ALGEMEEA No. 734. Woensdag Junij J 872. 12de Jaarg. Binnenlandsclie berigten. BuilCiilandsclie berigten. I tandelsberiglen. J *<»litiel< Overzi<*t. Het gewigtigste nieuws mag voor't oogenblik wel genoemd worden de aanneming eener alge meene dienstpligtigbeid door de Franscbe volks- vertegenwoordiging, een feit dat onberekenbare gevolgen voor de toekomst der wereld in zich sluit, en het beginsel huldigt: „door den oorlog tot den oorlog." Het is de openbare bnlde aau het voor weinige jaren, ook nog in Frankrijk, zoo zeer verachte Pruissiscb militaire stelsel, dat zelfs Napoleon, oudanks zijn despotiscb bewind, daartoe kon nocb durfde overgaan. Het boofdinoment in de zitting vandeberaad- slaging over deze wet mag zeker wel genoemd, de redevoering van den bisscbop van Orleans, Msgr. Dupanloup. Deze kerkvorst verklaarde zich niet tegen de algemeene dienstpligtigheid, maar wel tegen het voortdurend onrier de wapens zijn der bevolking en wilde vooral, dat gezorgd wierd voor de gods dienstige ontwikkeling der bevolking. Hij ving zijne merkwaardige rede aan met verontschnldiging te vragen wegens zijne deel- neming aan bet debat over een onderwerp, vvaarin bij eigentljjk zoo weinig thnis is. Maar als bis- schop kon bij niet onverscbillig zijn omtrent de toekomst der Franscbe jongelingschap, omtrent bet moreel en intellectueel Ieven zijner zonen, omtrent de bestemming, die Frankrjjk voor de beschaving te vervullen lieeft. en die de Fran scbe geest, bet Franscbe karakter, bet Fransche genie genoemd wordt. Spreker is niet tegen de verpligte krijgsdienst van alien. Verre van dien. Het is een bartverheffend schouwspel de gansche jongelingschap eener natie bet vaderland te zien verdedigen, bet vaderland, dat voor de man- nen van hart „hnardstcde en altaar" beteekent. (Levendige goedkeuring.) 't Is streelend en grootsch, de vrouwen, de kinderen, de ouden van dagen, kortoin al wat zwak en hulpbeboe- vend is, door het krachtige deel der bevolking te zien verdedigen. Ook hij roepteven als een spreker van gisteren nit de diepte van zijn hart den God der legerscharen aan. (Luide bijval.) Maar is dat nu een reden om te verlangen dat de gansche natie onder de wapens zij En rnoet Frankrijk omdat het ovenvonnen is door een volkwelks weerbare mannen alle onder de wapens stonden dat volk in alle op- zigten navolgen Men zegt dat Pruissen de oerste natie der wereld is. Neendat is niet i juist! Hij wil toegeven - dat het de beste artil- lerie heeftdat bet de eerste kazerne is. Maar de eerste natie der werdld. Neendnizendmaal neen Er zijn heel wat andere eigenscbappen noodig om aanspraak te knnnen maken op den eerenaam van bet eerste volk der wereld Kracht en wetenschap nlle6n zijn daarvoor niet voldoende. Over een berlevendiging der reeds bij her baling schijndoode Alabama kwestie valt voor dit oogenblik zeer weinig licbt te verspreiden. Men zal nadere tjjdingen nit Amerika moeten alwachten alvorens met eenigen grond over den stand van zaken te kunnen oordeelen. Amerika'8 eiscben voor direct toegebragte schaden bedragen voor het nadeel aan den bandel toegebragtde som van 27 millioen dollars, en voor kosten van uitrusting van kruisers tegen de in Engeland uitgeruste kapersehepen der zuidelijken de som van 7 millioen dollars. Engeland meent echter dat eene som van 8 millioen dollars voldoende is en wel op navol gende gronden Van het beginsel uitgaande, dat de toe te kennen schadevergoeding geen ander karakter behoort te hebben dan dat eener restitutio in integrum, oordeelt men de in de Amerikaansche nota genoemde sommen overdreven en niet ge- noegzaam gemotiveerd. Sommige cijfers worden tot een bedrag van een millioen dollars meer dan eens in rekening gebragtde eisehen we gens verloren ladingen zijn geheel zonder bewij zen de tot een bedrag van 5'/i millioen dollars gebragte eisch wegens winstaerving is geheel onaannemelijk de eisehen wegens verloren ge raakte schcpen en ladingen kunnen eindelijk wel met ruim 12 pCt. worden vermindcrd daar zij gegrond zijn op overdreven taxation waarin ai weder de winstdervingde assurantieprcmie enz. begrepen zijn. En wat de kosten voor de uitrusting en het onderboud der kruisers betrcftzonder opzette- lijke opdrijving der rekening te willen onderstellen is Engeland van oordeel dat ook bier kosten in rekening worden gebragt, welke of niet behoor- lijk zijn gemotiveerd of in het geheel niet in verband staau met het vervolgen van de kapcrs der geconfederecrdeu. Dit alles geld echter slechts een verschil van cijfers en bet Zvvitsersch seheidsgeregt is geroepen hicromtreut uitspraak te doea. lloe de Alabama kwestie ook nog mag eiudi gen't komt ons voor dat het anders trotschc Albion daarin eene vernedereude rol speelt. Alleen bij die van zijn kwaad bewust is kan toetreden in bewilliging van schadevergoeding voorgedaau onregt en een van bciden is waar Engeland is scbuldig en kust de roede die het kastijdt of Engeland is niet scbuldig, de kaper sehepen bebben nl. bun spel gespeeld zonder dat dit is ontdekt of kon worden voorkomen en dan is ieder toegestane dollar een bewijs van zwak- heid en vrees voor een overmagtigen partijgenoot. Men verzekert heden dat Z. M. de koning den beer Van Keenen heeft geraadpleegd over den politieken toestand. VVelk het advies van den beer Van Reeuen zou geweest zijn voegt het gerucht er echter niet bij. Men meldt ons dat de eerste kamer bij eengeroepen is ter hervatting barer werkzaam beden, tegen vrijdag 7 Junij, des avonds ten acht ure. De toestand van den minister Thorbecke blijft voortdurend ougunstig. De zieke is doode- lijk zwak. Uit 's Hage meldt men ons per telegraafDe minister Thorbecke verkeert beden in zorgwek- kenden toestand. Neuzen 4 Junij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal albier opgevaren zeeschepen, metende tounen en 119 binnenschepen, m. 4653 t. en afgevaren: 1 zeeschepen, m. 303 t. en 123 birmenschepejim. 4910 t. Totaal sedert 1 Januarij 1872 zijn het kanaal opgevaren 149 zeeschepen m. 25697 t. en 1527 binnenschepen m. 95840 t.en afgevaren160 zeeschepen m. 30205 t. en 1501 binnenschepen in. 95450 t. In de 5 eerste maanden van 1871 zijn het ka naal opgevaren 285 zeeschepen m. 38533 t. en 1635 binnenschepen m. 95307 t.en afgeva ren 279 zeeschepen, m. 46588 t. en 1607 binnen schepen m. 94431 t. Hulst, 3 Junij. Ilct is de raeeste lezers dezer courant ongetwijfeld bekend, dat er den 10, 11 en 12 dezer albier eene algemeene ver- gadering en tentoonstelling der maatscbappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeliind, zal plants hebben. Dit feest zal, naar de toebe- reidselenwelke worden gemaakt te oordeelen aller prachtigst wezen vele zeer vele werktui gen zijn albier reeds aangekomeu, en van ver- scbillende zijden zullen. naar wjj vernemeu nog toczendingen geschieden. Zullen die dagen in 't aigemeen voor iederdie belang in den landbouw stelt, aller belangrijkst wezen, dingsdag den 11 n zal toch in vele opzigteu de voornaamste dag kunnen genoemd wordenwaarop ook naar Hulst exprestreineu zullen rijden. Op dien dag zullen verschillende mnziekgezelschappen nit Belgie, daartoe door de landbonw-vereeniging albier uitgenoodigdmuziekuitvoeringen geven. 's Avonds zal een prachtig vuurwei k dien dag besluiten. Wij mogen het feest niet vooruitloo pen, maar wij durven toch gerust zeggen dat dit laatste zeker als het weder eenigzins guustig is, ieders verwachting zal overtreflfen. Want wie herinnert zich nog niet het schoone vuurwerk ten vorigen jare bij het openen van den spoorweg Mechelen—Neuzen en dezelfde commissie, die dit heeft geregeld heeft zich wederom met de leiding der zaak belast. Een en ander gevoegd bij het prachtige terrein dat de commissie zoo wijsselijk heeft nitgekozen doet iels schoons verwaehten. Wij laten bier nog eenige bijzon derheden van het feest volgen, zooals die in het programma zijn aangewezeu Maandag den 10 Junij des nainiddags ten 7 ure, bijeenkonist van het hoofdbestuur. Dingsdag deu 11 Junij des voormiddags ten 10 ure, algemeene vergadering. Des morgens van dien dag leu 7 ure zullen de aangekomeu weiktnigen op het proefveld worden beproefdwaarbij de inzendcrs worden verzocht tegen woordig te zijn. Des nainiddags van dien dag ten 2 ure tentoonstelling van werktuigen. Woensdag deu 12 Junij: tentoonstelling van paarden vee werktuigen en andere laudhuis- boudelijke voorwerpen. Ten 10 ure zullen dc bekroonde werktuigen in tegenwoordigheid van het hoofdbestuur en de leden nogmaals beproefd worden. Des namiddags ten 4 ure: gemeenschappelijke maaltjjd der leden a f 2.50 per couvert (met inbegrip van '/a llescb wijn) waai van de bewijzen van deelneming te bekomen zijn voor of uiterlijk op woensdag den 5 Junij bij deu secretaris der aldeeling den beer A. L. J. van Waesbergbe te Hulst. In de eerste vier maanden van dit jaar stierven voor zoo veel bekend is in deze provincie aan de pokziekte in het geheel 25 lijderswaar- van te Hulst 2, teKapelleS, te Oud Vossemeer 4 te SIuis 2, te Tholen 3 en in de gemcenten Eede's Heer Arendskerke, Hontenisse, Sint Anna ter Maiden en Sint Jansteen 1. Men scbrijft uit Vlissingen Het is hoogst helangrijk om in oogenschouw te nemen al de bier in aanleg zijnde spoorweg en kanaalwerken, te meer nu vele daarvan allengkens bun vol- tooijiug naderen. Herkaaldelijk komen hier vreem- delingen aanvooral uit Engeland en Duitseh- landom zich omtrent de gunstige liggiug dezer stad voor den wereldhandel te vergewissen. Dezer dagen is begonnen met deu bouw van een houten hulpspoorwegstationzoodat men zich mag vleijeu dat de trein 1 Augustus a. s. tot hier zal doorloopen. De geneesheer C. II. Eshuijs maakt ir. de N. Rott. Ct. bekend dat de zoogenaamde mui- zenlarwewelke den naarn heeft voor menschen onschadel jjk te zijn een aanzienlijke hoeveelheid strychnine bevat. Deu heer Eshuijs, is onlangs een ernstig geval van vergiftiging voorgekoinen, bij een krachtig en gezond man die met opzet muizentarwe bad gegeten. Naar men verhaaltzou de dief ontdekt zijn van den verraisten brief van het postkantoor Amsterdam naar Antwerpeudie eene waarde van ruim f 20.000 aan papieren geld bevatte. Men weet ons echter niet te zeggen of dit herigt in verband staat met een bekend feit, dat nl. een condncteur van v. Gend en Loosgenaamd Dickens, die in den bagagewagen, waarin de postzakken vervoerd wenlen dieust had spoor- loos verdwenen is, zoodat men vermoedde, dat hij de dief zou zijn. Hij den overtogt van Amsterdam naar de Moerdijkis gestolen een partij diamanten, op 20 Mei uit Amsterdam naar Londen verzonden en bestaande uit 13 briljanteu wegeude 19"/s karaat 23 18 34 Kleine 6 21 23 13 7* 17 33</s H'A 14 Te zamen in een en- veloppe van le kwaliteit. Afzonder- 1 jjk De twee laatste partijtjes zijn van de schoonste bewerking maar minder blank dan de vorige. Twee duizend francs beiooning aan den persoon die deze waarden zal tfuen wedervindeu. Adres bureel van het dagblad de Preeurseur te Ant- werpen. De offic. van justitie te Goes herigt dat bet verzoek tot opsporing van 2 a f 1000 recepis- sen 5% obligation Russische sjioorweg maatscbap pij van Brest naar Grajeno, dd. Amsterdam, den 13 Jan. No. 4593 en 4594, is vervailen. Verleden week is door de buvgerlijke regt- bank van Brugge een vonnis uitgesproken dat I niet zonder belang is voor den landbouw en voor de takkeu van nijverbeid, welke daarmee in ver band staau. In het bijzonder in den omtrek van Brugge is men van meening, dat waunccr een landbouwer in schuldeu vervailen is, de Ievc- ranciers van allerhande ruest bij voorkcur betaald moeten worden op den prijs der oogsten, die met bedoelde most gewonner, zijn, dat is te zeggen, dat als een landbouwer meer scbuld heeft dan goed en zijn boedel vereffend nioet worden de gewone scbnldeischers slechts dan iets van ge- melden prijs zouden kunnen bekomen wanneer de leveranciers van mest ten voile betaald zijn. Weluu de regtbank van Brugge heeft over dit punt te beslissen gehad en, na dat alle voor en tegenreden bepleit wareu is er een vonnis uit gesproken, het wel k verklaart, dat de verkoopers van mest op hoegenaamd geen voorregt van be- taling aanspraak mogeu maken en slechts tege- lijk met alle gewone schuldeiscbers betaald kun nen worden. Te Coblentz is dingsdag't proces begonnen tegen pastoor Beiuroth uit Boppard die, gclijk men weetmidden onder de godsdienstoefening aan twee geexotnmnniceerde hooglecrarea die zich onder zijn gehoor bevonden beval om het kerkgebouw te verlaten. Get openbaar ministerie eiscbt een gevangenisstraf van eenige dagen en een geldboete van 25 thaler. Een der hoogleera ren werd bij het verlaten van de regtszaa! door het gepeupel deerlijk mishandeld. Een te Kopcukagen gevestigd groothan- delaar, de heer Pe lersen heeft in vereeniging met den Engelscbeu ingenieur, den heer E 1 wards, bij de regering een zeer opmerkeljjk plan ingo diend. Zij wenschen een tunnel te borcn onder de Sondter verbindiug van Deucmarken met Zweden. Het punt, van waar men zal uitgaau, is HelsiDgor, om aan de overzjjde te Helsingborg aau te komen. Groote zwarigbeden staan daarbij niet in deu weg, terwijl de voordeelen, daardoo'r te verkrjjgen, van verbazend groot gewigt moe ten geacht wordeu. De beide punten van uitgang zijn gelegen aan het uaauwste gedeeltc van de Sond, welke zeeengte aldaar slechts eene breedtc heeft van een halve Duitsche niijl Een romantisch bnitenkansje viel dezer dagen een ex bakker, Rogers, te Peiikrfdge bij Staffel te beurt. Deze nl., een wednvvnaar zonder kin deren die reeds vcrscheideue jaren van ecu klein fortnintje leefde, maakte kort na den dood zijner vrouw kennis met een ongeiiuwde schat- rijke dame in GuberluiiJ die als hoogst gierig te boek stond. In '68 inaakte deze dame van het sehrikkeljaar gebrnik en iwod Roges hand hart en vermogen aau deze sloeg dit aanhoil heleefd af en boorde van zijn aanbidster niets meer tot omstreeks 6 maaudeu geleden, toen zij hem van haar ziekbed per brief hij zich noodigde. Zelts aan dit verzoek vuldeed hij met, maar schreef haar slechts een stijven condoleautie- brief. Twee weken later stierf de dame en maakte Rogers ten spjjt van haar nabestaauden in den wettigen vonn tot universeel erfgenaam van hare bezittingendie op een jaarlijksche rente van 4 a 6911 p i. st. geschat worden. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van %£T i\Iei tot 3 .Junij. Itoitcrdaiu. 3 Junij. au- Hvwki.iJks—Voi.trekkingkx. 30 j\If iWillom den l^xtcr, °"d 26 j., jm. en Suziuuia Ueij, oud 26 j., jd. Prancois Vcrbrusrge, oud 30 j.. jm. en Sara ltiemens, oud 26 j., jd. OVEUI.UDEN. 31 Mei. Cornells ltiefneus, oud Ci j., v.. v. Picter en van Maatje de Fouw. Gebookten. 30 Mei. Martinus Cornclis, z. v. Lcendfcrt Albert van der Jagt en van Leijufe vim der Pcijl. 31 Mm. Wilhelmiria Cornelia, d. v. Pieter van der lloofd en van Cornelia Frederikscu. Martinus, z. v. Abraham Dees en van Adriana de Klerk. 1 Junij. Dingctje, d. v. Hcruianus de Jonge eu van Anna van Kerkvoort. De prijzea waien bijna als voren, lninderrn iels lag r. Zceawsclie en Vlaams-be 1'iirwe f 12,20 a f 12,00, Over- maasscbe II,— a f 12,— mindere f 0,50 a f 10,90. |l0gge Zeanwscbe ec Vlaamsche f 8,— a f 8,40, Overmaasschs f 7°— f 7,80. Gerst, Zceinvsche winter f 5,40 a f 5,70, mindere f 4,70, a f 5,30, zomir dito f 5, a 5,30, mindere f 4,30 a f 4,90. Haver, korle f 1,00 a f 4,80, lange t 2,80 a f,3,80. Paarden-' boonen f 6,10 a f 6.S0. Daiveuloanen f 7,20 a f 8 20. Bruineboonen 12,50 a f 13,50 inin lere f 8,50 a f ll' Witteboonen, Walchercohj f 11,— a ft 1.50, Ze'euwiche f 9,50 a f 10,50, mindere f 6,-- a f 9,—ErwtenWalchersch

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1