ALGEMEEN No. 739. Zaturdag 22 Junij 1872. 12do Jaarg. BEKENDMAKING. liinnenlandsche berigten. Buitenlandsche beriD'teii. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gerneente ZAAMSLAG proviucie Zeeland rnaken bekeud lo. dat de gewone jaarlijkscbe l'aarrieu. en Veemarlif in deze gemeeutezal worden gehouden op Disig-sdag «len Sden Ju|i 1872 van des voonniddags 9 ure tot des namid- dags 3 ure. Bij die gelegenheid worden van wege de ge ineente negen verschillende premien uitgeioofd. Geen liedjeszangers, orgeldraaijers en dergelij- ken worden toegelaten. 2o. dat de I4**i*niis of Jaarinarkt in deze gerneente zal plaats hebben op l)i»g;aKla§; den 2'isn Jul! aaii*(aan<!t> tot eD met E>o»i- derdag den 4,!cn d5»»r maaml. Zaamslag, den 14dea Jani 1872. De Burgemeester en VVetbouders voornoemd L. van DIXHOORN Vooratter. E. H. WORTMAN, Seeretaris. JPolitieli O verzigt. Het uoorder deel van ons werelddeel heeft in den laatsten tijd weinig de aaudacbt getrokken. Spanje. Italie, Frankrijk Amerika hebben de pen der journalistiek geruimen tijd ganseh en al in bun beslag genomen. Met 't oad Neder- Jandsch spree kwoord mag men hier ook wel zeggeu ,.een vergeten land een rustig laud." Van Noorwegen, Zweden, Denemarken, Rnsland werd zeer weinig vernomen. Toch dringt ons de nim mer stil staande stroom des tijds voor de aandaelit te brengen dat bet rnwe noorden Rusland, den 11 dezer bet tweehonderdjarig feest van den aanvang zijner ontwikkelingsgeschiedenis vierde. Toen Peter de Groote, als sclieepstimmermans- ge/.el in een eenvoudige kluis in de Zaamstreken van ons vaderland verblijf hield toen was het uitgestrekte gebied dat eens zjjne opvolgers zouden beheerschen voor het toenmaiig beschaafd Europa bijkans en de naam Rusland geheel onbekend. Men wist slechts dat er een Aziatisch binnenland met een eukele zeehavenArchangel b. v., be- stond. Geen steden, geen rijkdom, geen weten- schap huisde onder de woeste bevolking dezer vergeten streken. Daar trad een man op, vviens scher|)o blik, vviens nederig karakter en volhar- denden raoed ook in deze woeste bodern de eerste korrels der ontwikkeling zou werpenen wat verbazende vrnchten twee een wen tijds daarvan kunnen opleveren, dat leert het thans magtige bloeijende en vooruitstrevende rijk der Czaren. Mag meer dan in een eenig ander land ter wereld de scepter der alleenheersching in dit groote rijk nog worden gcvierd meer dan in eenig land nog de landbouvver de slaaf van zijn magtigen heer zijn ook hier zijn reeds groote schreden gedaan op de baan der vrijheid ook hier komt de menschheid meer en meer tot zijn regt en moet tirannie en onderdrukking met elite schrede op de baan der ontwikkeling wijkeu. Omtrent de eigenljjke feestviering verneemt men. dat de keizer en al de ledcn der keizerljjke familie eene lijkdienst hebben bijgewoond in'de Petrus- en Pauluskerk vlak bij de doodkist van den Czaar. Een gedenkpenning werd op de kist nedergelegd onder het lossen van een en dertig kanonschoten van de bastions. Op drie taboe° retten met kusscns van goudstof lagen voorwer- pen van herinnering aan den veldslng bij Pultawa, en wel op de eerste: de uniform en de ringkraag wclke Peter I bij die gelegenheid gedragen heeft op de tweede: zijn in dien slag doorschoten hoed en zijn degen op de derdede door hem ge dragen insignia der St. Andreasorde. Op een kussen waren met zilver eenige woorden gestikt, ontleend aan Peters dagorder in den slag bij Pultawa. Na ailoop der kerkplegtigheid zette eene indrnkwekkende processie zich in beweging: zij trok naar het Peterplein en aldaar werd !>ij het gedenkfeeken voor den grooten Czaar een mis gevierd, gevolgd door het defileren der troepen voor bet monument. Volgens de jongste berigfen is de Gdneefsche schcidsraad werkelijk den 15 dezer bijeengekomen doch zullen voorhands de beraadslag'ingen geheira worden gehouden. Uit al wat men van den loop van het twist- geding verneemtvalt op te maken dat Amerika uoor de Alabama kwestie wil komeu tot de vol- strekte ei kenning van onstrafbaarheid der on- zijdigheid in oorlogstijden en het niets meer of micdei eischt dan de over boord werping van bet grootste deel der tot uu gevolgde onzijdigkeids- wetteu. Het Spaansche nieuw.e ininisterie is door het volk met uitbundig gejuich ontvangen. Zorilla schijnt een dier persoonlijkheden te wezen waarop het weldenkeud en ordelievend deel der natie al zijn vertrouwcn vestigt en als zoodani" mag hij de opvolger van Prim geuoemd worden. 'tis echter de vraag of hij dezelfde kracht en energie in zich vereenigt die deze wegbercider voor Spanjes verheffing steeds ten dienste stonden vooral thans nu de plant der partijschap wederom hoog is opgeschoten en hij zeer zeker met woe- dende fegenstanders zal te doen hebben. Het blijkt thans maar al te zeer, dat Serranos gehennzinnig contract met de Carlisten weini<* uit we r king heeft gehad want de opstand in plaats van gedood schijnt op nieuw te verlevendigen zoodat thans een nieuwe troepenmagt naar" het tenein der beweging door de nieuwe ministers is opgezonden. De onderhandelingen over de ontrniming van het Fransche grondgebied door de Duitsche troe pen sellijnen goed te vorderen De voorstellen door de Pruissische regering hieromtrent gedaan zijn de volgende .Het Fransche gouvernement zal in 1872 een milliard betalenzullende alsdan twee departe menten worden ontruimd voorts een milliard in 1873waarop de ontruiming van nog twee departementen zou volgen, terwijl eindeljjk, bij de betaling van het laatste milliard in 1874, de laatste Duitsche troepen Frankrijk zullen verlaten. Het Fransche gouvernement zal bovendien bij vroegere betaling, ook vervroegde outruimin"- knnnen verkrijgen. VVaarschijnljjk zal het eerste milliard reeds in December worden betaaldwaarop de ontrui ming van de Marne en Meurthe et Moselle zal volgen, I)e twee resterende milliarden wil het betalen in Feoruarij 1873, om daardoor de overige vicr departementen alsdan van de vreeinde be- zettiug te verlossen. Men verneemt voorts dat de Fransche reve ring voornemens is voor het geheele bedrag van de nog verscbuldigde oorlogsbelasting eene leeniuv aan te gaan. A"e_ aanmerkingen tegen zijn politieken ge- magslijn wenscht de heer Thiers te doen afstuiten op zijn onvermoeide pogingen om de nog bezette depai tementen van den druk der vreeinde troe pen te bevrijden en hij kan zeker zijn in dit opzigt op den steun der bevolking te kunnen rekenen. Mededeeliug omtrent de aanbesteding der nieuwe stoomboot voor de dienst op de Wester Schelde. Voorstel tot aanleg van een steiger aan de zuidzijde van de haven te Hoedekenskerke. Mededeeliug omtrent het in de zomervergade- ring van 1871 teruggenomen voorstel, tot wijzi ging vao het reglement voor het wate'rschap der sluis aan de Wielingen. Ontwerp algemeen reglement voor de polders en wateiM happen in Zeeland. met een memorie van toelichtmg en eene mededeeling der bezwaren .egen het reglement ingebragt. Voorstel tot het regelen der grenzen van de vooroevers der vvaterschappen, belast met het beheer van de waterkeering der calamiteuse polders en waterschappen. Ontwerp reglement op het veeartsemjkundig toezigt en de politie in Zeeland. Mededeeling dat gedeputeerde staten zijn ge- laadjdeegd door hnnne arnbtgenooten van Gronin- Z. M. heeft benoemd tot gezworen van den polder Vlooswijk F. Dieleman Pz. en tot ge- zwoien van den Kruispolder J. C. Rosseel. Naar men verneemt zou bij den raad van state aanhangig zijn een ontwerp-besluitbepa- lende het nieuwe maximum van het getal nota- rissen naar aanleiding van de laatste lOjarrec volkstelling. Op de agenda van de te behandelen zaken in de zomer vergadering der provinciaie staten van Zeeland. welke op dingsdag 2 Jtiljj zal worden geopend komen o. m. de volgende pun- ten voor1 Koninklijk besluit van den 6 Januarij 1872, no. 8. tot vcrdaging der beslissing omtrent het ontwerp-reglement op het gebruik en de instand- houding der kunstwegen. Mededeeling omtrent de op de provinciaie begrooting van enkel huishoudelijken aard aan- gewezen gelden ter bevordering en aanmoedi- ging van het schoolgaari en van het meer getrouw school bezoek. Voorstel tot het planten van boomen op de provinciaie wegen in het voormalig 4e en 5e district. Voorstel tot verkoop van boomen staande op den weg van Hulst naar Walsoorden. gen, omtrent een voorstel om zich tot de regerin^ te wenden, ter bekoming van wijziging in de tijdstippen, door de wet bepaald, tot het liouden iter zittingen van de staten. Kloosterzande, 20 Junij. De alhier oa V)U,iea rais begtnnende op zaturdag den 2J Junij a. s., zal ditmaal door meerdere tenten, kramen carousels enz. worden bezocht, dan in vorige jaren daar bereids verscheidene aanvragen om standplaatsen zijn ingekomen. Te 'sHage werd een bescbonken militair, die op de straat lag te slapen door eenige jonge- lieden opgeholpen en op weg naar de kazerne gelcul. Eensklaps trok de dronkaard zijn sabel en verwondde een zijner geleiders zoodanig, dat deze onder den uitroep hij vermoordt mij" neerzonk Hera werd dadelijk geneeskundige hulp verleend maar hoe zijn toestand nu is, vvordt met gemeld. Weder een schitterend staaltje van het groote nut van het dragen van wapenen door militairen buiten dienst. Woensdag morgen is per stoomboot van Hanvieh te Rotterdam aangekomen Dikkens vrocger conducteur in dienst van van Gend en Loos, die, gebleken zijnde zich aan den diefstal van aangeteekende bneven per post verzonden van Amsterdam naar hier op 20 Mei 11. te hebben schuldig gemaakt. kort daarop naar Engeland was gevlugt en thans onder geleide van een commissaris van politie naar Nederland teru-«-e- voerd. op last van den boofd commissaris van politie. ter beschikking der justitie naar het van bewaring alhier werd overgebragt. vj J.L woensdag heeftzooals men aan het v- d- D- nieldt, de ex keizer Napoleon eeni ge nren te Haarlem verloefd en in het Hotel I unckler een collation gebruikt. Hij was verge- zeld van 2 lieeren. Naar de Tijd verneemt bevindt zich de ex keizer op het oogenblik in de hoofdstad. - Zaturdag 11. had tc Vlaardingen een comisch- tragisch voorval plaats. Bij gelegenheid van de daar plaats hebbende kermis had een vrouw met een oliekoekenkraamjo 0]) haar dringend verzoek een plaats gekregen waar zij echter voor de passerende voertuigen niet geheel veilig was. Des 1 middags komt een zwaar beladen wagen aanrijden en de koetsierdoor hot afloopend terrein niet bij magte zijn voertuig juist te rigfenwerpt eensklaps met zijn wagen de geheele oliekoeken- mrigting omver, waardoor het gebak wijd en ziid over de straat been vloogrot niet geringe vieugde der straatjeugd, die in een oogwenk al wat nog eetbaar was gebleven deed verdwijnen Het ongelukkige vrouwtje was echter door de kokende ohe deerlijk gebrand, en bet kraampje met de baktoestellen geheel vernield. Een welgesteld winkelier, zekere V. te Oudewater overleed donderdag na eene bevi-e ongesteldheid van een paar dagen. Er deden ZIC'i Ml bem blaren en opzwellingen van de ton"-1 met bijkomende koortsen voor, zeer waarschijm hjk veroorzaakt door bet gebruik van melk van aan tongblaar lijdend vee. Bij de uitbreiding welke deze heeft onder het vee, is dus wel voorzigtio. heid bij t gebruik van de meik in acht te nemen. - De Iijd berigt, dat decommissie voor de stichting van bet Pius monument te Amsterdam in Januarij 11. aan den paus ecu verzoekschrift heeft gezondenwaarin zij den apostolischen geen zveizoekt voor het bestaande plan om een gebouw op te rigten, „dat en de Uniona Pia en de overige katholieke vereenigingen dier sfad tot veigaderplaats strekken en tevens een waardig monument in de hoofdstad van Nederland wezen zou ter gedachtenis van het eerste jubelfeest dat God zijner kerk heeft doen vieren in den persoon van haren tegenwoordigen opperherder, Z. H. paus Pius IX, den I6n Junij 1871." De vereeniging heeft thans een eigenhandig schrijveu van den paus ontvangen, waarin aan dat verlan<ren wordt voldaan. De arrondissements-regtbank te Deventer heeft den 18 dezer uitspraak gedaan in de be- kende zaak van dr. van Vloten en hem ver- oordeeld tot 15 dagen eellulaire gevangenisstraf benevens eene geldboete van 300,— Uit Lonneker sehrijfi men aan het Utr- Dbld.„De schade, die door den jongsten zwa- ren hagelslag deze gerneente getroffen heeftis enorm groot, zij bedraagt ruim 71.000 De rogge, waarmede eene oppervlakte van p. m. 500 hectaren bezet is, is totaal vernield: vele kleine boeren zijn nu niet in staat om in hun onderhoud te voorzien en huuneakkers te bezaaijen. Wan- neer men bedenkt dat het grootste deel van de bevolking uit landbouwers bestaat, zal men zich een denkbeeld van den treurigen toestand kun nen maken. Eene commissie nit de aanzienlijkste ingezeten met den burgemeester aan het hoofil heeft zich gevormd ten einde de liefdadigheid' voor de door deze groote ramp getroffenen in te roepen. Onder de dezer dagen in de gerneente Menaldumadeel gehuwde paren was er een waarvan de bruidegom voor de zesde maal eon bruid naar het huwelijksaltaar geleidde. Bij ieder zijner vijf vorige vrouwen had hij een of meer kinderen waarvan de meesteu echter hua moeder zijn voorafgegaan of gevolgd. De man is 58 jaren oud en zooals ook uit hetmede«-e- deelde is op te maken, zeer levenslustig. Er wordt weder ernstig gewaarschuwd tegen het gebruik van papieren boorden en manchetten, welke met loodwit, in plaats van met zink- of barytwit, bedekt zijn. Het dragen Van zulke voorwerpen veroorzaakt op den dunr lood- vergiftiging. Een vreeselijk ongeval had zondag nacht m Bermondsy plaats. Een barbiergenaamil James Daniel Rogers, die zich met zijn vrouw en twee kinderen te bed had begeven, stond te middernacht op en nam een scheermes, waarmede hij eerst zijn vrouw en toen zich zelve den hals afsneedterwijl de kinderen met bloed bespat werden. 1 De bnreu kwamen oji het hooren van krefcu naar binnen en bragten de vrouw die ere- bloeddenaar Guys' hospitaal. Men'he.vond dat de slagader afgesneden was, doch eimlclijk o-e- lukte het de bloeding te stelpen, De vrouw leeft nog. De wond van don man is ook ernsti" doch de slagader was niet bezeerd. D ronkenschap schyut tot die daad aanleiding gegeven fe hebben. De algenjeene strike onder de bergwerkers in de kolendistricten aan de Ruhr is nu bijna overal uitgebroken in 47 mijucn is reeds'de arbeid gestaakt. Het Revier Bockum Gelsenkir- chen-Wattenscheid even als de streken bij Dort mund zijn gedeelteiijk nog niet door de" strike aaugetast. doch ook daar is haar komst zeer waarsehijnlijk. Do aanst.okers, die de zaak in Essen en de omstreken geleid hebben zijn ook in deze plaatsen werkzaain en vinden maar al te liclit gehoor. Het getal bergwerkers die den arbeid gestaakt ocs biugsdagavond reeds ougeveer 20.000. De eigenaars der mijnen te Essen heb ben besloten de gcstelde vorderiniren der strike makende arbeiders niet in te wiltbren en zich daaromtrcnt duidelijk verklaard. Volgens authen- tieke mededeeling zouden ook de direction der meeste Dortinunder mijnen besloten zijn zich aan dat besluit der Essener mjjn-ma itschappijen te hoiulen Over 't algemeen is men van den A .P>

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1