opssbase vmwwmm e\ee\ EIKE\ KAPHOSCH* PAARDEN-MEST TE K00P~ lngezonden Stukken. laiideisbenglen. Advertenlien. BEESTIALEN, BOUW- cn MELKGEREEDSCIIAPPEN Eene partij BOUWLAND Eene partij BOUWLAND, 5 bectaren welgewassen Gerst Openbare Verkooping FRANCOIS H A EN T J ENS Cic. e Boven Sr.'re eu in de Marne Ic gaan baden, rnogeiijk joist omdat het ben verboden is. Dezer da gen stierf plotseling de vrouw van den assistcnt bij het anatoinisch kabinet teLem- berg. Hot plotselinge van den dood wekte argvvaan cv had eene lijksehonvving plaats maar generlci spoor werd ontdekttot dat men eindeljjk in don omtrek van het hart een klein rood pnnlje vond dat aan de beet van een insect deed denken. Men onderzocht die plaats en vond in het hart de afgebroken punt eener naald De moordenaar bleek dus naauwkeurig met de ontleedkunst bekend te zijnen dit gat' grond 0111 den echtgenoot in hechtenis te nenien. De rcdaetenr van een Duitsch blad in Iudiatiia rigtle zicli onlangs tot zijne lezers met bet volgende verzoek Als er iemand is die iets weet, wat belangrijk is ora te weten en wij eigenlijk behoorden te weten, maar wat bij weet, dat wij nict weten, hij moge de goedlieid hebben 't ons tc laten weten." In een ander blad van den 20 February vindt men de volgende snuggere opmerking: „l)eon- gewoon lange duur van den winter is uitslnitend de oorzaak van het lange uitblijven van de lente." In de vorige week heeft een ontzettend weder over een groot deel van Engeland, vooral in bet noorden gewoed. De schade aan oogst en boomen geledcn moet onberekenbaar zijn. Hagclsteenen als stukken ijsvernielden te Newcastle en Stockport een massa glasruiten. Te Birmingham vie! zbbveel regen dat de lagere gedeeltcn van de stad geheel overstroomd werden en ecu aantal arbeiderswoningen onderliepen. In sommige districten van Sonth Warwickshire waren wegen en velden hedekt met vier 4 vijf voet water en moesten de plattelandsbewoners de wijk nemen opdaken. Te Asliton under Dyne en te Liverpool waren de donderslagen zoo he vig, dat glasruiten er van gebarsten zijn. Naar men zegtzijn er ook enkele menschen omgeko- men Bij gelegenheid van den 26n gedenkda-g van de troonsbeklimming van Pins IX teRome, hebben ongevccr 4000 personen hunne opwacb- ting op bet Vaticaan gemaakt. Volgens den Univers waren er deputation nit Rijn Pruissen Zwiiserland Belgig Ierland Frankrijk, Engeland, Spanje, Oostenrijk, Noord- Auierika en Pern voorts een dertai nit Itali- aansche steden. Er waren bovendien omstreeks duizend vrouwen zoowcl nit de hoogste standen, zooals prinsessen en markiezinnenals uit de volksklasse, op het Vaticaan gekomen. om den paus hare liulde te brengen. Prins Campagnano overbandigde, nameus de aanwezigen Pius IX een adres op perkamentdat een mecsterstuk van ealligrapliie moet zijn. Uit Boston berigt men de opening van het monster-muziekfeest met koren van zestiendnizend personen en een ovchest van 1500 muziekanten. De keteltrommel is twaalf voet lang en zes voet lioog. Het getal toegevloeide personen was der- tigduizend. Uit de Vereenigde Staten wordt gemeld dat 25 Mormonen zendelingen in aantogt zijn. Zweden en Noorwegen Denemarkeu en Neder- land zullen het voorregt hebben door hen met een bezoek vereerd te worden. In hare vergadering gehouden den 25 Junij, jl., had de afdeeling Axel der Maatschappij Tot Nut van 't A 1 g e m e e n bet geuoe- gen uit het verslag van den beer voorzitter der Spaarbank. E. A. Tissot van Patot. en de stukken door den beer secretaris-penuingmeester, A. van Overstraten Kruijsse ter tafel gebragt te mogen opmerkenwelke goede vruchten ge- zegde instelling, welke naauwelijks een goed jaar in werking is heeft afgeworpeu. Een in eassa van f 1510.mag regt bemoedigend bee- ten en het bewijs levereu. dat wanneer met ijver en goeden wil een zaak op touw gezeten met onvermoeide zorg bebartigd wordtmen goede resultaten verwachten kan. Moeilijk als iedere zaak was vooral die. om den lust tot sparen optewekken. Iedere som hoe klein ook mifs niet minder dan f 0.25 wordt aanvaard en levert bare rente. Wekelijks bouden twee leden der eommissie zitting in bet openbare scboolgebouw, zaturdag namiddag van 6 tot 7 ure. Mogt deze mededeeling strekken om den lust tot sparen optewekkentot sparen van gelden, welke men ten alien tijde kan opvrageu gelijk sommigen reeds gedaan hebben en wat is aangenamer dan in tijd van nood een appeltje voor den dorst te hebben. Dat velen dan door hunne belangstelling welke ook personen uit andere gemeenten door hunne deelneiniug kunnen bewijzendeze zoo gewigtige instelling in bloei doen toenemen zoodoende zullen zij toonen bun eigen welzijn te behartigen en bet sparenwaartoe door de geringe sem welke men kan inbrengenzclfs een kind in staat is. zal een dengd ontwikkelen, welke de grondslag van zooveler geluk is ge weest en tot betcugeling van zoo menige ver- keerdbeid heeft gestrekt. Axex. den 27 Junij 1872. ZEET1JI )INGEN. I^rijzen der Effecten. Amsterdam* 27 Junij. lIopfErvcSii. 27 Junij. door het ministerie van den Notaris J. J. F E U C S4 E te Neuzen. IOp Donderdag den 4 Jul i.i 1872, des vooriuiddags ten 10 ure, ten verzoeke van JOHANNA DEKKER weduwe van WILLEM KOSTER. landbouvvster te Axel, op de door haar bewooad wordende hofstede in den polder Becosienbleij Benoorden genreente Axel, van Eenen eompleten BOEREN INSPAN, KOOL ZAAD te velde, HUISMEUBELEN enz. enz. Breeder bij billetten omschreven. Op Dondebdao den 11 J u h IJ 1872des voormiddags ten 10 lire r ten verzoeke van WILLEM DE KOEIJER landman te Zaarnslag op de door hem bewoond wordende bofstede in den Grooten Huijssenspoldervan: BEESTIALEN LANDBOUW- en MELKGE- REEDSCI1APPEN MUTSAARD, 3000 bossen STROO eene partij WIT- en KLA- VER HO01HUISMEUBELEN, verscli SPEK en tueer andere Goederen. des namiddags ten 2 ure met den beer J. P. K K H 0 0 M le Westdorpe ten ver zoeke van WILLEM DE KOEIJER voornoemd, en de beer ADRIAAN VERPOORTE Jz., dijk- graaf van den Eendragtgoider te Zaamslag, van Rnim 11 bectaren extra zware welgewassen VRUCHTEN TE VELDE, als: TARWE, ROGGE, GERST, ERWTEN HAVER en PA ARDENBOONEN alles staande op de bij hem in halfbaning pacht zijnde landen gelegen in den Eendragt en Grooten Huijs- senspoldergemeente Zaamslag. Te vergaderen op Snaaijen. 1872. des mid dags ten 12 ure rRECirs ten verzoeke van den beer Mr. W. C. BORSIUSlid van de eerste kamer der staten- generaal eu advocaat wonende te Middelburg van Ruitn 36 bectaren extra zware welgewassen VRUCHTEN TE VELDE, als: TARWE, ZOMER en WINTERGERST, PAARDEN- BOONEN. HAVER, ERWTEN en ROGGE; alles staande op de landen in halfbaning pacht bij Adkiaan Koster Jz. en gelegen in de Kleinen Huijssens en Margaretbapol ders gemeente Zaamslag. Te vergaderen op de bofstede bewoond bij genoemden Koster tegen de val. De ONTVANGER der REGISTRA- TIE en DOMEINEN te Middelburg zal in bet openbaar aan de hoogstinscbrijvenden voor :t W verkoopen PW ElU*EIN AV OINHVCSE1X, staande aan het Marine- dok te Vlissingen. j De onderteekende op zegcl geschrevene bil- jotten moeten gesloteu worden bezorgd ten huize van gemelden Outvangeruiterlijk lJing-s- da<r twee Julij 1872 terwijl de opening in bet openbaar zal plaats be'oben Woens- da«' den derden .Jalij 1872 bij Kuipers „i n d e Oude V r i e n d s c h a p" te Vlissin gen des namiddags te half edn nre. De voorwaarden liggen ter lezing bij genoem den Kuipers en ten kantore van voomoemden Ontvanger, bij wien tevens inlichtingen te be- komen zijn. De Kandidaat-Notaris J. K ROOM te Hontenisse zal ten verzoeke van JOSEPHUS VAN KROONENBURG, landbouwer te Lainswaardegemeente Hontenisse, op de door voormelden VAN KROONENBURG bewoond wordende bofstede, op Uonderdag 4 Julij I§7%, voormiddags 10 ure, in 't ojjenbaar presenteren te verkoopen al de zieh op voormelde bofstede bevindende waaronder 3 goede WERKPAARDEN, 1 puik MERRIEPAARD met VEULEN1 tweejarig en 1 jaarling PAARD 4 puike MELKKOEIJEN enz. biljetten omschreven. Alles breeder bij De Notarissen J.J. F E R C K E N te Neuzen en S. A. RE S M I D T te Axelzullen krachtens verleende Regterlijke magtiging, ten verzoeke van de erven mevrouw de weduwe NOSKE en van mejufvrouw M. S. BUIJZEparticulierewonende te Axel, in het openbaar te koop aanbieden Eerste Perceel. EENE EXTRA SCHOONE besfaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere GEBOUWEN, met 20 bectaren 4 aren 42 cen- tiaren ERF, TUIN, BOOMGAARD, AAN WAS, WEI en BOUWLAND, alles gelegen in den polder Beoosten en Bewestenbleijgemeente Koewachtkadastraal sectie A uummers 5154, 55, 58, 59, 60, 246, 247, 254, 31, 261, 32, 32bis3334 34bis35 35bis en 36. De kooper betaalt, voor boomprijs f 2000 en voor den mestput f 400. Tweede Perceel. gelegen als voren aan de weg naar de eerste verkorting, kadastraal sectie A nummers 95 tot en met 100, groot 9 bectaren 87 aren. D e r d e Perceel. gelegen in den polder Beoosten en Bewestenbleij, gemeente Axelaan de straatweg van Axel naar Hulst, kadastraal sectie E nummers 232, 435, 436 en 457groot 9 bectaren 30 aren 70 cen- tiaren. Voormelde Goederen zullen z66 afzonderlijk als in massa worden geveild en zijn in gebruik te aanvaarden met den 1 Maart en bet rooven van den oogst des jaars 1873, als tot dien tijd in pacht bij Chiiistiaan Dieleman, voor de geringe pachtsom van 1998.30 den hoop in het jaar; zullende de kooper bij bet betalen der koopsom 9 maanden pacht moeten opleggen doch daarcntegen de voile pacht over 1872 genieten. Grondlasten over 1872 voor de gemeente Koewacht f 160.60 en voor de gemeente Axel f 51.69. Polderlasten over idem f 55,07. De verkooping zal gehouden worden op M aas- dag den 22 J u t. u 1872, des namiddags ten 2 ui'ein het Logement rhet Gulden Vlies" bewoond bij den heer L. B. A. Rolff te Axel. A lie nadere inlichtingen zijn intusschen te bekomen bij voornoemde Notarissen FERCKEN en DE SMIDT, alvvaar ook inzage der kadastrale plans en extraetenalsmede der verkoopsvoor waarden kan worden genomen Mr. J. G V A N R E V S E Ad- vocaat en Notaris te Hulst, zal ten verzoeke van den heer F. MEEftS te Antwor- pen en M. DE KRAKER te Boschkapelle, op V r ij d a g den 5 J u h ij 1872d e s n a- m i d d a g s o m 3 u u r in bet openbaar pre senteren te verkoopen te velde, staande in den polder Willem III, gemeente Boschkapelle. Te vergaderen ten huize en hcrberge van Cn. van IIaelst, op het Stoppeldijke veer. te zamen groot 4 bunders 31 roeden 50 ellen gelegen te Koewacht, Kernmelkpolder, vercreeltl in 5 koopen. Door de Notarissen 1 V E R R E K E to Exaarde en V A V L A N R E G II E M te Lo- keren ter herberg „den Gonden Leenw" te Exaarde aan de brng, op den 8 JULIJ voor het VERBLIJF telkens om 2 ure namiddags. gednrende bet jaar 1872, van 6 h 8 Paardcn berekend per mannd en per paArdbricfjes worden ingewaebt bij den Brigade Kdnimandant der Marrechauss6es te Sas van Gentahvaar tevens nog een hoop MEST uit de hand te koop ligt. Alle soort van NIEUWE GEWE- REN aan zeer voordeelige prijzen, van af lO franc en hooger en alle soorten van Jagt- g"eriet van eerste kwaliteit, als ook Mes« sen. ScharenVuurwerk, enz, te bekomen bij OUD BEDIENDE VAN HET HUIS V A IN MONTAGU. Koornmarkt 14, Hoek van de St. Nicoldas Kerk, GENT. Stollwerk'sche Borst-Bonbons. Met premien be- giftigd opalle ten- 4 J-Z-s' toonstellingen. Eene zamenvoeging van sniker en zulke krniden extraeten wier weldadige werkingen op de adembalings organen door de geneeskun- dige faknlteit is vastgesteld. Depots dezer Borst Bonbons zijn te Neuzen bij Apoth. G W. HOUTZAGER, te Axel bij E. A. KRUIJSSE en te IJzendijke bij F. BE- VIN VAN DER PUTTEN. Van 21 tot en met 27 Junij liepen deze haven binnen, he— steiud voor Gent, do volgende zeescliepcn, als: 21 Junij. de Duitsche brik Hermann, kap. Scbcllow, van Riga met balken. de Engelsche schooner Sarah King, kap. Th. Arnold, van Dantzig met slippers. de Engelsche brik Goodhoope, kap. Daniels, van Dantzig met slippers. de Duit sche brik Archimedes, kap. Fretwurst, van Riga met balken. de Duitsche hark Nestor, kap. Sielke, van Riga met balken. 22 Junij. de Noordsche brik Ilehe, kap. Salverscn, van Hel- singfors met planken. de Engelsche schooner Vulcan, kap. Walker, van Bordeaux met wijn. de Noordsche brik Marie, kap. Rergh, van Frederickshald met planken. de Duitsche brik Noijaden, kap. Hansen, van Dantzig met hout. 23 Junij. de Noordsche hark Juno, kap. Arentsen, van Soderhaven met planken. 24 Junij. de Engelsche stoomboot Colletiskap. Atkinson, van Goole met stukgoedercn. de Engelsche stoom boot Citij of Ghent, kap. Snowden, van Grimshij met stuk- goederen. de Engelsche sloep Charles Little, kap. Otleij, van Louden met creosote. 27 Junij. de Belgische stoomboot Flccha, kap. Seeuwen, van Londen met stukgoederen. Van 21 tot en met 27 Junij verlieten deze haven, om zee te kiezen, de volgende zeescliepcn 22 Junij. de Engelsche stoomboot Balmoral, kap. Watkinson, naar Grimshij met stukgoederen. 24 Junij. de Duitsche hark Ariadne, kap. Karnowskij, naar Riga met ballast. de Neder- landsche kof Alberta Romeling, kap. Wiersma, op avonture in ballast. 25 Junij. de Engelsche stoomboot Victoria, kap. no- ward, naar Goole met stukgoederen. 26 Junij. de Engelsche stoomboot Colletis, kap. Atkinson, naar Goole met stukgoede rcn. -de Engelsche stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, naar Grimshij met stukgoederen. Het kanaal werd sedcrt 23 Junij op den gewonen stand ge bragt, zoodat schepen met 40 D. M. diepgang, weder te Gent komen kunnen. Nederlakd. aCertific. Werkelijke schuld pet. 50g flJito dito dito 3 C6| fldito dito dito 4 88£ flAandee.l Handelmaatschappij. .4^ l U 'Rto exploitatie Ned. staat9spoorw. 223 Beloir. flCertificaten bij Hot9child. 2J Fuankrijk. tflnschrijvingen 3 514 tfdtio5 m S()J Rusland. flObligatien 1798/18165 .99 flCertific. adm Hamburg 5 73^ fldito Hope Co. 1855 6e serie. 5 85j «dito f 1000 186 4 5 98 fldito f 1000 1806 5 97| flLoten 1866 - flOblig. Hope Co. Leening I860 4J 89J flCertific. dito4 75.^ alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 flObligatien 1867-1869 4 75'] cCertificaten6 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch. 5 235 flOblig. dito4 dito spoorweg Poti-Titlis. 5 94 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 9JJ Polen. aSchatkist obligatieu. 5 Oostenrijk. flOblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 63§ fldito dito April/Oct. 5 6*1 fldito in papier Mei/Nov. 5 57 «dito dito Febr./Aug. 5 Italtk. Leening 18615 Spanje. «Obligatien Buitenl. 1867-70 3 29| cdito 18713 29| adito Binnenlandsche3 .2 4^; Portugal, adito 1856-18623 41| fldito 1867-18693 M 4l4 Turkeije. dito (binnenl.)5 52 Egypte. dilo 18087 88* Amerika. fldito Vereenigde Staten (1874) 5 0 «dito dito dito (1904) 5 fldito dito dito (1882) 6 98 fldito dito dito (1885) 0 93j fldito Illinois7 fldito dito Redemption 6 dito All. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geconsolideerde .7 - dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pac. Spw. le sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 Brazilie. flObl. 1863 V 87 fldito 1805 5 97a Mexico. dito 18513 13a Grenada. dito afgestempeld 6 Venezuela, dito3 9J* Ecuador. dito 1 Bij eene vrij goeJe aanvoer bleven de prijzen der Granen nasjenoeg als rortn. Puike Zeeuwsche en Vlaarasche Tarwe f 12,— a f 12.70, Overmaassche f 11,20 a f 11,70, goede f 9,30 a f 10,60. llogge, Zeeuwsche en Vlaamsehe f 7,30 a f 8,30, Overmaassche f 6,70 a f 7,70. Gerst, Zeeuwsche en Vlaamsehe winter f 5, a f 6,Overmaassche f 4,40 a f 4.90, Zeeuwsche en Vlaam sehe zomer f 4,30 a f 4,70, Overmaassche f 4,25 a f 4,50. Haver, dunne f 2,40 a f 3,20, dikke f 3,20 a f 4, Paar- denboonenf 6,00 a f 6,80. Duivenboonen f 7,20 a f 8, Witteboonen 8,00 a f 11,00. Bruineboouen fS.OO a f 11.— Erwteu f 7,60 a f 7,80. Koolzaad f afLijnzaad a st. Q Op V R IJ D A G D E N 19 J U L IJ 1872, 4 Op D I N G S D A G DEN 23 J U L IJ VAN DKUKKERIJ VAN DHONT COMr. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2