algemeen AANBESTEDING. No. 737. Zaturdag 15 Junij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. nos. De GEDEPUTEERDE STATEN van ZEE- LAND, Brengen ter keunis van de belanghebbenden dat op W o E n s d a G DEN 26 J u n ij aan- staandedes voormiildags ten 10 liredoor een hunuer leden daartoe door hen gecommitteerd in bijzijn van den Hoofd Ingenieur in bet 1 de district van den Waterstaatin een der localen van bet gewestelijk bestunr te Middelburgonder nadere goedkeuring zal vvorden aaubesteed: mahen van steigerdainmen en steigers, met los- en laad- Iilaatsen bij laag waterte li.at- sclie veer en te WalsoordenIn twee perceelen. Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving. Het bestek en de voonvaarden liggen ter lezing in bet geboinv van het gewestelijk bestnur van Zeeland in de bureaux van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat en van de Ingenieurs van den Waterstaat te Goes en te Neuzen en wijders daar waar gebraikelijk is. Zullende den zevenden en vierden dag vddr de besteding de noodige aanwijzing worden ge daan terwijl bij den Hoofd Ingenieur en bij de Ingenieurs vooruoemd nadere inlichtingen te bekonien zijn. Middelburg den 7 Junjj 1872. De Gedepnteerde Staten voornoemd R. W. VAN L1JNDENVoorzitter. B U T E U X Griffier. Jr*olitielt Overzigt. Frankrijk schijnt bet lot niet te kunnen onlgaan van te moeten bukken onder de jjzeren hand van dezen ofgeuen gei'mproviseerden dictatoronver- scbillig of deze de keizersinantel de republikein scbe blaauwkiel ofde roode jacobijnenmuts draagt. De oude Thiers beeft nieer dan twee uren lang zjju stem-orgnan uitgeput om de in behandeling zjjnde legerwet, waardoor Frankrijk in vredestijd GOO dnizcnd soldaten op den been zal hebben te doeu aaunemen. Geen enkele eonces&ie wordt toegegeven. Noch bet voorstel van drie nock dat van vierjarige krjjgsdienst voor de jaarlijkscbe miliciens mogt genade vindenvijf jaren lang wil hij dat Frankrijks jongelingscbap zich aan den dienst zal onderwerpen en om aan dezen eiscb kracht bij te zetten beeft bij wederom met zijn ontslag gedreigd indien eenig amendement van verkorting mogt worden aangenomen. Na zulke gcforceerde middelen van de zijde des bewinds, verwacht men dan ook de aannemin<- der nieuwe legerwet. Behalve deze wet beeft men een nieuw plan van vestir.gwerken tot besckerming van Parijs gereed. De tegenwoordige lijn zal daarbij zoo verre worden uitgelegd. dat Versailles nog in de verdedigingsljjn wordt opgenomen. 1 biers verklaart dat dit alles volstrekt geen oorlogzuchtig karakter draagtmaar Frankrijk niets dan den vrede begeert. Eene republikeinsche variatie op bet Napole- ontisch principe „Het keizerrijk is de vrede." Al is ook de opstand voor bet grootste deel bedwongen al verneemt men weinig van den toestand op Cuba, toch waait uit Spanje een wind die doet vreezen dat nieuwe ongeregeldheden in aantogt zijn. Gelijk men weetbeeft Zorilla, bet hoofd der radicale of geavanceerde partij zijn plaats bij de volksvertegenwoording verlaten, en zich voor 't oog aan de bebartiging van 's lands zaken onttrokkcn. Thans meldt men dat Castelar, de welsprekendc woordvoerder der republikeinen dit voorbeeld zal volgen en hunne aanhangers tevens in massa hunne zetels in de volksvergadering zullen verlaten. Zoo iets voorspelt weinig goeds want zij die tlians voor bet openbaar stil zitten zullen mis- scbien in stilte des te ijveriger werkzaam zijn. Geen wonder derhalve bet berigt, dat de rege ring in Madrid krachtiger maatregelen neemt, om voor alle gebeurlijkbeden gereed te ziju. Ten aanzien der regeling van het finantiewezen scliijnt tevens groot verschil van gevoelcn te bestaan, zoodat men tot beden nog waeht op de 1 beshssing der volksvertegenwoordiging, welken «eg met 1 Julij zal worden ingeslagen. De pas opgetreden minister van finantien beeft dan ook leeds weder met zjjn ontslag gedreigd, zoo binuen weinige dageu zijne maatregelen niet werden goedgekeurd. Welke deze middelen eigenlijk zijn, is voor bet oogenblik niet met zekerbeid op te geveu. 1 Iu Belgie^ hondt de verkiezingstrjjd allcr aandacbt bezig. Daar is sedert de verlaging van den census tot op 10 frs.de schaal der over- winning naar ue zijde der conservatieve partij overgeslagenzoodat meu dan ook vertronwt dat by de tegenwoordige stemming iusgelijks aan die partij de zego zal verbljjven. Maar meer nog dan deze aangelegenheid wekt ue aandacbt bet scbandaal door de oplio-terij van den voortvlugtigen bankier Langrand^Du- moncier. Er komen zaken aan bet licht, waarbij onderscheidene voor bet oog der wereld knappe menscben in een zeer ongunstig daglicht worden geplaatst, als bebbende voor hooge be)oouin<* dezen aartsbedrieger geholpeu. Als cen klein staaltje diene slecbts dat de som van 36 miliioen frs. door verkeerde boekim* werd verdoukermaand. Mag men officiele berigten van de Tnrksche regering gelooveu dan zou de schatkist thans tengevolge van bezninigingen en door de meer- dere opbrengst van de belastingen dan waarop gerekend was in zulk een gunstigen toestand verkeeren dat er niet alleen geen deficit meer is op de begrooiing, maar men zelf wijzen kau op een batig saldo ran 25.000 pond, een onge- kend verschijnsel bij de Turksche fi nancien. De bengten zijn echter officieel en men weet •at de officieele waarheid soms in een zonderling icbt treedt wanneer de wezenlijke waarheid te voorschjjn komt. Men zal dus goed doen geen a. te groot geloof aan die rozenkleurige berigten te schenken maar eerst nog eenigen tijd af te wacnten om te zien of zij zich bevestigen. Dit zal het best daaruit kunnen blijken wanneer de lurkscke regering de door haar voor de ambte- nareu geoctroijeerde tijdregeling weder afschaft en ook voor die personen de maanden niet langer doet dureu dan 30 dagen in plaats van zoo als thans iedere maand te rekenen op vijf woken, waardoor ecu aanzieulijk bedrag aan tractement wordt bespaard. o De Syuode der chr. ger. kerk, teGroningen vergadcrd. beeft den lOn tot doceut aan dc Theol. schoolbepaaldelijk met het oog op het op te rigten gymnasium, benoerad den beer A. Steketee Jr., predikant te Zaamslag. Hulst, 10 Junij. De kinderziekte welke bier sedert eenigen tijd beerscht blijft nogaltijd j voortduren, ja schijnt zelfs toe te nemen. Voor- zorgsmaatregelen worden volstrekt niet genomcn j zijn onze inlichtingen juist dan worden zelfs kin- deren uit huisgezinnenwaar de pokken heer- scben school gezonden. Toen over eenige tnaan den bier de mazelen heerschten was men wat voorzigtig Zijn de pokken misscbien minder gevaarlijk en bCsmettelijk dan de mazelen IIwist13 Junij. De tentoonstelliug van landbouw en veeteelt. alhier gehouden. is in de beste orde afgeloopen. leder, die bet veld der tentoonstelliug beeft bezocktzal ongetwijfeld verwonderd hebben gestaan over de kunstige en doelmatige werktuigen welke daar werden ten toon gesteld en ook in het puike vce een bewijs hebben aangetroffendat de landbouw in deze strekeu bloeijend is. De kunst heeft den laatsten tijd vooral den landbouw de behulpzanie hand gebodendit was bier duideljjk op te merken. Onder de werktuigen tot verscbillend gebruik gescbikt, viel in het bjjzonder in het oog een viertal dorschwerktuigendoor stoom- kracht in beweging gehragtin eenige minuten werden een vijf en twintigtal schovcn van luinue zaden ontdaan een der werktuigen verrigtte dit in twee minuten. Wij wagen bet niet pogin- gen aan te wendeft al het kunstige te bescbrijven, ja zelfs aan teduiden. dat werd ten toon gesteld! De falrijke bezoekers zullen dit ons gaarne toe geven, Wij zeggen dc t a I r ij k c bezoekers want dezen waren reeds dingsdag verbazend gioot. Jammer, dat op dieu dag bet buitenge woon slechte weder bijua al bet genoegen aan zoo een fcest verbonden benain. Daaraan was bet gewis toe te schrijven, dat het vuurwerk des avonds met aan de verwachting kon beant- woorden, want hoe toeb zou bet mogelijk geweest ziju een vuurwerk te doen gelukke'n, dat om zoo e zeggen tusscben de regenvlagen moest worden geplaatst. De muziekgezelscbappen kon- den ook sleeli s eenige stukjes uitvoeren. Woens )VaS «e s het weder gunstiger: groot fial aanwez,geu op bet plein van de !v!! h!f i ,en.ie,dei" blijkbaar voldaan ct 'uuerdaad bezieuswaardige wat men bier mogt aauscbouwen. Des namiddags ten 4 ure had de gemeenschappelijke maaltijd plaats t laat in den avond bleef men zeer geuoeglijk bijeentalr.jke toasten werden ingefteldop komng en vaderland op den landbouw enz. enz. afgewisseld door het ztugen van het lied, ter eeie van den landbouw vervaardigd, vvaarvan wij be eerste couplet mededeelenG en gaarne onderscbrijven s Een kunstzoo edel en zoo oud Als landbouw, ken ik niet Dei klei berscbept ze in glinstrend goud Die kunst leve in ons lied Zoek zonder baar Indnstrieel" Noch Handel koopvaardij Zij is de ziel van 't groot geheel n gnn^ch de Maatschappij. ait< j, '(a|ten '.'.ier noS volgen de opgave van de met aanrl ,PnJze". voor bet vee en de werktuigen, metaanduul.ng, vvie die prijzen hebben behaald. Jnnfi' isco I dekben»stengeboren vddrofiu Will if08 fb°- bebaaId d0°r C. ijnels te Westdorpe. 2e nriis een zilverpr '"No1"!' bv aaUl d°°.r R de Fe'Jier Jz-te Neuzen! 1 Innii 18rr001' m,erir,ePaardengeboren tusscben J- Junij I860 en 1 Junij 1869: le nriis f 80 behaald door dr Vogelvangor te Hulst. 2e nrijs' te St. Jai^'steen. "el,Mld d°°r J' do Koni» No. 16 en 17. Voor beeren van inlandsch 8 e" beeren vau vrcemd ras, prijzen niet toe- gewezen. .NoVy°,ot' zeugen van inlandsch ras: lc pjijs f 10, behaald door L. Drop te Axel. 6^e pnjs een bronzen medaillebehaald door M Bou wens te Graauw. m'v1?" ,Y°or zeugen vau vree.nd ras. leprijs f 10 behaald door den beer A. L.J. van VVaes- berghe te Hulst. 2e prijs een bronzen medaille, behaald door denzelfde. Buiten bet programma is een prijs toegekend voor een tweejarig ram van inlandsch ras, aan E. Vergouts te Hulst een bronzen medaille. Nog voor een eeujarig ooi van inlandsch ras aan G. Willemsens te Hontenisse een bronzen medaille. Werktuigen en gereedscliappen voor d e u landbouw. Voor een dorschwerktuig door sfoomkracht in beweging te brengen, f 100, aan wed. J. C Mass6e Zoon te Goes; voor een dorschwerk tuig door paardenkracbt in beweging te brengen, f 15, niet toegekend; voor een rosmolen 15 aan wed. J. C. Massee te Goes voor een tred- molen f 15aan C. Stout te Tiel voor een wanmolen f 5aan wed. J. C. Massde Zoon te Goes, bij loting tegeu Voorbeijtel Co. te Bergen op Zoom; voor een graanzu'i veringswerk- tuig f 15, aan wed. J. C. Massee Zoon te Goes; voor een graanmolen door paardenkracbt in beweging te brengen f 50, aan deuzelfden voor een lijnzaad- of graaukneuzer f 10, aap denzelfden voor een boonen ofgraanbreker f 10 aan Voorbeijtel Co. te Bergen op Zoom voor een stroosnijder f 5aan denzelfden voor een moesmaker f 5aan wed. J. C. Massee zoon te Goes voor een koekbreker 5, aan Voor beijtel Co. te Bergen op Zoom le nriis' MO inP,af.en ^eboren in S70 ie pujs f 20, behaald door J. de Koniug te be'h^i H n !e-Prijs ecn zilvei'eu medaille v ?rr Ste'Jaard te Graauw. i„ n 1 I-- Spanuen werkpaardengeboren tusscben i Jung 1865 en 1 Junij 1868: leprijs L 9 °01'- P> Vei'hae^» burgemeester te G aauw. 2e prijs een zilveren medaille be haald door L. Boel te Hulst. Mr sPl inost'ereugeboren voor of >ph nJ i 'nVan Inlandsch ras: le prijs/30, behaald door G. van Kampen te Graauw. 2e pnjs een zilveren medaille, behaald door D. llartog te Hulst. Nt°" IP?sPringstierengeboren voor of m Junij 1870, van volbloed Durnham's ras: le pnjs 2o en 2e prijs een zilveren medaille, met lugezonden. 1 Nr°' iJp0?1' meIkkoe'jen, geboren tusscben 1 Junij 1864 en 1 Junij 1869, inlandsch ras: e pnjs 2obehaakl door dr. Vogelvanger te Hulst. -e prijseen zilveren medaillebehaald dooi Or. van Kampen te Graauw. No. 8. Melkkoeijeu, Durnbams ras niet in- gezonden, t r00r vaai'zengeboren tusscben 1 Junij 1869 en 1 Junij 1870, inlandsch ras: le pnjs lo, behaald door D. Hartog te Hulst. -e pnjs een zilveren medaille, behaald door C Moens te Hulst. io?n" PJ,' TVaarzen, geboren tusscben 1 Junij 1869. en 1 Junij 1870 vau gekmist Durnbams ras met ingezonden. 1 Jo- 11- Voor vaarzen, geboren na 1 Junij 1870 van inlandsch ras: le prijs f\0. behaald door L. Boel te Hulst. 2e prijs een zilveren meaaiile, behaald door dr. Vogelvanger te Hnlst. ,o^n' 12' y°°r Vaaizen, geboren na 1 Junij 1870, vau gekruist Durnbams ras: le prijs 10 behaald door C. Moens te Hulst. 2e pin's eeii zilveren medaille, niet toegekend. No. 13 en 14. Sjjringi-ammen van volbloed Lincoln ras en ooijeu,gekruist ras, niet ingezonden. No. 15. Voor 3 stuks wolvliezen, voor de zuiverste en langste wolle jirijs 15, behaald door G. Willemsens te Hontenisse. 2e prijs een bronzen medaille, behaald door D. Hoeke te Zonncmaire, - voor een vvortelsmjder f 0aan denzell'denvoor ecu kooktoestel voor veevoeder is de prijs van 10 niet toegekend voor een worktuig om vlas to zwengelen een zilveren medaille aan den beer C. C. P. Pierssens te Ilnlstvoor een karn werktuig is de prijs van f 5 niet toegekend voor een kagchel ter verwarming van een melk-' kelder f 10, aan C. de Kejjzer te Middelburg. Boschksipelle, 11 Junij. Gisteren had bij bet uabunge dorp Rapeubnrg een aller- droevigst ongeval plaats. De landbouvver A. v. W. met twee medeingezeteoen uit deze ge- meente \an Hulst per rjjtuig huiswaarts keerende geraakten, na in eene berberg bij genoemd dorp' eenige oogenblikken te beblien vertoefd op b< I met het noodlottig gevolg, dat van W.,' die nit voorzorg gedurende dat vertoef bij zijn alles be halve gemakkelijk paard was blij'ven staan bij bet intrappen van bet rjjtuig onder een dor wie' len viel en door hetzelve medegesleept en over reden in een' zoodanig doodelijkeu toestand file, t' liggen dat de ougelukkige ecu uur daarna een 1 ?jk was. Van do beide anderen die reeds in het rijtuig liadden plaats geiiomcn trachtte de een onder bet bollen uit hetzelve to springeu en werd in zijn' val vrij ernslig aan bet hoofd en een der scbouders gekwetst, terwijl de twee ie die daar in was biijven zitten, bij'bet omvallen' van rijtuig en paard in bet dorp Rapenburg er met den schrik afkwam. IcJei die den .lOjaai'oud gewordeu jongc!io:r in ziju' onberispten en nederigeu levenOoajriteeL gekendbetreurt ouwillekeurig het verlies het welk zijue familie en wijders de gauscbe gem'eente in hem moet ondervindeu. ----- lyu ai LC Wij ontvingen het uitvoerig programma van dc feestclijk- hoden, welke op 26 en 27 Juuij a. s. te Aardeuburg zullen plaats hebben, ter gelegeubeid van het tweede eeuwfeesi van Aardeuburg's vcrdediging tegen een aatiVal del- Fransehen. Aan de ge9rhiedkundigc aanleekeningen ointrent dit fcit ontleeuen wij het volgeude: Lodewijk XIV, van 1043 lot 171o koning van Fi-ankrijk bad besloten de Nederlanders te straffen, omdat zij hem bclet hadden een groot gedeelte der Spaansebe Nederlanden te veroveren. Door schoonklinkende beloftou en omkooping had hij den koniug van Engeland, Karel II en do bissclioppen \an Keulen en Wunster tot zijne boudgenooten gemaakten deze vior vorsten verklaarden in April cn Mei 1672 den oorlog aan de de Vereenigde Proviucien, die iu den aanvang van den oorlo'' geheel aan liaar zelven waren overgclaten. Ncderland had nog naauwelijks eene legermagt van 20,000 man te velde gehragt, toen do Fransehen met ecn leger van 200 000 man tot Maastricht waren doorgedrongen. Orsoij, Bijnberk, Wczel, Burik, Rees, Emmerik, Doetichem ArnbemKnodsenburg, Schenkenschans, Wageningen Rhoneu Wijk bij Duurstede, Doesburg en Zutphen, alle s'teden eii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1