No. m. ALGEMEEN I. EENE KAPITALE HOFSTEOE, Zaturdag 27 April 1872. 12de Jaarg. iTinnenbuiilsclic berigten. Buitenlamlsclie berigten. I landelsberigten. Advertentien. I^olitieli O verziurt. Naar de jongste berigten nit Ameiika weigert dat bewind icts van zijue eiscben in de Alnbama- quaestie terug te nemcn. Mogt zich dit beves tigen, dan is daarvan geen auder gevolg te wacbten dan dat bet Washingtonscbe tractaat na jaren lang met ongelooflijke moeite tot stand gebragtals vervallen zal worden beschouwd. Immers,' indien Amerikas eiscben aan bet gcheuls geregt worden onderworpen en ten uadeele van Engeland wierden uitgelegd, zou bet laatste land nit kracht van zijn protest zich niminer aan die uiispraak onderwerpen. Zeker is bet, dat in deze zaak, Lngelands toekomst met geheel onbewolkt mag worden cenoemd. Het Engelsche ministene beeft bet voomemen te kennen gegeven zijn ontslag te nemen v ol gens sommigen oin te ontkomen aan't moeijelijk en zwaarwigtig vraagstuk eener hen door een vorig ministeric aehtergelaten kwestie. Wat zich reeds eenige dagen liet vooruitzien, is gebeurd Spanje is weer in opstand. Volgens de iongste berigten - is in onderscheidene proviu cien een Carlistiscben opstand uitgebarsten. Het is dnidelijk dat de regering geenzins op lia,ir gemak is en Amadeus in eene geenzins beniidbare positie verkeert. Zijne regering is no" te jong en bet land nog te veel aan den invtoed van intrignanten overgegevenom met genoegzame kraebt aan een ernstigen opstand bet Jioofd te biedcn. Voorwaarvalschheid en karakterloosheidspelen in Spanje nog altijd een te groote booldrolom met eenig vast ver trouwen op burgerlijke en militaire oveiliedeu te kunneu rekenen iets wat bij binnenlandsche beroeringen de hoofdvereisclitc is en blijft. Watvraagt men moet er toch op die wijze van dat ongeinkkige land wordenwaar zoo bet sebijnt de eene party slecbts overwint om op bare beurt wedcr door de andere te worden bestreden en overvlengeld. Waar Don Carlos zich tegenwoordig opboudt, is niet bekend. In Navarra alleen bestaan zes benden. waarvan een reeds geslagen is. Frankrijks president zet de legerbervonning met alle kraebt door. Overeenkomstig de voor drngt van den minister van oorlog zullen -0 voorloopige regimenten tlians tot definitieve wor den bervortnd en ran 3 op 4 bataillons woiden gebragt. Deze maatregel beeft vooral ten doel om de officieren, die wcgens de verstrooijng der korpsenop nomktivitcit zijn geraakt, weder in dienst te stellen. Frankrijk zal tengevolge van dezen maatregel voortaan 120 regimenten infanterie bebben. Overigens is bet in de republiek nog rnstig rusti^er^dan wanneer de nationale vergadering luireVittingen ho'udtzoodat van meer dan eene zmle de wenseb wordt geuitdat de afgevaai- d'fden maar gebeel te buis mogten bljjven. Gambetta beeft. Havre bezochtwaar hem door de repnblikeinen een feestmaal was aangebo len Even als te Angers bield bij bij die gelegenhcm eene rede waarin bij boofdzakelijk over de republiek 'en bet onderwijs gesproken bee t. Frankrijk, zeide bij o. a.zal zich met van de repnblikeinen afscbeidenwant bet beeft nog nooit iets anders aan een gouvcrncment gevraagd dan orde en vrijheid, en beide lean men enkel van eene repubiikeinsche regering venvacbtcii niet die ordedie een gevolg is van vrees en van zwijgenmaar die rust op de wet, tifd door den volkswil welke liet beset geelt dat men regt tegenover ieder kan bekomen en dat men niet voor een dwingeland beboett te sidderen. Van liet onderwijs sprekendezeide bij bet volgendezonder eene volksopvoeding door middel van een op ruime schaal gegeven onderwijs is van de demoeratie en bet algemeen steinregt niets te bopen knnnen deze mets be proeven. niets sticbten. Men spreke ons loci, niet van bezuinigingen in zake van onderwijs. liet "eld dat daarvoor noodig is moetgevonden worden; want bet strekt tot nog toe tot iets meer dan de vrijmaking van ons grondgelued liet dient tot vrijmaking van den nationalen geest. De tweede kamer beeft jl. maandag bare werkzaamheden bervat. lot vooizitteis dei at deeliugen zijn gekozen de Leeren van der Liu- den van Zuylen de Brauw van de Putte en Heemskerk B/.n. De algemeene discussie over de inkomstcn- belasting is aangevangen. De wet is bestreden door de lieeren van Kuyk's Jacob. Rutgers van Rozcnburg. VaderViruly Verbrngge, Kap- peynevan Naamen van Wassenaar Catwijck, van der Maesen en Pijlsen werd verdedigd door de beerenDam, Blonillingst. Geyers DeijnootAkerlaken Lenting, Idzerda. Smidt, Bergsriiavan Iloufeu en Dumbar. Heden (vrijdag) is de minister van finauticn bet eerst aan het woord. i .a Na de nu reeds gevoerde discussion is het niet twijfelachtig welk lot liet wetsontwerp tot in- voering der iukouisleri belastiug zal oudergaau. Naar wij vernemen, heeft de minister van oorlog, op voorstel van den chef van den gene- ralen staf, de verscliillende plaatselijke en gar- nizoens-kommandanten uitgenoodigd om, gedu- rende den a. s. zonier door de offieieren van de onderscheidene wapens in bet garnizoen kaarten te doen vervaardigen van de omstreken van elke vesting, fort of garnizoenplaats op een aistand van 3000 meters van den hoofdwal der vesting of fort of van den buitenste kring huizen van bet garnizoen, en wel op de schaal van 1 8000. Deze kaarten zijn bestcmd voor het archie! van bet garnizoen, ten einde, voor zooveel de vestin gen betreft, ook in ooriogstijd voor vestingkom mandanten te kunneu dieuen. paardeu werd met bet gcsmokkelde in beshu Sinds de vorige week komen in de ge- meente Tbolen eenige gevalleu van pokken voor. Op bet kerkplein te Rotterdam is men bij het leggen van een nieuw riool sleelits een paar decimeters onder den grond gestuit op nog goed geconserveerde doodkistcn en een groote menigte doodsbeendercn. Die overblijfseien zijn verza- meld en ter aarde liesteld. Intusscben blijkt hieruithoe vroeger in bet midden der stad een kerkbof beeft bestaan. Tijdens bet Aprilfeest zijn te Amsterdam des avonds een 200tal gevaugen vrouwen bij gedeelteu voor een raam der gevangenis op liet Leidsche plein gevoerdom baar de verlichte poort voor de Vondelstraat te laten zieu en zoodoende ook iets van de illuniinatie te laten genieten. Men verneemt dat Z. M. de koning inge teekeud liceft voor 2 ex. van liet Gedenkboek der Neuerlauilselie feesten op 1 April 1872 getiteld Brielle's lierrinneringsdag van 1 April 1572. liet provinciaal gcregtsbof in Gelderland heeft een gewigtige beslissing genomen name lijk, dat wie in Gelderland bet algeineen tiend- regt beeftgeen ticud van beetwortels kan vorderen. Uit Wageningen wordt medegedecld dat aldaar de longziekte onder liet vee is uitgeliro keu en er reeds een paar dozijn beesten zijn afgemaakt. Twee conductenrs van den Sfaats-spoorweg tusschen Meppel en Leeuwarden vvefden deze week plotseling uit bun betrekkingen ontsiagen. Aanleiding liiertoe moet gegeven bebben, dat II. vrijdag. van Leenwarden naar Meppel zeven personen zonder plnatskaartje in den trein waren toe jelaten waarvan dadelijk door den beer in spectenrdie de reis mee maaktcrapport werd opgemaakt eu waarop genoemd ontslag is gc- vofgd. Beide zijn vaders van talrijke buisge- zinnen. In 't begin dezer week werd te Harlingen door cer. visscherskaag. een monstmeuse kabeljaauw aangevoerd die door zijne fa me use korpulentie bovenal de aandaclit trok. Men scbudde liet beest uit, en nu bleek bet dat bij in de bun der kaag twee schelvissclien (die nog leefden) en eenige scliollctjes had ingesloktterwijl later nog werd bevonden dat liij nog anderen halt verteerden visch in zich had. Men schrijft ons uit Groningen Voor eenige dagen werd des nachis oj) lietrckkelijk aan/denlijken afstand van de oostelijke grenzen dezer provincie een vigilante, met twee paarden bespannen en van lantaarnen voorzien door de konimiezcn aangehouden en vondeu deze daariu omtrent 400 liters jenevcr. Het rijtuig met de Tot bet bekende voorstel van den beer Beijens te Brussel, dat de Nederlanders, vertegen- woordigd door zijne verschillende corporaties in Julij koning Leopold zouden dank gaan zeggeu voor de bereidwilligbeid waarmcde bij de over- brenging van de beenderen der citadel-lielden toestond, zijn reeds twee en zeventig Nederland- sche corporaties toegetreden. Verleden week werd in een der zalen van do groote harmonic te Brussel eene bijeenkonist gebouden ter be spreking van de maatregelen ter gelegenheid dezer iuternationaie manifestatie te nemen. De Belgiscke bladen maken gewag van een dingsdag jl. op den spoorweg tusschen Brussel en Parijs voorgevallen incident, betwelk zonder de tegenwoordigheid van geest van eeu tier reizigers, den Waalscben predikant Bouet Maury, uit Dord recht, de droevigste gevolgen zou kunnen gebad bebben. Tusschen Cateau en Bussigny geraakte op een na bet laatste rijtuig van den trein uit het spoor, juist op liet oogenblik vvaarop men den viaduct bij Saint Memin passeerde. Deont- steltenis, welke dit te weeg bragt onder de per sonen die zich in dit rijtuig bevonden, waarvan de glazen en Iampen door het sciiokken en slin- geren terstoud gebroken waren, was niet gering. De genoeinde predikant, die zicb onder de passagiers bevond, opende ijliugs eeu der portie- ren en spoedde zicb langs het buitengangboord, naar het hoofd van den trein, om den machinist te waarschuwen, eu hierin siaagde bij gelukkig nogintijds. De trein bield stilde twee achterste rijtuigen, een personen- en een goederenwagen werden afgehaaktde passagiers namen in de voorste rijtuigen plaats en daarop werd de togt met verdubbelde snelheid voortgezet, zoodat men slechts vijftien minuten over den tijd te Parijs aankwam waar de gezamelijke passagiers onver- wijld een dankadres aan den kloeken Dordrecht- schen predikant onderteekenden. Niemand is bij dit ongeval gekwetst .geworden een der rei zigers is slechts zijn valies kwijt geraakthetwelk door een opengesprougeu portier op de rails is gerold. Een finantieel scbandaa!zoo als in langen tijd niet is voorgekomen is de niet betaliug van rente en prijzen der loteu van de stad Madrid waarvan in der tijd ook in Nederland een aan- zienlijk bedrag geplaatst werd. Terwijl luidens alle berigten het stedelijk bestnur van Madrid allezins bij magte is te betalenheeft het nog- maals goedgevonden de over 1871 verschenen rente van fr. 3 per lot noch de op 1 October uitgekomen en 1 January losbare premien en prijzen van deze loten te betalen. Nietteinin heeft den 2 -January weder eene premientrekking plaats gebad waartoo de regering trouweus in gevolge bet leeningsplan verpligt wasdocb even miu zijn tot liiertoe de op 1 April betaalbare premien van deze trekking afgclost. Op elk van de twee in aanbouw zijnde forten werken dagelijks 1300 man. Wanneer deze vol- tooid zijn, zullen er nog twee worden aangelegd. Metz zal een van de stcrkste plaatseu worden. Op het slot Kersaleum bij Brest beeft een schrikkelijk voorval plaats gebad. Ecu jong mensch schoot daar zijn broeder dood met wien bij oneeuigbeid bad. De moordeuaar leverde zich zelf aan 't geregt over. Hij behoort tot de oude familie de Kennel eu leefde met zijne moe- deren met zijn broeder op het slot. Nadere bijzoiiderbedeu outbrekeu. Een privilegie uit de loe eeuwwaar de 19e eeuw zich aan spiegeleu kan. Te Warten- stein hadden in de loe eeuw de burgers het vol gende regt: wanneer een militair of ander persoou met een wapen voorzien in eeue herberg kwam en zijn tweede glas wijn bestelde, moest de waard zijne wapenen afvragen weigerde liij ditdan mogt hem geen drank meer gesebonken worden. Men verneemt dat er in alle steden van Italie toebereidselen worden gemaaktom den 25 Meiden 80e verjaardag van den Paus te vieren. De beer T. W. Hill van Clifton heeft een millioen gulden afgestaan aan drie Londensche maatschappijen opdat elk dier rnaatscbappijen er een jaariijksch inkomen uit zou trekken van 1G.000. Die maatschappijen zijn het zendelmg-, bet bijbel- en traktaatgenootschapalien bun boofdzetel hebbende te Londen. Dordrecht* 25 April. umi - De ondergeteckende verzoekt alien, IPs!? die iets van wijlen JOHANNES VER- DURMEN, iu leven landhou.ver in den van Alsteijnpoldergemeente Graauw te vorde ren heliben opgave van bet bedrag van bun goedvinden met de vereiselite bewijzen zoodra mogelijk te zijnen kantore in te dienen. Huust 23 April 1872. J. G. VAN DEINSE. De koning van Belgie heeft aan den heer Ballier te Antwerpen een brief van geluk- wenscbing gezonden voor zijn Geuzenlied ge zougen op bet banquet van 1 April. Op de bears te Antwerpen ontstond zatur dag een groote beweging door de handel wijze van een politieagent. Een koopman kwam uit de beurs met een brandeude sigaar in den mond de agent schoot toe, ontrukte den koopman de sigaar en vertrapte die. Het beursreglement. verbiedt bet rooken op de beurs zelvemaar zegt niet dat men rookenJe de beurs niet zou mogen verlateu. Er ontstond een zoo groote opscluulding onder de liainlclaars dat alle zaken terstond stilstonden en liet telegraaf bureau werd vernield, terwijl alien riepeuweg met de po litie!" De manifestatie. die langcr dan een half unr duurde. nam steeds grooter onivang aan, en werd zelfs eenige oogcnblikken buiten bet gebouw voortgc/.ct. Twee scbilderijen van M. Galiait, voorstel- lemie de oorlog eu de vrcde, zijn voor honderd duizepd francs veikoclit Naar de Schwab. Merk. meldtword er zeer ijverig gewerkt aan de vcrsterkiug van Metz. Artikel 38 Wetboek van Koophandel. Bij acte van den 29 January 1872, gewijzigd bij acte van den 3 February daarop volgende beide veileden voor den Notaris Mr. I) 110A- Ki;IIS te Neuzen, is opgcrigt eene Naam looze Veunootschap ouder de benaining van de ..Zeeuvvsche 13eetwortel-sni- lcerfixbrielc gevestigd te Sas van Gent, waarvan de statnteu en liet koninklijk besluit tot bewilliging zijn geplaatst in de Nederlandschc Staats-Courant van den 10 April 1872 no. 85. De Notarissen Mr. P. 0 l> 0 iV- A li li S en 5' 'If S A' te Nenzen, zullen met den beer S. A. D E S .1/ I II 1 Notaris te Axelten verzocke van de erven JANNA FBANSE en liaren overledenen man ADRIAAN DE KRAKER. beide te Hock over- leden in liet openbaar aan de meestbicdendcn veileu en verkoopcc bestaande in WOONHUIS. SCMUUR en verdere GEBOUWEN, met 58 liectaren 17 ateu 90 centiaren EllF, TUINBOOM- GAAIiDWE1LANDBOUWL VND eu BEPLANTE ZIJKANTWEG gelegeu in den Lovenpolder gemeente lioek, kadas- Oe aanvoer was heden aict geetenreditfd naar de vraa?. waar- door Tarwe 50 cent, Gerst 20 cent, Haver 20 cent, t'aarden- boonen 20 ceut, Envtcu 20 a 30 cent houger, I'uike Zeenwecbe en Vlaaniscbe Tarwe f 11,00 a f .2,30. Overmaassche f 10,80 a f 11,30, goede f 8,/0 a f 10,20. ltogge, Zeenwache en Vlaainsche f 7,40 a f 8,40, Ovennanssche f 6,80 a f 7,80. Geret, Zeeuwsc'ne en Vlaamiche winter f f>, a f' G,Overraaas9clie f 4,60 a f 5.20, Zeenwsche en Vlaain sche zomer f 4,70 a f 5,50, Overmaassche f 4,25 a f 5,25 Haver, duune f 2,40 a f 3,20, dikke f 3,20 a f 4, Paar- denbooneu f 5,20 a f 6,30. Duivcnbcouea f 6,SO a I 7,20. WiUeboonen 8,— a f 11,— Bruineboonen 18.00 a f II.— Brwten f 7,20 a f 7,50. Koo'.zaad f 12,-— a f 13,—. Lijnzaad 90 a 102 st.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1