ALGEMEEN No. 725. Zaturdag 4 Mei 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. JPolitiels Overzijgt. De telegraaf deelt ons heden het belangrijk nieuws mede dat generaal Schenk van het Ame- rikaansche gouvernement last heeft ontvangen aan lord Granville de verklaring af te leggen, dat indieu Engeland vooraf bet beginsel bnbiigt, om iugeval van toekomstige oorlogen, vau alle indirecte schadevergoeding af te zienAmerika zich dan ook bereid verklaart dit beginsel in zake de Alabama kvvestie te huldigen en al/.oo dit punt niet aan bet scbeidsgeregt te Geneve behoeft te worden onderworpen. Ofschoon bij de stemming van bet Amerikaan- sclte volk een vredelievenden afloop dezer kwestie niet meer twijfelacbtig waszoo is echter deze voorwaardelijke loslatiug van den Amerikaansckeu eisch niet zonder groote beteekenis voor het vol kenregt. Door deze beslissing zal door Engeland een beginsel worden gehuldigd, waaraan bet zicb jaren lang beeft zoeken te onttrekken, en 't welk le bereikeu misscbien wel bet eenige oogmerk der ex orbitante eiscben der Amerikanen is ge- weest. Uit Spanje luiden de tijdingen nog zeer ver- deeld. Terwijl men aan den eenen kant den toestand als zeer bagcbeljjk voorsteltwordt aan den anderen de geheele opstand als van luttele beteekenis afgesebildcrd. De waarbeid ligt zeker ook bier in 't midden. Een licbtpunt mag ge- noeind worden bet telegraphisob berigtdat de spoorweggeineenschap van Madrid met 't overig gedeelte des lands is berstelden betwelk als een gevolg van de gelukkige geslaagae onder nemingen van generaal Serrano mag worden aangemerkt. Omtrent den toestand van dit land kan ecbter wederom een denkbeeld geven het gebeurde dat een Engelscbman Eangstaff, die als zeer rijk be kend staat. dezer dagen met zijne vrouw en doebter in de omstreken van Alcova is overge- komcn. Zij werden door ecu tiental roovers aangevallen die huu alle kostbaarbeden en geld ontroofden. De vrouw en de dochter moesten als gijzelaars tegen losgeld acbter blijven eu de beer Langstaff was verpligt bet geld te betalen. Hij word vergezeld door een der roovers op zijnen terugkeer naar Alcovamet bedreiging dat de beide vrouwcu zoudeu vermoord worden indieu de roover niet met bet geld terug kwam. De vrouwen werden na de betaling der afkoopsom losgelatcn. De polilie beeft een der booswichten gevatuiaar deze weigert standvastig zijne me- depligtigen te noemen. Een amler niet minder dreigende ramp voor Spanje, blijfl ongetwijfeld de toestand van bet eiland Cubadie rijke brondie bij een eerlijk en geregeld bestuur van Spanje. in staat zoude zijn de tinantien des lands alleen te redden. Dat de Amerikanen de band in dien toestand hebben, dit blijkt duidelijk dat hnnne agenter. er besten dig verblijf houden en de onrust aanstoken, ter wijl deze lieden nog door bet Am. gouverneineut in bescberming worden genomen. Sedert den 25 April jl. is eene hevige uitbar- sting van den Vesuvius in vollen gang; eene onderanrdsche dreuning bad reeds des voormid- dags een naderend onheil voorspeld toen des namiddags een drietal ontploffingen in den kra ter werden geboordonmiddelijk gevolgd door een prachtigen lavastroom die laugs de belling zicb voortbewoog naar de zeezijde. De bewoners van de naastbij gelegen lniizen nameu ylings de vlngt en werden grootendeels gered hier en daar ecbter stond eene boereuwoniug te midden van de vuurzee, die haar spoedig bad verteerd. Het praebtige natuurtooneel ricp een aautal uieuwsgierigen en desknndigen naar de plaats, en ook tbans wedcr moest meuigeen bet slagt- offer worden van te groote nieuwsgierigbeid. In den avond vau den 26u nuderde een groot gezelschap, onder geleide van een vertrouwden gids. de noordelijke belling van de berg, die tot nil toe in rust was geweesttoen eensklaps de bergwand zicb opende en de gloeijende massa zicb door een nieuw gevormden krater outlastte. Men spreekt van 60 pevsonendie bij deze ge legenheid werden godood of gewondin elk gcval beeft de minister Lanza op eene interpel latie in bet parlcment gcconstateeid. dat ver scheideue personen bierbij zijn omgekomen. Den 26n des ocbtends opende zicb een nieuwe krater uaast bet observatorium de lava stroomde naar de rigting vau Torre del Greco en wel met zoo- danig gewelddat ongeveer 200 personen wer den bedolven de bevolkiug van het dorp vlugtte in allerijl en weed grootendeels gered door de kracbtige hulp der autoriteiten die in den na middag op de plaats aankwatuen. In den avond vau den 26u veitrokken ook de voorzitter van den ministerraad en de minister van openbare vverken uit Home, om de noodige bevelen te geven een wijd cordon troepen werd uitgezetom de crde te bandbaven en hulp te verleenen terwijl alles wat biunen dit cordon lag zicb haastte om te vlugten. Denzelfdeu avond vyierp de berg met vernieuwde woede zijn vuur uit alle mouden en de ontploffingen werden te Napels geboord de lavastroomeu verspreidden zicb in alle rigtingen, alles vlugtte en redde wat te redden was eu er beerschte eene ware pauiek onder de bevolking der meest bedreigde plaatsen. In den uacbt van den 26n op den 27u vermeerderde de massa zich geweldigde vuurzee baande zich eeu weg naar alle rigtingen zij bereikte San Sebastiano en naderde San Giorgio, CremonoTorre dell' Au- nunziata en Torre del Greco. Volgens een ont vangen telegram ligt de lava op eerstgeuoemde plaats zes meters boogde verwoesting in bet rond was verschrikkelijk en men durfde, nog niet bij nadering zelfsop te geven hoevele per sonen dien nacbt en den 27u zijn omgekomen in den vuurpoel. Zaturdag tegen den middag vermiuderde de lavestroom docb de berg braakte nu zijne gloeijende aschregens over de omlig- gende landstreek. Van Napels uit was de Vesu vius gebeel onzigtbaar geworden door de graauwe wolk waarin hij was gebuld die zicb onlastte op vele men afstand. Een N. W. windjoegde gloeijende asch in de rigting van Salerno welke plaats ook zelve werd gespaardboewel zij 4 duitsche mijlen van den Vesuvius is verwijdeM RaganiNocera, Castellamore Vietri Scafati werden het hevigst geteisterdde verzengende ascb dringt door alle reten naar binnen en bezwangert lie atraosfeer op ondrage- Ijjke wijze. Bij het afzenden der laatste berigten was deze toestand nog onverauderd. De koning is te San-Sebastiano eu beeft naar andere plaat sen adjudanten uitgezonden om de gekwetsten te bezoeken en toe te spreken. U.t de hotels te Napels wordt een aantal vreemdeiingen verrnist. Angri en Na langdurige beraadslagiugen over de verscbiliende amendementen op art. I van bet ontwerp der iokomstenbelastiug, verklaarde ll. woensdag de minister dat bij bij aanneming der amendementen van Deldeu en Tak het wets- ontwerp in dien geest zou omwerken. Hierop trok de beer de Bruijn Kops zijn ameudement in. De verscbiliende amendementen werden daarna achtereenvolgens verworpen dat van den heer Tak met 50 tegen 28, dat van den beer vau Delden met 64 tegen 14 en dat van den beer Smidt met 41 tegen 37 stemmen. Art. I van bet wetsontwerp werd daarna met 51 tegen 27 stemmen eveneens verworpen. Bij de stem ming waren afwezig de heeren Brouwer en Oldenbuis Gratama. De minister beeft na dit votam verklaard de wet in te trekken. Neuzen, 3 Mei. Op de voorjaars paarden- en veemarkt albier waren aangevoerd 14 paarden 15 stuks rundvee en 21 varkens. Premien zijn uftgereikt aan P. de Feijter Jz. te Neuzen voor het schoonste paard aau F. Dees te Neuzen voor het grootste getai paarden aau A. van Boven te Ellewoutsdijk voor bet grootste getal aangebragto runderen en voor bet schoonste stuk rundveeaangevoerd vau bniteu de kantons Axel en Hulst; aan E. J. Levi te Neuzen voor bet schoonste stuk rundvee uit de vournoemde kantons; aan P. J. Willems te Sluiskil en A. de Meij te Zuiddorpebeide voor bet grootste getal varkens. Meer dan eens hoordcu wij spreken over eeDe nuttige inrigting. waarop Nedeiland trotscb mag zijn, liainelijk over het sedert 1808 bestaaude bliudeu-instituut te Amsterdamdocb al hoort men zulks prijzen aangenarner is het, zelf te kunueu oordeelen over den weldadigen invloed, dien deze inrigting teweegbrengt op den geest en bet verstaud dicr blinden waardoor zij zich door eigen vlijt eene maatschappelijke positie kunuen verscbaffen. Een stii genot was bet dan ook voor ben die zich gistereu avond op de bovenzaal van het Nederlandscb logement albier bevonden, om de talenten van den pianistden beer J. J. Oorddie zijne opleiding aan bovengenoemd iustituut beeft genoten te booren. Het programma was zameugesteld uit stukken van componisten van den eersten rang, als B '.etboven Meijerbeer eu Rossellen was onze verwacbtiug grootde heer Oord beeft baar niet beschaamd want wat moest men bet meest bewonderende vlugbeid waarmede bij bet kla- vier bespeelde in „TrilIer etude" of de naauw- keurigbeid entrain en fijne nuanceering in het Allegro uit de Pathetique of die in de „Fau taisie uit de Robert le Liable." Ook de solo voordragten in zang, met piano begeieiding, werden zeer fraai uitgevoerdde stukken „Avondlied van Klepius," „DeResida" en „Daarbeen" getnigden van gevoel, terwijl de komiscbe voordragten de lacblust der aanwezigen in ruime mate opwekten bet zangstuk „De Blinde" werd, naar onze meening, wel wat te bartstogtelijk gezongenwaardoor de verschil- lende nuanceeriugen niet geuoeg uitkwaraen. Heden middagten 5 ure beeft de heer Oord een orgel concei t in de hervonnde kerk alhier gegeveu wij hopeu, dat eene flinke opkomst het bewijs zal geleverd hebben dat men zijne talen ten op prijs weet te stellen. Ossenisse 1 Mei. Heden werd albier door den beer burgemeester dezer gemeente de eerste steen gelegd van de in aanbouw zijude school met ondervvijzerswoning. De aanleg van het geheele gebouvv doet zien, dat het allezius zal voldoen aau het doel waar- voor bet is bestemd. De telegraaf bragt den 1 Mei de treurige tijding van bet verscbeiden van prinses Hendrik, gemalin van den beminden eenigen broeder des konings. Geboren den 80 Mei 1830, te Gent, waar baar vader, de ridderlijke hertog Bernard, de aappere wapenmakker van onzeu Willem II, bet opperbevel voerdebad Amalia Maria da Gloria Augusta, Nederlandsche van geboorte vau bertog Bernard ook de aanhankelijkkeid aan dien geboortegrondeen ecbt Nederlandscb hart geiirfd. Na bet eindigen der Belgische omwenteling, vestigde haar vader zich met der woon te 's Hage, waar bij, daarin wakker bijgestaan door zijn begaatde gemalin Ida van Saksen Meiningeu, zijn dochter vormde tot hetgeen ze later werd tot eeu ecbt Nederlandsche vrouw, uitblinkende in vroomheid eu welda ligbeidszin waardig de gemalin te worden van een der meest geachte telgen uit ons dierbaar Vorstenbuis. 't Zou 19 Mei a. s. 19 jaren geledeu zijn siuds bet huwe- lijk baar verbond aau onzen geliefden prins Hendrikmaar dat gelukdien dag te beleven was baar niet beschoren de llemel had bet auders besloten en verijdelde alle pogingen der kunst een kortstondige ongesteldbeid maakte gisterraorgen te zes ure, op bet kasteel Walfer- dange in Luxemburg een einde aar. dat dierbaar leven. Wel laat prinses Hendrik na een treu- renden diep bedroefder, ecbtgcnootmaar wat hem, uaast de hoop op een weerzien in beteren gewesteu, tot troost moge strekken oflieverter verzachting in zijn leed, 't is dat een gebeel volk met hem treurt aau de groeve der ontslapene want, gelijk bet Oranjebuis onlaugs mede feest- vierde met de natie, zoo treurt tbans de natie met dat Huis over bet verlies dat bet geleden heeftover de womle die bet werd geslageu. De nagedacbtenis van prinses Hendrik zal bij het Nederlandsche volk in eere blijven tot in bet verste nageslaeht want prinses Hendrik was groot, waarlijk groot in ou l Hollandsche burger- deugd en daarorn 6en met bet volk van Neder land Iluste bare asschc in vrede Dat gevc God De vereenigiug tot bevordering dervolks- gezondheid te 'silage beeft, naar aauleidiug der ervaring, dat daar door sommigen zeer onzuivere petroleum verkocht wordt, als proef aaugeradeu om zicb van de deugdelijkheid der petroleum te overtuigeu door bet vocbt op een schotelfje te slorten eu dan te beproevec het met eene luciier aau te steken, daarb'j zorg drageude dat de lucifer niet in de petroleum valt. Petroleum, die op deze wijze kan worden aangestoken is onzuiver eu daardoor gevaarlijk, De beer M. Diikzwager Gz. te Maassluis deelt in bet Vail, goede berigten mede omtrent den nieuweu watenveg van Rotterdam. Dat de scbepen er zoo weinig gebmik van maker, komt daar van daan,- dat er te weinig loods- en ambteuaarspersoneel te Maassluis is endodienst- regeling der seinen niet deugt. De vaarweg gaat geleidelijk vooruit. In een scbrijven uit bet land van Maas en Waal voorkomende in de Arnli. Ct. wordt de aandackt gevestigd op de roekelooze jagt op kraaijeuaangemoedigd nog wel door verscbil lecde gemeentebestnren. De kraaijen zegt de scbrijver zijn de beste vehlwaohtersvoor zooveel de bescberming van den oogst betreft. Duizenden en millioeneu insectendie aau de veld- en boornvruchten scbade toebrengeu of ze vernielen, worden door de kraaijen verslondeu terwijl zij zelven aan den oogst geen kwaad doeu. Het is daaroin onvergeeflijk van onze boeren, dat zij zulk een jagt inaken op deze nuttige diereu en het ware te wenschen dat van hoogerbaml aan bet veruielen van deze vogels paal en perk werd gesteld. Het provinciaal geregtshof in Gelderland heeft eene gewigtige beslissing genomen, name- lijk, dat wie in Gelderland bet algemeen tiend- regt beeft, geen lieud van beetwortels kan vor- deren. Een der meest gegoede iugezetenen der stad Zwolle beeft op een terrein buiten de Sas- senpoort 28 nette woonhuisjes op twee tegen over elkander staande rijen laten bouwen ieder van eeu tuintje voorzien die buisjes heeft hij ter bewoning gegeven aan bejaarde personen uit de fatsoeulijkeonbemiddelde burgerklasse terwijl bij op bet grootboek der natiouale scbuld een kapitaal van 100.000 beeft laten inschrij - ven waarvan de renten strekken tot onderhoud der huisjes en tot bet geven van wekelijkscbe toelagen in geld aan hunue bewoners. Bij de aangifte voor bet trouweu heeft zicb te Deventer een zonderling geval voorgedaan. Zekere frissche deerne, die Januetje genoemd werd, zou in 't buweljjk treden met den jongman harer keuzemaar de geboorte acte, door baar iugeleverd, spreekt niet vau een JanDerje, maar van een Jan, en zij staat dauriu als man ver- meld. Voorloopig is 'tbuwelijk uitgesteld tot de niet-indentiteit van gezegde jongedochter met den Jan van de geboorte acte zal zijn bewezen Verleden week bad te Tilburg eene zon- derlinge regtspleging plaats. Get was bekeud dat zeker daglooner in eene achterbuurt zijne vrouw en kinderen dikvvijls scbaudelijk misban- delde, zoodat de policie er zicb ook reeds mede bemoeid bad. Toen de man zaturdag li. bij zijne tebuiskomst weder baldadigbeden wilde plegen, stormden eenige buurvrouwen met knuppels ge- wapend, zijn huis binnen eu dreveu liein de dear uit, waar bij werd opgewacht door een nog grooter aautal gewapenden. Men joeg beiu naar eenen nabijgelegen akker, waar men beiu voor den ploeg spaudeeeue straf ia vroeger tijden meennaleu op zulk mis- drijf toegepast. Onder bet gejoel vau houderde toescbouwers werd de misdadiger door slagen eu stompeu zijner buurvrouwen gedwongeri een paar malen den akker rond te gaan, en eerst nadat hij belofte van bctersehap bad afgelegd werd bet hem vergund buiswaarts te keeren. Dat een brand, spoedig outdekt, bij kan f nimmer eene gevaarlijke uilbreiding ncemt, als voldoende bluscbmiddelen bij de baud zijn, is herhaaldelijk geblekeu. De /.oogeuaamde cxtinc teurs hebben reeds dikwerf goede diension bt- wezen. Tbans is door de gebroeders Hall, irf Boston, eeu nieuw toestel uitgevoudou dat nog vcel practischeris, altlians voorgroolc inrigtingen,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1