algemeen No. 730. Woensdag 22 Mei J872. S 2de Jaarg. LS (GEN, liinneolaiidsche bcngten. Buitenlandsche berigten. Hill. bH'n' if, k0S'M ,Va" ',et oiijien ten laste van den staat. L E fit Annaert, A B 0 N N E M E N T. V E II S C H IJ N T WOENSDAG EN ZATUEDAG »no»T a comp. I ioosjes van Neuzen J. BR0NS- ardenburg [Jzen lijke ;nsdag we- "ing 15e- clioor- COMP iifiel. UZ EN. tot de R. C. er. helde. Politiek Overzigt. De hertog van Aumaleheeft donderdag in de nationale vergadering het woord gevoerd ten gevolge van het te berde brengen vau de vraag door het lid van de regierzjjde Dahirel of de generaalsdie leden waren van de nationale eigadei ingook bet regfc badden zifcting te nemen in de krijgsradeu. Zooals men begrijpen kan had de opmerking nu bjjzondere waarde met bet oog op het belangrijk militair proces van Bazaine, dat op dit oogenblik aller aandacht trekt; tenvyl de hertog van Aumale het regt der leden- gencraals trachtte te hetoogen en zichvoor zyn persoon als zijude een der oudste generaals die tegenover den vijand badden het bevel ge voerd een der hoofd-vereischten om lid te zjjn tan den krjjgsraad waarvoor een generaal of een maarschaik kan teregt staan bereid ver- k I aside om aan clke oproeping in dien zin van J den mm. van oorloggeboor te geven, ondersteunde geneiaal Ducrot het intusschen door Anisson- Duperron ingediend amendemeut, dat de leden tier nationale vergadering geen leden van de ki jjgsraden kondeu zijn welk ainendement echter vervvorpeu werd met 334 tegen 310 stemmen. Uit hpanje is een telegrafisch berigt ontvan- gen dat, zoo het zich bevestigt, schromelijke get ol gen kan en zal opieveren voor de regering van kcmiug Amadeus. 't Behelst namelijk niets niinder of meer dan de nederlaag door de regeringstroepen in de nabijheid van Bilbao ge- iedenen waarbij een aantal manschappen in ha mi en der insurgenten zouden zijn gevalleu /oo tzieh bevestigt, dat berigt't zou het luag- tigst vvapen wezen voor de radicale partij om, in weerwil barer verklaringende regering den voet te licktcn en dat tvapenze zou 't zeker met ougebrnikt laten. ,^.!abama Quaes'm is in Enropa voor een oogenolik weer op den achtergrond geraakt en sluimertin Amerika is 't echter anders daar vvordt die aangelegenheid door een deel der pets gebezigd als een stormram tegen de herkiezing van Grant. Vooral de Heraldde World en de Tribune bestrijden de geheele ge- dragshjn van den president en die quaestie als geheel verkeerdtenvijl een ander deel der pers daarentegen beweert dat de oppositie van de democratische en republikeinsche senatoren tegen Grant zeer is verflaautvdals het gevolg van den a gemeenen vvensch des lands om aan bet geschil een einde te maken. Door de republikeinsche conventiesdie het tegen woord lg bewind gunstig zijn gezindzijn resoluties gcnomen ten gunste vau een herkiezing van den president terwijl van den andercn kant democraten en die fractie der republiekeinen die Greely op den presidents stoel willen zien zich zullen vereen.genom de verkiezing van deze te bevorderen. 6 Het door Engeland aan Noord-Amerika voor- gestelde additioneel artikel tot het Washingtonsch tractaat waardoor een einde aar, het geschil nopens de indirecte eischen moet worden gemaakt is van dezen inhoud „Daar Engeland volhoudt, dat de beslissin- over de indirecte eischen niet aan het scheids" geiegt te Geneve kan onderworpen worden daar de regering der Vereenigde Staten van' Noord-Amerika van een tegenovergesteld gevoe- len is en daar heide regeringen het eens zijn geworden aangaande de oplossing van dit ver- schd van zienswijze, verbinden beide regerinmi zich op deze nadere overeenkomst om ingeval van tekortkoming van een der beido partijen in het betrachten eener stipte onzijdigheidwan- neer de andere oorlog voertgeen eischen wegens^ indirect toegebragte schade te zullen steilen. Wordt dit artikel aangenomen, dan zullen de indirecte eischen uit het Amerikaansch memo randum verwpderd worden. De bcslissing hangt thans af van de Ameri- kaansehe senaat. Eene meerderheid van twee A D V E R T E N T I E N. EiSa?:fvnr£ uam"ddkS nomeSu,frankeerde brieven worden niet aange- kel kraohf StCinffien, .is !10°dig om aan het arti kel kiacht van werking te geven. De tweede kamer der staten-<reneraal is v?Ginfd°eepea tnderda° 2^l^crtothcr- va„tin0 dei werkzaamhedeii. ko^nSnTf'^ Van den coinm'ssaris des blad no bn?6' n Va" tlen 15 Mei l!- (P'"ov. 50) W.°rdt Se'lVCZcrj op de wetsovertre- ding begaan aoor personen, die nu en dan in fcesblagfn^wen?11 - d zonda8e" en christelijke boedels in'het V1 daa,'t0e ,UJ V00lkeur kioz'eu j boedds in het openbaar verkoopeu, zonder mede- weiking van een daartoe bevoegd openbaar wet van^l PI™ bandelwiJze in strijd met de wet van JJ Bluviose, 7e jaar. Te Koewacht is als lid van den gemeen teraad gekozen deu beer F. de Vleesclfouwer ln jervanging van den heer P. F. de VlieS' we'ke ids zoodamg zijn ontslag beeft genomeu! „a uit ,iet voormalig 4e district van Zeeland 15 Mei. Het ontwerp S- ment voor de polders cn waterschappen in Zee- land geeft bier tot velerlei bewegin"- aanleidinw Ongetwijfeld is bet u reeds bSkSSddit beno'cmd f °l'f zilters onGerling eene commissie teSei 'CSen ',a' onlwerl> tepro. testeien. Naai ik verneem maken zij eene zeer mtgebreide memorie op. De polders bouden buitengewone vergaderin gen tot hetzelfde doel. Gisferen werd doo^de 5eZavan1JdrieP° frS f° IJzeudlJke eene commis- reeren K"ZJe Eecloo G p P n 1 blll'ger»eester te Tin i 'i on g'ondeigenaar en J. T Hendi iksedeurwaarder, beiden te IJzendijke om met de respective dijks besturen een ainpel verslag te maken van de verschillende door tab njke Ingelanden geopperde bezwaren, teronzen- nig aan gedeputeerde staien der provincio. oor bet einde dezer maand zullen no~ vele andere polders vergaderen om mede over bet ontwerp nun gevoelen uit te brengen. i ari"andissements-regtbank te Goes heeff volgens de Goessche Courant, den 13 Mei 1872 o. a. de navolgende vonnissen uitgesproken to 7, 11 V" 7 koreumolenaar wonende te Zuiddorpe, beklaagd van bet moedwilli<- t()e brengen van slagen, geenerlei aiekle of bele e (lM 20 Verklaart dat bet ,le„ l.eklaagtle ten laste «e- egde felt daarsteltnocb njisdaad, nock wanbe- drijf nocb overtreding. Ontslaat hem mitsdien van alle regtsvervolgino- 2. S. C. P. zoon van Antbonius, 62 jaar boren cn wonende te Hulst, koopman. eklaagd van in het openbaar iemand toevoegen van smaad- ot scheldwoorden de ten laste Iego-in" van een bepaalde ondeugd bebelzemleonder verzachtende omstandigheden gepleegd. Veroor- tot eene geldboete van 3, subsidiai- ir van frirSU? Van/6n daS on in de kosten an het geding- desnoods luvorderbaar bij liifs- dwang. J 3. V. V. 30 jaar, arbeidster te Philippine, dcfail bek.aagn van bet moedwillig toebrengen van een Stoot geene ziekte of beletsel om te werken van meer dan ^0 dagen bebbende veroorzaakt ge pleegd ondcr verzachtende omstandigheden Ver oordeeld tot eene geldboete van 50 cents snbsi- diair in een gevangenisstraf van een dag en hide bjiUfttang"' <o verbalen 4. A. IF 19 jaar, arbeidster te Neuzen, be klaagd van bet moedwillig toebrengen van een slag geene ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt bebbende, g pleegd onder verzachtende omstandigheden, ve,. oordeeld tot eene geldboete" van f 8,' subsidia'ir"[ £cva"Sei!Isstra< van drie dagen en in de lijfsdwang" desaoods te verbalen bij V" 'aai'» zonder beroep wonende aa-d van het< zonder daartoe a'?.S I? Z!,n'.tegen iomand niten van scbeld- ka0116"' Vei oordeeld tot eene geldboete van cents subsidiair in een gevangenisstraf van 1^; fr 7 e" 10 kos(en desnoods te verbalen by njlsdvvang. Uit Vlissingen scbrijft ons bet volgende s een verblijdend teeken van voornitgang in den oudernemmgsgeest van enkele Vlissin^ers mag voorzeker wel genoemd worden bet daar- stellen van een badhuis op de duinen buiten vlissingen tusschen de stad en bet fort de Nolle. Aauvankehjk zijn de toebereidselen daarvoor gemaakt zoodat men zich vleit nog dezen zomer eemge genotvolle oogenblikken op Vlissin^'s duinen in bet nieuwe badhuis door te brengen d e So11 tde WCnKch Sek°osterddat l e Scheyb,eler or ,n slagen zal iets tot stand te brengen, oat met weinig zal bijdra°-en om onze stad leven en welvaart Te bezoSnT l^ehalve de meest doelmatige inrigtingen voor zeebaden, zullen er alle ververschingen te krijo-en zijn, terwijl zoo mogehjk eens per week, des maakt U1'eD' "luziek zal worden ge- i Vl'!ldag ,SL het 'ijk van prinses Ilendrik plegtig ter aarde besteld bij het passeren van v!f" ,'e ,et stoffelijk overscbot naar Delft veiyoerde, des s morgen ten half acbt are, be yond zich aan bet station, van den Hollandscben spoo weg een detacbement jagers dat de gebrui kehjke eerbewijzen in acbt nam. Derouwwagen geheel met nietuv zwart fiuweeJomzoomd met breed zilverband, bekleed was met talrijke bloe- u'f" lnmortellen omhangenaan de beide buitenkanten van den beinel waren zilveren doods- hoofden gehecht terwijl op een catafalk in den wagen de koninkhjke kroon en de insignes der ovei ledene nedergelegd waren. P,.pDLfr-:,ng'de,pi're,n IIendnk- Alexander en Ftedenk det Nederlandenzoomede de prinsen Gustaaf, Eduard en Herman van Saxen-Weimar vertrokken to 11'/,, uur per extra trein naar Delft. De hofboudtng was een half uur vroeger vertrok- keuvolgens bet programma. De prins van Gran j e was door ziekte verbinderd. Bij het graf in de nieuwe kork wees Dr. G Ruitenschild bofpredika.it, op de nieuwe beproe-' ving van het konmkljjke huis, welke Nederland en Luxemburg als een gezin in rouvv beeft ge- dornpelt. Zeer teregt wekt zij bij beider bevol- ni!vA!6 rSlagenhe'(! en ecn SOinl)rc stem- af A weder en zoo schiehjk moest het vorste lijk famihegraf geopend worden voor eene vor- stin in t midden der levensdagen na verkreo-en aanspraak op l.efde en hulde. Hare gedachtenis wordt levendig gebouden en heilig bewaard. Zii was een kostbaar hemelgeschenk die gemalin de yreugde en t levcn des vorsten geheel 't hof eerde en bemiude de lieftallige prinses. Haar zijn en verkeer openbaarde eenvoud en zieleadel. Eene moeder voor der armen kinderen en eene toeylugt voor ongelukkigen werd de vrome door cbnstehj"^ hefde gedreven en gesteund. Even be0aafd als krachtig van geest, zoo gevoelio- en teeder, lecnde de vorstelijke telg nieuwen |laus aan haar van ouds beroemd gcslacht; zn bragf nfp i n ,JC Igen hert°g voor den geesf die heldenmoed en menschelijkheid vereeni-Mc Na eene opwekking tot de aanwezigen oin in Go-Is wi! met gelatenbeid te berusten ri<>-tte de redenaar een gevoelvolle toespraak tot prins Hem en eWeDSChfe - k^t InJn wlf't dr hJkkis',in het g'-af werd nederge laten werd rlic met bloemen besfrooid en door rVIendri '?et eon zilveren krans versierd. dtepe mdruk door de treurige plegtigbeid j e oo.yuKt. we d nog aanzienlijk verhoogd doo. het kanongebulder, de treurmuziek en bet klokge lui dat zich aanbondend deed hooren. ft»T 'iIeti Vaderland verneemtdat bet de Ne- deilaudscbe regering gelukt is de voorwerpcn o Sng7VaU| !'en.is' die V001' ceuiS° maanden op Nova Zembla zyn gevonden, van den En- ge! sell mandie ze tot nog toe in zijn bezit had aan te koopenJ Men meldt uit 's Hertogenbosch 17 Mei. Gistermiddag, circa 12 ure ontstond er brand in bet nabunge Nuland. In minder dan een uur agen twee flmke boerenbuizen in ascb. D ie ka I ver en 2 varkens en 7 biggen kwamen dm, teiwij! teyens een groote hoeveelheid booistroo giaan en bout verbrand is en van den inboedei byna niets gered werd. De huizen waren met Stioo gedekt en het waaide vrij bevi"-, zoodat de twee brandspuiten, die spoedig aanwezig wa ren niets konden blusschen. Alles was teo-en brandschade verzekerd. Volgens den staat van den nitsla0" van Imt ymyjaars-exanmu, 1872, bij bet lager onderwij* 187 ®is®hl,!ende provmcien, zjjn geexamineerd 1871 adsptranten. Daarvan zijn geslaagd 1135 afgewezen 713 en bebben 23 zich terug gefrok' Uit Krimpenerwaard scbrijft men Een lastige en nadeelige kwaal, de tongblaar, legint Inei algemeen onder bet vee te heerschen. De becsccn yermagerca en geven geen melk meer. Die toestand duart gemiddeld drie h vier weken. Ge nkk.g worden er zeer weinig door aangctast dat zij sterven. Wji mekion reeds dat de Belgische re»e- ung 220.000 francs had aangevraagd voor lie indijking van het zwin, een werk op 246.000 rancs geraamd en een aauwinst van 505 bunders lands voor Belgie en van 124 bunders voor Ne- eifand denkelyk zullende oplevereu. Beide staten zouden het voor gezamenlijke rekenin -- ondernemen. Nu voegen wij bij dat berigt daT op 2o dezer door den gouverneur van We«t- ylaanderen de bedijkingswerken zullen aanbe- steed worden, in bjjzjjn van de boofden van deu waterstaat in die proviacie en in Zeeland. In den brnicltnin te Gent staat thans de vanilleboom in bloeiwat als eene groote zeld- zaamheid wordt gemeld. ..~.P,e ex keizer Napoleon zal, op raad van zyn lijfmedicus doctor Connean dezen zomer Ie tiaden te Wiesbaden gebruiken. De ex- teizenn zal hem vergezelleu. Een rijke familie der omstreken van Colmar had over veertien dagen eene min aangenomen, afkomstig mt Franscb Zwitserland bijzomioxdnk gelast met het bewaken der kindereneen jo"n- gentje en een meisje. Sedert den dag barer uienstneming begonnen de twee kinderen die ot dan toe gezoud geweest warenden eetlust te verhezen. Men z.tnd om geneesheeren maar te vergeefs. Het kwaad verergerde da°'eliiks Men raadde de ouders eene luehtverandcrino' aan' maar te vergeefsde kwaal nam toe. De vadef dei kinderen kreeg de gedacbte eene opzoekiii"- te doen in de kamer der meid. Daar vond bii verscbeidene doozen met gekleurd poeder, en na de meid ondervraagd te bebben. krce<' bii van haar de bekentenis d.it zjj zich alle dagen Idauket.e. Dit blanketsel werd scbeikundio- 0u- erzocbten men vond er een bevig ver-ift in dat de kinderen inademen toen bunne meid des morgens hen ombelsdcn. De vader heeft deze te pronkzuchtige meid weggezondenmaar men heef. altijd crnstige vrees voor de gezondbeid der kleine slachtoffcrs banner te groote geue^en- heid voor bunne nietnve. maar gcvaarlijke mui- vernante. J ju, zija tegen Si van het gebruil tnnaert. IV. van de Kamtr, tV. lloulzager. Keim. J. Timmers. Lagay. M. Gatille. o vele jaren mei feuzen a/leen n lheugelijke jarea is een bi Ijet en vervaardiger ndteekening zich ede elk doogje tent op te zijn, nik van na- in omloop Per drie maanden binncii Iveuzen/'I v n franco door het geheele Itijk 110 geheel Belgiei'4o Jtnkele nommersq qj Men abonneert zich bij alle BoekhandeWrs," Postdirecteum. 'en onevcnbushouders. EXJ DDEr.BURG, doosjes van :kn WBERT g, Zaturdag B en Neuzen r.N: on Zaturdag 1,53 a 6,30 2,13 a 6,46 2,30 a 7 2,45 a 7,15 3,02 a 7,32 4,20 a 8,50 1,35 a 5,50 3,20 a 7,50 3,35 a 8,04 t,—A 8,28 4,20 a 8.43 4,40 a 9,— i,50. ,15. ,45. ,58. 11,35 ft 10,40f. 0,05a. 8,50a. 10,57. ,10. 5,15, Moerdijk. it den In- Van 1 tot 4 regols Voor elke regel meer nat> on i l. i r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1