ALGEMEEN No. 724. Woensdag 1 Mei 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. A 15 0 N N E M E N T. V E R s C H IJ N T WOENSDAG EN Z ATUEDA Gr J> BI T CO MP. ic A'euzeu. ADVERTENTIEN. Ongefiankeerde brioven worden niet aansre- nomen. s JE*olitieli Overzigt. Dat er in de tegen woordige maatschappij wei- nige vonken noodig zijn, om ket vuur van op- staDd en raw geweld te doen ontbranden, leett wederom de toestand van Spanje. Carlisten Alphonsisten, clericalen, internationalen en repu- blikeinen, alien aijn in de vveer om in het troebel water, waarmee belaas de politicke stroomen van dit paradijs van Europa steeds gevuld zijn, te visscben. De Madridsche correspondent van de Times, geeft eene schets van den toestand van zijn land, waaraan wij het volgende ontleenen Volgens dozen correspondent heeft het koofd van den opstanddon Carlos, zich noemende hertog van Madrid en besteind om onder den titel van Karel VII den troon te beklimmen op ajjne heart reeds vveer zwaar te kampen met de oneenigheid die er in de banieren des op stands heerscht. Het manifest, dat hij aan de Spaansche bcvolking heeft gerigt, vindt bij vele invloedrijke Snanjaardenoverigens Amadeus vijandig gczind, strenge afkeuring. Dat manifest bepaalt, dat de 30 gekozen cortes- ledeu zich aan de zitting behooren te onttrekken, ten einde door hnnne afwezigheid den koning te betoonen, dat zjj hem erkennen noch eerbie- digen widen. Deznlken meenen de bestaande regering meer nmleel te knnnen toebrengeu wauneer in de volksvertegenwoordiging door hen de vaan des tegenstands nitgestoken en zij open- lijk protesteeren tcgen do onwetlige dwangmid- delen die bij dc verkicziugen hebben plaats gehad Ook de internationalen beginnen zich krachtig tc rocren en sluitcn zich hier aan deze, daar aan geene partij aan. Onder deze laatsten vindt nien vele vreemdeliugen, nit andere landeu over- gckoinen. De tijd zal leercn of Spanjes vorst op den dunr best and zal zijn het verzet tegen hem te wciierstaan. Alles haugt hier af van de troepen en hnnne aanvoerdersdoch dat de goede trouw niet de hoofddcngd is bij den Spaanschen soldaat, dat hebben tic ondcrscheiden beroeringen in Spanje overvioedig geleerd. Amadeus heeft even als Maxitniliaan van Oos- tenrijk een vreetnde kroon aanvaard en zal als deze zijn voorgangcr moeten ondervinden, dat de kussens van znlk een troonzete! niet van de zachtste zijn. Moge hij bewaard hljjven voor het rampzalige lot, dat het loon is geweest van den Europeer, die men in Mexico als een uiets- waardigen infringer heeft vermoord. In de troonrede van Spanjes koning vinden wij, dat de tijd der zachtmoedigkeid voorbij is en met alle gestrengkeid zal wordeu te werk gcgaan deze heweging te onderdrukken. Inder- daad voor land en vorst een trenrig ve'sebiet, wanneer daar het hloed van eigen landskinderen moet vvorden geplengd, om het gezag te liand haven. Dat is de zure vrucht van den bodem waarop alle partijschap zijne ijverige kweekers vindt, waar icder op zijne heart het doen en laten der bovendrijvende partij bestrijdt, ccnig eu alleen omdat bij zich daarhjj niet heeft aan gesloten of zijne beginselen daartegen overstaan. Het schijnt, dat Thiers in zijnen ijver on: het Fransche legcr te volmaken, ecnigzins is ver- flaauwd. Men had verwachtdat bij de eerste optreding der nationale vergaderingde legerwet, dat enfant cherie van den onden stationster stond aan de ordc van den dag zou komen niaar dat ontwerp is, onbcgrijpeljjk genoeg drie weken nitgcsteld. Dit dralcn met een vroegcr zoo stork gedre- ven plan, gceft tot allerlei beschouwingen ann- leiding. Sommige willen dat Pruissisckc invlocd hier werkzaain is andercn weder dat ongesleld heid van Thiers daarvan de oorzaak is. Dit laatste schijnt werkelijk in de laatste dagen het geval te zijn geweestzoodat hij zijne slanpkamer niet heeft kumien verlaten. Hoe men over 't geheel in Ainerika denkt over de eischen tot vergoeding der indirect toegebragtc sehade, blijkt duidelijk nit een artikel van cfen New York Times. „Onze regering." zegt dit oigaan „moet lnisteren naar de stem deropen- hare ineening. Er is geeujurist, geen publicist van eenige beteekenisof bij veroordeelt die eischen. De beer Summer zelf keeft gezegd dat hij nooit daarvoor eenige geldelijke vergoe- ding lieelt verwacht. De liberale republikcinen zijn niet voor de eischen de democraten zijn er tegen on/.e repnblikeinsche organen tooneu zich of onverschill ig op dit punt, of zijn van gevoelen, dat die eischen nooit aan de anderen kadden behoorer. toegevoegd te worden. 't Is eene zeld zaamheid wanneer men in gezel.schappen een verstandig man ontmcet, die de indirecle claims verdedigt en wij zijn vast overtnigd, dat geen aikeurende stein zou zijn opgegaan wanneer die eischen gclieel waren weggelaten. Ja wij heb ben alle reden om te geloovendat verscheidene leden der Amerikaansche commissie, die het tractnat van Washington hebben helpen tot stand biengen, de eischen onaannemelijk en unre°-t- vaardig achten." Zoo spreekt de Times, het meest geaclite dagblad van New York. Het voorloopig verslag over bet wetsont- werp lot regeling en voltooijing van ons vesting- stelsel is verschenen. Elk der stellingen eu linien beeft een onder werp van afzonderlijke bespreking in <le seetien uitgernaakt. Sommige leden der kamer kwamen met nadrnk op tegen bet behond der vesting Neuzen en van bet fort Ellevvoutsdijk. De noodzakelijkheid van het bezetten der Sehelde oevers werd betwisteu zou slechts tot versnippering van krachten leiden. Moest aan de zjjde van Zeeland iets gedaan worden dan seheen het beter sonnnige punten van den spoonveg van Vlissingen naar Duitsch- land te versterken. Anderc leden weder wilden genoemdenu eeniuaal bestaande. sterkten behonden en achtten ze wel van gewigt voor het bekeerschen der Sehelde. Graauw 29 April. Gistercn avond om- streeks 8 ure werd alhier een brand opgemerkt in de rigting van Kieldreeht (Belgie) door het donkere weder waren de vlammen op verren afstand zigtbaar. Nadere berigten ontbreken. Den 22 April 11. middags 2 ure, is er door onbekende oorzaak brand ontstaan in de woning van den landbouwer C. L. Verstraeten te Clinge^ van welke woning die van steen, hont en stroodak is zamcngesteld een gedeelte van bet dak is afgebrand, met behnlp van toesnellende personeu was de brand spoedig gebluscht. De woning, menbclen en/,, waren tegen brandschade verzekerd'. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft j!. vrijdag o. a. het volgende arrest uitgespro- ken Johannes Cliristophoriis Ililzer, ond 75 jaren gegageerd soldaat te Hulst, was beklaagd als zon hij op den 25 Febrnarij jl. omstreeks half 8 unr, ten nadeele van den rijks ont.vanger H. G. Schroderte Neuzen, uit een gesloten kist in diens woning aldaar. f 400 arglistig wegge- notnen cn zich tocgecigend hebben na alvorens die kist met den daarvoor bestemden sleutei te hebben geopend. Hij is schuldig verklaard aan diefstal gepleegd bij nacbt in een bewoond huis, en. onder aanneming van verzachtende omstan- dighedenveroordeeld tot eene correctioneele gevangenisstraf van 2 jaren en in de kosten der procedure. De arrondissements regtbank te Goes, heeft volgens de Goessche courant in hare zitting van ke" j'" 'Jet vo'sen4e vonnis uitgespro- 1>. D. S. 62 jaar, werkman, geboren te Over- slag, wonende te Zniddorpe. Beklaagd van jagt* overtredingin Appel. Doet te niet het appel. Veimetigt het vonnis van den kantonregter te Axel 8 December 1871 waarvan is geappelleerd. Op nienvv regtdoende, spreekt den primitief be klaagde vrij. Bepaalt dat de kosten van dit regtsgeding zoo in eersten aanleg als hooger be roep gevalleu zulleu blijven ten laste van den staat. - De heeren graaf de Korehove de Den- terghem, graaf du Castel de la Howardere, baron Heynderycx, August Lippens, baron van Pottels- beighe de la Potterie en Aug. Verhaege, bebben, blijkens de stad Gent, een oproeping van be- langhebbenden gedaan tot bijwoning eener op heden dingsdag in het Hotel Royal te Gent te houden bijeenkomst, teneinde te protesteeren tegen het door gedeputeerde staten van Zeeland voorgedrageu ontwerp algemeen regleroent voor de polders of waterschappen in Zeeland. Dit piotest is gegrond op de meening van genoemde heeren dat de belangen der Belgen worden ge- krenkt door dit reglement, daar het strekt om ben van alle werkelijke deelneming in het be- stnur der polders te berooven. Aan eene te be- noemen commissie wenscbt men op te dragen bij de Nederlandsche en Belgische gouvernemeu- ten herstel dier grieven te vragen. Wij vernemen dat Z. K. H. prins Frederik der Nederlanden aan de feestcommissie te Veere (door haar uitgenoodigd) bij een minzaam eigen- liandig sckrjjven heeft medegedeeld door omstan- digbeden verhinderd te zijn die feestvierin" bij te won en. De Engelsche stoomboot Entreprisegezag- voerder Fargettmet stukgoederen van Antwer- pen naar Londen, heeft II. woensdag te Vlissingen, op de reede een gebrck aan den ketel gekregen waardoor al de stoom ontsnapte en de stoomboot mitsdien genoodzaakt werd om ten anker te ko men. Gelukkig zijn bij dit voorval hetwelk ernstige gevolgen konde gehad bebbengeene ongelukken te betreuren. Genoemde stoomboot is, na volbragte reperatie vrijdag namiddag ten 2 are naar zijne bestemmiag vertrokken. olgens een particalicr telegram uit Brussel aan de Amst. Courant, heeft den koning der Belgen aan den koning der Nederlanden een brief geschrcvcn, hondende nitnoodiging ter bij woning van de internatiouale feesten aldaar in Julij a. s. Maandag e. k. zal de burgemeester van Brnssel nan den gemeenteraad voorstellen aan de besturen der Nederlandsche gemeenten insgeljjks znlk eene uitnoodiging te zenden. Eergisteren avond is in eene vergadering van aan- zienlijke burgers besloten eene openbare inschrij ving te openeriter bestrijding van de kosten van liuisvesting der Nederlandsche gasten. De I feesten ztillcn schitterend zijn, In de onmiddelijke nabijheid van de stad Brielle had dingsdag middag een jammerlijk ongeluk plants. Zes jongeliedcnwaarvan er vijf tot het garnizoen behoorden gingeu op de Maas spelevaren met dat ongelnkkig gevolg dat tengevolge van het omslaan der boot vier verdronkea Het inisbrnik van sterke drank schijnt tot deze ramp aanleidiug gegeven te hebben. Men meldt nit Alkmaar 25 April. De vvakkere scbipper J. Goudavoer 11. dingsdag met zijn schuit in de wateren van Langendijk bij de spoorwegbrng. Hij bevond zich°in liet vooion ler en wilde zich naar lioven begeven doch op lietzelfde oogenblik streek de m°ast en werd zijn bors kast tusschen bet gewigt der mast en bet ondordeel van bet dek gekneld. De ongelnkkige die een paar weken later dacht tc trouwen was dadel jk ecu lijk. Eenige bladen maken melding van sterke nacbtvorsten voora! in de naclit van 19 op 20 April. Daardoor zonden loten van aardajipeleu, die reeds boven den grond gesehoten waren zwart ge vorden zijn; ook zonden de steeuvruch- ten nog al schade geleden liobbeu, minder echter de in vollen bloei staande peren en appelboomen 1 e Smilde is een kalf geboren met een hondekop, twee tongen en een cog op Cyclopen- manier midden in 't hoofd. Het beest is dood. Een beer te Pnrmerende was jl. zondag, wegens het voorgenomen hnwelijk van een zijner zoons, met zijn gezin afwezig. Een of meer per soneu hebben zich die afwezigheid ten nuttc ge- maakt. Des avonds hebben zij in de woning van bedoelden beer ingebroken en niet alleen voor omstreeks f 1500 aan geld en eenigzilver- werk hij hem gestolen maar ook bp de meest verwoestende wjjze hnisgehouden door namelijk bedden behangsels en kleeden stnk te snijden, pendulesklok en verdere b reek bare waar te verbrijzelenlinnengoed uit de kasten te ver- spreiden en met inkt te overgieteu met stroop en petroleum te besmeren eieren tegen de wan- den te smijten krukken uit de deuren' te draaijen enz. Te 1 unr kwamen de bewoners thuis en vonden bet licbt brandende en alles in boven- genoemden toestand. Eergisteren zijn van Zntphen naar 's Hee- renberg vertrokken 1 wachtmeester en 12hnza- ren naar de Zufph. Courant verneemt is aldaar voor eenige dagen en voora! eergisteren op en- kele plaatsen brand uitgebrokenhefgeen aan kwaadwilligbeid wordt toegescbrevenook om dat het alleen de huizen warenwaarvan de bewoners op 1 April hadden gevlagd. De sub- stitunt officier van justitic beeft zich mede der- waart-s begeven. Maandag is de fabriek van den beer Ricard de Montrouge verbraudterwijl de vlammen knetterden, hoorde men de angstkreten van een 12tal fabriekmeisjes, die op een bovenverdieping door den brand in haar slaap gewekt waren. De pompier Villon had 'tgeluk met levensge- vaar, door rook en vlammen been, een ijzercn ladder aan een der vensters te hechten en daar door de 12 kinderen alien te reddeu. De kassier van het circus Carre, op dit oogenblik te Frankfortis met een niet onbe- langrijke som op den loop gegaan. Te Mainz was hij brutaal genoeg een politicbeainbte een glas bier aau te bieJen. De man is nog niet gevat. Die Wacht am Rhein wordt thaus ook op de Hawaii eilanden gezongen. In eene te Hono lulu veiscbjjnend dagblad vindt men de overzet- ting van het lied in de Hawai'sche taal. Het begintOme be kni hekili no, enz. Een vreesselijk bloedbad had onlangs plaats op een molen, in de nabijheid der Rnssische stad Jegorjewsk. In 't begin van April kwamen tegen den avond 3 Tartaren aan den molen en verzoeh ten den molenaar, dien zij nog van vroegcr Scheuen te kennen, 0111 nachtverblijf. De molenaar vol deed daaraan en hragt hen in liuis. Kort daarop zond hij zijn knecht met cen boodschap naar ecu nabnrig dorp en ra'adde hem hij 't weggaan aan 'snachts niet terug te keeren, maar in het dorp te blijven. Nadat hij nog ecu eind weegs met den knecht had mcegeloopec, keerde hij naar zijn woning teritg, die bij met vrouw, 5 kinderen eu een dienstmaagd bewoonde. Onderweg ecbtcr rees bij den knecht een zokore onrust, cen ver- 1 moeden tegen de Tartaren dat zoo toenam dat hij. zonder naar het dorp te gaan, zoospov dig mogelijk tenigkeerde. Het eerste wat hij zag. toen iiij hij den molen kwam, was het met bloed bedekte lijk des molenaars. Hij liep da delijk op het huis. toe,- maar voud de deur ge- Per drie maandcn biuneu Neuzenf franco door liet geherle Rijk 1,10 I> HI, gchcel Bclgie1,40 Eiikelc noimners0,05 Men aboimeert zich bij alle BoekhandclaarsPostdirecteuri n cn Brievcnbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regcls0 40 Voor elke regcl meerq'^ Advert entien gelicve men aan de Uitgevers in to zenden uiteriijk Dmgsdng cu Vrijdag namiddags DKIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1