algemeen brandschouwinE No. 728. Woensdag 15 Mei 1872. 12de Jaarg. 8CHUTTERIJ. BEKEEFBMAKISrg. liinnenlandsche herio-ten ABONNE M E N T. VERSCHIJNT V\7 OE NSDAG EN Z A.TURDA Gr advertentien. I) II OUT COUP, te lenzen. nomen.franteerde *>rieven wordon niet aange- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN herinneren aan de belanghebbenden dat zij zich ter inschrijviug voor de Schuttenj moeten vervoegen tergemeente secretarie v<5<5i* of op den 31e dezer; moetende zij anders ambtshalve word en inge- schreven en jsonder loting ingelijfd en worden verwezen tot eene geldboete. Neuzen, den 14 Mei 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN B 0 V E N. De Secretaris J. DIELEMAN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN makcn bekenddat in de aanstaacde X inksterweek eene tlgein.(Mme brtind* schouwing aan de bnizen der ingezetenen zal worden gehouden. Neuzen, den 14 Mei 1872. Luigemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN B 0 V E N. De Secretaris J. D I E L E M A N. De BURGEMEESTER van AXEL Gelet op de schriftelijke verklaring van den lieer J. C. Kegeeakr, pfaatsvervahgend district- veearls te Hulst (daartoe gemagtigd door den heer district-vecarts voor Zuid Holland en Zee land) dd. 10 Mei 1872, inhoudeud dat het tot stuitiug van den voortgang der besmetting van longziekte onder het rnndvee, aanwezig op de hoeve van de wednwe Jacobus Diet, km an landbouwslerwonende te Axel, wijk B no 104' dringend noodzakcljjk is te onteigenen. Gezien art. 23 der wet van den 20Jnlij 1870 (Staatsbl. no. 131) en art. 09 der wet van den 28 Aug. 1851 (Staatsbl. no. 125). Overwogende dat voor gemelde onteigeuing genoegzame redeuen bestaan. B e s u i t Te onteigenen ten behoeve van den staat Een zwart bonte koe oud 7 jaren cn Een wit bout stierkalf, oud 41/2 „,aand toebehoorende aan de wednwe Jacobus Diei.eman voornoemd. En zal dit. besluitaan lieeren Ged. Staten dezer provincie worden medegcdeeld ter gewone plaafs worden afgelezen en aangeplakt en voorts in bet Algemeen Nieuws- en Adverfentieblad voor Zcenvvsch-Vlaanderen worden geplaat.st. Gedaan te Axel, den 10 Mei 1872. De Burgemeester voornoemd H. J. VAN E C K. JPolitieli Overzigt. De opstand is geeindigd. Dat is bet laatste beiigt dat de telegraat 011s nit Spanje aanbren°*t Alleen in Navana hobben oOQO opstandelingen de wapenen nedergeicgd, een bewijs dat, hoe men den toestand heeft zoeken te 'verbloemen het gevaar niet te veraehten viel. Dit sucees des Spaanschen legers binnen zoo weinige wcken, toont inderdaad dat dercgeriiu" niet geheel hnlpeloos staat en ze nog door een genoegzaam getal vcrtrouwde rnannen omriiml is in het land waar de boom des verraads in vroegeren tijd als zijn geboortegrond had. Het moet volgens do laatste bcrigten er bier en daar nog al ernstig zijn tocgegaan. De regeringstroepen stonden onder bevel van de generaals Morioues en Palicao. DeCharlistcn werden aangevoerd door den pretendent zelven en den brigadier Agnirre. De Rado toch schijet e ure afvallig te zijn gewordenuit "af- gunst zegt men tegen laatstgenoernde en nam op h ransch grondgebied de wijk. De Spaanscbe autoriteiten verlangen dat bij of van daar ver- oanneu of op verren afstand van de grenzen gem tern eerd zal worden. Het gevecht duurde negen men, en werd ten nadeele van den preten ent beslist, doordien de regeringstroepen het ciorp Oarasa met de bajonet veroverden. Volgens een Dnitseh bengtgever, is het gansche centrum van bet narlistenleger krjjgsgevangen gemaakt. Monones kon - zegt I.ij - vvegens het invallen an den nachtde honderden van gevangeneu met teller?. Volgens de jongste bcrigten, bedraagt ie getal 74? terwjjl er 38 man gesneuveld en 6 VetSt /'^u' 'Jon Carlos zelf lieef't door ^UO man vergezeld, de vlbgt naar de Fransche grenzen genomen. Het berigt dat bij gevangen zou zijn genomen, vereischt nog bevestigin". in 1' rank rijk hondt men zich nog altifd bezi" met de zaken van bet keizerrjjk en den oorlo" en de schreeuwende geldverspilling onder he"i verdreven gouvernement. Ovcral zegt de Sieeleiilijkt dezelfde zorge- loosheid van het keizerrijk. De oorlog werd oudernomen, en het vaderland zonder verdedigin- aan deu^ binuendringenden vijand overgelevercf De enquete zal in het licht s'tellen, dat Straats- ouig in plaats van de voorgeschreven 12000 man met meer dan 1200 soldaten binnen zijue muren bad, die versterkt moesten worden met vlucute- lingen om de vesting niet in de eerste dagen vaMen S baude" der Duitsclie,-« Joen „En we!ken naam zullen wjj aan die andere misdaad van het keizerrijk geven waarvan de commissie van enquete bet onwraakbaar bewjjs beeft geleverd Wjj bedoelen die volslagen demo ralisatie hi, een volk, dat weleer zoo dapper was (loch in weiks hart bet zedenbederf van bet kei zerrijk alie vaderlandslievendheid beeft uitgeroeid. Zoo lezen vvy m bet rapport omtrent de capitu atie van Laon dat de bevolking, wie de be- dieiging van een bombardement den schrik om t hart bad geslagen en die wistdat de kom- mandant de generaal Theremin d' Hame, de man was om zich aan die bedreiging volstrekt niet te .stoieu hem wilde gevangen nemen en aan den vijand overleveren. Als wjj dit lezen dan uagen wy ons af: Zjjn we wel in Frankrijk en is dat met een benaauwde droom Elders wiMen de mwoners zich verdedigen waarvoor bet rapport bun den welverdienden lof brengt (loch daar is het de gemeenteraad, die herhaal- uelijk op eon capitnlatie nnndringt. >;Ziedaar wat er onder bet keizerrijk geworden is van de Franschen, bij wie tot dusver de eclite kiygsmansgeest en de vaderlandsliefde een erf- (e waien, van deti vader op den zoon over- gaande. Bazaine beeft zich woensdag oaclit, tnsschen l- en 1 uurin een particulier buis betwelk voor hem in gereedheid gebragt was, in arrest begeven Zoowel bij zelf, als de heeren van zijn gevolg, waren in burgerkleeding. Gemeldt 11 is ligt 11. de avenue I'icardie en beeft een tuin met booge muren ontheven het ministorie beeft bet voor den tijd van zes jaren gehunrd; 150 soldaten zijn in den tuin onder tenten gelegerd Bovend.en zijn aelit scbildwachten met geladen geweren rondom het liuis en in de belendonde straten geposteerd om de nioinvsgierigen te ver- drijven. Sinds acht dagen reeds werd Bazaine door gebcime politieagenten seherj, in bet oojr gehoudenzoodat hjj zicli onmogelijk door de vlugt mt de voeten liecft kunnen niaken. Ilet buis, waar hjj thans gevangen wordt gehouden werd vroegor bewoond door Napoleon Patterson' kleinzoon van prins Jerome en door de prinses Murafen is zeer confortable ingerigt. Het be- diendenpcrsoneel bestaat uit een kok drie knechts cn een kamerdienaar. Mevroiuv Bazaine, zal gedurende de gevangenscbap van baren man te Versailles wonen. De hoede van de maar- 18 toevertrouwd aan den overste Gaillard van den generalen staf. h Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken van den 7 dezer, is de on- zigter van den waterstaat 3e klasse A. de Graaff ontslaJ"enVerZOek™et in°ans van dien datum' De letien van de eerste kamer der staten generaal zijn opgeroepen tegen doDderdag den lb dezerf des avonds ten acht lire. Z. M. de koning is donderdag namiddag num zes nor, langsden Rijn-spoorweg uit Lnxem- nng in de tesidentie teruggekeerd en werd al- daar opgewacht door de prinsen Alexander en I icdeiik der Nederlanden. Z. M. beeft eene commissie ontvangen uit de tweede kamer der staten generaalter aanbiedin" van bet adres in ronwbeklag wegens het over" Pjden van prinses Hendrik. De staatscommissie tot het doen van onder- zoek naar de rmddelen, die zoaden kunnen aan- gewend worden tot het tekeer gaan van vreemde nuintspecieu bier te lande, noemt auJoodani' in haar thans openbaar gemaakt verslag 1 bpoedige vervanging der legenwoordige koper-' munt door eene andere, die zooveel moo-elijk van de in Bdgisehe kleur en vorm verscbilt; 2. Uitsluiting der fabrikanten, van wie bekend s dat zij m vreemde munt betalen, van aile rrimnrlc? ,beho?.ve van het rjjk en voor de handelmaatsehappy 3. Voorscbriften aan ambtenaien van den waterstaat en van bet openbaar m.uisferie om te zorgen voor strikte naleving van de bepaling, in I860 in de alo-e. meene voorwaarden der bestekken voor water- staatswerken opgenomen, dat elke uitbetaling in andeie dan Nederlaudsche munt met f 10 boete wordt gestralt. 4. Verbod aan rijkseomptabelen r lu-™ mmUe" aan te neinen of in omloop nengen, 0. Strenge liandhaving van bet veibod van.invoer van kojiermunt6. Hetzelfde omtrent vreemde zilveren pasmnnt7. Geliikc voorschntten als de bovenstaande fen opzio-te van provinciale en gemeentebesfuren Vootds rmine publicatie der waarsclmwingen en aan- sclirijvingen, ruimere versjireiding van Nederland- sche zilveren pasmunt en zooveel mogelijk geliik- tijdige uitvoeriug der maatregelen. IN'ewzeii 14 Mei. Bij de heden gehouden aanbestcding van de werken aan den Nieuwen Neuzenpolde?, is aan- nemer geworden de heer C. Roskam te Slie- drecbt. voor 10890. De werken aan den Lovcn en Wiilemskerke- vooi 2460 aangeuoraen door L- Koole te Iloek, Bedankt voor het beroep naar de Cbistelijk gereformeerde gemeente te Bergum door ds. A. Steketeete Zaamslag. Men meldt uit het land van Kadzand. Te Sims en omstreken scbijnen in vrjj bevige mate de pokken te beerscben. Reeds heeft die versclirikkelijke ziekte aldaar een slacbtofter geeiseht. De aitomlissements regtbank te Goes beeft volgens de G. C. 0. a. den 6 Mei de navolgende vonmssen mtgesproken F' rn 1 Jo^anneszo°". 22 jaar, geboren te Stekene (Belgie) boerenkneclit te Heikant ge meente St. Jansteen, beklaagd van diefstal door een loonbediende jegens iemaud dien hij niet dietidemaar die zich met hem in bet buis van zijn meester beyond: veroordeeld tot eenecellu- lane gevangenisstraf van 3 maanden en in de ,k2st.e" )'an het regtgeding desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 2. P. L. zoon van Sara Johanna23 jaar arbeider geboren en wonende te Neuzen, be klaagd van eenvoudigen diefstaldaar van vrii- gesjiroken de kosten te dragen door den staat.' 1 ,V" d: W- arbeider te Overslag, detail- lant beklaagd van het zonder daartoe uifgelergd te zijn tegen lemand uiten van scheldwoorden veroordeeld tot eene geldboete van f 2.50, suti SKliair in een gevangenisstraf van 66n da» en in de kosten van bet regtsgeding, desndbds in vorderbaar bij ljjfsdwang met vrijspraak van Iiet- geen hem nieerdeibij dagvaard is ten laste gelegd. V landb°u^ersknecht te Clinge Zee- land, defaillant beklaagd van bet loojienlan^s den spoorweg zonder dat hem zulks nit den aard zijner betrekking vrjj stond en bniten toestem ming van de bestnurders der dienst of van hern wien dit door de bestnurders is opgedrageti. Ver oordeeld tot eene geldboete van f 10subsidiai- in een gevangenisstraf van drie dagen en in de kosten van dit regtsgeding desnoods invorder baar bij lijfsdwang. 5. P. v. L. 18 jaar, zoon van Jacobus Wil- helniusgeboren en wonende te Kloosterzaude (Hontenisse.) J. V. lJetruszoon16 jaar, landbouwerszoon geboren en wonende te Hontenisse, beklaa°-d vac het moedwillig toebrengen van slagcn en kwetsuren geenerlei ziekte of werkbeletsel van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende onder veizachtends omstandigkeden g6pl6e°*d Veroordeeld ieder tot eene boete van'/8. sub sidiair in eene gevangenisstraf van drie dan-en en ieder voor de helft in de kosten van het regtsgeding desnoods invorderbaar bjj lijfsdwang. Het voorgenomen Nederlaudsch Belmscli verbroeder 1 ngsfeest is wegens het overljjden van pnnses Hendrik, onbepaaid uilgesteld. Het stoffelijk overschot van prinses Hendrik zal aanstaande vrjjdag 17 dezer uit Lnxembm-,' per extratrein van den Rijnspcorweg te 'sGra venhage aaukomen en wel te 5 ure des ochtends. andaar zal bet in een rouwwagen langs den - verbindingsweg op bet Holl. spoor gebra-t en vervolgens naar Deift geleid worden 0111 aldaar in den koumkl jjken grafkelder te worden bijgezet. kvT °e ^iesvereouiging burgerjiligt heeft met oi tegen J stemmen na belangrijke disenssien, aangenomen eene motie van den heer van Assen De vergaderiugoverwegende dat bjj de jongste discussien in de tweede kamer gebleken isdat mi. Godefroi zich met het beginsel eener rijks inkomstenbelasting niet beeft kunnen ve ee i'en betienrt hetdat bedoelde afgevaardi"- 'e beeft kunnen goedvindende caudidatuur aan te ne men van deze vereenigingop wier we! bekend programma die rijks inkomstcubeiasting als wen schelijk wordt vermeld. De afdeeling Woerden der HoilamL-elie maatscbappjj van landbonw is voornemens eene verloting te organiseeren, waarvan de hoofdprijs zal bestaan in eene hofstede met eonuileten in- ventaris. Er zullen 70 000 loten a 1 bet lot worden uitgegeven. "7 Ee« winkelier te Del fob a veildie in bet begin der vorige rnaand eene vrotnv jiejierinde oogen heelt geworpen, is door de regtbank te Rotterdam veroordeeld tot eene cejlulaire gevan genisstraf voor den tijd van den jaar. r Tof genoegen van vele ingezetenen te Zeyenaarkan vermeld worden dat in de jongste zitting van den gemeenteraad aldaar met groote meerdcrheid van stemmen, eene belastiii" op de iukomsten is aangenomen. Men zal zich herinneren dat in October 1871 melding is gemaakt van een procesge- voerd tnsschen het bestuur der registratie enz en den heer F. J. Hallo te Arnhemover de suecessieregten van de goederen uit de nalaten- schap van wijlen den beer d'lsendoom a Bloys Per drie maanden binnrn Neuzen VP M franco door het gehcele Rijk P V I. VP geheel Belgie. Enkelo nommers ■Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuri a cn Brievenbushouders. 1,— 1,10 1,40 0,05 BIJ Van 1 tot 4 regels Voor elke regel meer Advertentien gelicve men aau'de' Uitgevera in te ze'nd™ niteriiik Dmgsdag en Vrydag namiddags DKIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1