ALGEMEEN I No. 726. Woensdag 8 Mei 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche hcrii>leii. Buitenlandsche berigten. Uaiidelsljerigten. Wij vestigen tie nandaclit vau dee mm lexer op de veraudcring tier treincn op den spoonveg NeuzeuMecbelenvau af 10 Mei aanstaaude. Ir»olitielt Overzigt. Nn Amerika van zijne eischen voor indirect toegebragte scbaden lieel't afgezien, mag men dit jaren lang bangend conflict beschouweu als van de rol der politieke twistpnnten te zijn afgeschreven. Is bet aan den eenen kant een verblijdend tee ken, dat bet gezond verstand bij de beide uatien heeft gezegevierd, uiet zomler vrncht zal bet ge schil blijveu bij dusdanige kwestien die zich in bet vervolg bij oorlog mogten voordoenterwijl Eugeland daarbij tevens een lesje beefi ontvangen over zijne dubbelbartige bouding bij vele groote gebeurtenissen aan den dag gelegd. Zoo blijft ook Frankrijk alles bebalve tevreden over de bouding van zijn bondgenoot gedurende den jongsten oorlog en Thiers beef't bij zijne Europescbe rondreis zeker nergeus grooter telenr- stelling ondervonden, dan juist in bet land vvaar- aan Frankrijk door tractaten en handcl bet naanwste verbonden was. De opzegging van 't lwndelstractaat met Enge land mag eenigzins door Frankrijks financielen toestand vergoeiijkt worden, 't is zeker, dat bier onder niet minder de wrevel schuilt over de on- verscbillige bonding van Engeland tegenover Frankrijk, toen dat land in de raoeijelijkste om- standigbeden vcrkeerde. Thiers laat niet na dit bij menige gelegenheid te lateu blijken terwijl bij met de opheffing der hnndclstractaten met andere rijken ook geen groote haast scbijnt te maken. Uit Spanje koinen in de laatste dagen niet dan gunstige berigten over den opstand. Dag aan (lag lijden de opstamlelingen nederlagen, zoodat volgens de laatste telegraphist-he berigten de hoot'daanvoerderllado, op Franscben hodem is gevingt. De eigenlijke aanhitser, de zooge- naamde don Carlos, (lie de vurigste proclamation zoekt te verspreiden, boudt zich in veiligheid op Zwitsersch grondgebicd, zoodat hem ten gevalle een aantal Spanjaarden wonlen opgeofferd. Wanneer zullen eindelijk de natien bevrijd blij veu van die ongenoode „redders en verlossers" en niet longer beschouwd worden als 't eigendoin der oudere of jongere takken van 't een of ander midden-eeuwseh vorstenbnis Eene verscbrikke lijkc plaag ztilk eene nimnter eindigende reeks van pretendenten. Dit is nn de derde don Carlos buinen eene halve eeuw tijdsdie Spanje doet bloeden en lijden en zie eene tweejarige prins van Asturie, een toekomstige Karel VIII, ligt in de kinderkamer voor 't ongelukkige land in re serve. Indcrdaad, zoolang Spanje blijft als een buis, dat tegen zich zelf verdeeld is, zal 't er nimnter ontbreken aan avonturiers. gerecd om in troehel water te visschen. De berigten omtrent de uitbarsting van den Vesuvius luiden steeds allertreurigstalles in den omtrek is verwocst en vernield en bet aantal personen, dat den dood vond in den gloed is niet goring De correspondent van de Daily News te Napels telegrapheert, dat de uitbarsting nog steeds aanboudt en maandagavond aelfs zeer ernstig was. Eiectrisclie verschijnselen worden voortdurend waargenomende aarde beeft en bliksemstralen doorklicren dc lucht. Deasebre- gen boudt aan en bij Cercola hebben de soldatcn batten moeten bouwen om zich tegen de ascli en steenen te bcschermen. De kerk van San Giordano te Cercola is vernietigd. Digt bij San Sebastiano zijn vclc personen door de lava om- ringd en te Ottocano stortc-n telkens ontzettende blokken lava ucder. De spoortreinen zijn over vol met inwouers vau Napels, die de stad ver latcn. De jongste berigten dcelen gelukkig mede dat dc uitbarsting geeindigd is. De min ster van finantien de lieer Bluss6, beeft gisteren zijn ontslag bij den koning inge- diend. Nnar bet Vaderland en dc Middelb. Ct mcldt bceft bet ministeric zijn ontslag verzoebtop grond dat bet bij de tegenwoordige verdeeld- bcid der liberalo partij geen genoegzamen stenn meer vindt in de tweede kainer. Het besluit daartoe zou genomen zijn met meerderbeid van j stemmcnnadat de heeren Gerieke en Jolles I zich tegeu dien maatregel verklaard hadden. I De lijst der hoogst aanges'.agenen in's rijks belastingen in de provincie Zeeland telt dit jaar 59 personen en toout alzoo eene vermeerdering aan vau 4. IVenzen, 7 Mei. De beer R. Pothoven. sedert 1S57 magazijn meester der artillerie alhier. vierde op den 3 dezer gedachteuis vau bet zeldzaam voorregt van zijn 50jarigen diensttijd als militair. bier algemeen geaeht en bemiud ook als ecbtgenoot en vaderwerd hem dan ook vrjjdag avond door de mnziekvereeniging Apollo eene serenade gebragt en ontving bij van de bnrgerjj dezer gemeente vole blijken van belangstelling. Waar de burgerij zoo voorgaat zal het ministeric van oorlog zeker niet acbterwege blijveu om hem als verdienstelijk krijgsinan te kroonen. Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal albier opgevaren 40 zeeschepen, metende 0938 tonnen en 555 binnenschepen, in. 30263 t. en afgevaren53 zeeschepen, m. 9807 t. en 545 binuenschepenm. 30345 t. Totaal sedert 1 Januarij 1872 zijn bet kanaal opgevaren 149 zeeschepen m. 25097 1. en 1408 biunenschepen m. 91187 t.en afgevaren: 159 zeeschepen, m. 29902 1. en 1378 binnenschepen m. 90540 t. In de 4 eerste maanden van 1871 zijn het ka naal opgevaren 200 zeeschepen m. 20009 t. en 1178 binnenschepen, m. 621751. en afgeva ren 208 zeeschepen, in. 35949 t. en 1178 binnen schepen m. 63902 t. Axel, 7 Mei. Gisteren natniddng had 1ns- schen deze plaats en de Sassing een treffend ongeluk plaats De voerman A. de Naaije alhier woonaehtig, vieldoordien zijn paard sehrikte, vau de kar, met het noodlottig gevolg dat een der wielen hem een been verbrjjzelde en bet andere zwaar gewond werd. De beer D. Btiijze, geneesheer te Zaamslag, heeft hem het eerst geneeskundige hulp verleend men vreest voor bet behoud van zijn leven. De beer A. Steketeepredikant bij de cbristclijk gereforineerde gemeente te Zaamslag, is als zoodanig berocpen te Bergum. Breskens5 Mei. Heden vierde de beer G. Batteke gedachteuis van zijne 40jarige evangelieprediking in deze gemeente. Hij bad tot tekst gekozen Hebr. 13 vs. 8. Bebalve al zijne arnbtsbroeders uit den ring, waren verschei- dene belangstellcnden zoo van bier als elders opgekomen om de plegtigheid bij te wonen. Bij bet einde der go Isdienstoefeuimr werd hem door de gansche gemeente staande het 3e vers van Ps. 134 toegezongen. Van verschillende zijden mogt de waardige man blijken van deelnemiog ondervindenterwijl hem van onderscheidene ingezeteuen een fauteuilbenevens andere ge sehenken zijn vereerd. We liopen dat de beer Battek6 nog lang voor zijne gemeente moge ge- spaard blijveu. )ost 3 Mei. De gemeenteraad heeft in zijne laatste zitting besloten bet snbsidic toe te staan ten behoeve van het rijkstelegraaf kantoor, doordien dit anders van wege het in in drukke verkeer van rijkswege zou vervallen. Het telegraaf en postkantoor zal nn onder het bebeer van een rijkstelegraafkantoor bonder worden vereenigd. Met tegenwoordig lokaal van den telegraaf zal daartoe in gereedbeid worden gebragt en nog eene verdieping daarop worden gebonwd ten einde voor dit doel rnimer iocaliteit te verkrijgen. Men sclnijft nit I.fzendijke aan bet Dag blad De Belgische grond cigcnaren zitten in zak en asscheover bet ontwcrpreglement voor de polders of waterschappen in Zeeland dat ge- depnteenle staten bun als bet zwaard van Da modes over het hoofd laten liangen. En geen wonder. Het ontwerp bevat niets meer of min der dan de gelieele nitsluiting van vrceindelingen in de uitoefening hunner bnrgerlijke regten voor zooveel de regeling van bet beheer en onder houd hunner vaste eigendommcn in deze provincie bctreft, regten die bun bij bet regleiucut van admiiiistratie der polders in Zeeland, van 11 Juiij 1840, noch bij dat van 5 Julij 1844 zijn ont/.egd gewordenniaar die steeds den goeden gang van zaken bebben helpen bevorderen. J1diugsdag had te Gent eene bijeenkomst van Belgische grondcigenaren plaats, opge. oepen door de lib. graat de Ke cbove de Deiiterchem graaf du Ghastel de la Howarderie, Baron Heyn- dcryck, August Lippeus, Baron van Pottelsbsrghe de la Potie ie en Aug. Verhaeghe. ten einde te pro'esteren tegeu bet door ged. staten vau Zee- land voorgediagen ontwerp algemeen reglement voor xle po ders of waterschappen in Zeeland. De vergadering was druk bezochteene com- missie werd beuoeindbestaande uit de hh. Ilertog 'd Arendbcrg, graaf de Buisseret, graaf de Kereliove de Denterghe uburgenieester van Gent. Julien du Bosch, ingenieur, Oswald de Kereliove en Lippeus, de beide laatsten als se- cretaris om bij de Nederl. regering de grieven kenbaar te maken van de Belgische grondcige naarsaan wie bij bet ontwerp-reglement alio invloed op het bebeer van hunne in die polders gelegen landerijen ontzegd wordt. Die comrnissie zal zich tot dat einde ook van den steun der Belgische regering trachten te verzekereu en ook zal zij dien trachten te bekotnen bij den Franscben gezant to Brnssel, omdat de belangen der Fran sche snikerfabrikanten eigenaron van met beetwortelen bebouwde landerijen indirect eveneens bjj deze zaak betrokken zijn. De Belgische regering heeft fr. 220 000 aangevraagd voor de indjjking van het Zwin. Dit werk wordt in zijn gebeel op fr. 240.348.96 geraamd maar men verwacht een aanwiust van 505 bunders voor Belgie en van 124 voor Ne- derland, ter waarde van fr. 1.749.146 56 en fr. 517.645.88. Het werk zal door de beide staten voor gozamenljjke rekening worden onder nomen. Dc arrondissemeuts-regtbank te Goes beeft volgens de G. C. o. a. op 26 April de navol- gende vonnissen uitgesproken A. B zoon van Jan, 44 j., schaapherder te Zniddorpe, beklaagd van diefstal door een loon bedieude, ten nadeele van iemand dien hij niet diende maar die zich met hem in bet buis van zijn meester bevondonder verzachtende om standigheden gepleegd. Veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van drie maanden en iu de kosten van het gediug desnoods te ver balen hij lijfsdwang. J. V. II. zoon van Jan60 j.visscher te Philippinebeklaagd van eenvotidigen diefstal, veroordeeld tot een cellulaire gevangenisstraf van 18.) dagen en in de kosten vau bet geding desnoods te verbalen bij lijfsdwang. V. V. S. 39j., landbouwer te Hnlst, defaillan', beklaagd van vier wanbedrijven vau diefstal door een loonbediende ten nadeele van zijnen meester gepleegd onder verzachtende omstandigbeden. Veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 6cn maand en in de koster, vau het gediug desnoods te verbalen bij lijfsdwang. Het ts algemeen bekend hoe de gemeente Veere ten jure 1572 door de hulp en bijstand van Vlissingen de Spanjaarden heeft verjaagd. Uit dankbaarheid aan baar voorvaderen, hebben dc vrouwclijke ingezetenen van Veere, uit daartoe iugezamelde vrijwillige bijdragen een banier docn vervaardigen, orn als blijk van liulde der gemeente Vlissingen aan te bieden. Deze banier is 11. donderdag plegtig overgebragt. hi eene gelionden vergadering van Rotter- damsche ingezetenen is besloten tot oprigting van een of ander monument binnen die gemeente ter herdenking aan bet fcest van April. Iu de volgende week zal men daartoe gilten inza melen. Men scbrijft uit Leenwardon dat dc trenr- mare van het overlijdon van II. K. II. prinses Hendrik een ontzetteildcn iudrnk gemaakt.dat die groote ontsteitcnis te weeg bragt laat zich wel denken. [let vermoedendat bet bczoek van Z. M. den koning nn wel niet zon doorgaan heeft zich bevestigd althans, naar men verneemt is het berigt gekomen, dat Z. M. dat bezoek voorloopig beeft uitgesteld. Alle maatregelen om de ontvangst van Z. M. zoo Inisterrijk mo- geljik te docn zijn, zijn nu aanvankelijk te ver geefs genomen. Len uit Lnik ontvlugie gevangene, een Duitscher, heeft bet zoo weten aan te leggen dat een inwoner van St. Pieterbij Maastricht, den man in goed vertronwen van kleederen en geld voorzag en zelfs den veldvvaebter verzoebt hem te Maastricht op bet spoor te bczorgenwat ook gescbiedde. Eenige uren later wist men pas dat men met een ganwdief had te doen gehad. De correclioneele regtbank van Gent hocft beslist dat de beleediging per briefkaartstraf- baar is als eene open bare beleediging. Gedurende de afgeloopen maand April zijn er te Brusse! 590 geboorten en 439 sterfgevalieu aangegeven. Er werden 230 huwelijken ingeze- gend en eene echtscheiding uitgesproken. Men beeft op geen tijdstip een zoo grooten trouwlust opgeinerkt als tegenwoordig. Verleden week is van Antwerpen de eerste stoomboot (een Engelsche) regtstreeks naar New- York vertrokken. Er waren zoovele passagiers en goederen dat binnen weinige weken een tweede schip zal volgen. De policie heeft te Antwerpen zaturdag op de Vogelmarkt, 11 nacbtegalen afgenomen en laten vliegen. Er is proces verbaal tegen den verkooper opgemaakt. Zondag avond is er te Santvliet een hevige brand uitgebarsteu. De hoeve van doctor Jacques, van Antwerpen, bewoond door den landbouwer Stoffels, is totaal in den asch gelegd. De brand heeft een der schoonste scburen verwoestal het vee140 schapen, 15 koeijen, 0 paarden, graan hooistrooenz. zijn door de vlamiuen verslonden. Te Parijs heeft zich woensdag een Duitscher, Tapper genaamd op gruwelijke wijze van bet leven beroofd. Hij stortte zich van een der torens van de Notre-Dame naar beneden en was natuurlijk oogenblikkelijk een lijk. Uit Westpalen wordt den verbruikers van steenkoleu aangeraden otn in den slappen tijd voorraad op te doen, omdat in den drukkeu tijd, kerfst en winter van dit jaar, anders nog grooter bezwaren dreigen dan bet jaar te voreu. Een stoomorgel is zeker wel de nieuwsfe nieuvvigbeid. 't Zal gebruikt worden bij bet kol- lossale „rauziekfeest" iu Baston. De lucht wordt niet langer door trappers maar thans door eeu stoonnnacbine iu de pijpen geblazen. Zij vervangt de kracbt van 72 orgeltrappers. De Ameri- kaansche orgelmaker Gilmore dacht dat bij met zijn orgel voor 24 trappers al bet reusachtigste geleverd bad wat te bereiken wasmaar de man rekeude buiten dcu stoom. BURGERLUKEN STAND VAN NEUZEN van 39 April tot 5 Mei. Itottrrdam, 6 Mei. Gent3 Mei. Louden, 6 Mei. Huwklijks-Voltkekkingex. 2 Mei. Jaspcrfc Wienaud, oud 2t j., jm. en Cathariua Viukc, oud 23 j., jd. OvEitLiJDEN. 30 April. Neeltjc Kaau, oud5ij,, d. v. Hen drik en van Jauneke Loof, weduwe van Pieter de Ruijter. 2 Mei. Gillis Romciuscn, oud 31 j., z. v. Johannes Kornelis en van Cathariua Jausen. Geboorten. 29 April. Gijsbregt Pictci*; z. v Jacobus Veer- man en vau Elisabeth Herrcbout. 2 Mei. Martha, d. v. Geleiju Klouwcra en vau Plcuna Openucer. Bij ruimen aanvoer werd Tarwo 10 a 20 cent lager verkoebt, overige Grauen als voren Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 12,— a f 12,70, Over- maassche 10.80 a f 11,80 miuderc f 9,;">0 a f 10,70. Hogge Zeeuwsche ec Vlaamsche f 8, a f 8,50, Overmaassche f 7,— f 7,80. Gerst. Zeeuwsche winter f 5,10 a f 5,00, minderc f 4,50 a f 5,—zomer dito f 4,90 a 5,20, iniudere I' 4,-- a f 4,80. Haver, kortc f 3,30 a f 4 60, lange f 2,70 a f3,70. Paarden* boonen f 6,10 a f 6,60- Duivenboonen f 7,25 a f 8,—. Bruineboonen f 11,50 a f 13,25 mindere f 8,— a f 9,50 Witteboonen, Walchcrsche f 10,— a f 11.50, Zeeuwsche f 9,50 a f 10,50, mindere f 6,-- a f 9, Erwten Walchersch f 8,— a f 8,25, Zeeuwsche f 7,-- a f 7,^0, mindere f 7,25 a f 8,25. Koolzaad en Lijuzaad zonder haudcl. Meekrap, omzet onbeduidend, vorige prijzen. Roode en Witte Tarwe fr. 27,—. Rogge fr. 16,—. Gerst fr. Haver fr. 13,50. Boekweit fr. 17,—. Panrden- boonen fr. 16,—. Koolzaad fr. 43,Lijnzaad fr. 36, Lijukoeken fr. 25,—. Koolzaadkocken fr. 18,—. Boter per kilogram fr. 2,50. Eijeren fr. 1,50 a fr. 1 75 per 26 stuks. Graocn vast.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1