iLGEMEEN No. 743. Zalurdag (5 Julij 1872. 12de Jaarg. Bmnenlandsche beri^ten. Buitenlandsche beriglen. Ingezonden Stukken. lm, 270 ea S.' 6459 32832285 JPolitietc Overzig-t. I)e goede afloop der Versaillesche onderhande lingen over de oorlogssehuld is een officieel bekend feit geworden en reeds aan de beoor- deeling der Franscbe vertegenwoordiging ouder- worpen. Men roemt bierbij de voorkomendheid en insebikkelijkheid door bet Pruissiscbe aan bet Franscbe bevvind betoondzoodat dan ook al bet voordeel van dit tractaat aan Franscbe zijde is. De Franscbe vertegenwoordiging zal zeker ook uiet lang aarzelen met de goedkeuring. De vervroegde regeling dezer gewigtige zaak is aan den anderen kant voor Duitscbland bet bewijs dat bet Frankrijk ernst is de bepalingen van bet vredestractaat eerlijk na te komen. De ratificaties zullen over acbt dagen moeten worden uitgewisseld. Art. 1 bepaalt, dat twee maanden na de uit- wisseling der ratificaties een half milliard moet worden voldaan. Het tweede halve milliard, moet betaald worden 1 February 1873; vervolgens 1 milliard op 1 Maart 1874 en bet laatste milliard op 1 Maart 1875. De laatste termijn der betaling is dus uitgesteld en heeft Duitscbland Frankrijk een jaar langer tijd gegeven om zijn scbnld af te doeu. Frankrijk heeft intusschen bet regt, de beta- lingen te vervroegen. Veertien dagen na de voldoening van bet le halve milliard zullen de departementen Maine en boven Marneveertien dagen na de betaling van bet 2e milliard twee andere departementen door de Duitsche troepen worden ontruimd terwijl eindelijk de betaling van het vijfde of laatste milliard de gebeele ontruiming tengevolge zal bebben. Na do betaling van twee milliarden zal intus schen Duitschland zich met schriftelijke waar- borgen tevreden stellcn die in plaats van terri- toriaal onderpand zullen worden aangenomeu mits Duitscbland ze goedkeurt. Wanueer Frankrijk zijne verpligtingen niet nakomtbeboudt de Duitsche regering zicb bet regt voorde departementen op nieuvv te be- zetten Niet minder dan 051 kinderen hebben teregt gestaan weger.s vergrijp tegen de openbareorde of het deeluemen aan misdaden in de dagen der commune. Ouder deze waren 237 van 1G, 22G van 15. 103 van 14. 47 van 13, 21 vau 12. 11 van 11 4 van 10, 1 van 8 en 1 van 7 jaren. Dat men te Parijs r.og al niet opziet tegen de 3 milliarden leening kan blijken uit het vol gende dat men van daar schrijft Verleden jaar waren drie maanden van werkens voldoende om Frankrijk's crediet te berstellen. Naauwelijks was de oorlog tegen een buiten landschen vijand en de burgeroorlog geeindigd, of Frankrijk sloot de reusacbtigste leening waar- van de wereld ooit getuige is geweest. Het vroeg twee milliards en men hood het vier of vijf milliards aan. Dit wonder zal nogmaals vertooud worden, en dan nog wel op grooter scbaal Hetgeen onmogelijk scbeen is gemak- kelijk geworden men ziet das hoe onbekende hnlpbronnen onzen ijver luonen. Hierdoor zullen wij ons in de oogen der volkeren die ous ge- durende onze ramspoeden zoo hard bejegenden verheffen indien zulks niet reeds geschied is. De Spaanscbe minister Zorilla heeft bij uitvoe- rig schrijven zijue regerings iuzigten opeubaar gemaakt. Dat schrijven doet een blik slaan in den toestand van Sparije die als gevaariijk en hagchelijk moet worden aangemerkt. Immers leert bet dat de voorname bron van 's lands on- geluk geene andere is, dan dat de verschillende partijeu malkander elk op zijne beurt bestrijden pn zwart maken in de ono-en Her initio r7,Am,. tot pans reeds eenige dagen geleden isbegeven /.tcti nog voortdnreud deputalien naar bet Vati caau, om den grijsaard met dit feest geluk te weuscben. Den 22n jl. ontving de H. vader lii byzondere andientie de ridders van bet II. Lrrat. legelijkertijd wacbtte bet kapittel van j e aziliek van Santa Maria Maggiore den pans i in de troonzaal. Dien zelfdeu dag kwam de neer Aimeues, officieus zaakgelastigde vau Spanje oij clen II. stoeldeu paus Spanje's beilwenscben aanbiecen en stelde de ridder Acquaderni twee aeputatien aan hem voor, waarvan do eene ann en 11. vader met een adres tevens eene aanzien- Hjke som goads ter baud stelde. Ook zijn de stad eu bet diocees van Siuigaglia niet aehterwege gebleveu. Erkenfeljjk voor de groote eer den verbeven opperpriester hun landgenoot te mogeu noemeu hadden de iuwoners van Siuigaglia hun eigen geestelijken herder belast met de zendin°- in bunnen uaam aan 's pausen voeten hnnue gelukwenscben eerbiedig neer te leggen. Den 21n volbragt mgr. Giuseppo Aggarati deze taak. I nk If i loos '6 nerd dit ontdekttoen bij wel bewnste- m.i,u nog niet levenloos was. Spoedi°-e afsnijdmg en gepasie geireeskundige hulp ver- oorzaaktendat de jiaiient bebouden naar bet gasmuis werd over<rel>ran,t bad zich dame o Door zekeren Gerardus Kas is in bet laatst van 18G9 of in bet begin van 1870, zonder daartoe vergunning te vragen, een buisje ge- bouwd op een stuk vergraven grand onder de gemeente Hontenisse, kadaslraal bekend in sectie 11 onder nummers 783, 784 en 785, hetwelk aan de provincie behoort. Het buis is door de administrate van het kadaster op naam van de ptoviucie Zeeland gesteld als eigenareu van den giond in sectie B no. 785, tengevolge waarvan de giondhelasting voor bet gebouwd perceel voor rekemug van de provincie zou komen: Om dit te voorkomen en in het belang van den eigenaar, stellen gedeputeerde staten aan tie provinciale staten van Zeeland voorom het perceel sectie B no. 785, groot 90 centiaren egeti 10 per are, dus voor f 9, aan genoem 11 1 ,over ,e (ln,Scn ZU acbten den prijs voldoende, daar de groncl vroeger steeds onder water stond en niets opleverde. fBoselikapelle 4 Julij. Benoemd tot pastoor in deze gemeente den wel eerw. heer auwerjjssen kapellaan te Lamswaarde en tot kapellaan te Lamswaarde den beer C. W. Blommerdesemcnarist te Hoeven. De vereeniging voor volksverrnaken te Goes zal deu 31 dezer een feest geven bestaande in een harddraverij en ringrijden. Nooidbrabantteregt de bakermat ge- noenid der Nederlandscbe beetwortelsuiker nij- veibeid, en waar de cultuur der beetwortelen steeds in hooge waarde vvordt gebouden, zullen dit jaar met de vier in aanbouw zijnde nieuwe iabrieken niet minder dan 20 fabrieken, alleen jo"-*, Genoemd beerschap zijn zamenzijn in den trein met een ten mute gemaakt, om baar van bare portemonnaie te outlasten. le Papendrecbt, beeft een landman met kind ^T0 i •i" het llooi (e werken, een h t u f 111 01 sl)ee!(Ie zoodanig getroffen dat het onnrnddelijk naar buis vervoerd vvordende den volgenden avorid bezweek in den ouderdoin an 7 jaren. De man die dit groote ongeluk cef veroorzaaktwist niet dat er kinderen in bet booi speciden en is dus buiten zijn schuld in zeer ouaangename omstaudigbeden geraakt. De justitie uit Goriucbem heeft eeu nader ouder- zoek naar deze zaak ingesteid. 77 Bjj de °P 1 Ju'ij II. te Utrecht plaats gehad hebbende senetrekidng der YVeerbaarheidsleening "b" uitgeloot 1000 aandeelen ieder a 250 6789 7tiv ??nSe'lnUZ''nde n0" 49886510,' 7177* lolx 2361 4975' ?'362' ~T..dI- "uaandag werd te Utrecht bij een aau- ztenhjke dame een groot aantal effecten ont- 7Jmmn gnD V ve™oedelijke waarde van 400.000. De pohcievan de zaak onderrigt, doet ljveng nasporingen. Drie personen sedert eenige dagen verdwenen, worden verdacht; onder hen meent men dat zich de maker van de ijzeren biandkast dier dame beviudt. Voor den wedstrijd van solo zang en de- clamatie in de Nederlandscbe taaluitgeschreven door de afdeeling van bet Nederlandscbe tooneel veibond te Gent, zijn 72 mededingers aange- nomen, namelijk 30 voor den solo zang en 42 voor de declamatie. Er zijn verscheiden mede- d ngers mt Nederland14 dames, waa,-onder 3 uit Nedeiland nemen aan de piijskampen deel. Het bestnur der afdeeling beeft zicb verpligt gezien verscheiden mededingers te weigeren die stukken hadden gekozenwelke ongeschikt geacbt werden om voorgedragen te worden. le Kortrijk is zatnrdag n.icbt bij M. Debonco goudsmid op de Groote Markt, een brutaledief f al gepleegd. De dieven bebben bet ijzer van bet voorveuster losgewrongen cn door een spiegel- nut; die gebroken was, 1G go a deu kettingen j Gustaaf Adolf bad een streng verbod te°-en bet due! uitgevaardigd. Twee officieren ver- zochten hem om vrijstelliug van dit verbod. De gneven waarom zij elkaar hadden nitgeilaa<>d waien te groot om anders dan met bloed uit - gewiscbt te worden. „Goed," zei de koning „I)uel!eert. Ik zeif zal als getuigen tegenwoordig zijn." W erkelijk verscbeen de koning ook op bet terreiu docb... bein volgde onmiddelijk debeui. „Ik beb den scberpregter meegebragt'," zei bij, pwaut bij die bet duel overleeft, wordt on mid- delyk oiigebangeu." t Bleek mi dat de wederzijdsche grieven niet zoo groot waren of ze kondeu door verzoeniii'' worden weggenomen. Constantinopel is bet cerste nammer versebenen van eeu geneeskuudige courant in de 1 urkscbe taal. Verscbeidene geneeskundi<»e wer ken bebbeu ook in de Tnrkscbe taal bet licht gezien. De Nevv-York Times berigt, dat. een ijsveld. mjna 2000 Eng. mijlen lang en van 50 tot 200 Eng. mijlen breed, nabij Newfoundland in deu Goifstrooin gedreven is. Ofscboon men verwacbt dat deze warme stroom het spoedig zal doeu sinelteu, ducbt men echter van de scbotsen veel gevaai voor de paketbooten tusscben Engeland en Amerika. - De boeveelbeid petroleumzoowel ruwe als g;ezuiverdedie in 1871 uit Amerika is ge- voeidbedraagt de verbazende som van 60 millioen kannen of liters. De opbrengst bedroe"- ruim 75 millioen francs. en zwart maken in de oogen der natie. Zeker is het dat Zorilla op zeer onzekeren bodem staat, docb het is zijn geluk dat bij dit weet te erken- nen. Wij leeren ook bier weer boe het spelen met titels en woorden vaak bet stokpaardtje is der politieke dwarskijkers. Zorilla immers beet bij andere partijen bet boofd der radicalen terwijl daarentegen een gemaligd constitutioneel begrip uit al zijne woorden straalt. Als er eene partij is die Spanje van den afgrond kan redden, dan moet het zeker wel deze zijn. Geen wonder derkalve dat zij bij bet Spaanscbe volk zelve de meeste onderstenning vindt. Ofscboon de 26e verjaardag van Pius krooning iu 'tarrondissement Breda, in werking zijn-"de meesten met bet nieuwe steisel van zuivering (corbonisation double.) Berekent men bet product witte suiker voor elk gemiddcid op 700.000 k". dan zal 't geheel 14 millioen kg. bedragen' waarvan de accijns ad f 27 de 100 kg. de euorme som van 3 780.000 aan de schatkist kan rendeeren.^ Vierduizend beboeftige arbeiders worden daarbij in de wintermaanden gebruikt en van den bedelstaf tot een werkzaam en onaf- hankelijk leven gebragt; dientengevolge vermin- (lei ing van patiperismns en verineerdei'inor van maatschappelijke welvaart. Zaturdag is de eerste sfeen voor den Wil lemsloren te Dillenburg onder groote geestdril't van de ingezetenen en van de vele aanvvezi"e Nederlanders gelegd. De predikant Francken uit Rotterdam en professor Spiess nit Dilleubur" voerden daarbij bet woord. Amsterdainscbe predikant Isaac Prins zal m November dezes jaars gedacbtenis bouden van zijn 70jarigen predikdienst. Zondagavond II. werd te Gouda ann bet station eeu fatsoenlijk gekleed jong menscb ge arresteerd en naar de gevangenis gebragt. Maivn- dagrnorgen naar het bureau van policie overge bragt en daar voorloopig in een bijzonder ver trekje opgesloteu zijnde trachtte bij dooropbau ging eeu einde aan zijn leven te inakeu. Ge en 30 goiiLen en andere ringen medegenomen. De wamdoder gestolcn voorwerpeu bedraagt omtrent 3000 fr. De diefstal moet tusscben 2 en 2/2 ure gepleegd zijn, want ten 2 ure was Dejoucq ontwankt dooreenig gerucbtbeueden in zijn winkel gekomen en bemerkte niets, Een grijsaard van 123jaar, JozefLuttwio- is in het stadje Grevenmacher overleden Hii was kapitein der veteranen onder bet eerste keizerrijk bad deelgenomen aan den Franscben v e dtogt en bad het, kruis van legioeu van eer gekregen hetwelk bij in een groote medaillou droeg. Men noemde hem d-aarom Vader Medaillou Het Franscbe dagblad la Liberie deelt rnede, dat de koningin van Engeland aan den beer Herjele den uitvinder van een toestel om oogenbhkkehjk een trein in voile vaart te doeu stoppen, een prijs van 500 000 franken heeft toegestaan. De proefnemingen die men met dezen toeste genomeu beeft, moeten uitmunteud ee- slaagd zijn. Do bekende lindeboom bij Mittweida, waar- onder Luther ten jare 1539 beeft gepredikt, is in de afgeloopen week door eenige baldadme boerknapeu tot aan den grond verbrand. De koning van Beijeren is dezer dagen oiina verdrouken, op een fogtje dat Z. M. geheel alleen in een bootje op de Kocheisee in Boven- Beijeren deed, 't Zij dat bet ranke vaartuig niet goed bes-tuurd werd, 't zij dat de wind bet ergens tegen aanjoeg, zooveel is zeker, bet kantelde eu de koning viel in bet water. Gelnkkig greep Z. M. een paal waaraan bij zich boven water bield tot hulp kwam opdagen. De 29 Jnnij jl. was voor de loerlingen dor openbaie school aan de Veerstraatgemeente Stoppeldijk een vreugdevolie dag. Het gold de plegtige uitdeeling der prijzen aan die leerlingen, die in 1871 de school getrouvv hezocht hebben. In Jen namiddag van dien dag stroomde bet jonge^ volkje iu 't zondagspakje schoolvvaarfs. Ten 3 ure was bet mime scboollokaal, dat door de zorg van deu hoofdondenvijzer, met bloemen en nationale vlaggen als in een bloetnpark her- scuapen was, reeds eivol. Ten half vier kwamcn ,le beeien wetbouders en twee ledeu van bet gemeeiitebestnnr de school binnen een daverend bandgeklap der kleinen liet zicb hooren. De lieer^ burgemeestcr was wegensambts bezigheden verbinderd de plcgtigbeid bij te woneii. De leerlingen der lioogste en mid'delstc klassen wor den dooi den lioofdonderwijzer op een fraaije met tapijten belegde en met bloemen versierde tribune geplaats en openden bet feest met bet zingen van bet uieuw Neerlandsch Volkslied. Daarna werden nog 13 tweestemmige liederen door hen met pjano bcgeleiding keurig gezongen. Bij afwisseling voerde de veertieujarige zoon'van den lioofdonderwijzereenige muziekstukken op de pianino uit, en om de lacbspieren van kinde reu en toescbouwers op te wekken word door drie jongens der lioogste kinase, eene koddige scene: de straatslijper Nante Koas, uitgevoerd. Eeu en ander liep zoo we! van stapel, dat aile aanwezigen openlijk blijk gaven van hnnne tevre- deuheid over de kinderen en bunuen boofdonder w ijzer. Alvorens tot de prysnitdeeling werd overge- gaan, deed de onderwijzer eene kortebond Pre toespraak over de waarde der jengil voor deu staat en met welk doe! de provinciale staten van Zeeland de leeriingcn van alle open bare eu bijzondere scholen in deze provincie die zicb door getroinv scboolbezoek ondcrscbeiden bebben beloond zullen worden. Van de 95 leerlingen hebben 53 een fraaijen prijs met verguiden band ontvangeu en aan lien", die zeer weinig de school ver/.uim 1 bebben werd daarenboven een vereerend getuigschili uit- gereikt. De sum door de provinciale staten dam- toe verstreirtwas voor al de prjjzen niet toe- reikeud, waarom bet (e kort nit do gemesntekas bjjgelegd. Na ae prijsuitdeeling werden de leerlingen door twaalf gegoede vrouwenwier kiuderen Let onderwjjs getrouw bijwonon on bare kosteu op krente'koekjes en cb'ocolade 'ont- haald en door baar bediend. Zij bebbeu hierdoor 11 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1