ALGEMEE No. 731. Zaturdag 23 Mei 1872. aar O N T E1G E N 1N G. Binnenlandsche berigten. c. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T WOENSDAG EN ZATUEDAG DIIOIT CO MP. te ®euzeE1. A D V E R T E N T I E N. Ongefrankeerde brieves, woirden met BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente IIONTENISSE, maken bekend dat limine vergadering met inacktneming van bet daaromtrent bcpaalde bij de wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) in bet algemeen belang besloten beeft tot onteigening van de navoigende met de aan kinderpokken overleden ANNA CATIIARINA DE SMET echtgenoote van ANDRIESVAN KERKHOVEN in aanraking geweest zijude voorwerpen Een bed, twee boofdpeluws en twee oorkussens, Eeu wollen en vier katoenen dekens Een paar katoenen bedlakeus Een katoenen bemd Vier baaijen rokken Vijf katoenen doeken Twee nacbtmutsen en een voorschoot Een wollen borstrok een katoenen jak en een paar arm wan ten Een paar kousen en Een paar bedgordijnen alles toebeboorende aan ANDRIES VAN KERK- IIOVEN voornoeind en zicb bevindende in zijne woning wijk G no. 11, binnen deze gemeente. Hontenisse den 21 Mei 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Bij afwezigheid van den Burgemeester W. RINGIIOUTFungd. Burgem. J. VAN BRABAND, Secretaris. JPolitiek; Overzig-t. Het door Engeland voorgestelde en in ons vorig- uummer medegedeelde sub-artike! aan bet Ala- bama-tractaat vindt in Amerika zoovvel voor- als tegenstanders. Aan weerszijdendit blijkt dui- delijkgaat men met de uitersto beboedzaam- heid te werk. De geheele bouding van Amerika toont eene groote mate van wantrouwenterwijl John Bull op zijne hoede is niet andermaal door den Yankee te worden beet genomeu. Bij al dit loven en bieden mag men 't echter voor zeker kouden, dat bet tractaat zal tot stand bomeu. De houding van Frankrijk tegenover de Spaan scbe opstandelingen schijnt allezins reden tot billijke klagten te geven. De Spaanscbe consul te Bayonne beklaagt zicb dat al zijne moeite om te verkrijgen dat de op Franscher. bodem gevlugte opstandelingen gevangen wierden genomen vrucbteloos waren gebleven. De gunstige tijdingen die de Spaansche rege- ling over den Carlistischen opstand outvangt zoo leest men in eene correspondentie ait Madrid van den 16n dezer, worden bevestigd door de particuliere berigten. Het gros van het noorder leger heeft zicb te Vergara vereenigd. De bri gade Primo de Rivera is te Zumarraga aaugekomen en de eerste brigade van de divisie Acosta is in dezelfde rigting opgerukt. De maarschalk Serrano beeft gisteren Zumarraga verlatenom zich naar Biscaye te begeven. De generaal Mo- riones blijft in Navarre met negen bataillons. De berigten nit Catalonie luiden insgelijks zeer gunstigde benden opstandelingen verminderen er in 't oog loopend en de beweging neemt met den dag af. Nog altoos is bet een raadselwaar don Carlos zich bevindt. Dat bij zicb ergens verborgen houdt is zeker. bij moetzegt men, in Spanje zijn. Indien bij over de grenzen ware getrokken, zou zijne tegenwoordigkeid in Frankrijk allerwaar schijnlijkst wel opgemerkt zijn gewordeu.Uit Pampeluna wordt voorts van den lOn dezer berigt, dat van de 10.000 k 11.000 man in Navarre die de wapens opgevat hebben voor don Carlos naar gezegd wordtniet meer dan een 600 tal zijn overgeblevendeze worden thans door de troepen van Moriones ijverig vervolgd. Het gerucht omtrent eene nederlaag van Serrano is valscb. t Laatste gevecbt had den 14u plaats, tusscben de voorposteu van generaal Lctauo en de Carlistendeze laatsteu werden geslagen met achterlating van 50 dooden en gekwet- ®ten Biijkens berigten van onderscbeidene kanten ingekomen. beginnen de opstandelingen in Biscaye te deserteren. Talrjjke troepen zijn de wapens komen uederleggen. De opstande lingen tellen nog ruim 4000 man. Ook in andere gedeelteu des lands verdwijnen de benden of doen de manscbapppen aanvraag om amnestie. De verwerping der nieuwe Zwitserseke consti- tutie heeft zoo 't sebijut iedereen verwonderd ook de tegenstanders. Algemeen verwackte men aldus sckrijlt de beer Marc Mounier aau bet Journal des Debats, dat de wet met eene sckitterende meerderkeid zou worden aangenomen, maar 't is geheel anders gegaan. De keerMon- nier schrijft dit vooral op rekening van vrees voor verduitschingeene vrees die door de wet volstrekt niet werd gewettigd, maar dieopvele plaatsen kunstmatig is opgewekt. Biijkens een rapport van den generaal inspec- teur der militaire ligtingen van het konickrijk Italie konden van de 84632 ingedeelden der ligting van 1870 51194 of 60pCt., lezen nog schrijven en 3897 alleen lezen. De correspondent van den Timesdie een overzigt van dit rapport geeft voegt er bp dat het over het algemeen met de geletterdheid^ der bevolkiug van Italie slecht ge steld is. Ilij baalt als voorbeeld aan dat van de 205.000 bruidegoms, die in bet jaar 1869 in bet komnkrijk in bet huwehjk traden niet minder dan 125.000, meer dan 60 pCt. buiten staat waren de huwelijksacte te ondertcekenen. Bij de laatste inschrijving voor de krijgsdienst moet zicb echter eenige verbetering in dit opzigt hebben voorgedaan. De keizer van Rusland beeft bet plan gevormd, om den 200n verjaardag der geboorte van Peter den Groote op buitengewoon luisterrijke wijze te vieren. Het feest valt in op den *11 Junij. Met bet oog op die plegtigheid zullen alle in het buitenland zicb bevindende diplomatieke ambtenaren en militaire attaches naar Petersburg komen ten einde dat feest bij te woneu. Ter gelegenheid van 's pauseu 80sten verjaar dag, dezer dagen gevierdroept de Uuivers in geestdrift uit„Na Petras geevenaard te kebben door den langen duur zijner pauselijke waardig- heid, overtreft Pius IX bijna al zijne voorgan- gers door zijn Imogen leeftijd. Hij beeft even lang geregeerd als de eerste pans bij beeft reeds langer geleefd dan de meeste andere. Opdat in hem alles buitengewoon waswilde God kern alles sckenken deri grootsten roem en bet laugste leven en de langste pausselijke regering. Aan dezen hoogepriestergrooter dan Aaron door bet priesterscbapgrooter dan Mozes door de wet- geving grooter dan David door het koningscbap, verleent God ook den langen levensduur van Abraham en Jacob. Eere zij den verheven vader der Christeukeid o Naar men verneemt heeft Z. M. de koning bet ministeriedat zijn ontslag verzocht beeft uitgenoodigdhet beleid van zaken te blijven voerec. Men verzekert echter, dat het ministerie is blijven aandringen op ontslag en vervanging, doch zich beroid verklaard beeft tot 1 Julij a. s. de loopende zaken af te doen, opdat geen stretn- rning in de dieust ontsta. I let moet tevens eer- biedig verzocht hebben, dat in dien tusscbentijd een nieuw ministerie worde zameugesteld. In verband hiermede is de tweede kamer bijeenge- roepen tegen donderdag 23 dezer, des middags ten drie ure, om de spoed vereiscbende wetsont- werpen aan de orde te stellen waaronder die nopens de kanaalmaatschappij en de begrooting voor oorlog voor 1872 eene eerste plaats bekleeden. Naar men wijders verneemt, zal alsdan namens bet ministerie eene mededeeling worden gedaan betrekkelijk de ministerieele crisis. Kaamslag, 24 Mei. In de keden ge- boudeu vergadering van den dijkraad van het waterscbap van de calamiteuse polders Marga- retba-, Kleiue lluijssens en Eendragt, is beuoemd tot secretaris ontvanger, de beer E. II. Wortman, gemeente secretaris enz. albier. Om voor die betrekking benoemd te worden liadden zich aangemeld de beer E. II. Wortman voornoemd de heer A. E. C. van Dishoeek eu dc beer J. D. Noske te Axelalsme'de de beer M. J. Berman te Zaamslag. Op de voordragt waren geplaatst de drie eerst- genoemden. Tot waterbouwkundig ambtenaar is benoemd ne beer J. Mulder, buitengewoon opzigter bij den waterstaat te Neuzen. Den 19 Mei is te Sluis op 44 jarigen ouderdom overleden de beer J. H. van Dale boofdonderwijzer en gemeente-arcbivaris aldaar. Vooral als oudheid-taal- en letterknndige stond de heer van Dale gunstig bekend. Vele werken werden door hem gescbreven bij was lid van onderscheidene binnen- eu buitenl. geleerde genootschappen. De wetenschap verliest in hem een kundig beoefenaar. Men leest in de Middelb. Ct. van 20 Mei In ons nommer van 3 February jl. is melding gemaakt van het adres, hetwelk door het hoofd- bestuur der maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland tot gedeputeerde staten dezer provincie gerigt is ter zake van bet in November jl. vastgestelde reglement op bet gebruik en de iastandbouding der kunstvvegen in Zeeland. Ilet derde der vijf vraagpunten waaromtrent dat boofdbestuur een officieel onder- zoek verzocht, luidde: „Of de meerdere breedte der velgen op wegen of bouwland in vochtigeu kleijerigen toestand verkeerende zooals ten tijde van den oogst of de bemesting der landerijen niet weinig voorkomt, niet zooveel meerder trek- kracbt dan de tbans gebezigde, door aanhechting van siib, vereiscben zal, dat het tbans gebruike- lijke tweespan onvoldoende en de uitoefening van bet bedrijf voor velen ondoeuljjk worden zal Nadat gedeputeerde staten zich bereid verklaard badden, om in overleg met den boofdiugenieur van den waterstaat eu bet boofdbestuur der maatschappij een officieel onderzoek in te stellen omtrent dat derde vraagpuntmoest de krachtmeter der maatschappij eenige niet onbe- langrijke wijzigingeu ondergaan en onderanderen van een zelfregistreerenden wijzer voorzien wor den. Door bet langdurige drooge weder in de laatste belft van Maart en de eerste b el ft van April waren de wegen eu bet bouwland inmid- dels te droog gewordeu, om eene proeve te kunnen nemen. Eerst na de vele regenbuijen van de laatste weken kon men daartoe overgaan, ofscboon deze proeve niet als at'doende kan bescbouwd worden omdat de bouwlanden en wegen tbans hoe nat ookniet in genoegzaam vochtigeu kleijerigen toestand verkeeren. LI. Donderdag nu werd onder de gemeente Arnemuiden, in tegenwoordigbeid van twee leden van gedeputeerde staten, van den boofdingenieur en een ingenieur van den waterstaat, van twee leden van het boofdbestuur der landbouw-maat- scbappij, alsmede van eer. paar belaugstellenden eene proeve genomen. Een boerenwagen, belast met ongeveer 1000 kilogrammeu gewigt, lieurte- lings van breede en van smalle velgen voorzien, werd door een stuk braakland eu door een kleiwe" getrokken, terwijl de zelfregistreerenden krachf meter de trekkracht, onder de vers'chillende om- standigheden vereischt, constateerde. Welke conclusie uit dit onderzoek getrokken mag worden is ons nog niet bekend. - De heer E. van den Bosch deelt in de Landbouw Courant eenige bij/.ouderheden mede nopens eene nieuwe markt die te London voor buitenlandscb vee is geopend. De uitgestrekte bailfeu op den Caledonian Road zijn reeds van verre aau den boogen toreu ber- kenbaar. De eigenlijke veemarkt beslaat een oppervlakte van circa 2'/-> hectare en is ten deele voor rund- vee, ten deele voor schapen ingerigt. Gewoonlijk komen er 's maandags circa 27 a 30.000 schapen en tot 5000 stuks "rundvee aau de markt. regenwoordig echter minder dewijl de toevoer uit Frankrijk beeft opgebouden en zelfs bandelaren Engelscb vee wenseben te koopeu t Gedurende de beide pinksterdagen zijn te s tingezoowel per trein als per tramway eu scbuiten 37.600 jiersouen aangekomen. Een Engelschman reisde dezer dagen in Nederland. Een Hollander, bemerkende hoe de Engelschman verbaasd de schooue en uitgestrekte vveiden beschouwde, vroeg hem Wel mijnheer, wat dunkt u van de weiden van Holland De Engelschman antwoordde bierop bee! flegmatiek „Als ik eene koe was, kwam ik aanstonds bier wonen." In de wet van 7 April 1869 (Staatsblad no. 57) op de matengewigten en weegwerk- tuigen is op straf verboden aan alle ambtenaren om in de van ben uitgaande stukken andere benamingeu van leugtematen uit te drukken dan die van meter met zijne onderdeelen en veel- vouden. Niet onverraakelijk is bet op bladz. 387 van de jongste aflevering van het poiitiebiad. geredigeerd eu uitgegeven wordeude door Z. Exc. den minister van justitie, te lezen, „dat te „Zaandam den 6 dezer het ljjk van een onbekend „manspersoon is opgebaald en dat de lengto „daarvan is 6 voet Onwillekeurig doet dit denken aau van Lenneps rijm in de vermakelijke spraakkunst Mijnheer de agent, U bandelt zelt tegen bet reglement. Wij vrageu Komt de justitie minister Nu zelf op bet zwarte register Te Gestel, bij Eindhoven, zal men den 17u Junij a. s. een wedstrijd boudeu van wagens bespannen met konden van zessen klaar De mededingende bouden moeten gemuilband zijn en mogen niet tot bet ras der doggen be- booren elke wagen mag sleckts met 66n bond bespannen zijn. De prjjzeu l)estaan in geld en worden door de jury toegekeud als volgt Voor bet suelsto rijden Prjjzeu van f 5, f 3. f 2.50, f 2 en 4 van f 1 voor den grootsten hond f 4 en voor bet verstkomeude gespau f 5. Het feest zal met muziek worden opgeluisterd eu een sckittereud vuurwerk zal de grap besluiten. Te Luxemburg heeft zich een boofdeoruite geconstitueerd tot oprigting van een natioqaal gedenkteekeu ter eere van vvijle H. K. II. priu- ses Hendrik. Reeds zijn de noodige maatregeleu genomen tot oprigting van subcomites om de ver- eiscbte gelden bijeen te brengeu. Op de markt te Tilbnrg bad dezer dagen bet volgende voorval plaats. Eeu boer die veel met tegenspoeden bezocbt wasbegaf zicb naar de markt om eene koe te koopen. Hjj vond er eene die hem we! aanstoud maar de prijs was te hoog voor zijne middelen. De eigeuaar der deling koe keek den man gedurende de ouderban scberp in bet gelaat en vroeg hemtoeu bij Jen gevraagden prijs boven zijne middelen vterklaarde. of hjj niet K. bceite. Toen de bo'er verklaa de, dat zoo zijn uaam was, bernam de auder„Kent ge mij niet meer ik ben Hannes die vele jaren knecht bij u geweest is." De boer vertelde, dat hij sedert voortdurend met ongelukkeu had te worstelen gehaden Hannes. dat hjj sedert 30 jaren gehuwd was. dat het hem goed ging, dat hij zich nog steeds herinnerde hoe goed de boer hem had bebandeld toen bij knecht bij hem was. en hij eindigde met hem uit erkentelijkbeid daarvoor de koe ten gescbenke te geven. Per drie maandcn biniien Neuzenf i, I, franco door hot geheele Rijk 1,10 a n i, n a gehcel Bclgie1,40 Eukele nommcrs0,05 "Men aboimeert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Bricvenbushonders. BIJ Van 1 tot 4 regels0 40 Voor dice regel meerq']() Advertentien gelieve men asn de liitgevers in te zendcn niterl'ijk Dmgsdag on Vr.jdag namiadags DUI25 aire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1