ALGEHEEN No. 735. Zaturdag 8 Junij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSC H IJ N T W OEN SDAG 'IsN A ATUE DA Gr D II OIT CO MP. ie Keuzen. A D V E R T E N T I E N. f Het afsterven van Mr. J. R. Thorbecke. Volgens telegraphisch berigt hebben de on gunstige berigten over den gezondheidstoestand van den merkwaardigen staatsman, die znlk een reeks van jaren een overwegenden invloed op het lot van ons vaderland heeft uitgeoefend, zich helaas bevestigd en is de heer Thorbecke dings dag avond in den hoogen ouderdom van 74 jaren bezvveken terwijl hij nog aan den avond zijns levens de hem toevertrouwde belangen des vader- lands trachtte te behartigen. Meer dan dertig jaren lang nam hij daaraan een werkzaain aan- deel en was hij de ster waarnaar alle zijne geest- verwanten zich rigten. Maar als altijd, onder - vond ook Thorbecke als alle mannen van be teekenis een hevige bestrijding zijner beginselen een strijd in welks maalstroom hij, ondanks zich zelve, zich in sonnuige tijden zijns levens zag rnedevoeren en waardoor zelfs zijne trouwste medekampers uit den eersten tijd van hem ver- wijderd vverden. Toch is 's mans groote geest- kracht. zijn diepen blik, zijn onwrikbaren wil en grooten ijver door alien erkend. De door zijne arbeid tot stand gebragte wetten en tal van gesohrifteu leveren daarvan overigens ook het voldingendst bewijs. A1 moog de 74jarige grijsaard van het levens- tooneel zijn afgetreden zijn naara zal den his- toricus des vaderlands niet ontgaau maar naast Oldenbaruevelt en de de Witten eene plaats worden aangewezen. Aan het Vaderland van 5 dezer ontleenen wij de volgende met het overlijden van den heer Thorbecke in verband staaude bijzonderheden. „Brcng aan alien, met wie ik zoovele jaren aan de belangen van het vaderland gewerkt heb, mijne laatste groeten over en zeg hun dat de stervende vriend is heengegaan erkentelijk voor den steundien zoovelen hem in moeijelijke tijden gaveu." „Zoo sprak Thorbecke in de laatste nre zijns levens tot zijn trouwen arts en vriendtoen hij bemerkte dat hem schielijk de kracht tot spre- ken zou ontbreken. Wij beschouwen het als een voorregt die laatste woorden van den grooten Staatsman. die dingsdag avond is heengegaan, aan onze landgenooten te mogen overbrengen. „De gedachte dat de man die zoovele jaren het vaderland zoo trouw heeft gediend nog in zijn laatste ure gedacht heeft aan zijne vrienden en aan alien die hem bij zijn groote taak hebben gesteund. zal voor velen. die met ons den over- ledene betreuren een troostrijke gedachte zijn. „Hij zal het gevoelt hebben dat Nederland waarvoor hij gewerkt heeft met een energie zooals die sleehts bij weinigen wordt gevonden, behoefte had aan een afscheidsgroet. rDesniettemin zal die afscheidsgroet velen pijnlijk aandoen. „Er is een tijd geweest dat bijna geheel Ne derland alles goedvond wat Thorbecke deed. Maar er kwam een tijd dat zelfs velen zijner vrienden tot hun spijt den grooten meester soms hun steun moesten ontzeggen. „Toch ook voor hen had de staatsman een afscheidsgroet. Tot alien die met hem aan de belangen van het vaderland hebben gewerkt rigt de stervende zijn vaarwel. „Het belang van den staatwaaraan hij zijne beste krachten wijdde, bleef tot in zijn iaatste ure zijn hoogste doel. „Wij behoeven wel niet te zeggen dat hij de laatste urendie hem 11. dingsdag nog gegund vverdenin de eerste plaats wijdde aan zijne naaste betrekkingen en voornamelijk aan zijne kinderen voor wie hij alles was. Een voor een moesten zij aan zijn ziekbed verschijnen en de hartelijke woorden die de vader de zijnen toe- sprak hebben gevvis een onuitwischbaren indruk achtergelaten. „Het moet een hoogst aandoenlijk en treffend sehouwspel geweest zijn een der grootste staats- liedeudie ooit op Nederlandschcn bodem zijn geboren in het voile bewustzijn van zijn nade- ren einde. en met de meest mogelijke kalmte den dood afwachtendeafsckeid te zien nemen van zijn omgeving, die zoo ongaarne vilde gelooven dat de tijd van scheiden was aauge- broken .»Er zijn sommige menschen. van wie men bijna niet kan gelooven dat ook zij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Er zijn menschen wier geest z66 krachtig is. dat men zich niet kan voorstelien dat ook hun geest zal moeten gehoorzamen aan de vernielende wetten der natuur. „Hij zelt vleide zich van het oogenblik af, dat zjjn arts hem met zijn toestand had bekend gemaakt, geen oogenblik meer met herstel. Het gat hem zelfs een zekere gerustheid te weten dat er op herstel niet meer te rekenen viel. „Vreeselijk zwaar viel het den liefhebbenden vader van de zijnen te scheiden maar hij scheen het als zijn pligt te beschouwen zijn ontroering zooveel mogelijk te bedwiugen en de zijnen moed in te spreken. „Ook zijne dienstboden moesten bjj hem komen. Vodr zijn overlijden wilde hij alien een welwil- lend woord toespreken. Reeds in den vroegen morgen van dingsdag sprak hij uit wat hem nog op het hart lag, en hij rekende zich gelukkig dat hem daarvoor nog de tijd werd gegund. Dingsdag middag sprak hij sleehts nu en dan nog een enkel woord. Zijne krachten nainen meer en meer afen het was te zien dat hij den nacht niet meer zou halen. Tegen drie uren werd de stervende nog door een benaauwdheid overvallen die echter gelukkig niet lang duurde. „De allerlaatste uren vddr zijn afsterven was hij weder kalm en rustig. Tot op het laatste oogenblik behield hij zijn voile bewustzijnal ontbrak hem ook de kracht om te spreken. „Zelfs stervende was bij nog een groot man. Zijn helder oog verflaauwde niet en zijn geest scheen nog onwillig het ligchaam te verlaten. Te half seven uur blies hij den laatsten adem uit." De teraardebestelling is bepaald op heden voormiddag te elf uren op de algemeene bur- gerlijke begraafplaats te 's Hage. Op uitdrukke- lijk verlangen van den overledene zal de pleg tigheid op de meest een voudige wijze geschieden. Toch zal dit laatste wel geen beletsel zijn tot uitvoering van het volgende denkbeeld derArn- hemsche Courant. „Wij weten niet op welke wijze het Neder- landsche volk toonen wildat het zijn grootsten staatsman betreurt. De tijd is te kort voor on- derling beraad. Maar mogt het in het denkbeeld liggen van Thorbecke's vrienden in den Haag, om aan zijne begrafenis een nationaal karakter te verbindenwij zijn overtuigd. dat duizenden met ons uit alle oorden des lands zouden opko men om zjj het dan ook sleehts door het stof- felijk overschot naar het kerkhof te volgente toonen dat zij den man vereeren die thans aan het vaderland is ontvalleu." o Het bevestigt zich, dat de heer van Reenen bij den koning ontboden is. Men wildat de heer van Reenen recons'cructie van het Uberaal ininisterie als de wenschelijkste oplossing heeft aanbevolen. In dit jaar knnnen GO commiezen 4e klasse der directe belastingen in- en uitgaande regteu en accijnsen worden aangesteld op eene bezol- diging van f 420 's jaarsin Julij a. s. zal een onderzoek worden ingesteld omtrent de sollicitan- ten voor die betrekking, waarvoor in aanmerking komen zij, die een gezond ligclmamsgestel heb ben, ongehuwd, niet beneden 25 en niet boven 2G jaren oud, voldocnde crvaren in het lezen, schrijven en de eerste gronden der rekenkunde voor gepasporteerde onderofficieren, die minstens 12 jaren militaire dienst hebben, is het maximum van leeftijd op .34 jaar en voor gepasporteerde onderofficieren of audere militairen, die minstens 6 jaren militaire dienst hebben. op 30 jaar be paald voor toelating tot dat onderzoek moet men zich aanmelden bij het departement van finantien voor 30 Junij e. k., en inlichtingen zijn te bekomen omtrent de noodige bewijsstuk- ken bij de controleurs der belastingen. Hontenisse, 3 Junij. Tot hulponder" wijzer in de openhare lagere school aan de Molenstraat alhier, is benoemd de heer L. A. Butselaar, hulponderwijzer met den rang van hoofdonderwijzer te Rotterdam. Pe beriSten omtrent den gezondheidstoe stand in Sluis en omstreken luiden gunstig. De pokken zijn bijna gewekeu. In het dorp Nuland bij 's Hertogenbosch heeft een vogeltje zijn nestje gebouwd op het klankbord van den preekstoel. Het heeft thans jongen, die het voedt met de spinnetjes en vlieg- jes, die zich in de kerk clurven vei toonen. Reeds gedurende acht jaar hebben die vreedzame kerk- wanden het vogelenpaar tot een veilige woon- plaats gestrekt. In der tijd werd door ons vermeldtdat de heer G. Bonet Maury, pred. bij de Waalsche gemeente te Dordrecht, op zijn reis naar'Frank" rijks hoofdstadtusschen Cateau en Busigny bij het derailleeren vau een gedeelte van den sneltrein door zijn inanmoedig gedrag het leveu van velen heeft gered. Hij wist namelijk den waggon, waarin hij zich met verscbeiden mede- reizigers bevond te verlaten en zich langs den trein naar de locomotief te begeven waar hij den machinist nog tijdig waarschuwde. Voor dat feit werd dezer dagen aan genoem- den predikantdoor het departements-bestuur der maatsckappij tot Nut van t Algemeen, hetwelk zich en corps ten zijne huize heeft vervoegd de zilveren medaille van die maatschappij met daarbij behoorend diploma uitgereikt. In het correctiehuis te Hoorn ziju verleden week eenige ongeregeldheden voorgevallen die door de bezadigde handeling van den komman dant in vereeniging met de leden van decom- missie van toezigt en inroeping van meerdere militaire magtbeter is afgeloopen dan zich aanvankelijk bij de drergende bonding, welke een deel der bevolking van dat huis aannam liet voorzien. Te Werkendain is in de bakkerskil door tvvee personen een steur van niet minder dan 150 kilogrammen gevonden. De visch was door het ailoopen vau hot water op het drooge geraakt De heer J. L Beijers te Utrecht heeft eene verzameling aangelegd van al de boeken bro chures liederen programma's euz., welke naar aanleiding van de feestviering van 1 April jl. van de pers zijr. gekomen. Van die verzameling is thans een lijst verschenenbevattende niet minder dan ongeveer 400 nommers. De heer Beijers erkentdat zijn verzameling nog niet volledig is, en beveelt zich aan voor aanvullingen verbeteringen of vermeerderingeu. Teregtachtte hij het en voor de litterateur en voor de ge- schiedenis niet onbelangrjjk zijn cataloog bekend te maken. „Indieu, zoo'zegt hij, in 1972 een andere dr. Schotel opstaatom zijnen tijdgenoo- ten te zeggen hoe wij feestvierden dan moge hij in deze lijst een liandleiding voor zijn boek vinden." Het Algemeen Volksblad verneemt omtrent de proefneming van de stoommachines te Schel- lingwoude welke woensdag ten overstaan van rijkshoofdambtenaren heeft plaats gehadde volgende gunstige resultaten Het bestek waarnaar de stoommachines zijn gemaakt, schrijft voor een r.uttig vcrmogen van 225 paardenkracht, overeenkoinend met opvoering van 2000 kub. meter per minuut ter hoogte van 0.50 meter. Bij afsuijding van den stoom op '/v der slag- lengteleverden de drie machines elk ruim 700 kub. meter per minuut ter hoogte vau 0.G5 meter of 900 kub. meter ter hoogte van 0.50 meter bij afsnijding van den stoom op '/- der slaglengte, gaven zij ruim 900 kub. meter ter hoogte van 0.G8 meterof 1363 kub. meter ter hoogte van 0.50 meter. De proeven gaven dus voor de drie machines gezamenlijk 2100 of 2700, in plaats van de vereischte 2000 kub. meter. Als een zeer zeldzaam geval kan worden vermeld, dat in de vorige week te Apeldoorn een geit, toebehoorende aan de wed. vau Hal vijf jongen geworpen heeft. Door gedeputeerde statcn van Friesland is in een zeer gewigtige kwestie uitspraak gedaan. De heer L. Houtsma had met den aannemerder nieuw te bouwen Zuiderbrug te Harlingen een contract tot levering van bout aangegaan hij meende dit wel te mogen doen niettegenstaando hij lid was van den gemeenteraad. De burge- meester, baron van Heemstra, was van raeeuing dat hier indirecte levering ten behoeve der ge- meente plaats had, die insgelijks bij de wet is verbodenen stelde daarom aan den raad voor de schorsiug van den heer Houtsma. De raad was evenwel niet gezind zijn medelid in den steek te latenen hechtte, naar het schijnt bijzonder aan de goede harmonie onder de leden. De burgemeester verlangde eenvoudig de kwestio uitgesproken en het belang der gemeente gehand- haafd te zienook (en misschien vooral) om een vroegere indirecte levering van den heer Houtsma ten behoeve van gemeentewerk en toen vergezeld van omstandigheden die velen in Har lingen zeer tegenstonden. Zoo kwam de zaak ter beslissing van gedeputeerde staten en die collegie heeft beslistdat de heer Houtsma wel schuldig was en diensvolgens behoort ontslagen te worden als lid van den gemeenteraad. De nu gevallen beslissing kan misschien voor zeer vele raadsleden die insgelijks indirect aan de gemeente leveren een nuttige wetsuitleggir.g zijn. Bij de thans hier te lande algemeen heer- schende epizoStie van tongblaar onder hetrund- vee herinnert de heer J. A. Vuisting, genees- en verloskundige te Rijpweteringin een inge- zonden stuk in de Tijd, aan een door hem vodr ecnigejaren, toen genoemde ziekte mede heerschte aanbevolen middel, dat haar verkort en het klaanwzeer voorkomt. 't Is de chloorzure kali (chlorus kalieus) 30 grammen van dit gencesmiddel in een flesch water, worden bij het ontstaan der ziekte twee- maal en bij hoogen graad der ziekte driemaal daags het rund ingegeven. De chloorzure kali lost zich gemakkelijk op in een weinig kokend water. De drauk moet echter koud worden toe- gediend. De lastige en pijnlijke zwcrende spenen wor den spoedig genezen met een mengsel van eem deel loodazijn en drie deelen glycerine. Maandag 11. vierden te Maastricht een echt- paar hunnen gonden bruiloft, waaraan niet min der dan vijf en zeventig kinderen en kleinkin dercn deelnamen. In de gemeente Ohe en Laak niet ver van Roermond heeft de vorige week bij het springen van een kanonnetje dat te zwaar geladen was een jongmensch zulke hevige verwondingen bekomen. dat hij aan de gevolgen is overleden. De Gentsche afdeeling van het Nederlamlseh tooneelverbond heeft besloten ecnen dubbelen prijskamp uit te schrijven van solozau en decla- matie in de Nederlaudsche taal, voor heeren en dames, die, ter gelegenheid van de Gentsche kermis, op 14 en 15 Julij zal plaats hebben. Er zijn verschillende geldelijke prijien, beue vens medailles en juweelen uitgeloofd. Per drie maanden binnen Neuzcnf 1, franco door het geheele Rijk 1,10 .0 geheel Belgie1,40 Enkele nommcrs0,05 Men abonueert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regcls Voor elke reset meer 0,40 0,10 Advertentien gclieve men aan de Uitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure. Ongefrankeerde brieven worden xxiet aange- nomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1