1. 2. ALLERBESTE ZAAILANDEM, Buitenlandsche berigten. Handelsberigten. Advertentien. AANBESTEDING. 8 Q)i g 1 - g i g) ft 1 K1 a v e r s t e V e I d e on hit i.nimsnni' n: sininmv OPENBARE VERKOOPING 0PENBARE UERK00PINGEN Een WoonliuisSchuur en Ervestaande en gelegen in de gemeente Zaamslag. op het Zaamslagsche veer kadastraal sectie F no. 230, groot 90 centiaren. Een Woonhuis en Ervestaande V E N D I TIE VERKOOPING. Eenen blok allerbest BOUW- LAND, in Canisvlietpoldergemeente West- dorpesectie E nos. 256 en 109bisgroot h. 1.92.70. Eenen blok allerbest BOUW- 10 hectaren pnike KLAVERS; 10 hectaren allerbeste DITO; Een hoekje allerbest ZAAF- LAND, gelegen als vorensectie F nos. 67 en 68, groot h. 0.32.00. van den Cannenbnreb. De waarde dier goedereu was door den heer Ilallo aaugegevcn op/" 1000, tenvijl zjj volgens taxatie p. m. een half mil lioen bedroeg. Thans wordt gcmeld, dat bet bestnnr der re- gistratie en/,, bij vonnis der arr. regtb. te Arn- hem in zijn vordering tegen den heer Ilallo niet ontvankelijk verklaard eu in de kosten veroor- deeld is. Dr. Buseh Adriani te Zuidbroek en dr.C* W. J. Huber te Groningen, geven in de Geneesk- Ct. volgens een op jaren gegronde ondervinding als heil/.aam mid del tegen de kinkhoest op, een pap van knofldok of allium met spek onder elkander gehakt eu onder de voetzolen der lijders bij wijze van zuurdeegpap aangebragt. Naar men verneemt is door dr. Stahl nit Keulenin de fabriek van den heer Regout.te Maastricht, eene nieuvve ventilatie-inrigting aan- gelegd waarbij alle zwarigheden zijn overwonnen en die aan het doeltogtvrij volkomen te ven- tilerenop de verrassendste wijze voldoet. Dozer dagen heeft in een der schonwbur- gen te Marseille bet zonderlinge voorval plaats gehad, dat een aeteur, die werd uitgefloten, van het tooneel in het parterre sprong en daar regts en links klappen uitdeelde, totdat zijn krachten uitgeput waren. In Champagne mester. de boeren slakken voor de markten van Parijs, waar ze die ver- koopen tegen 2 A 3 fr. de honderd stuks. In den zomerna eenen sterken regen, rapen de boeren de slakken op die met het buisjeopden rug eene wandeling gaan doen koopliedcn komen ze koopen, die ze in eene soort van park plaatsen, waar zij die mesten met salade, thijm, pieterselie enz. Als zij te dik zijn om door eenen ring gestoken te worden van zekere grootte, dan zijn ze goed om te eten. Volgens de Engelsche Lancet zijn de groote zwermen zwarte vliegen, waarmede geheel Frank rijb tot zelfs Lyon dezer dagen als een Egyp- tische plaag bezocht wordthet gevolg van het dooden gedurende de beide belegeringen van een groot aantal vogels die op de eijeren dezer in- secten azen. Een bnrgemeester in Pruissen gaf onlangs aan zijne superieuren kennis dat de veldwachter was overleden en wel „aan eene longontsteking, vergezeld van geneeskundige behaudeling Te Milaan is zekere Giacomo P. een ge- acht ingezeten der stad die de vijftig reeds achter den rug heeft en eer klein dan groot van gestalte waseensklaps dat is binnen den tijd van drie maanden, 24 a 26 centimeters gegroeid. Die onverwachte en merkwaardige groei heeft den heer P. overigeus volstrekt niet ziek ge- maakt. Integendeel. Zware hoofdpijnen toch waaraan hij vroeger herhaaldelijk leed hebben thans geheel opgehouden. Nadat echter de na- tuur goedgevonden had om den heer P. op zoo wonderlijke wijze te verlengen heeft hij geen rust of duur meer in zijn huis want dagelijks komen hem uit alle streken van Italie doctoren bezoeken. Deze heeren schijnen aan groote nieuwsgierigheid ongepaste onbescheidenheid te parenen een hunner heeft zieh zelfs niet ont- zienom in een dagblad te vertellen dat de curieuse verlenging van den heer P. een zekere voorbode is van een spoedigen dood. 't Is plei- zierig voor den patient. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van <5 tot 12 Mei. Prijzen der- Hifecten Amsterdam, 13 Mei. 7i I - "I 2 4s Ifiotterdam, 13 Mei. (jient, 10 Mei. Louden, 13 Mei. Voorspoedig bcvallen van een meisje N G. HAMELINCK—van Dijk. Utrf.cht 12 Mei. Het DIJKSBESTUUR van den ELI SABETH POL DER te BIERVLIKT, zal op Zaturdag den 25 Mei 1872, 's namiddags te 3 ure in de herberg bij L. J. van de Waeter aldaar 1°. B ij e n k e 1 e insehrijving aanbe- s t e d e n ■let maken van 4500 vicrk. me ters Winterinat en 3500 dito Zomermatmet het onderlioud daarvan tot 1° mei 1873 alsmede het afvoeren van de scheepsxate. 2°. D a a r n a b ij o p b o d en a f s 1 a g in het openbaar verkoopen: Het Grasgewas groeijende op den ■nlaagdijk. Inlichtingen zijn te verkrijgen dagelijks (zon- dags uitgezonderd) door den Sluiswacbter als ook ten kantore vaD deu Outvanger Griffier te IJzendijke. bij wien op franco aanvrage. tegen dadelijke betaling of toezending van een post- wissel groot 75 centafsckrift van bet bestek verkrijgbaar is. Het Dijksbestuur van voornoemden polder V. BUIJK Dijkgraaf. J. F. CARPREAUOntv. Griff. Op D i n g s d a g d e n 28 M e i 1872des voormiddags ten 11 ure. zal door de COMMISSIE van den Grindweg van HULST naar de haven te PAAL. gemeente GRAAUW, ten huize van P. A. Brand, logementhouder te Ilulstworden aanbesteed Het verbeteren door Iieibe- stratingr. van den bestaandeu Grindweg van af het gehnckt de Paal naar bet dorp de Graauwover eene leugte van 2400 meter met levering van alie benoodigde materialen en den onderhoud gedurende zeven maanden na de voorloopige opneming. De besteding gescbiedt bij insehrijving en opbod volgens artikel 8 van bet bestek. Het bestek ligt fer lezing in de herbergen bij P. van Hove te Paalvan Eerdenburg en van Mol te Graauwin het logement bij P. A. Brand te Hulst en voorts in de voornaamste iogementen in bet 4de en 5de District van Zee land en zullen afdrukken daarvan te bekomen zijn bij den Secretaris der Commissie tegen franco aanvrage en betaling van 50 cents voor elk excmplaar. De plaatselijke aanwyzing zal geschieden op Maandag te voren, aan te vangen aan het gehucht de Paal des namiddags om 3 ure terwijl uadere inlichtingen te bekomen zijn bij den heer Engelse Qpzigter bij den Waterstaat te Hulst. De Commissie voornoemd De Voorzitter A. HOMBACH. De Secretaris T. J. STUB BE. door het ministerie van den Notaris J. .1. F E Bfi C 14 K te Neuzen. Op Maandag den 20 Mei 1872, des namiddags ten e6n ureten verzoeke van CORNELIS SMALLEGANGE wagenmaker te Zaamslag ten zijnen woonhuize op den Ren- zenhoek van: Eene groote partij MIE1JWE IIOUTW.%. KB1, bestaande in 3/4PLANKEN, DEN- NE PLANKENWILGEN en OLMEN STIJLENeen goedeCHAIS, een TAFEL- KASTJE, STOELEN, ENGELSCHE LAMP, ROLSLEDE, DISSELS. LANGVVAGEN twee groote en eer. klein VARKEN en meer andere Goederen. Op Donderdag den 13 Jdnij 1872. des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de weduwe JOSEPHUS VER HEIJEN landbouwster te Zaamslag. op de door haar bewoond wordende hofstede in den Grooten Huijssenspolder van EEN AANZIENLIJKEN bestaande in BEESTIALEN LANDBOUW" en MELKGEREEDSCHAPPEN alsmede eene partij ZINDELIJKE HUISMEUBELEN. Alles in het breede bij billetten omschreven. De Notaris J. J. F E RCK E N te Neuzen, zal krachtens bekomen Reg- terlijke magtiging, ten verzoeke van MATTHEUS CORNELIS. zonder beroepwonende te Zaam slag. de meerderjarige en de voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van zijne overledene huisvronw JOZINA DE MULin bet openbaar aan de meestbiedenden veilen en verkoopen Eerste Perceel. Tweede Perceel. Een Moestuingelegen als voren ka dastraal sectie F no. 208. groot 5 aren 10 cen tiarenzijnde Cijnsgrond van de erven Janna Franse weduwe Adriaan de Kraker. En onmiddemjk d a a r n a ten ver zoeke van PIETER SCHELFAUT te Zaamslag en gelegen in de gemeente Zaamslag, op de Poonbavenin den Grooten Huijssenspolder, kadastraal sectie D no. 233, groot GO centiaren, verhuurd tot 1 November 1872 aan Levinus de Zeeuw. De verkooping zal gehonden worden op M a a n- dag den 27 Mei 1872. des namiddags ten 3 ure. ten huize en herberge van de weduwe Jan de Pooter te Zaamslag. De Notaris S. A. D E SMIDT te Axel zal ten verzoeke van JACOBUS DEN HAMER', werkman te Axel en ten zijnen woonhuize in den Capellepolderop Dingsdag den 21 Mei 1872, des namiddags ten half drie aren, in bet openbaar presenteren te verkoopen Eene partij HUISMEUBELEN ARBEIDERS- GEBEEDSCHAPPENBRANDHOUT, een VARKEN en wat meer zal worden geveild. ELK ZEGGE IIET VOORT. TE WESTDORPE in Oanisvlietpolder. De Notaris WILL E M S te Selzaete, daartoe benoemd door de Regtbauk van eersten aanleg te Gentzal ten overstaau van den heer Vrede- regter des kantons Assenedein het openbaar verkoopen de volgende goederen Eerste Koop. Tweede en Derde Koopen. LA1ND gelegen als voren, sectie E nos. 126, 127, 337, 259 en 260, scheidende langsdoor, groot voor koop 2 h. 3.24.95 en voor koon 3 h. 3.07.45. V i e r d e en Ilook Stellepolder Neuzen, Pierssenspolder. De Notaris V A N P E E E te Assenede zal door ministerie van den Notaris V E HI A N D E L te Sas van Gentop Z a t u r- d a g 18 Mei 1872 in voordeel van den heer BAUWENS DE LICHTERVELDEgrondeige- naar te Gent, openbaar verkoopen: lo. Te Hoek Stellepolderom 10 ure voor middags En 2o. Te Neuzep Pierssenspolder om 3 2°. ure namiddags beideti wassende in bovengemelde polders. laatste Koop. Deze landen, bezwaard met vruchtgebrnik haar leven gedurende ten voordeele van vronw JOAN NA THERESIA WILLEMS weduwe van PIE TER JOANNES DE BRUIJCKERgeboren deu 7 April 1799, zijn in pacht bezeten bij den heer RUDOLPHUS KERCKflAERT te VVestdorpe tot 1 Sept. 1877, ruits de geringe pachtsom vau f 1063.84 's jaarsboven aile lasten. ZITDAGEN: INSTEL DONDERDAG 6 TITWII 1Q70 TOESLAG 20 JUNIJ 1872, telkens ten 2 ure namiddags te Selzaete ten her berge van de heeren Tessellij de Rechter. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris WILLEMS, alsmede bij de heeren Notarissen FERCKEN te Neuzen en TIBBAUT te Caliken. Middelen van V ervoer. TIvwet.ijks—Voltrekkingen. 9 Mei Jacobus de Ruijter, oud 29 j., jm. eu Maria Reigtl, oud 28 j., jd. Huwelijks-Aangipten. 11 Mei. Marinus Anthonij Ver— schelling, oud 27 j., jm. eu Dina Stouthamer, oud 21 jjd. Geboorten. 6 Mei. Jauna, d v. Jan Jansen en van Cor nelia de Feijter. 7 Mei. Elisabeth Cornelia, d. v. Jacobus Cornelis van Geldercn en van Adriana Constantia Jelith. 10 Mei. Dirk, z. v. Antheunis Dekker en van Rieternella de Feijter. Clara, d. v. Hendrik Wolfert en van Cornelia Lensen. 11 Mei. Desire Pierre, z. v. Adrianus Wilbrordus Solleveld en van Ulalia Josepbina de Blinde. 12 Mei. Willem Pieter, z. v. Pieter f Gilde en van Magrietha Adriana Riemens. Phi- lomena Eduarda, d. v. Eduard Martens en van Leocardia Go- vaert. Ncdkklaks. oCertifie. Werkelijke schuld alito dito dito 8 adito dito dito 4 aAandeel Handelmaatschappij. ^'to exploitatie Ned. staatsspoorw. at ertificaten bij Kotschild. 2J FnANKHlJK. alnsehrijvingen 8 adtio5 RdslaND. aObligatien 1798/18165 aCertific. adtn. Hamburg .5 odito Hope Co. 1855 6e serie. 5 adito f 1000 1864 5 adito f 1000 18665 a I.oten 1866 5 «Ob!ig. Hope Co. Leening 1860 4^ 2; pet 56,S 67 891 137| 120 52 96J 97 247 89: aCertmc. dito4 tfluscript. Steiglitz Co. '2e a 4e L. 4 aObligatien 1867-1869 4 aCertificateo6 aAandeel spoorweg Gr. Maatsch. 5 aOblig. dito4 dito spoorweg Poti-Tmis. 5 dito dito Jelez Orel. .5 dito dito Charkow Azow 5 Polkn. aSchatkist obligation. 5 Oostenrijk. aOblig. metall. in zilfer Jan./Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Nov. 5 adi'.o dito Febr./Aog. 5 [talis. Leening 18615 Spanje. aObligatien Buitonl. 1867-70 3 adito 18713 adito Binnenlaudsche3 Portugal, adito 1856-16623 adito 1867-18693 Turkeije. dito (binneul.)5 Egyptk. dito 18687 AubRiKA. adito Vereenigde Stateo (1874) 5 adito dito dito (1904.) 5 adito dito dito (1882) 6 adito dito dito (1885) 6 adito Illinois7 adito dito Redemption 6 dito All. Gr. W. Spw. Ohio scr. (7 p). dito dito geconsolideerde 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pac. Spw. ie sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 adito 1865 5 Mexico. dito 18513 Grenada. dito afgestenapeld 6 Venezuela, dito3 '5,5 *K 234 92J 73; 62'8 «2; 563 56? 6a| 293 29J 39i 40 51,J 86J 95 971 981 87" 80| 75 95 j 18g 10.J Door kleine aanvoer werd Tarwe 20 cent, Zomergerst 20 cent, Paardenboonen 10 ceDt hooger verkooht. Zeeuwsche en Vlaainsche Tarwe I 12,20 a f 13,—, Over- maaasche f 11,— a f 12,mindere f 9,50 a f 10,90. Rogge Zeeuwsche ec Vlaainsche f 8, a f 8,50, OvermaatschB f 7, f 7,80. Gerst. Zeeuwsche winter f 5,40 a f 5,60, mindere f 4,70 a f 5,20, zomer dito f 5.10 a 5,40, mindere f 4,20 a f 5, Haver, korte f 3,80 a f 4,60, lange f 2,70 a f3,70. Paarden- boouen f 6,3<) a f 6,70. Duiveuboonen f 7,-- a f 8, Biuineboonen f 11,50 a f 13,25 min lere f 8,— a f 9,50 Witteboonen, Walchersche f 10,75 a 111.50, Zeeuwsche f 9,50 a f 10,50, mindere f 6,-- a f 9,—. Erwteu Walchersch f 8,25 a f 8,50, Zeeuwsche f 7,25 a f 8,— miudere f 7,25 a f 8,25. Koolzaad en Lijnziad zonder handel. Meekrap stemming iiaauw, onberootde opgehouden tot f 26 46 vn. verdampte oggehouden t 3 tot 6, Kacijn verkocht a f 16 '/2. Roodc en Witte Tarwe fr. 2s,—. Rogge fr. 16,50. Ger9t fr. Haver fr. 13,50. Boekweit Ir. 17,Paarden- boonen fr. 16.50. Koolzaad fr. 43,Lijnzaad fr. 36, Lijnkoeken fr. 25,—. Koolzaadkoeken fr. 18,—. Boter per kilogram fr. 2,10. Eijeren fr. 1,50 a fr. 1.75 per 26 stuks. Granen zecr vast. Tarwe 1 a 2/- boren II. Vrijdag. S: VAN VAN TE EN te Beurtveer tussehen Neuzen en Vlissingen. ran Neuzen. van Vi-issingen. Woensdag 15 Mei voorm. 7,u. nam. 1,n. Donderdag 16 8,— 2,— Vrijdag 17 n n 9, 3,— n Zaturdag 18 0 10, 4, Maandag 20 12,— 6,— Dingsdag 21 nam. 1,Niet varen. Spoorwegen. van Neuzen n. St. Nieolaas en Mcchelen 6,45. 10,20. 1,53 a 6,30 Axel 7,—. 10,36. 2,13 a 6,46 Hulst 7,15. 10,52. 2,80 a 7 Clinge i, i, 7,30 11,07. 2,45 a 7,15 Aankomst te St. Nieolaas 7,47. 11,25. 3,02 a 7,32 Mechelen 9,21. 1,05. 4,20 a 8.50 van Meckelcn n. St. Nieolaas en Neuzen 6,50. 10,40. 1,35 a 5,50 St. Nieolaas naar Neuzen 8,05. 11,45. 3,20 a 7,50 Clinge n i, 8,20. 12,3,35 a 8,04 Hulst 8,45. 12,23. 4,—a 8,28 Axel 9,02. 12,38. 4,20 a 8.43 Aankomst te Neuzen 9,17. 12,53. 4,40 A 9, A Sneltrein alleen 2e klas. van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Sas van Gent 6,45. 10,55. 5,15, van Gent naar Neuzen 8,10. 12,30. 6,45. Sas van Gent,, 9,29 1,45. 7,58. Selzaete-Lokcren 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30 Selzaete-F.edoo 9,05. 1,20. 7,40. Eeeloo-Selzaete f>,-. 10,15. 4,35. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,40. 8,f. 9,25a. 11,351! 2,35+. 4,25a. 7,35+. 9,35. Gent-Lokcren-St. Nieolaas 4,25. 7,9,25+. 10,40+ 2,20. 5,30a. 6,30+. 8,40. St. Nicolaas-Beveren-Antwerpen 5,40. 7,55+. 10,05a. 11,40+. 3,15. 6,10a. 7,40+. 9,40. Antwerpen-Beveren-St. Nieolaas 4,40. 7,15+. 8,50a. 10,50+. 1,50+. 3,50a. 6,50+. 8,50. Lokeren-Deudermonde-Aalst-Brussel 6,56. 9,10. 10,57. 1,50. 4,50. Brussel-Aalst-Dendermonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15, Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,15 tot Moerdijk, Rottcrdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. A Sneltrein 1 en 2 kluf. Correspondeerd met den In ternationale weg. DRUKKEUIJ VAN DllONT COMP. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2