal majoor Zr. Ms! adjudant in buitengewone dienst. De koning heelt verder goedgevonden te be- noeinen tot minister van staatden heer mr. P. P. van Bosse eervol ontslagen minister van kolo nienen tot ridder der ortle van den Nedeiiand- sc-heu leenvvden heer mr. P. Blusse van Oud- Alblas, eervol ontslagen minister van finantieu. De voorjaarszi.ting der provineiale stalen van Zeeland is den 2 Juiij door den eommissaris des konings geopeiid. Een zeer groot aantal in- gekomeu stukken en voorsfellon is naar de af- deelingen verzonden. Nadat de vergadering zieh in afdeelingen had gesplitstwerd door den voorzitler, met het oog up de vele in de afdee lingen te bc-handelcn belangrjjkc piniten, voor- gesteld om de eerste opeuhare vergadering te houden op Iaatsleden zatnrdag des vuormiddags ten 10 ure, waartoe werd hesloten. Daarna hebben de leden zieh naar de afdeelingen hc- geven tot het benocmen van voorzitters en onder- I voorzittcrs. Vervolff in een voUjend nominee h e p al i n gen, v e r°v a t^ i n "a r t. Vo" v a n het Ontwerp Algeineen-Iieglement v o or de p o1d e r s o f w a t e rs e h a p p e n in Zeeland," door de niet- Nederlandsche grondbezitters in die proviueie aan de heeren leden der prov. stalen aangeboden. Deze helangrijke memorie, die de bliiken draagt van grondig onderzoek en helder hegrip der toestandeu is geteekend door een coramissie i<iu ledactie, hestaande uif. de heeren mrs. Rolin Jacquemijns0. de Kerelmve de Denterghem en A. Lippeusalien te Gent (Belgie.) Bij het oudenverpelijk art. 39 en andere daarmede in \eibaad staande artt. worden vreemdelingen uit- gesloten van de meeste, zoo niet van alle re»ten die eigenaieu vau grouden in polders als zooda- mg hebben en die zij tot heden genoten. Uit het oogpunt van regt en hillijkheid en in het belang eener voortdurende goede verstandboudin°- tusschen Noord- en Zuid-Nederland is de ver- werping van de bestreden hepalingen alleszius wenschelijk te achten: Iloeli6 Juiij. Heden had in de open- bare school alhier, op plegtige wijze, de uitrei- kmg ijlaats der prijzen van weg'e de provincie verstrekt voor het getroiuv bezoeken der school gedurende 1871. Om den indruk dier prijsuitdeeling zoo blijvend niogelyk te maken ging zij vergezeld vail een sehoolleestwaarbij alie leerlingenten koste der gemeente, in het met de nationale driekleur veisieide schoollokaalop ververschiugen out- haald vverden. Het leest werd bijgewoond door den bur°-e- meestei, een tweetal raadsleden en enkele belanf- stellenden. Voor tot <le uitreiking der prijzen werd over- gegaanhieldt eerstgenoeinde eene toesjirank waaiin hij het doel der prijsuitdeeling en van het schoolfeest. den leerlingen diiideiijk maakte, hen ei op wees hoe provinciaal geineentehestuur en schookoezigt zieh beijverderi o?n door gepnste middelen hen aan te Sporen toch gebruik te maken van de linn geschonken gslegenheid oin zieh te ontwikkelen en tot kundige en nnttige leden der maatschappij te worden geyormden hoe hij hoopte dat deze pogingen dan ook niet te vergeefscli zouden zijn en goede vnichten zouden atwerpeu, bljjkbaar uit een getrouw schoolgaan. Daaina wcrden de prijzen, besfaaude in 26 vereerende getuigachriften'voor de meer gegoeden en 35 boekgeschenkeu voor de on of ininvcr- mogenden uifgereikt, waarna de kleineu, onder bet zingen van toepasselijke liederen, er toe over- gingen de voor hen bereidde chocolaadmelk en koekjes te verorberen. ,.•1^'' Seschied, maakten de kinderen in feeste- lijke stemming, nil eens zingende dan weder zicli vermakendeonder geleide der onderwjjzers en vergezeld van de leden van bet bestuur, eene wandeling naar het Manritsfort. Bij terngkomst in het seboollokaal wcrden andermaal ververscbingen roml gcdiend. Daarbjj sprak de burgemeester nog een kort \voord om dank te zeggen aan den verdienste- 1 ijken lioofdouderwijzer, voor de wijze waarop bij steeds met lust eu ijver werkzaam isom de aan hem toevertronwde leerlingen te onder- wijzen en op te voeden tot brave en uuttige burgers, en de hoop uittedrukkeudat hij fi llet door hem betrcdon spoor, met ouvcrpoosde lu«t mogt b!fjveil _nt met zigtbaar gevoel antwoordde. Ook aan het overige vooral vrouwlijk personeel, dat zieh de moeite had getroost o n de verver! schingen der kleinen te bereiden en toe te dieneu werd dank gezegd voor wat zij ten behoove aan bet schoolfeest zoo welwillend baddeu verri -t. Een der ondste leerlingen dankte daarna^.-e- meentebestunr en schoolcounnissie met de vol- gende regelen Nog een toepasselijk lied en de leerlingen ver- Iieten vrolijk joeleml blijde en voldaan de school. Hunne stemming deed de hoop leven dat deze poging om lust tot getrouw scboolbezoek op te vvekken, niet te vergeefseh zal geweest zijn. Zaamslag-, 2 Juiij. Op de heden alhier gehouden paarden en veemarkt waren aangebragt 21 paarden en 31 runrleren, alles uitmunteml vee. Voor rundvee vverden bnitengewoon hooo-e prijzen hesteed. In paarden ging niets om Premien werden belmald voor het grootste -etal paarden en rundvee en voor de sciioouste baat.- gevemle koe, door J. de Moorvoor het sehoonste werkpaard van 4-7 jaar oud, door H. Wolfert voor het sehoonste 3jarig paard door C. de' Brnijne; voor het sehoonste 2jarig paard, door Ane de Mill; en voor de vetste vaarsdoor K de Kraker, alien laudlieden te Zaamslag. De arrondissements-regtbank te Goes heeft vo gens de G. C. op 1 Jnlij 1872 o. a. de ua- volgende uitspraken gedaan als in zake l0.' C*' j-i koopman in lompen wo- nende te Clinge (Belgie), thans gedetineerd te Goes, bekiaagd van: 1 o. feitelijken en gewelda- digen wedersfand tegen agenfen der gewapende magthandelende ter uitvoerin^ vau een vonnis gepleegd door een persoon zonder wapenen- 20. het inoedwiliig toehrengen van geweldadi"! leden tegen agenten van de gewapende ma«t in de uitoefening banner functie, veroordeehl tot eene celiulaire gevangenisstraf van 3 inaan- den en in de kosten van het regtsgeding, des- noods te verhalen hij lijfsdwAng. 2«. J. D. K, 23 j., lamibouvversknecht vvo- nende te Zaamslag; C. V. IF, 24 j. en E. R 26 j., arbeiders, beiden wonende te Axel be-' klaagd van het inoedwiliig toehrengen van siao-eu en stootengeenerlei ziekte of beletsel om° te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebliendeveroordeehl ieder in eene geldboete van :>0 cents, subsidiair in eene gevangenisstraf van een dag voor iedere boeteen hoofdelfik in de koste a van het geding, desnoods te verhalen bij lijfsdwang. 3". I'. D.. 25 j., vletter te Graanvv, beklaa-d van bet moedwillig toehrengen van sla^en en stooten, geenerlei ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen vemorzaakt heiibemie veioouleeld tot eene celiulaire gevangenisstraf van een maand en eene geblboete van /8 subsidiair in eene celiulaire gevangenisstraf van edn dag en in de kosten van het gedin-, des noods te verhalen bij lijfsdwang. 4°. B. B.27 j., arbeider, wonende onder Koewaciit. bekiaagd van moedvvillige mishande- ling, daarvan vrijgesprokeu de kosten te dra^en door den staat. 5°. 0. V. F., 53 j., wcrkbaas, wonende te Zaamslag. bekiaagd van moedwillige misliando- ling, daarvan vrijgesprokeu, de kosten te dra-eu door den staat. 6». J. G.32 j.veesnij lerwonende le Wachtebeke (Belgie). F. S.44 j., veearts wonende te Sas van Gent,. iN. A., 4~> j W(l' uende te Westdorpe, beklaaud van het loopeii" langs de spoorweglijn Gent—Neuz'en zonder dat bun zulks nit den aard hunner betrekking vrlj stond en huiten toestemming van de bestuurde'rs der dienst of van hem wien dit door de hestnurders is opgedragen daarvan vrijg -sprokeu de kosten te dragen door den staat. Mum t- Dorjisbestaurdanlccn n ij voor zooveel zorg en li,:f(le botooad aan ons kindren. Ood loonc U daar voorzijn stenn blijve cen borg u"«it onzen ijver zal minderen Onzc achting, Vcrtromven lirfde u gewijd Ulijve in onzc dadf.n zoo tlians als altijd. Heb dank Schoolcommissie die 't zorgen ,',ooit moc Jielanglooze liefde ons blijl't toonen Elks achting, vertromven stroom zeegnend U toe Do Hemel moog rnim U belooncn. Tot aan onzen dood zij ons vvoord, onze daad tBewijs, dat erkentnis bij ons nooit vcrgaat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1