ALGEMEEN No. 740. Woensdag 20 Junij 1872. Binnenlandsche beri^ten. 12de Jaarg. A 15 0 N N E M E N T. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATURDAG E)IS€>AT COM P. te Iteuzen. ADVERTENTI E N. Oiigefrankeerdo brieven worden niot nomen. aang-e- Jr»olitiek: Overzi^t. Bewonderenswaardig mag de kracht en voort- varendheid genoemd worden waarmede de hoog- bejaarde manaan bet hoofd van Frankrijk geplaatst, de tengeis van het bevvind voert. Naauweiijks is de nieuvve legervvet door hem met alien aandrang en onvermoeidheid doorge/.et, of eeu ander niet niinder gewigtig ondervverp is voorbereid en scbijnt ook biunen weinige maanden zijne besiissing te zullen erlangen. 50 duizend Duitschers verkeerengelijk men weetnog op Franschen bodem en moeien niet alleen geduld maar nog bovendien gebeel op Fransche kosten worden onderhouden. A1 is de oorlog geeindigd en de vrede gesloten deze voortdurende onder- drukking. liet voortdurend gevoei dat nog steeds de /.ware hand der bestraffing de natie bekneld houdtdat is, gelijk zicb denken laateen toestand door geen Franschman zonder de uiterste onmogeiijkheid te dragen. Thiers is er dan ook steeds op nit geweest, dit gedeelte van bet vredes venirag te verzacbteu dock Duitschland heeft van dien waarhorg voor de voliedige uit- voering van dat verdrag nimruer een haarbreed willen afwijken. Er is dus voor Frankrijk geene andere keus dan de bezetting te dulden of door eene ver- vroegde afdoening der oorlogsschuid zoodra doen- lijk de bezetting van den hals te schuiven en daarvoor worden dan ook de uiterste pogingen in het werk gesteld. Men wii door bet slniten cener leening in lief buiteniand de nogaanzien lijke som van 3 milliarden zicb tracbten te ver- schaflfeneen versebijnsei tot nog toe in de gesebiedboeken der geldmarkt zonder weerga. Men verdiept zicb nn reeds in gissingen wat de gevolgen zullen zijn van bet verschaffen dezer eollossale som op de Europesche beursen. Alle groote finantiele huizen van Europa zijn er door in bewcging. De oud minister, Peycr Qaertier zalnaar men meldtin het lielang van dezen maatregel, binnen kort Amsterdam bezoeken. Er scbijnt bij de republikeinen in Frankrijk wezenlijke vrees te bestaau dat de tegenwoor- dige regeringsvorm binnen een niet ver vervvij- derd tijdstip voor die der monarchic zal plaats maken. En er bestaan inderdaad ook alle redenen voor deze vrees. Immers is bij meer dan eene geiegeuheid gebleken dat de "meerderheid der nationale vergadering niet republikeinsch gezind is en er bestaan ook alle reden voor de gcdachte dat Frankrijks president daartoe in gemoede niet overhelt. Thiers lieeft zich echter eerlijk aan zijne belofte, eenmaal te Bordeaux gegevengehouden van Dimmer eenig geweld nocb pressie te zullen uitoefenen op den regeringvorm die het Fransche volk zich verkiest te geven en heeft deze ver- klaring thans bij vernieuvving herhaaid terwijl naar zijne meening nit eene poging tot omve'r- werping van het bestaandeonvermijdeiijk de burgeroorlog zou voortvloeijen. Dit is misschien het raadsel waardoor met de gebreken van den grijzen staatsman zooveel geduld wordt gehouden. De voorstanders der monarcbie en conservatieve beginselen erkennen in Thiers bun geestverwantterwijl de repu blikeinen, ofscboon zich deze gezindheid van den president geenszins ontveinzende hem echter eerlijk genoeg achten ora zijn ingenomen stand- punt Dimmer te verraden en een onvoorwaarde- lijk geloof aan zijne verklaringcu slaan. Alles wat men nit Spanje verneemt, dnidt aan dat met den minister ZoriMa een betere orde van zaken op den voorgrond staat. De eerste maatregelen tot iiet nakomen van Spanjes finaneieele verpligtingen liebben zoowel in bet land zelf als in liet buiteniand een gnn- stigen indruk gemaaktterwijl aan de andere kant blijkt dat de regeering den miidcn liberalen kant uit wii. Ontvangenwaarvan zeker de belangrijkste is die, waarin gezegd wordt, dat, na aiioop der zitting van 19 Junij, de secretaris heeft aange kondigddat vertegemvoordigers der dagbladen tot de zitting zouden worden toegelateuzoodra de eene of andere teedere kwestie tot oplossing zou zijn gebragt. De aanhangige punten zouden door de scbeidsregters zelve bij afvvezigheid der partijen, worden afgedaan terwijl voor de eerst- volgende zitting belangrijke depeches uit Londen werden vervvacht. De Engelsche regeering scbijnt veel vertrouwen te hebben op den uitslag der werkzaambeden van het scheidsgeregt inbaarzin. Voor dat ver- tronwen bestaat wel eenigen grond daar Noord- Amerika slechts eene lijdelijke houding aanueemt ten aanzien der vraag of, daar beide partijen het over de indirecte eischen nog niet eens zijn, het scheidsgeregt zijne zittingen lean verdagen tot hieromtrent eenstemmigheid zal zijn verkregen. De personen vvaaruit dit scheidsgeregt is za- mengesleld bestaat uit Sclopisvoorzitter, ver- tegenwoordiger van Italiedeze spreekt gemak- kelijk h ransch docb is met bet Engelsch minder bekend de heer Staempfli spreekt Fransch en Duitscbis bekend met de Engelsche literatuur, maar spreekt het Engelseh niet; baron Stajuba spreekt Fransch doc-h geen Engelschde heer Adams spreekt beide talen Sir Alexandre Cock- burm in Frankrijk uit eene Fransche moeiler geboren en wiens vader een der gevangeu officieren van Napoleon I was bij het verbreken van den vrede van Amiens spreekt het Fransch met de uiterste gemakkelijkbeid. De Amerik. gezant Cashing spreekt hct Fransch zuiver, Evarts leest Fransch maar kan het nietspreken, Bran- crott Davis en Tenterdeu kennen de Fransche taal. De lieer Favot kent alle talen die de leden van liet scheidsgeregt spreken en vervult de be- trekking van folk en secretaris. Het verdient opmerking, dat personen die slechts gebrekkig Engelsch verstaan zullen oor- deelen over een oorspronkelijk in die taai gesteld adres. Voor Stoppeldijk, Boschkapelle en Hengstdijk (op bet dorp Rapenburg) 11 Julij Voor llontenisse en Ossenisse (op het dorp Kloosterzande) 12 en 13 Julij Voor Graauw 15 Julij; en Voor Hulst, ook Ciingo en St. Jan Steen 1G, 17 en 18 Julij. De minister van binnenlaudscke zaken heeft bepaald datde jaarletter, zoo wel bijfden ijk als Di] den herijk der maten en gewigten gedurende liet jaar 1872 te bezigenzal zijn de letter D sebum gesteld. o staten van Zeeland is verantwoording gedaan van de som Aan gedeputeerde verslag en ad 2000.welke door prov. staten is too gestaan om te doen strekken tot bevorderina- en aanmoediging van het sehooigaan en meet getroiuv schoolbezoek. Uit dat verslag blijkt, dat. behalve 10 bij zondero scliolenwier bestuurders voor de toe- lage bedankten en enkele scholen voor kinderen van meergegoedenal de openbare en bijzon- dere sebolen in Zeeland een aandeel uit die gelden liebben genotenen wel in het le schooldistrict f 2e 3e 4e 5e Ge 436 25 292.50 150 435. 296.25 390.— f 2000 de zaak gunstig Verscbillende depeches zijn weder omtrent de werkzaambeden van het scheidsgeregt te Geneve j Over het algemeen scbijnt te werken waarom gedeputeerde staten geen bezwaar hebben gemaakt om ook voor 1872 die som beschikbaar te stellen. JAeuzen, 25 Junij. Belanglicbbeiiden worden opmerkzaam gemaakt dat de berjjk der nialen, gewigten en weegwerk- tnigen zal plaats hebben Voor Nenzen 28 en 29 Junij en 1 Julij Voor Uoek 2 Julij Voor Sas van Gent en Philippine 3 en 4 Julij Voor Westdorpe 5 Julij Voor Axel 8 en 9 Julij Voor Zuiddorpe, Koewacht en Ovcrslag G Julij Voor Zaamslag 10 Julij van Gent, 24 Jnnij. Ia den morgeu van 23 dezer, omstreeks half drie ure, eeit alhier een duel plaats gehad tusschen nee personen in burgerkleeding, naar men ver- moedt nit Belgie afkomstig. De duellisfen waren met getuigen in twee gennmmerde rijtuigen aangekoinen en vertrokken. l i« Dain'4dags ten 2 lire waren weder op dezebde plek, een zijwegjeaan den vrijweg nabij de I grenzen en den spoorwegaangekomen een Beigisch onderofficier en een burger met getuigen en geueesheeren met het doel om te dueheeren. Door de onverwachte komst van den wachtmeester Vrielink en den marreehaussee iiogerheijde namen deze alien spoedig de vlugt op Beigisch grondgebied, alvorens men was be- gonnen. Zaturdag 15 dezer (zoo deeltons een niet- desknndige ooggetuige mede) is Francies van den Bosch ond 62 jaar, vroeger landhouwer te liengstdpkthans sedert eenigen tijd te Huist woonachtig het regterbeen beueden deknieaf"-e- zet. De operatie werd met het gewenschte gevol"' hewerkstelligd door den heer Th. van Pienbroek van Zaamslag, met assistenlie van zijn broeder den beer J. M. van Pienbroek en de heeren Martin van Huist en YValraven van Lamswaarde. De lijder doorstoud de kunstbewerkino- zeer koelbioedigzoodat bij dadelijk na den afloon veriangde een pijpje op te steken'tgeen men bein ecater niet toestond. Zijn toestand is op bet oogenblik zeer bevredigend. 36 jaren geleden bezeerde bij zicb door over een paard te sprinfen bet voetgewrichtwaarin zicb langzamerhand eene beenverzwenug ontvvikkelde, en die nam ten laatste dermate toedat de operatie gebiedend noodzakelijk werd. I)ei1 n17n dezer Sei'aakten te Kapeilebrug (Chnge)door eene onbekende oorzaak bijna gehjktijdig, omstreeks 11'/, ure in den voormid dag de twee in bout opgetrokken en met stroo gedekte scburen van P. van Duijze in brand. Ze stonden 11 meters van elkander. Zoo snel namen de vlammen de overhand, dat er aan blnsscben niet te denken viel en de scburen tot den grond vernieid werden met 1 zich daariu bevmdende kar 2 eggen, 1 slede en 300 bossen stroo. De gebouwen slechts waren verzekerd. Het woonhuis bleef ongedeerd dank zjj de bulp der buren en de braudweer van St. Jan Steen. Den 18 dezer is te Utrecht bet 2Ge Nederl. landhuishoudkundig congrcs geopend. Voor do afdeelingakkcrboiuv en vceteeit zijn gekozen tot voorzitter: dr. Vogelvanger van Hulst en tot oudervoorzitter de beer J. M^ike- beke van Goes. Voor de tentoonstelling van veebloemen landbouwwerktuige.il enz. heeft een mime in- zending plaats geliad. In de vergadering is bepaald dat liet voigeude congres te Delft zal worden gehouden. Breskens, 24 Junij. Onder de 28 rijks- telegrafistcn die met goed gevoig examen voor de posterijen bebbeD afgelegd, behoort ook de de beer J. de Smidt, telcgrafist alhier. i 24 Junij. LI. woensdag werd alhier het vergeiijkend examen voor hoofd- onderwijzer aan de openbare school dezer ge- meente gehouden. Van de twee sollicitanten, die zicb badden aangemeld nam alleen de waar- ncmer, de beer Boskamp, aan 't examen dee!. Uitslag volgt later. Onder de rijks telegralistendie in de vorige week een gunstig examen hebben afge legd voor de posterijen, en mitsdi m benoembaar zijn verklaard voor bet vervullen eener betrek- king op een kantoor met vereenigde jiost- en telegraafdieust, komt o. a. voor de beer A. J. de Bidder, rijkstelegrafist te Goes. Omtrent de arrestatie van den conducteur Dikkeus verhaalt men ons bet voigeude De beer de Klopperhoofd commissaris van policie te Amsterdam, bad, vvaarscbijulijk uit onvoorzigtige vvoorden vau Dikkens' vrouw verno- men, dat baar man, die verdacht werd de brieven met waarde bij het vervoer met den spoorweg te liebben gestolen, zicb te Londen bevond. IIjj leisde derwaarts, maar Dikkens was reeds naar Liverpool vertrokken en bevond zicb op eene stoomboot, welke een paar uur later naar Ainerika vertrekken zou. De heer de Klopper begaf zicli aan boord en ontdekte weidra den persoon dieu hij zocbt. H jj sprak dezen in bet Eugelscb aan waarop de ander in het Hollandscb antwoordde, dat hij geen Engelsch verstond, dat bij Hollander was en zich naar New-York begaf. De beer de K. betuigde zijn genoegen, dat zij nu zamen de reis konden maken maar eenige oegenblikken later, na met een van liet stoombootpersoneel te hebben gesproken deelde bij hem mede dat zij op eene verkeerde boot waren. Dikkens trok dit eerst in twijfel, maar eindelijk sloeg bij geloof aan de verzekeriug. Zij gingen nu op eene andere boot over en toen de hoofdeommissaris zicb daar met den conducteur bevond werd de Holland- scbe vlag geheschen, want bet was een Holland- sehe boot, en Dikkens werd op Hollandscb terreiu gearresteerd. Naar de Werkman verneemtzal dit jaar bet wereldcongres der internationale in Neder- land gehouden worden en wel te's Graveuhage Volgens bet Correspondentieblad der Ver- eeniging van Cbristelijke Onderwijzers in Ncder- land, bedraagt bet getal cbristelijke scholen 294, waarvan in Friesiand 57, in Groningen 22, in Drentbe 7, in Overijssel 12, in Gelderland 32 in Utrecht 32, in Noord Holland 34, in Zuid- Holland 72, in Zeeland 17 en in Noord Brabant en Limburg 15. -- De beer Sloet tot Oldhuis zei op 't land huishoudkundig congres te Utrecht„als men klei uit den Dollard over slecbteu grond strijkt, gelijk boter op een boterham, dan kunncn daar op de edelste vruchten in overvloed geteeld worden." De lieer Leeuw, te Rocrmond, een beeid- houwer, door de koningen van NederlandBel gie en Pruissen gedecoreerd als eene kulde aau zijue verdienstenboudt zich bezig met het ver- vaardigen eener Imste van Thorbecke waarvan afgietsels voor bet publiek zullen worden ver- krjjgbaar gesteld. 'tWas op 21 dezer de langste dag vau bet jaarmet bet oog op de vorige dagen behoeven we zeker niet te zeggen dat het niet tevens dc wannste dag is Ook over bet algemeen is liet door waarnemingen gebleken, dat de langste da gen geenzins de warmste zijn, zooals men opper- vlakkig zou vermoeden. Eerst dan wanneer dc zomerzon gedurende eenigen tijd baar nicest vcr- warmenden invloed heeft geoefend wanneer in de noordelijke streken cnorme sneeuw- en ijs- massa's zijn opgernimd en dienfengcvolge "de lucbtstroom die van daar tot ons komt veel milder wordt, eerst dan stijgt de temperatunr bij ons tot bet boogste punt. Volgens een zeer nauwkeurige opgavchct resultant eener dage- lijkscbe aanteekening van den stand des thermo meters gedurende een tijdvak van tien jaren zijn in ons laud de 17 en IS Julij gemiddeld de warmste dagen, zooals de 9, 10 en 11 Januarij gemiddeld de koudste dagen zijn. Pev drie maanden biimen Neuzen1 fiance door hct geheele Iiijk J, Jo i, i, n gehecl Belgie1(40 Enkele nommcrso,05 Men abonnecrt zich bij alle Boekhandeiaars, Postdirecteurcn en BrieTcnbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regcls0 40 Voor clke regel nicer Advertentien gelieve men aau dc Uitgevers in te zende.i n.'teriijk Dmgsdag en rijdag namiddags IillIE Ul-e. n n n >i n a

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1