ALGE1EEN I No. 721. Zaturdag 20 April 1872. 12de Jaarg. ONTEIGENING. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. BURGEMEESTER en VVETHOUDERS van de gemeente HONTENISSEmaken bekend Dat hunne vergadering met inachtneming van bet daaromtrent bepaalde bij de wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) in bet algemeen belang besloten beet't tot onteigening van de navolgeudemet den aan kinderpokken overleden CONSTANTINUS DE POOBTER in aamaking geweest zijnde voorwerpen Een kaffen bed met peluw en twee oorkusseus alien met katoenen overtrekken Een wollen en drie katoenen dekcns Drie linuen bedlakens en Vier katoenen zakdoeken nlles toebehoorende aan APOLONIA VERHA GEN, wednwe van CONSTANTINUS DE POOR TER voornoemden zicb bevindende in hare xvoning wijk A no. 25, binnen deze gemeente. Hontf.kisse den 18 April 1872. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, COLLOT d'ESCURY Burgemeester. J. VAN BRABAND, Secretaris. Overzifft. Jules Favre heef'tgelijk bekend, een vverk uitgevaardigd waarin bij in breede trekken de geschiedenis van September 1870 niteen zet er zieh en zijne ambtgen ooteu dierdagen regt- vaardigt tegen de bcscbuldigingev van valschheid en ontrouw bun door de Bonapartistiscbe partij naar bet boofd geslingerd. Ook Trochu beet't in eene brochure zijue bandelingen blootgelegd. Tbans beet't op zijne beurt Napoleons minister van oorlog, de Gramont ook een verdedigingsge- sebrit't uitgegeven. In dat geschrift wordt ge zegd, dat Frankrijk op bet punt is geweest een verbond te sluiten met Italie en Oostenrijk, maar de geduehte nederlaag bij Worth slecbts deonder- teekeuiug dier ontworpen tractateu beet't verhin derd. Hij beweert dat deze stukken door hem aan zijn opvolger zijn ter baud gesteld maar de/.e ze aau de handeu der republikeinsehe regeriug beeft ontrokken en naar Engeland opgezonden. Indien vvaar is wat Gramont meldtofscboon de waarbeidsliefde van bet bewind waarin bij zitting bad bij ondervinding geblekeu is van zeer geringe gehalte te zijn, dan toont ous dit aan den 66nen kant dat dame politiek meestal een geheel auder aanzien beeft,dan waarmede ze zicb gewoon lijk aan de werebl vertoond en ten anderen dat de toenmalige regering van Frankrijk met eene verre- gaande roekeloosheid en verblinding moet zijn geslagen geweestom, voor en aleer ze crgens eenigzins vastbeid bezatde oorlogsverklaring met koortsachtigen drift uit de Tuillerien uit te vaardigen. Overschatting van eigen krachtbij raisrekeuing van die der tegenpartij geloofaan verdeeldbeid onder Duitschlands volksstammen en een bondgenootscbap met buitenlandsche mo- gendbeden dat waren de fondementen waarop Napoleon bet gebouw zijner overwinniugen wilde vestigen. Hoe vreesselijk is alles in het niet ge zonken en boe meer de nevelen wordeu verdreven waarin dat voor Frankrijk zoo noodlottig tijdperk was gehuld hoe meer de gruwelijke verbiinding van Napoleon en zijne trawanten aau het licbt komt. Intusschen werken de Bonapartisten ijverig door het verloren terrein te henvinnen en de volksgunst voor de herstelling des keizeirijks te witmen en zij zijn volgens een correspondent der Times vol hoop op een goeden uitslag. Er be- staat zegt dezen berigtgevereen Bonapartisch ministerie dat onverpoosd voortwerktheerscht en gebiedten welker bevelen trouw worden nageleefd. Er zijn ambtenaren die daags arbei- den aan het ministerie van Thiers en 's avonds aan dat van Ronher. zonder er zelf een geheim van te maken. Rouherde bekende regterband Napoleons geeft audientign ontvangt ouderhoo- rigen en vcrtrouwden. Zelfs de vroegere boofd- ambtenaren onder bet ministerie Rouher, ver vullen buune oude functien als te vorenChe- vreau bestuurt binn. zakenPi6tri staat aan het boofd van een uitstekend ingerigt bureau van politie. En terwijl dit binnen de rnuren van Parijs plaats beeft en onverhinderd wordt toegelaten, bondt Thiers zijue reception in bet Elys6ede plaats waar Napoleon bij den coup d'etat het bevel uitvaardigde Thiers in den kerker te wer- pen Ofscboon deze receptien minder schitterend zijn dan die aan het voormalige kei/.erlijke hof, zoo maken zij om het aantal aanzienlijken der eerste rangen nog al opzien. Zelfs de diploma tieke vertegenwoordigers breugen er alien hunne bulde aan den kleinen en naar bet uiterlijke onaanzienlijken president, wiens geestkracbt en levendigheid eehter, op zijn zeventigjarigen leef tijdnog uitsteekt boveu rlleu die hem naderen. De onlaugs te Weenen gehouden interuatiouale conferentie tot beraming van maatregelen tegen de veepest, beeft eenstemmig de volgende re- gelen als noodzakelijk tot bereiking van bet gestelde doel, voorgesteld en aangenomen. Iedere staat is gehouden de veeartsenijknnde op zooda- nigen voet te regeleu dat daardoor eene spoedige uitroeijing der veepest mogelijk wordt. Iedere staat is verpligt schadevergoeding te verleenen voor bet afgemaakte dier en verdere vernielde voorwerpen. De staten vereenigen zicb tot bet aannemen en toepassen van 66n zelfde sielsel van desinfectie in alle gevallen welke zicb bij de veepest kunnen voordoen. De keus der desinfectiemiddelenenz., blijft der regeringen vrij. Zal men nn nog durven volhoudendat er voor Nederland geeu belang beeft bestaan zicb op de conferentie te doeu vertegeuwoordigen Bij besluit van Z. M. den koning van 5 April jl. is aan 38 gevangenen uit het huis van militaire detentie bij Leiden afslag en ontslag van kruiwagenstraf verleend uit aanmerking van hunne vlijt in den bun opgelegden arbeid en goed gedrag in de gevangenis gedurende bet jaar 1871. Te rekenen var. den 20 April aanstaaude wordenvolgens bekendmaking in de Staats- courant van 11. donderdag, briefkaarten met be taald antwoord in gobruik gesteld. Zjj bestaan uit twee aan elkatider verbonden afzouderlijke kaarten. waar van de eene voor bet geven van antwoord bestemd is. Dit gedeelte wordt door de geadresseerden van bet in dubbel gevouwen formulier afgesebeiden en afzonderlijk verzouden. Zij zijn eehter geheel vrij bet te gebruiken tot zooilanig einde en op bet tijdstip als zij verkiezen. De briefkaarten met betaald antwoord zijn met ingaug van 20 April op's rijks postkautoren en op de hulpkantoren der posterijen tegen zes cent per stuk verkrijgbaar. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben eene circulaire aan burgemeester en wethouders der geineenten in deze provincie gerigtwelke is opgenomen in het Provinciaa! blad no. 42 waarin zij aaudringen op het plaatsen van ken nelijke teekenen bedoeld in art. 48 van bet re glemeut op de buurtwegen. Niet overal waar mo lens op een afstand van 45 of minder meters van de wegen en dijkeu zijn geplaatst worden die kennelijke teekenen aangetroffeu. Nogthans is dit dringend noodig opdat de molenaars of zij die het bestuur voeren over de raolens, zouden kunneu voldoen aan de bij bovengeuoemd artikel opgelegde verpligting, oui bij het naderen van paarden op beboorlijken afstand de molens stil te houden. Hulst, 18 April, net is bekend dat de vereenigiug van den H. Vincentius van Paulo alhier over eenigen tijd eene loterij ten voor- deele der armen beeft gehouden. Nu over eenige dagen is naar wij vernemennog een ge- scbenk van II. M. onze geeerde koningindie blijkbaar zoo gaarne alle liefdewerken onder- steund en aanmoedigd, ontvangenbestaande uit twee porseleinen vazen. Dit vereerend ge- schenk zal zeker door de vereenigiug boog wor den gewaardeerden het zal ieder genoegen doen dat H. M. ook Hulst niet vergeet. Ofscboon de loterijwaarvoor die gift als prijs bestemd was is afgeloopenzal deze prijs nog op een of andere wijze tot ondersteuuing der armen worden aangewenden zal daardoor voorzeker bet verheven doel bereikt wordenwaartoe de edele weldoenster hare miide baud beeft geopend. ,!Sas van (»ent, 11 April. Gisteren avond bad alhier de laatste vergadering der ka mer van rhetorika plaats. Deed de voorzitter in eene fraai gestelde rededoor een treffend voorbeelduitkomen boezeer bet den mensch voordeelig is, zoo hij steeds acht geeft op zijne woordeu en welke ooodlottige gevolgen het tegen- deel voor hem lean hebben menige rederijker gelukte het, nog eenen zoeten nagalm te doen booren van den lier. eertijds zoo liefelijk en scboon bespeeld door Vondel Tollens, Oosterwijk de Bruin of andere onzer vaderlandscbe poeten. Doch wat vooral in den smaak der toeboorders viel en wat menigeen ter vergadering bad doen komeudie anders gewoonlijk daar met zijne afwezigheid scbitterdewasbet opvoeren van een tooneelstukje bij het begin en bet einde der vergadering. Men zal zicb welligt herinncreu datsedert de daarstelling van de brug over den Moerdijk en nu de verdere aanleg van den spoorweg Breda—Rotterdam zijn voltooijing nadertdoor de Grand Central Beige het wenschelijke van aan sluiting is ingezien en zij met dat doel op bet oog beeft den aanleg van een lijn van Zeven bergen op Zwaluwe. Vooral in bet belang der reizigers tusscheu 's GravenbageRotterdam, AntwerpenBrussel en Frankrijk wenscbt zij nog een stap verder te gaan en heeft zij nu blijkens bet bereids bekend gemaakte rapport van het bestuur voor de al jemeene vergadering op 2 Meionderhandelingeu aangeknoop! met de Nederlandsche regering en de exploitatie- inaatschappijom van deze te verkrijgen den vrijen loop voor hare treinen van Zwalnwe tot Rotterdam, onder aanbieding harerzijds van den vrijen loop tusscben Breda en Roosendaal, voor de Nederlandsche treinen naar en van Vlissingen De Midd. Ct deelt mede dat de Japansche regering aan het Nederlandsch gouveruetnent gevraagd beeft of er ook Nederlandsche jonge lieden worden gevonden bekwaam en genegen om in Japanschen staatsdieust te treden. Vooral voor de departementen van bnitenlaudscbe zaken en van financien wenscbt men ambtenaren uit ons land te trekken. Door den beer Piccalaga is bij het gemeen tebestuur van Rotterdam aauvraag om concessie gedaan tot het leggen van een buizennet, teneinde aan iederen gasverbruiker de noodige zuurstof te knnuen leveren voor het bydroxygeen licht. In de vorige week zijn hiermede zeer gelnkkige proeven genomen in het New Bath hotel aldaar en te Utrecht. Naar gissing, dus zonder zuivere photometrische bepaling, is bet licht gebleken driemaal sterker te zijn dan bet gewone gaslicbt. Het is hetzelfde lichtdat als proef gedurende dezen winter te Parijs op den boulevard des Italiens beeft gebrand en in verschillende koffij- buizensoeieteitenscbouwburgen enz. wordt gebruikt. Aan eenigen wegens goed gedrag door de commissie van administratie te Hoorn daartoe voorgedragen gevangenen is door Z. M. den koning grade verleend. De wonderdoctor Christian Heinrich Meijer, die uit „hemelsche" kruiden een drank bereidde die alle kwalen geneest behalve de „verganke- lijkheidbetgeen niet verhinderde dat bij in de vorige ruaand (21 Maart) voor de arr. regtb. te Amsterdam teregt moest staangedagvaard ter zake van het onbevoegd uitoefenen der art- senijhereidkunstis deswege hij vonnis veroor- deeid tot drie geldboeten ieder van f 10. De berigtgever van de Globe van 4 April meldt o. a., dat een Amsterdamsche burger op 'tAprilfeest 7,66 getroffen werd door bet kerk- gezang, dat bij zijn hoed afzetle en zijn groote pijp uit den mond nam, want," voegt de cor respondent, heel nai'f als opbeldering er bij, „bet rooken in de kerk is een gewoonte in Nederland." Naar men verzekert zal Z. M. de koning, die in dezen zomer de noordelijke provincien Groningen, Friesland en Drenthe bezoekt, in het volgend jaar onderscheiden geineenten van Over ijsselUtrecht en Gelderland met HD. tegen- woordigheid vereeren. In een artikel, getiteld „Geleerde houden," in het Album der Natuur 1872" afl 5, deelt professor P. Hal ting het volgende mede „Ik ontving van den beer J. F. van Hoog- straten predikant alhier (Utrecht), het volgende uittreksel uit een brief van zijn zoonmr. F. J. K. vail Hoogstraten advoeaat te Haarlem, ge- dagteekend 21 Januarij 1872. „Eeu treffend voorbeeld van honden instiukt, ik meen verstand. De beer W. Eldering woont te Overveen. Van den winter boort bij een ijselijk gejank van een hond, des avonds voor zijn deur. De heer Eldering opent en dfen hond met een gebrokeu been loopt naar binnen. Het beest wordt verbonden verpleegd verzorgd en geneest. Hersteld zjjnde vertrekt de bond waar- schijnlijk naar zijn vorig buis en men boort niet meer van het dier. Eenigen tijd later doet zicb weer het oude gejank hooren. Weder opent de beer Eldering de voordeur en ziet op de stoep zijn vroegeren verplcegde met een konfrater naast zicbdie een gebrokeu been beeftDe kameraad gaat bet buis in i dat no. 1 als een gescbikt hospitaal scheen te beschouwen en toen deze hem er goed en wel in zagmaakt hij regtsomkeert en laat no 2 aan de goede zorgen van den beer Eldering over no. 2 moet van no. 1 verstaan hebben; „Wackt, beb jij je poot gebrokendan zal ik je ergens been brengen, waar je het goed bebt en waar zij je wel weer zulleu opknappenDe beer Eldering, dien ik zeer goed kengeeft zijn woord van eer dat zicb de zaak aldus beeft toegedragen." Te Gent is zekere Elmina Rozina Laurent echtgenoote van E ug6ne Huart, bevalten van vier kinderentwee jongens en twee meisjes. De eerstgenoemden ziju dooddoeb de meisjes zijn springlevend. Men schrijft uit St. NicolaasHet wets- voorstel strekkende om het aecijnsregt op het bier te veranderen, ten einde gemakkelijk vreemd bier te brouwen, wordt door schier al de brou- wers afgekeurd. Indien dit voorstel door de kamers werd aanvaardzou er eene vreemde maatschappij tot stand komen, met een kapitaal van vijf millioen francs, om die overgroote brou- werijen op te rigten, naar men zegt eene te Gent, eene te Cureghem en eene te Ougrebij Luik. Terwijl de geestelijkbeid in Frankrijk bet mogelijke doet om handteekeningeu te bekomeu voor bet petitionnement tegen bet verpligt oader- wijs, onder welke handteekoningen naar de min. van onderwijs met zekerheid weetverscheidene van kinderen voorkomen hebben de Temps en de Ligue de l'enseigemeuttot nog toe 700.000 handteekeningeu ten gunste van bet verpligt onderwijs verzameld wat met de 300.000 door Jules Simon bijeengebragt een millioen uit maakt., Heindricbs, de beul van Parijs de eenige» scherpregter dien Frankrijk nog bezat is jl.. zondag op zeventigjarigeu leeflijd overleden.. De laatste misdadiger, door hem ter dood gebragt, was Trauppmanu. Heindricbs trok een jaarlijks: inkomen van 12000 frs. Tot zijn opvolger is benoeind zijn eerste knecbtBoque genaamd, een man van42jaren, groot en sterk, met bruin© haren en een ronden baard, die in scbijn d© goedheid zelve is. Gedurende het beleg van Parijs zijn alleen van de omnibus-maatscbappjj 1017 paarden op- gegeten, waardoor deze een bedrag van 15(3.117 fr. gewounen beeft. Met de werkzaamheden voor de St. Gottbard- tunnel tusschen Airolo en Goschenen, zal spoedig eeu begin worden gemaakt. De tunnel verkrijgt eene lengte van 14.800 meters en zal, met uit- zondering van een eind ter lengte van 240 me ters in de uabijbeid van Airolo, in eene regte lijn doorloopeu. Het raiddeugedeelte vau de tunnel komt te liggen op 1162 meters boven bet oppervlak van de zee, Wederom is de geeselstraf in Engeland uitgesproken en wel over John Joyce, wegms gewelddadige berooving. Hij zal 40 slagen met de „cat" ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1