Buitenlandsche beriglen. Mandelsberigten. Advertentien. EINU-EXAHIN AAN BESTEDING. AANUESTEDING. K1 a v e r s t e V e 1 d e AANSLAG OP AABDEIUBURG KERK111JBELS PSALMEN EN GEZANGEN, DE KERMIS TE AXEL, Vijfliijjarige Echtvereeniging OPENBARE VERKOOPmS VERJBITIE 10 liectaren puike KLAVERS; 10 hectaren allerbeste DITO; De Strijd der Vailercn Icgen Spanje DP, SMS BIJ KIEUWPOORT, BE TWEE VAANDRIGS Binnen- en Buitenlandsche Bockliandel. DHONT COMP. te NEUZEN. VOORHANDEN: waardig dat men een paar honderd jaren geleden 20 scbclvisfehen voor een stuiver gal'tenv'ijl tegenwoordig een schelvisch vaik met 20 stuivers betaald wordt. Tc Geklermalscm geraakte bij gelegenbeid dor kermis ecu ineisje in een vuile sloot. Zij word gored door twee jongelieden (een er van was de '/.Min van den oud-notaris Verwejj). Ilaar kerniisvryerW. Keij wilde zijn zoudagsehen broek niet vuil maken 0111 zijn liefste te belpen en iiet baar daaiom liggen. Een barbier te Harliugen werd geroepen om een lijk te seheren de grafetiquette tocb brengtmede, dat mannen bij bet nederdalen ter vertering. behoorlijk gesehoren zijn. Deoverlc- dene nogthans was aan pokken overleden en nu kreeg de barbier ook pokken niet onnatnnr- lijk doch de man heeft niet geweten, aan welke ziekte de patient overleden was. Er zijn lhans verscheiden gevallen van pokken in die gemeente. De commissie voor bet godenkteeken te lleiligerlee beef't besloten de outbulliug voor on- bepaalden tijd nit te stellen. In den nacbt van zondag op maandag 11. beef't te Maastricht een droevig ongelnk plants gehad. Een oppasseud jongeling, van beroep scbrijnwcrker en wonende op de marktwierp ziclinaar 't sebijnt in ecu droom uit een veil ster der tweede verdieping naar beneden met dit gevolg dat bij op de plants dood bleef. In den loop der maand September van dit jaar zal er te Gent een nationale schietwedstrijd plaats hebben, vvaaraan zoowel door de binnen- als de buitenlandsche sebutters goed deelgeno- men zal worden. De stad Gent zal bij deze gelegenbeid hare onde gastvrijheid weten to handhaven zij zal bet voorbeeld volgen eenige jaren geleden door de steden Brussel en Luik gegeven. De officieren der bnrgerwacbt hebben zich met een groot gedeelte der voorbereidseleu voor dit feest belast en rekenen ook vol ver- trouvven op de medewerking van de geheele be- volking van Gent, om het feest zooveel mogelijk luister bij te zetten. Laatstgenoemden zijn in de gelegenbeid gesteldhtinne feestgaven bij verschillende daartoe benoemde coroite's te de- poneren. In de gemeente Mariakerke, wijk Coolegbem bij Gentheeft een zeldzaam geval van vrucht- baarheid plaats gebad. Zaturdagraorgen is de huisvrouw van K. Devriendt bevallen van 4 kin- deren bet 1 e en 3e die geboren wcrden waren doqd bet 2e en 4e - een jongen en een meisje, zijn in 't levenen zijn even als de moeder zeer vvelvarende. Voor een paar dagen werd te Erlangen door eene jongedame. mejufvrouw Anna Seet- baler, uit Augsburg, bet admissieexamen afge legd als oogbeelkundige. Zij voldeed daarbij derwijze aan de vereischten dat zij den hoogsteu graad op baar examen verwierf. Welligt dat zij bet tot klaarheid brengt waaraan de invloeddoor een vrouwenoog dik- wijls op dat eens jonkmans uitgeoefendis toe te scbrijven. Het te Rome uitkomend blad Fanfulla meldtdat op raad der geneesheeren de zondags- reeeptie op bet Vaticaan tot den aanstaanden berfst is uitgesteld. Volgens hetzelfde bladzal de paus in het op aanstaanden maandag te houden consistorie eene eneyclica afkondigen waarin bij zich voor- namelijk zal uitlaten over de betrekkingen van den pauselijken stoel met Portugal. Zijn vrouwen beesten Onder dit opschrift vraagt eene Engelscbe dame, in een bijtend scbrij ven in de Times, of het parlement er niet voor waken kan dat de beschermingdoor de wet aan honder. en paarden verleend ook eeniger- mate worde nitgestrekt tot een ander weerloos dier de britscbe huisvrouw ZAL AANVANG NEMEN I) tt N 2 0 ME I 18 8 7 2. Wegens den invallenden Hemelvaartsdag zijn geene niarkten gehouden. JOOS KLAASSEN CORNELIA KLAASSEN. Neuzen 10 Mei 1812. Hanne dankbare kinderen en kleinkinderen. Alie de scbnkleiscbers zoo bekende als onbekendede prefereute daar onder begrepen van de onder bet voorregt van boedelbescbrijving aanvaarde nalatensebap van JAN DE SMIDT, in leven gistverkooperwo nende te Axel en aldaar overleden worden opgeroepen om te verscbijnen in bet logement „b e t Gulden V 1 i e s" te Axel op D o x- i) e r d a g I) E N 6 J u N IJ 1872 des voormid- dags ten half tien nren ten einde aan te booreu de rekening er, verantwoording welke alsdan door de erfgenamen zal worden afgelegden indien er geen verzet plaats heeftbunue schuldvorde- ringen voor zoover de baten toereikend zijn te ontvangen zullende de rekening 8 dagen te voren voor de belangbebbenden ter inzage leggen ten kautore van den Notaris DE SMIDT te Axel. DEI) IIOOfiERE IIIIU.HISUIOUA l\ ZEELAM). De Voorzitter der Commissievoor dit jaar door den beer Commissaris des Konings in Zeeland benoemd tot bet afuenien van het eintl- f;XHinen der boogere burgerscholen in die provincie, maakt bekend dat dit examen, voor zooveel bet moudeling onderzoek en bet bandtee- kenen betreftzal worden geiiouden te Zierikzee in de maand Jullj e. k., en dat de vereischte scbriftelijke werkzaambeden vooraf, ingevolge het koninklijk besluit van den 10 Maart 1870, (Staatsblad no. 49)aan de gemelde boogere bnrgerseholen zullen worden verrigt. Zjj die het examen in de genoemde provincie wenschen af te leggen worden verzocht daarvan vddr den 1 Juoij e. k. met vrachtvrije brieven kennis te geven aan den ondergeteekendemet naanwkenrige opgave van hunne namen en voor- namen den dag en de plaats bnnner geboorte, en de school aan welke zij onderwijs ontvangen. Zijn zij geen leerlingen eener boogere burger- school dan moet tevens worden opgegeven aan welke hoogere burgerscbool zij bet scbriftelijk examen wenschen af te leggen. Middegburg den 6 Mei 1872. De Voorzitter voornoemd C. M. VAN VISVLIET. De DIRECTIE van den NIEUWEN NEUZEN POLDER zal op Dingsdag den 14 M s i 1872. des voormiddags te 11 lire, in het,.Ne- derlandsch Logement" van de Erven Stef.nkamp te Neuzen in bet openbaar aan- besteden A. bet maken van 1000 vierk. meters DIKKE BEZODING. 9000 WIN TERM AT. 7500 RIJSBESLAG met VLECHTTUINEN B. het leveren en verwerken van 1000 scbeepston (500 last) gewone DOOR- NIKSCHE STEEN. C. bet leveren der navolgende voorraads- materialen 6000 bossen IIOLLANDSCH RIJS. 15000 BRABANDSCH 2000 HARINGBAND. 20000 stuks STAKENen 300 bossen DROOGRIET. D. het onderhoud der bij A en B aan- gegeven werken zoomede van de dijkbazen woning, het materialen-magazijn, de zeesluis en van de heulen en duikers enz,. tot en met den 15 Mei 1873. De besteding zal geschieden in massabij enkele inschrijving, volgens art. 63 434 der A. V. voor de uitvoering enz. van 's Rijks waterstaatswerken de billetteu nioeten V 6 6 r ELF URE des voormiddags van den dag der besteding. vrachtvrij zijn bezorgd ten kantore van den Ontvanger Griffier te Nenzen. Het bestek zal van af Woensdag den 8n dezer ter lezing liggen ten kantore van den Outvanger- Griffier, en is op franco aanvrage, tegen dadelijke betaling der kostenad f 0.50, bij hem verkrijgbaar. Informatien zijn te bekomen bij de Direetic voornoemd. I De aanwijs zal geschieden op den Zaturdag en Maandag vdor de besteding. Neuzen, den 1 Mei 1872. De Directie van den Nienwen Neuzenpolder, P. VAN DEN BROEKE, Dijkgraaf. J. STURMOntvanger-Griffier. De DIRECTIE van de LOVEN- en WIL LEMSKEBKEPOLDERS zal op Ding s d a g d en 14 M F.i 1872, des narniddags te 4 nren, te Hoek in de berberg van L. Baueman in bet openbaar aanbesteden lo. Het maiden van 600 vierk. meters DIKKE BEZODING. 7300 WINTERMAT. 500 ZOMEEMAT. 1000 strekk. VLECHTTUINEN en bet maken en ziukeu van 400 vierk. meters KRAAGSTUK. 2o Het leveren en verwerken van 400 scbeepston (200 last) afval van LES- SINESCHE STEEN en 3°. Het lever-en van VOORRAADSMA TERIALEN. Een en ander met bet onderhond van a! de werken aan de polder tot en met der, 15 Mei 1873. De besteding zal geschieden bij iuschrijving en opbod. Het bestek zal van af Woensdag den 8e dezer ter lezing liggen ten kantore van den Ontvan ger Griffier en in de berberg van de Erven Steenkamp te Neuzen en van L Bareman te Hoek. De aanwijs zal ge'schieden bij laagwater op den dag v66r de besteding. Informatien zijn te bekomen bij de Directie voornoemd. Neuzen den 1 Mei 1872. De Directie van de Loven- en Willems" kerkepolders P. SCIIEELE, Dijkgraaf. J. STURM, Ontvanger Griffier. van BEESTIALEN, LANDBOUW en MELK- GEREEDSCHAPPEN, HUISMEUBELEN enz. door bet ministerie van den Notaris J.J. F E R C- K E S te Neuzen ten verzoeke van de weduwe JOZEPHUS VERHEIJEN, op de door haar be- woond wordende bofstede in den Grooten Huijs- senspoldergemeente Zaamslag op Dondhs dag DI5N 13 J u N iJ 1872. des voormiddags ten 10 ure nader breedvoerig bij billetteu bekend te maken. IloeltHtellepolder Neuzen, IPiei-ssenspolder. De Notaris V A S E E A' E te Asseiiede zal door ministerie van den Notaris V E R- ftl A S I) E L te Sas van Gentop Zatur dag 18 Mei 1872, in voordeel van den beer BAUWENS DE LICHTERVELDEgroudeige- naar te Gent, openbaar verkoopeu lo. Te Hoek Stcllepolderom 10 nre voor middags En 2°. Te Neuzen Pierssenspolderom 3 ure narniddags beiden wasseude in bovengemelde polders. Gnder nadere vergunning van bet Gemeenfebestiuirzal op MAANDAG DEN 2e PINKSTERDAG aanstaande, bij ge- noegzame deelncming voor de berberg „bet Z vv a a n t j e" op liet gehncht Triniteit (Neuzen) na.su- den ring worden gereden. Voor de deelueming gelieve men zich voor of op ZATURDAG DEN 18 MEI 1872 aan te meblen tiij C. ALLAART, op gezegd gebuebt of bij JACs. DONZE Jz. te Neuzen. De inleg is bepaald op f ii- Door aile gemeenten kan worden deelgenomen. Ter Boek- en Conrantdrukkerij van H LAKENMAN te Zierikzee knnucu (Tirect gejdaatst wordeneen bekwaam Uetterzetter en een Druliker bekend met de Snelpers. Zij die onder de cavallerie in Ned. dien.st gediend hebben en genegen mogten zijn, om bij bet wapen der Kon. Mare- chaussAe als piaalsvervanjferonder bil- lijke voorwaarden in te tredeP.vervoege zich met franco brieven aan den Marecbaussee MESRITZ te Boxmeer. Als beprncfd Iniismiildel legrn alle calarrhale otigcslcldhciieH he/then de StollwerckV/ie Borstbonboiis be! volte vcrlrouwen van alle lijders gewonnen. Voovdcn Pnjs van 30 els. zijn TestTven revtrijqbaar le Seiizcn bij A,wilt. G. W. 110UTZAGER en le Axed bij E. A. KRUIJSSE. SEDERLASDERS Volgt bet voorbeeld gegeven door 25. K.. II. PHns FHEDEK1K der i'ederlaiideii, en teckcn in op 1 ANNIE E O O R E (Frangoise Junius), Dr. J. B. KAN fieiilliislreercl door J. C. I.EICII Jz, Prjjs per aflevering 30 els., terwijl de intee* kenaren als feestgave gratis ontvangen eene PRACH 11GE PL A AT in k 1 e u r e n d r u k voorstelleude naar de beroemde schilderij van N. de Keijzer. Uitgave van A. AKKERINGA te Leeuvarden. NB. De eerste aflevering, prospectus en premie- plaat is bij iedereu solieden Boekbaudelaar voorhanden. in 1<57a;. Oorspronkelijk Nederlandscb Verbaal door G. P. L. WALDHOUVVER. 2 deelen met vignet. De laatste exemplaren van dit belangrijke werls zijn te bekomen in plaats van voor f :|.7.i slechts a f t.'Z5 bij G. THEOD. BOM, Kalver- straatE 10 te Amsterdam. in versebillende formaten gebondeutot de bekende modieke prijzen. Tevens eer.e scboone sorteering li. O. KERKBOEKBN. Middelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Spoorwegen. VAN EN VAN TE EN TE HET NAG ESI. AC HT VERTKI.D DOOR MET MEDEWERKING VAN Rector te Nijmegen. OP DE EENE RUIME KEUZE MET Van Vi.issingen naar Boksselen en Neuzen: elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar Hoedekensk euk e en Hansweert eliten ingsdag, Woensdag, Uonderdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11,30 uur. Vau Wai.soorden naar Hansweert, Hoedf.kenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags narniddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borssei.en en Vlissinof.N: elken ingsdag, Woensdag, Douderdag, Vrijdag en Zatnrdag des iniddags 12,30 uur. des Zondags narniddags 1,30 uur. des Maandags narniddags 3,30 uur. van Nenzen n. St..Nicolaas en Mechelen 6,45. 10,20. 1,53 a 6,30 Axel 7,10,36. 2,13 a 6,46 Ilnlst I, 7,15. 10,52. 2,30 a 7 i, Clinge ,i i, a a 7,30. 11,07. 2,45 a 7,15 Aankomst te St, Nicolaas 7,47. 11,25. 3,02 a 7,32 i, ,i Mechclcu 9,21. 1,05. 4,20 a 8,50 van Mechelen n. St. Nicolaas en Neuzen 6,50. 10,40. 1,35 a 5,50 St. Nicolaas naar Nenzen 8,05. 11,45. 3,20 a 7,50 ,i Clinge a 8,20 12,3,35 a 8,04 Hulst 8,45. 12,23. 4,—a 8,28 Axel 9,02. 12,38. 4,20 A 8.43 Aankomst te Neuzen 9,17. 12,53. 4,40 a 9, A S'f'tt'u illi'.i.u 2: k/as. van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Sas van Gent 6,45. 10,55. 5,15. van Gent naar Neuzen 8,10. 12,30. 6.45. Sas vau Gent 9.29 1,45. 7,58. Selzaete-Lokeren 9,05. 1,20. 7,35. Lokcren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30 Selzaete-Eccloo 9,05. 1.20. 7,40. Feeloo-Se.lzacte 6,10,15. 4,35. St. Nicolaas-T.okcren-Gent 5.50*. 8,10f. 9,35§. ll,45f) 3,15f. 5,05?. 8,—*. Gent-T.okeren-St. Nicolaas 4,40*. 7,10f. 9,30?. 10,50f. 2,20t. 5,—*. 7,1 Of. St. Nicohms-Beveren-Antwcrpeu 5,55*. 8,10+. 10,10?. 11,40+. 3,15+. 5,40?. 8,- Antwerpen-Baveren-St. Nicolaas 7,30+. 9,-§. 11, 2,30+. 4,30§. 7.—*. St. Nicolaas-Temsche-AIeehelen 5,15. 8,25. 12 05. 2.55. 7,45. Mechelen-Temschc—St. Nicolaas 6,50. 10,45, 1,35. 5,35. 9,15. Lokcrcn-i'cndermonilc-Aalst-Brnssel 7,02. 9,10. 10,57. 1,50. 4 50. 7,35. Brussel-Aalst-nendormonde-Lokeren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15, Antvverpeu-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Moerdijk. Rottcrdam-Antwcrpen 6,15. 8,50. 12,15. *Goedereutrein 1, 2 en S Mis. Ueizinerttrein 1, 2 eniktai Sneltreitt 1 en 2 k/ns. DRUKKERIJ VAN DHONT COMP. TE NEUZEN*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2