ALGEMEEN No. 741. Zaturdag 29 Jumj 1872. 12de Jaai'ff. liiimenSaiKlsehe l)eri<>*!cn. liuitenlaodsche beri^teo. o T'olitielr Overzigt. Op bet sfaatkundig terrein valt weinig be teekenends te vermelden. Do Alabama-kwestie '/.it mi in handen der senatoren en dit weet men van oudsher dat die def'tige pruiken vooral bij de diplomatic, nooit gewoon waren in bet. zweet des. aanscbijns bun arbeid te verrigten. De tele- graaf zal ous denkelijk nog van inenige zitting gewagen waariri men nu eens een stap voor dan weer achtenvaarts zal doen. Evenwel wordt berigt dat men gelooft dat de moeijelijkbeden hare oplossing nabij zijn. In de aanstaande bijeenkomst zal naar men meent een scliikking tot stand komen vvaarmede beide partijen genoegen knnnen nemen. Bij al den jubel der Spanjaarden met bun nicowen minister schijnt het firmament daar van si lie kanten met onweersvvolken bezet en men weet waaHijk niet waar de dynastie nog eeuig- zins veiligen stenn zal blijven behouden. Zeker is bet dat een deel der invloedrijkc grooten die voorbeen den troon van Amadeus schraagdenhem verlaten en thans weer een auder beginsel hnldigcn. Onder al die vcrdeeldbeid steken de partijen met meerder driestlieid het hoofd omboog. De bertog de Montpensierde man die niet het minst lieeft bijgebragt voor den val der troon van Isa bella. heei't zicli nu voor de berstelling van den zoou zijner scboonzusterAlphonsusverklaard. De repubHekeinen hebben hun manifest open- .baar gemaak t dat zij nimmer zich met de tegen woordige orde van zakeu vereenigen maar baar steeds met alle in limine magt staande middelen zullen bljjven bestrijden. Niets toont dus tot nog toe eenige licbtzijde in den verwarden toestand aan. ri Aangaande den opstand zijn de berigten nog altoos duister. Carasa biedt nog steeds weder- stand aan de troepen van Morionesdie thans den generaal Eeliague als opperbevelhebber van bet noorderleger lieoft vervangen. Eene officieele depeehe vermeldt dat de brigade-generaal Palaeios den last ontvangen beeft em Navarra binnen te trekken waar de benden van Lazarraga en Ve laseo door de troepeu van Alava zijn verslagen." Het schijnt dat Felaco nit eigen beweging in Navarra binnengerukt is. Al die verbloemingen zijn waarlijk te betreuren. De zestig artikels lange legerwet der Franscben is bereids aangenomen. 't Schijnt dat Thiers beeft noodig geacht de wapenplank terstond door die van bet geld te doen vervangen. Met alle kraebt wordt aan de tot standkoming der nieuwe leening gearbeid. Men verdiept zich nu reeds in berekeningen welken invloed deze belangrijke ondcrneming op de algemeene stand der geld markt zal uitoefenen. In de gisteren door de nationale vergadering gebouden zitting werden door de regering voor- stellen gedaau tot dekking van bet tekort op de begrootingdat 120 millioen francs bedraagt. Men wil daartoe eene belasting leggen op het zout en nog vier andere belastingen invoeren waardoor men 98 millioen denkt te erlangen. De beer Thiers voerde het woord en droug aan op eene spoedige behandeling en aanneming der voorstellen anders zou men moeten terug komen op eene belasting op grondstoffen ten einde bet krediet van Frankrijk geen onberstclbaren slag toe te brengen Tusschen Groot Brittannie en bet Duitsche rijk is een nienw uitleverings tractaat gesloten waarbij voor veertien soorten van misdrijf ui[le vering wordt toegelaten als: 1. voor moord of poging tot moord 2. doodslag3. bet vervaar- digen van geheel valscbe of bet vervalschen van echte en het in omloop brengen van valsebe of vervalschte muntspecien 4. valsebheid in ge- scbrifteer. het des bewust gebruik maken van valsche stukken 5. misbruik van vertrouwen of diefstal 6. bet zich verschaffen van geld of goederen onder valscbe voorgevens 7. overtre dingen van de wetlen op faillissementen 8 bedrog bij borgstellingen 9 verkrachting vrou wenroof, ontvoering van minderjarigen10. inbraak en brandstichting11. diefstal met ge- weldpleging ondernomen en berooving door be dreigingen 12. bet doen ziuken of vernielen van schepen op zee of de poging daartoe; 13. aanvallen aan boord van een sebip op zee met bet doel om te dooden of te verwondeti 14 rebellie of afspraak tot rebel lie tegen den gezag- voerder aan boord van een schip op zee. Wegens politieke misdrijven kan geene uitleve- ring plants bebbenen de beschuldigden of verooroordeeldenwier uitlevering gevraagd wordt, kunncn zelfs toegelaten worden tot bet bewijs dat de aauvrage om uitlevering alleen gescbicdt om lien wegens politiek misdrijf te regt te stellen in vvelk geval de uitlevering geweigerd wordt. Een eenmaal uitgeleverde mag ter zake van geen ander voor bet tijdstip zijner uitlevering gepleegd misdrijf teregt staan, maar alleen voor datwegens hetwelk zijue uitlevering is gevraagd. Bebalve de daders, knnnen ook de medepligti- gen aan de in de boveustaande categorien opge- noemde misdrijven worden uitgeleverdmaar alleen in die gevallen, waar in de wetgeving der beide landen de medepligtigbeid strafbaar stelt. Het tractaat is ook van toepassing op de Brit- sche kolonien en bezittingen buiten Europa en kan door beide partijen met de zes maanden worden opgezegd. o In de zitting van den raad van stateaf- deeling voor de gescbillen \au bestuur, is o. a. ingekomen een koninkljjk besluit waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard bet beroep van bet tijdelijk bestuur der woterkeering in bet calamifeus waterschap van Walsoordenvan een besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is ontbouden aan bet besluit van den raad tot bepaling der vaste bezoldiging van den voorzitter en van de leden van het dijksbestuuralsmede van het presentiegeld der leden van den dijkraad. Neuzen 28 Jnnij. De heer A. Brink, predicant bij de christelijk gereform. gemeente alhier. is als zoodanig lie- roepen te Schiedam. De beer A. Stekcteepred. bij de chr. ger. gem. te Zaamslag, beeft de benoeming als leeraar aan de tbeologische school te Karnpen aangenomen. I.Xzondjjlse, 28Junij. Door den gemeen teraad alhier is in zijne zitting van 11. maandag, met algemeene stemmentot hoofdondenvijzer aan de openbare school dezer gemeente benoemd de heer Boskamp. De dijkraad van het calamiteuse waterschap Hoofdplaat beeit benoemd tot waterbonwkuudig ambtenaar den beer J. Kooverman J Hz., tot dijks opzigter den beer A. Knijper. en tot dijk- wacbter J. de Blaauw, alien te Hoofdplaat. Te Middelburg had 11. woensdag aan bet gebouw van het gewestelijk bestuur de aanbe- steding plaats van het maken van sleigerdamtnen en steigers met los- en laadplaatsen bij laag water te Katscbe veer en te Walsoordenin twee perceelen. Het eerste pereeelde steiger te Katscbe veer, werd aangenomen door den beer P. den Boer te Zierikzee voor f 26.999 bet tweede pereeel steiger te Walsoorden werd aangenomen door den beer W. Ringhout te Houteuisse. voor f 22 650. Oj) eene bofstede te 's Heerabtskerke beeft in bet voorjaar eene koe twee kalveren geworpen, een scbaap vier lammeren en maandag jl. beeft de vrouw twee kinderen bet wereldtooneel doen intreden. Vrucbtbare grond De troepen die in de volgende maand en tot half September in bet kamp van Milligen vereenigd worden zijn Infanterie: 2e, 3e en 4e bat. le reg. lc, 2e en 3e bat. 2e. reg.2e, 3e en 4e bat. 3e reg. en le, 2e en 3e bat. 7e reg. K a vail e- r i e 4 veideskadrons van bet 3e en 4 van bet 4e reg. hnzaren. Artillerie: 3 batt. veld- 1 batt. rijdende artill. en 1 comp. transporttrein| Te Breda is in bet huis van arrest gevan- kelijk binnengebragt de persoon van Tennis Domine, oud 27 jaren mandenmaker. wonende te Klundertals verdacbt van in den nacht van 18 op 19 Jnnij 11. opzettelijk den brand gestoken te bebben in de houtzaagmolenaarsfabriek van den beer van der Made ablaar, waardoor die fabriek benevens verscbillende andere buizen in de asch zijn gelegd en waarbij te voorzien was dat menscbenlevens in gevaar konden worden gebragt. De door dien brand veroorzaakte scbade kan veilig op f 28.000 a 29 000 gesebat worden, waarvan voor eene sotn van f 53.700, verzekerd was, waaronder echter ook de Protestantscbe kerk begrepen is voor 40.000 waarvan slecbts eene scbade van 50. is toegebragt. Deze week namiddag omstreeks half zes urc was men, aan den koornmelen van den beer van Rossem te Delftbezig een roe naar bene den te latentoen deze onverwacbt brak en met een einde den vijftien jarigen zoou van den heer v. R;die mede de behulpzame band bij bet werk hoodzoodanig op de borst trof, dat bij onmiddelijk een lijk was. De beer P. N. Zilver van Amsterdam die met zijn wafelkraarn de kermis te Karnpen heeft bezocbt, heeft woensdag en donderdag al de wee- zen van bet bervormd, armen en R. C. weesbuis, ten getale van 90 gratis op wafels onthaald. Het N. v. d. D. is in staat gesteld, met zekerheid mede te deelen. dat bet, berigt, betref- fende de arrestatie van Dikkens, voorkomende in de Arnk. ct. van zaturdag, te eenenmale bezijden de waarbeid is. In de eerste plaats is niet de hoofd-commissaris, de beer mr. Klopper, naar Louden geweest, in verband tot bedoelde arrestatie, doch wel de commissaris, de beer mr. van Doesburgh, Ten tweede is de voorstelling der arrestatie zelve geheei onjuisten herhaalt bet blad bet reeds vroeger vermelde, dat Dikkens geheel vrijwillig bier is ternggekeerd, zoodat van bet lokken op een Hollandscbeu bodem geen sprake is. Onder Overschie beeft een 10jarige knaap zijn 3jarig broertje uit bet water gered door bet na te springen en boven water te konden, tot dat z;j er door hiilp van auderen beiden uitge haald werden. De plegtigheid van bet leggen van den eersten steen van den Willemstoren te Dilleuburg op beden zalnaar men uit goederhand uit Dillenburg verueemtworden vereerd met de tegeuwoordigbeid van II. K. II. prinses Marianne der Nederlanden. Door de commissie voor den Willemstoren te Dillenburg is nog met warme erkentelijkheid van Z. M. den koning ontvangen een bijdrage van f 1000. Door een oog- en oorgetuige wordt aan de Standaard medegedeeld dat zondag 16 Jnnij jl. de predikant te Witmarsum op 't ouverwacbtst gestoord werd door iemauddie aan de deur der kerk riep Kan baas smid ook in huis ko men er is een hieuter (paard). De baas staat op. doch domine verzoekt den smid (diaken)te blijven zitten. Deze echter schndt met bet hoofd en gaat been. Nu vraagt de prediker aan den koster„Kent ge dien roeper ook Waarop de koster antwoordt„Neen!" „Ik zal hem wel vindenis bet wedervvo'ord van doming, die daarop zijn preek vervolgt. Te Wjjtgaard is de 28jarige leidekker de Bruin van den top van den toren, waar bij eenige herstellingen vcrrigtte, gevallen, tengevolge van bet breken van bet tonw van den bak waarin bij gezeten was. II ij bleef op de plaats dood. Dezer dagen bad te Borne een geval plaats, hetwelk ons eeuigszins aan dat van Androcles met den leeuw deed denken. De beer F., in zijn weiland komende, zag daar een ooijevaar, worsfelende met een vrij dikken paling, die bij ter halver lengte bad opgeslokt, doch door de achterste helft, die zich om zijn bals gekronkeld bad, dreigde geworgd te worden. De beer F. verloste hem van dit gevaar, door met zijn zakmes dat stuk af te snijden, waarop beer lepelaar, alvorens weg te vliegeneen geruimen tijd voor hem bleef staan buigeu en klepperen. Te Best of Oirsclmt beeft een grijsaard van meer dan 60 jaar een man van 30 jaar zonder bekende oorzaak gedood de moordenaar is een sleclit befaamd persoon. Een landbonwerveebouder te Hazers- woudewiens vee niet is aangetast geworden evenmin door longziekfe als dezer dagen door tougblaar. beeft opgemerktdat zijne weide sterk bezet is met zoogenaamde wilde zuringwelke plant gretig door zijn vee wordt gebruiktver- der bemerkte bij, dat een rund vroeger, toen bet tijdelijk uit die weide was verwijderd geweest, door de longziekte is aangetast geworden. Nog merkt bij opdat bet vee van zijn butirman in dien zelfden polder, in wiens weide de wilde zuring zich niet voordoetop dit oogenblik door tongblaar geplaagd wordt. De vrccinatie als middel tegen de longziekte is zoo goed geblcken dat de gemeenteraad van Hoogwond besloten heeft twee zilveren medailles een van f 28 eu een van /H2 waarde, beschik- baar te stellen voor die veeartsendie in die gemeente de meeste runderen met goed gevolg vaccineeren, boven een getal van 150. Door den heer Ali Cohen geneeskundig inspecteur voor Friesland en Groningen wordt thans gewaarschuwddat bet raadzaam is geen ongekookte melk te gebruiken daar bet drinken der melk van koejjen die aan bet thans heer- schende mondzer lijden voor menschen en vooral voor kinderen nadeelige gevolgen kan hebben. G. de Jong, te Maastricht, is onlangs voor de 34e niaal geregterlijk veroordeeldditmaal tot vier jaren gevangenisstraf. De Rotterdamscbe regtbank bad een andere specialiteit in gevangeniszaken onder banden een die de helft van zijn 60jarig leven in het tuchthuis heeft doorgebragt. Ook een veroor- deeling tot tepronkstelling en brandmorken is den beklagenswaardigen man niet ontgaan. Hij is thans wegens diefstal tot twee jaren gevangenis straf veroordeeld. Voor de dienst in Nedcrl. Indie zijn be- noodigd tien onderwijzers, bij voorkeur ongehuwd die in het bezit zijn eener acte van bekwaain- heid als hoofd- of als hulp onderwijzer, en van eene aanteekening voor eene vreemde taalbij voorkeur de Fransche. Hoofdonderwijzersbeneden den leeftijd van dertig jaren, en hulpondefw., beneden den leeftijd van vier en twintig jaren, die genegen zijn zich op den voetonder genot, der voordeelenen onder de verpligtingen, omschreven in de koninkl. besluiten van 22 Febr. 1865, no 128 en 30 Nov. 1870, no. 19, en in de bepalingen ter regeling van de klassen en de bezoldingcn der onderwijzers aan de openbare lagere scholen in Nedorlamlscb Indie, als onderwijzer der derde klasse aan 's lands dienst in Nederlaudsch Indie te verbinden, kunnen zich uiterlijk tot en met 25 Jul ij 1872 aanmeiden bij een op zegel gesohreven aan het departement van kolonien gerigt, en aan den heer dr. M. P. Lindo inspecteur van het lager ondenvijs in Znidbollandte 's Gravenbage franco in te zenden request, onder overlegging van verscbillende stukken, die benevens n ad ere bijzonderheden in de St. Ct. zijn bekend gemaakt. Een vreesselijk spoorweg-ongeluk beeft donderdag ochtcnd bij Juvisy in bet dep. Seinc- et-Oise, op de lijn ParijsOrleans, plaats gchad. Drie der reizigers onder welke de markiezin Paneira moeder der bertogin van Malakotf, en de stoker zijn gedood tenvijl elf reizigers min of meer zware verwondingen bebben bekomen. Het ongeluk is veroorzaaktdoordien de snel- trein van Bordeaux naar Parijs stooinende in voile vaart tegeu een goederen (rein aanstiet ten gevolge van den sckok sprong de ketel ierwiji de uitgestorte gloejjende kolen de beide voorste waggons in vlam zetteden. De eerste is geheel door het vuur vertccrd van de 14 reizigers (lie bij bevattezijn elf bonwel zwaar gekwetst. nog gered en in bet leven behouden, de lijken der drie ovcrigen zijn geheel verkoold teruggevonden. Een van ben hieekdoor de hevige pijn welke zijne brandwonden hem ver- oorzaakten met de tanden zijn halve regterhand to hebben afgebeten. Te Parijs is in dozen tijd de Morgue vol lijken van drenkeliugcn, alien menschen die hot slachtoffer 'worden van hun roekcloosheid om in mm

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1