Handelsberigten. Advertentien. mx WIND-K0REN10LEN Het goedko*pste Tijdsehrift voor de Jeugd ZINDELIJKE HUISIIEUBELEN HULPOIiDERWIJZER TE BEKOMEN CHARLES BAECKE te Assenede, L POLDERBESTUREN. V AANBESTEDING, 0PENBARE VERKOOPIRJGEIU Een Woonhuis, Schuurtje, Erf, Tuin en Bouwlandte zarnen 1 hectare 76 aren 14 centi- aren Weiland, gelegen in gemelden 0PENBARE VERKOOPHVG Zindelijke Hnisrneubclen KEETSPARREN, VERBIND- SPARREN en BOOAPERSSEN. TB BEKOMEN: M A G A Z IJ N IJI I1IIJ Het is te verwacbten datvoor er tien jaren zullen verloopen zijnbet voetstnk - hetwelk eene groote soni gelds gekost heeft door een ander zal moeten vervangen wordeu. In Belgie werd gelijk men zich zal berin- neien voor ecnigeu tijd vetl gesproken over een plan oin Brussel te niaken tot een zeehaven Dat men ernstig nan de verwezeulijkiug van dit project denkt. Ijljjkt uiteene verklaring donder dag 11. door den minister van open bare vverken in de learner afgelegd. Het plan 0111 een zeekanaal aan te leggen lusscken Antwerpen Mcchelen Leuven en Brnssel zeide de minister zal emstig worden overwogen en is in bauden ge- steld van den ingenienr Cognoul. De regering rekent bierbij op de onderstenning der belang- bebbende steden. Deze week zal op bet Louvre een begin worden geraaakt met den verkoop van 20.527 stnks lijnvvaad behoord hebbende tot dekeizer- lijke linnenkamertafellakensservettenge- borduurde gordijnen lakens enz. Deze verkoo- ping zal tot en met den 19n duren. De diligence tusschen Noutron en Laceqnille in Dordogne is in de lucht gevlogen. Deconduc tear had een zak kruid van zeven a acbt pond die bij te Miallet inoest afgevenin de diligence gelegdtoen er geen passagiers in vvarenten einde hem tegen nat te bewaren. Onderweg kwamen er reizigers waaronder drie naaisters eene met een warme stoof. Het ougeluk wilde dat het kruit in de uabijheid er van kwameu de ontploffing volgde. Van de vijf personcn die binnen in zaten en gekwetst werden verkeeren drie in levensgevaar. De ontpoffing deed de paarden aan 't hollen slaanzoodat het lang duurde eer men hulp kon verleenenen het rij- tuig had ingehaald. waaruit de vlaramen en de 100k sloegen. Een groot deel der in Frankrijk gedurende den laatsten oorlog buitgemaakte kanonnen wordt tot een doel gebruikt, waaraan men, toen zij te Bourges gegoten werden, stellig niet heeft gedacht. Keizer Wilhelm heeft nl. bepaald, dat gemeenten, die tot nu toe geene torenklokken hebben, het daarvoor benoodigde metaal uit den oorlogsbuit zullen verkrijgen. Zoo hebben twintig katho- lieke gemeenten in de Rijnprovincien torenklok ken bekomen. De dom te Keulen kreeg 500, die te Frankfort 2G0 centinaars metaal. De Keulsche bankier von Oppenheim heeft den keizer van Duitschland op zijn geboortedag een tafelstuk van massief zilver aangeboden. Het stelt voor een sebne na den slag van Grave* 1 otter waarvan de keizer het middelpunt vormt. Z. M. zou gezegd hebben toen hij het bewon- derdedat hij niet in staat was iemand een geschenk te geven van zulk een groote waarde. Omtrent de plannen tot versterking van Straatsburg wordt medegedeelddat het voor- nemen bestaatom de stad met een gordel van 18 forten te omgevendie gemiddeld op een afstand van 1 kilometer van de enceinte der stad zullen verwijderd zijn. Voorloopig wordt met den bouw van 5 forten ten noord westen van de stad een aanvang gemaakt zij moeten 1 April 1875 gereed zijn. De kosten voor de gezamenlijke forten worden op 30 of 40 millioen thaler geschat. Te Berlijn hebben zaturdag jl. alle timmer- lieden die werkzaam waren aan het gedenkteeken dat ter herinnering aan de behaalde zegenpralen in Frankrijk op de Konigsplatz zal worden op- gerigt. den arbeid gestaakt. Dit vertraagt het werk niet weinig en maakt de voltooijing in 1873 zeer twijfelachtigdaar dit slechts met inspanning van alle kracbten mogelijk zou zijn. De strijdt loopt over de al of niet betaling van het uur schafttijdvallende tusschen 5 en 6 uur 's namiddags. O'Connor, die der koningin op den dank- zeggingsdag vrees poogde aautejagen door haar een (ongeladen) pistool voor te houden is tot een jaar dwangarbeid eu twintig zweepslagen veroordeeld. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 8 tot 11 April. Prijzen cler Effecten. Amsterdam* 15 April. Nebmlakd, aCertific, Werkelijke schuld 2; pet. 56, J - 80 a8 8<b 1 sf Itotterdam, 15 April. Louden, 15 April. van Iiet boa wen van een en in de gemeente 's Heer Arendskerke naby de baveu't Endenwege, voor den eerzameu H. GLERUMte Sehore. Inscbrijvings billetten in te leveren voor den 25 April 1872, ten kantore van den Notaris J. M. P I L A A R te Goes alwaar bet bestek en de teekeningen ter iuzage liggentenvijl verdere informatien zijn te bekomen bij den beer J. P. MULL E R te Goes. door het ministerie van den Notaris J. J. FERCHLI te Neuzen. IOp Dingsdag den 23 Apbil 1872des namiddags ten 1 ureten verzoeke van de weduwe MELS W1LLEMSEN, koehoudster te Axel op bet door haar bewoond wordende Hofsteedje in de gemeente Axel, in den Nieuwen Eglantierpolderaan den straatweg van Neuzen op Axelvan Twee sehoone MELKKOEIJENeen KALF, 20 HOENDERS en I1ANENeen Wageu voor een Paard. een KaarninachineWind- moleu Snijbak Schoppen Riekeu Vor- keu een PloegEggeu Kaaru Tonnen Kruivvagen Laddersen verder Bouw- en Melkgereedschap. Het MEST in den Mest- puteene partij StrooPeeneen paar Schalen met Balanseen Meelkisteen Kagchel en meer andere Goederen. Op Vrijdag den 3 Mei 1872 des namiddags ten 4 ure. ten verzoeke van den heer JAN LENSEN lid van den raad en landman te Neuzenop eene partij laud De geheele jaargang, 416 bladzijden druks 1 2.<»SS> franco per pos< 2.DO. De bij den uitgever D. JIIJSto Tieleu verder met geprest Einiien l»an«l kost slcolits inteekening op den nieuwen jaargang staat open alom. gelegen in den Flooswijkpoldergemeente Neu zen aan den grindweg naar Hoekvan Ruim vier bunders zvvare welgewasren KLA- VERS. De Notaris JJ. F E R C K E N residerende te Neuzen zal kracbtens verleende regterlijke beschikking, ten verzoeke van HEBRINA DEIJ Wed. FRANCOIS DE JONGE te Hoek mitsgaders de meerdeijarige en voogden over de minderjarige erfgenamen van gemeldeu F. DE JONGE, in het openbaar te koop aanbieden Eerste Perceel. groot I hectare, 3 aren, staande en gelegen in den Koudenpoldergemeente Hoek, ka dastraal sectie G nummers 560 en 561. Tweede Perceel. Koudenpolderkadastraal sectie G nummer 409. De verkooping zal gebouden worden op Z a t d r - dag den 27 Aerie 1872, des namiddags ten 4 ure, in de herberg „'s Lands Wcl- varen" bewoond bij L. Bareman, te Hoek AXEL. De Notaris S. A. DE SMI DT te Axel, zal ten verzoeke van de gezamentlijke erfgena men van de weduwe P. BUTLER te Axel en ten karen sterfhuize aldaarop Vrijdag den 26 A p r i e 1872des namiddags ten een uurin bet openbaar presenteren te verkoopen EENE PARTIJ bestaande onder meer in: Kabinet. Bureau eikenhoutea KastjeTafelkastje Kleerkas Slagklok2 pluimen Bedden met toebehoo* renDekens in soortKopere Ketels in soortKagchel met toebebooren Bascuel Tafels en Stoelen in soort, koperen Doof- pot6 fiaaije norseleine Kopjes en Schotels, porseleine Borden Geleijerd- Glas- en Aarde- werk Koper- Tin- en IJzerwerkfolio Bijbel met kopere Sloten en Hoeken en eene par tij Boeken van Godsdienstigen aard en wat meer zal worden geveild ZEGGEN HET VOORT. wordt gevraagd aan de openbare school te West- dorpe. Jaarweude B50. Inzending der stukken wordt verlangd v65r of met Mei e. k. bij ADOLF JOSEPn DE CLERCQ te Selzaete eene groote hoeveelheid BIJ en des Maandags op de Markt te ISiiIst, s Woensdags te lenzeii en Zaturdags te Axel, PUIK GEEL en WIT Paardepc^'uzaad k f 1.per 5 ons. PUIKE LANGE ROODE EN GEELE Wan. gelwortels, A f 0.50 per 5 ons, Suikerpegnzaad a f 0.40 per 5 ons, en verder alle soorten van Zarten aan civiele prijzen. Blejufvronw X. Weder ontvangen eene fraaije sortce- ring BEHANGSELPAPIEREN, EAN- DENSCHOOltSTEENSTUKKEN EIKENHOUT- en MARMERPAPIK- REN enz., welke alien tot lage doch vaste prijzen worden afgeleverd. Neuzen. DIIONT COMP. PS. Op verzoek worden de STAALBOEKEN ook buiteu Neuzen gezonden terwijl voor uitverkoopers zeer voordee- lig-e inkoopen te doen zijn. Xlidclelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Spoorwegen. Hartelijk moet ik u bedanken voor bet geen dat u mij gezonden beb. Ii. Bij DIIONT COMP., te Neuzen, zijn gedrukt en terstond verkrijgbaar gesteld POLDER REKENINGEN. BEGROOTINGEN. SPECIFIEKE STATEN. BORDERELLEN. AANSLAGEN. MANDATEN. OPROEPINGSBRIEVEN VER- GADER1NG. Op aanvrage wordt een Exempl. van elke soort ter bezigtigiug- gezoudeu, Huwelijks-Voltrekkingen. 10 April. Abraham van der Hooft, oud 60 j., weduwenaar van Susanna Tazelaar, en Maria Yereijke, ond 46 j., weduwe uit eerste huwelijk van Jan Loof en uit tweede van Jacobus Openneer. OvBRLiJPEN. 8 April. Elisabeth Christina Kolijn, oud 9 dagen, d. v. Joris Johannes en van Rachel Bolleman. 9 April. Autonijutje Deij, oud 87 j., d. v. Andries en van Adriana Schnitvlot, weduwe van Pieter Vinke. 14 April. Krin Diele- man, oud 57 j., z. v. Pieter en van Johanna Bees, weduwenaar van Pieternella van Drongelen. Gebooeten. 9 April. Franciscus Johannes, z. v. Jan Baptiste Doppegieter en van Antonia Maria Cortvriendt. 11 April. Eugenie Melanie Elisa, d. v. Jan Baptiste Ferdinand de Buck en van Marie Judith van der Daele. Bklsir. Fuankrijk. adito dito dito .3 adito dito dito 4 aAuudeel Handelmaatschappij. 4 ',:to exploitatie Ned. staatsspoorw. aterlificaleu bij Kotschild. 2 [lnschrijvingeu 3 Rusland. adtio aObligatien 1798/1816. tfCertiiic. adm. Hamburg adito Hope V Co. 185:: adito f 10(10 1864 adito t 1000 I860 al.olen 1866 5 5 3 6e serie. 5 5, 5 5 aObiig. Hope Co. Leeuing I860 4£ aCeitific. dito4 uluscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 aObligatien 1867-1869 4 aCertifieaten aAandeel spoorweg Gr. Maatscli. 5 aOblig. dito 4 dito spoorweg Poti-1 iflis.5 dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkow Azow 5 Polen. aSchatkist obligation. 5 Oostenrijk. aOblig. metall. in zil?er Jan./Julij. 5 adito dito April/Oct. 5 adito in papier Mei/Nov. 5 adi'.o dito Febr./Aug. 5 Leening 1861 aObligatien Buiteul. 1867-70 3 adito 1871 3 adito Binnenlandsche 3 adito 1856-18623 adito 1867-18693 dito (binnenl.)5 dito 18687 adito Vereeuigde Stateo (1874) 5 adito dito dito (1904) 5 adito dito dito (1882) 6 adito dito dito (1885) 6 adito Illinois7 adito dito Redemption 6 dito Atl. Gr. VV. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito geeonsolideerde 7 dito dito debentures. 8 dito St. Paul Pac. Spw. ie sec. 7 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 «Obl. 18634; adito 1865 5 dito 18513 dito afgestempeld 6 dito3 dito1 Italic. Spanje. Portugal. Turkeije. Egypte. Amerika. Brazilie. Mexico. Grenada. Venezuela. Ecuador. N.B. "j 883 138> 122 52'a v u a 96 95* 246 89J 73; n 73. 74' 232 177! 9 90i 78* 621 621 57 571 3(.j 39 394 51; 86 8 971 88 751 741 745 75.' 95 15 84 De a gemerkte effectcn wordea bij de Nederlandsche bauk als beleeningspand aaagenomen Tarwe door kleine toevoer 20 cent hooger. Gerst 20 cent lager, overige Graneu bijna als voren. Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe f 11,80 a f 12,10, Over- maassche f 10,50 a f 11,70 mindere f 8,70 a f 10,40. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche f 8,a f 8,50, Overmaassche f 7 f 7,30. Ger6t. Zeeuwsche winter f 5,10 a f 5,50, mindere f 4,5.0 a f 5,—, zomer dito f 4,50 a 4.90, mindere f 3,70 a f 4,40. J Haver, korte f 3,20 a f 4,50, lange f 2,50 a f3,50. Paarden- boonen f 5,80 a f 6,40. Duivenboonen f 7,25 a f 8, Bruineboonen f 11,25 a f 13,50 mindere f 8,— a f 9,50 Witteboouen, Walcheische f 10,75 a ft 1.25, Zeeuwsche f 10,— a f 10,50, mindere f 6,— a f 9,50. Erwten Walchersch f 8,— a f 8,25, Zeeuwsche f 6,50 a f 7,50, mindere f 7,-- a f 8,50. Koolzaad, stemming Lijozaad f 360 per 2040 kilo. Meekrap haodel beperkt. Als voren. BIJ INSCHRIJVING IS DE VAN TE n n ii ii VAN Van Vi.issingen naar Borsselen en Neuzen: elken dag des morgens half 8 nur. Van Neuzen naar Hoedekenskerke en Hansweert elken I ingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voortniddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11,30 uur. Van Walsoorden naar Hansweert, Hoedekenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags namiddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12,30 uur. des Zondags namiddags 1,30 uur. des Maandags namiddags 3,30 nur. van Neuzen. van Vlissinqen. Woensdag 17 April voorm. 8,u. nam. 2,n. Donderdag 18 9,3,— Vrijdag 19 10,4, Zaturdag 20 11,n 5, Maandag 22 nam. 1,Niet varen. Dingsdag 23 Niet varen. voorm. 9, van Neuzen naar Mechelen 6,30. Axel j, 6,53. Hulst 7,10. van Mechelen naar Neuzen 6,50. j Hulst n 8,55. Axel a it 9,15. van Neuzen naar Gent 6,20. Sas van Gent 6,15. van Gent naar Neuzen 8,10. Sas van Gent 9,29. Selzaete-Lokeren 9,05. 1,20. hokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 10,15. 10,35. 10,51. 10,40. 12,40. 1,—, 10,30. 10,55. 12,30. 1,45. 7,35. 4,55. 2,16. 2,39. 1,45. 4,45. 5,10. 4,50. 5,15. 6,45. 7,58. 6,—. 6,23. 6 40. 5,50. 8,50. 9,10. 8,30 ll,45f> 10,50f. 10,10?. Selzaete-Eecloo 9,05. 1,20. 7,40. Eecloo-Selzaete 6,—. 10,15. 4,35. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10f. 9,35?. 3,15f. 5,05?. 8,—*. Gent-Lokeren-St. Nicolaas 4,40*. 7,10f. 9,30?. 2,20f. 5,—*. 7,10t. St. Nicolaas-Beveren-Antwevpen 5,55*. 8,10f. ll,40f. 3,15+. 5,40?. 8,f. Antwerpen-Beveren—St. Nicolaas 7,30+ 9,11, 2,30+ 4,30?. 7,—*. St. Nicolaas-Temsche-Mechelen 5,15. 8,25. 12,05, 2,55. 7,45. Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,15. 1,35. 5,35. 9,15. Lokeren-Dcndermonde-Aalst-Brussel 7,02. 9,10. 10,57. 1,50. 4,50. 7,35. Brussel-Aalst-Dendermonde-Lokeron 7,28. 11,20. 2,10. 5,15, Antwerpen—Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,03 tot Moerdijk, Rotterdam-Antwerpen 6,15. 8,50. 12,15. Goederentrein 1, 2 en 3 Mas. t Reizigerstrain 1, 2 en 3 k!a* Sneltrein 1 en 2 kins. DRUKKERXJ VAN DIIONT COMP. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2