ALGEMEEN No. 727. Zalurdag 11 Mei 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsclie beri«*ten. IK abonne m e n t. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATURDAG I) II (I T CO .11 P. (e leuzeii. ADVERT ENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. F»litiek Overzityt. Spanje is wederom ontkomen aan een dier talrijke bewegingen - waarann zijne geschiedenis zoo rijk en de gelegenlieid alleen in dat land y.oo gunstig svhijnt te zijn. De spocdige onder- drukking van dezen opstand leert dat koning Amadeus nog gestennd wordt door eene parlij krachtig genoeg oni zijn troon te handhaven en l-.et betere decl der natie 7.iek zonder aarzelen aan de partij der orde heeft aaugesloten. Het is ecbter verre af, dat hienuede die inwendige j ustyerdraagzaandteid en eensgezindheid zoude vijn verkregenwaaraan het ongelnkkige land zoo groote behoofe heeft. Van het oproer-too neel zal de strijd in het katnp der aaustaande eortes ziltingen overgaan Het is thans klaar dat hit bjj de jongste verkiezingen alles helialve zuiver in V.jjn werk is gegaan en de daarhij ver kreen regerings meerdeiheid alleen is te danken anu^bet gepleegd geweld voor de regerings pro tectiis. In ons vorig nununer hebhen wij medegedeeld, dat generaal Wimpffen de laatste bevelvoerende generaal bij S&lan zijn ontslag uit de Era rise he krijgsdienst had geuoinen uit verontwaardiging over de heoordeeling vvaarin bij van wege de coimnissie van beoordeeling heeft ten doel gestaan. Deze generaal heeft thans een verliaal openbaar gemaaktvvaarin tot dusverre donkere pnnten in de geschiedenis der ondergnne nederlngen worden opgebelderd. „Op welk nor," zegt bij, op wiens verlangen werd de capitulatie bij Sedan gt'sloten Hij constateertdat onder het gevecbt gedurende den slag, tervvijl bij /.elf met alle in spanning worstelde en do legermagten nog in limine voile kracbt waren de parlemeutaire vlag gehesclien wierd. Kwart over 6en ure was het leger nog bijnn in zijn gehcel op bet slagveld cn de generaal zond den keizer het volgende briefje „Sire! lk ben besloten de lime tegenover Lebrun en generaal Dncrot te forcerenliever dan in S£dnn te worden opgesloten. Laat uwe majesteit zich onder /.ijne troepen begeven zij znllen bet zich als ecne eer aanrekenen hem een doortogt te versehafifeu. VL uur. 1 September. „Dk Wimfffen." Dit biljet werd Lodewijk Napoleon te twee lire doer de heeren de Sain Havoen en de la Nouvelle ordonnans officieren ter hand gesteld. Het bebelsde eene uitnoodiging aan den vorst die het bevel over bet leger op zich genomen bad, om zich persoonlijk te wagen. Ten 3'/* ure bear.twnordde Lodewijk Napoleon deze uit noodiging om op het slagveld te verschijnen door den kommandant van Se tan bevel te geven, de witte vlag te hijsschen. Het is dus een feit, dat Lodewijk Napoleon die de bewerker was van de marscb op S6daumet een dynastiek doelde ware bewerker van de capitulatie was, en daartoc geen andcre bewcegredencn kan gehad hebhen dan een persoonlijk belang. lkhalve deze voor de Bonapartiscbe part ij weinig vleijende bijzonderheden komt dezer da - geu bet relaas der verregaande scburkerijen in tie dageu des oorlogs gepleegd waarvan een overigens onbekend afgevaardigde in de nati- onale vergadering een donker tafereel heeft oj>- gebangeu Een zekere Chalet, een verongelnkt groenlen- vcrkooper, wist zieli van bet vertronwen der regering meester te makpn en de opdragt van leverantien tc vcrkrjjgcn, die door node re eerlijker lieden niet te bekomen waren. Hij was, zoo bet heette, de tusschenpersoon of agent tnsscben de regering en de fahrikanten. Deze persoon leverde wat bij goed vond en verdiende gedurende den oorlog de bagatel van twee millioen acbt maal honderd duizend francs. Een zekere Hedlcij bragt 180 fr, voor de 100 patronen in rekeniog, die hij voor slecbts 100 fr. bad aan genomen zonder dat er eenige aanmerking op wierd gemaakt. Lariv iere maakte betnogerger. Deze persoon bad de leverantie van groote partijen Amerikaan- scbe patronen op zich genomen Op /.ekere dag berigtte hij dat er 150.000 stiiks waren aangc- komen en hem werd daarvoor eene som van 240.000 fr. ter hand gesteld. Het bleek echter dat bet aangekomen sehip geen patronen maar suiker in bad. Eerst in Maart werd deze parlij patronen ontvangen en in kelders geborgen zonder onderzoek naar de boedauigbeid vvaar ze totaal bedorven zijn. Znlke en meer andere scburkerijen komen da- gelijks aan het licbt, waaruit blijkt dat leve- ranciers en ambtenaren hier onder 66n deken sliepen en gezamenlijk de bnit opstaken. Er is dus wel gevischt in het troebele water van Frankrjjks oorlogsdagen en men ziet, geen tijden zoo siechtof de gewetenloozen weten bun kans te slaan. Is bet wonder dat in de meeste landen eene partij leeftdie niets liever ziet, dan de maatschappij in eenen staat van regering- loosheid en verdeeldheid. De Dnitscbe rjjkskanselier heeft bjj den bonds- raad ingediend een wetsontwerpbetrefFende de be/.oldigingen toe te kennen aan de onderwijzers en onderwijzeressen aan de lagere scbolen in het rijksland Elzas Lotbaringen. Het strekt om te bepalen dat te rekenen van 1 Jan. 1872 bet minimum der bezoldiging gedurende de eerste 5 jaren van dienst zal zijn 900 fr., opklimmende met 100 fr. per 5 jaren dienstna een diensttijd van 25 k 30 jaren zal de bezoldiging derhalve bedragen 1400 fr. Die 30 jaren diensttijd heeft vervuldzal minstens een bezoldiging erlangen van 1500 fr. De tractementen der bnlponderwij/.ers der eerste klasse zuilen worden bepaald op 600 fr.die der tweede op 500 fr. Het tractement der onderwijzeressen is be paald als volgtvan de eerste klasse op 800 ir.tweede klasse op 700 fr. en der hnlponder- wijzeressen op 450 fi llet aantal onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scbolen in Elzas-Lotharingen be- draagt ongeveer 5000 en de verhooging banner bezoldiging, volgens bet bedoelde ontwerp. be- draagt 1.203000 fr. Deze verhooging zal ecbter niet geheel ten laste van de schatkist komen. want de betrok- ken gemeenten znllen daartoe hijdrageu 402 000 fr.zoodat 800 000 ten slotte door de schatkist moeten worden gekweten. Voegt men hierbij hetgeen thans reeds door den staat ten beboeve van het lager onderwijs wordt betaal 1dan zal bet totaal der rijkstoelage klimmen tot 1.036.OOOfr. o Op 15 Juljj e. k. zullen de miliciens der ligting 1871, welke zich thans nog bij de ver- schillende korpsen infanterie en vesting artillerie onder de wapenen bevindenin het genot van on bepaald verlof worden gesteld. Op bet aan den koning gerigte adres tot lerstelling van den vrijdom van invoering voor de gran en heeft bet bestnur der vereeuiging van on voor Nederiandsche industrieelen ccue be scbikking ontvangen van den minister van finan- tien waarin wordt te kennen gegeven dat bet invoerregt op granen gedurende bet jaar 1871 heeft opgebragt omtrent f 483.000 en dat de minister bezwaar moot maken om dit belangrijk bedrag voor de schatkist vooralsuog zonder equivalent prijs te geven te meer omdat bet regt op granen ols bedragende getniddeld niet meer clan '/s l)Ct- Her waarde, niet als drukkend is aan te merken. Wijders geeft de minister te kennen dat bjj afschafling van bet regt op granen als eerste levensbeboefteu ook in ovenveging zou kunnen komen in boeverre dat op meel zou moeten vervalien, waardoor het verlies in iukomsten nog aanzienlijk zon stjjgen. De minister zou evenwel bet onderwerp niet uit het oog verliezen. In de woensdag gehonden zitting van den raad van state afdeeling voor de gescbillen van bestuur, werd onder anderen bebandeld een be- roep van den dijksraad van bet calamitens water scbap YValsoorden tegen een beslissing der gedeputeerde staten van Zeeland die htin goed keuring hebben ontbouden aan een besluit van dien dijksraad houdende vaststelling der bezol diging van den voorzitterde leden en den secretaris ontvanger van dat waterscbap. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben, blijkens het Provir.ciaal blad no. 48, bepaald, dat de rekening der inkomsten en nitgaven van de gemeenten in dit gewest over 1871, met de daarbij behoorende bescheidenaan ben moet worden opgezonden voor 31 Augustus a. s. Bij circulaire van 4 Mei jl. (Provinciaal blad no. 47) heeft de oommissaris des konings in Zee- laud namens den minister van staat en van binnenl. zaken, op 's konings bevelaan de ge- meentebesturen in die provincie kennis gegeven van het overlijden van II. K. H. prinses Hendrik der Nederlanden geboren Ilertogin van Saxen Weimar Eisenach. LI. dingsdag zijn te Hoek bij openbare veiling verkocht lo. Eene hofstedebestaande in woonhuis scbnnr en verdere gebonwen, met 58 hectaren 17 aren 90 centiaren erf, tuin, boomgaard, bouw- en weiland enz., gelegen in den Lovenpolder, gemeente Hoek; in massa verkocht voor f 120.771. 2o Eene hofstedebestaande in woonhuis scbunr en verdere gebonwen, met 41 hectaren 13 aren 08 centiaren erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilandafzonderlijk verhunrd wordende tuinen enz. gelegen in den Zaamslagpolder gemeente Zaamslag; mede in massa verkocht voor f 79.381. Hontenisse, 9 Mei. De heer Beijens te Brussel heeft aan dc Nederiandsche maat- schappijen en corporatien die zich voor het door zijn Ed. beraamde feest hadden aangeineld berigtdat bij zich genoodzaakt heeft gezien dat feest onbepaald uit te stellen en zulks tengevolge van het onherstelbaar verlies dat het Nederiand sche vorstenhuis en de gebeele Nederiandsche natie, door den dood van 11. K. H. prinses Hendrik der Nederlanden dezer dagen heeft ge troflfeu. Volgens de L'Etoile Beige is dezer dagen voor bet geregtshof te Brussel veroordeeld zekere van der Heinle, oud 48 jaren, handelaar en bankier te Ixelles, vroeger wonende tc Hontenisse, Klnostcrzande tot 6en jaar gevangenisstraf en 500 frs. boete, wegens valschbeid in geschriften. De gemcenteraad van Vlissingen heeft het subsidie voor bet feest van 6 April jl. van f 700 vi rboogd tot f 1325, daar de feestcommissie eeu tekort bad van [62b. On ler de vele groote werken welke dezer dagen in en om Vlissingen tot stand komen behoort emit bet stichten van een badhnis waartoe de lieereit J. M iters en Scheijbeler zullen over gaan de plan's daartoe uitgekozen is gelegen tnsscben bet duin ten westen der stad en hot fort de N'dien -ooveel mogelijk. znllen de bad koetsen ingerigt worden naar bet Schevening's model. Is de weSrsgesteldheid tot dusver bijzonder gunsiig geweest ter bevordering van den groei van gras en koren niet minder gunstig bet tegenovergestelde van het vorige voorjaar, is bet voor de bijen. Toen foch was lie weinige honing, die deze diertjes in 1870 ingezaineld liaddeu, in April in vele korven opgeteerd en moesten zij door de aanhoudentle koude, zelfs tot iu bet jaatst van Meinog gevoerd worden. Nu] was echter de voorraad honing nog lang niet op geteerd en April leverde, terwijl het land ge- tooid was met bloemen en sommige vrnchtboo- men met bloei, zoovele mooije dagen, dat de nij- vere bij, die geene gelegenlieid laat voorbijgaan, reeds in April de ge'edigde cellen met honing begon te vullen iets wat zelden gebeurt en nieuwe cellen bouwde. Nu staat het koolzaad in bloeizoodat de korven bij mooije dagen merkelijk zwaardcr worden dagelijks in bevolking toenemen en het thans in alles naar wensch van de bijkers gaat. Met leedwezen verneerat men dat Z. K. H. prins Hendrikzoozeer getroffen door den onherstelbaren slag, eenigzins ongesteld is. De opper ceremonie meester heeft bekend gemaakt, dat, ingevolge de bevelen des konings het hof den rouw zal aanneraenwegens het overlijden van H. K. H. mevronw de prinses Hendrik der Nederlanden geboren prinses van Saksen YVeimar-Eisenach, voor den tijd van acht- tien wekente weten 6 weken geheelen rouw 6 weken middelbaren rouw6 weken ligten rouw, ingaande den 3 dezer maand. 20 Mei wordt genoemd als de datum der ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van prinses Hendrik in den grafkelder te Delft. Met zekerheid is die datum echter nog niet op te geven. BerigteG vac de kust van Guinea melden, dat op 6 April de overdragt aan Engelandiu de meest mogelijke orde, zonder eenigen zweem van verzet, in tegenwoordigheid der wederzijdsche autoriteiten en van de negerbevolking heeft plaats gehad, onder het spelen tier Hollamlsche en En- gelsche volksliederen. Men meldt uit 's Ilertogenbosch 7 Mei. LI. zaturdag morgen zou alhier bet huwelijk voltrokken worden tusschen zekeren weduwenaar v. E. en de weduwe v. II.; zij hadden echter vooraf eene woordenwisseling over het een of arideren onder de band werd het tijd zich stadbniswaarts te begeven. De inmiddels naar benedengegane bruidegom riep zijn aanstaande levensgezellin toe van toch wat te avanceeren, want dat de getuigen en rijtuigen weldra zouden daar zijn. Wat denkt men was het antwoord der braid... Het luidde aldus„ik doe het niet, ik scbei er uit," en zij was ook niet over te balen. Ten einde raad stoof de brnidegom de deur uit en kon nog jnist getnigen en rijtuigen afzeggen. Beide zijn zegt men zeer tevreden in hun lot. De post- en telegraafdirectenr te Ossin Noord Brabant, is gevankeljjk naar 's Bosch over- gevoerd, besclinldigd van diefstal van geldswaar- den nit brieven. In de vorige week werd door de heeren D. Volker te Dordrecht en A. Vcdker te Slie- drechtbij den agent van bet ministerie van finantieu te Amsterdam het kapitaal gestort !n Nederiandsche staatseflfecten tot waarborgsom voor de uitvocring van de hun verleencle con- cessie, tot het maken en exploiteeren van havens of dokken met de noodige los- en laadkaden hijschkranen en bergplaatsen voor goederen en veeaan het Hollandscli Diep bij Willemsdorp in aansluiting met den staatspoorweg Van Breda naar Dordrecht, in bet belang van de groote en riviervaart. De regtbank te Amsterdam veroordeeldc dezer dagen tot 6 weken eenzame opslniting en f 8 boete een inwoner van Huizen, die ter ge legenlieid van eene veehtpartij zijn tegenstander een stuk vau den neus bad afgebeten. De man was erg verwonderd dat bjjniettegenstaande bjj de zaak met zijn tegenpartij bad „afgemaakt". toch teregt moest staan. De visch wordt hoe lauger zoo duurder. Het stormachtige weder der laatste dagen belet vele schepen uit te zeilen of de uitgevaren schui- ten terug te keeren. 'tis zeker nog al merk- O Per drie maanden binnen Ncuzrn f 1, franca door het gehcrle Rijk 1,10 a gchcel Belgie1,40 Enkele 0.05 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaars, Postdirccteurcu en Brievenbushoaders. BIJ Van tot 4 regelsy 0,40 Voor elke regel meer#0,10 Advertentien gelieve men aan de TJitgevers in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure. i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1