ALGEMEEN No. 720. Woensdag 17 April 1872. 12de Jaarg. BEK.EN DMA KING. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. WOENSDAG EN ZATUEDAG ABONNEMENT. V E R S C H IJ N T 1)11 OUT COUP, (e Aeuzeu. A D V E IIT E N T I E N. De COMMISSARIS DES KONINGS in de provincie ZEELAND, maakt bekend datter nitvoering van ver nieuwingen aan de kunstwei ken van het kanaal van Nenzen naar Gent, het kanaal van den I Mel tot en met (ten Id Jiinij aan- staande, 7,al worden afgetapthet hoven- pandtusschen Gent en Sas van Gent, tot 0.G0 M. hoven A.P., en het henedenpand tusschen Sas van Gent en Neuzen, tot 1.70 onder A.P. Middelbuhg den 29 Maart 1872. De Commissaris des Konings voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN. JPolitieli Overzigt. Gclijk de nachtvorst dikwijls op 't onluikend g'-oen een droevigen en donkereu tint werpt zoo komen ook nn en dan in de politieke wereld tijdingen voort die de pas herlevende hoop op een hestendigen vrede gedurig weer komen ver storen. Zoo kwamen in de afgeloopea week uit Iiusland verontrustende berigten wegens de rer- standhouding tusschen dat land en Oostenrijk die evenwel van alle kanten worden weerspro- ken. Ook uit de gedragslijn die Thiers zich ten aanzien der Eransche strijdkrachten schijnt voor te stellen meenen sommigen reden te zien van een toekoinstig gevaar voor den vrede. Een Engelschman, doeter Adler, correspondent van de Times te Berlijn doorgaande voor een man die de zaken met een scherpen blik opneemt, zegt dat het bijna zeker is dat er hinnen kort tusschen Pruissen en Frankrijk een oorlog zal uitbreken. Naar zijne berekening zal het Eran sche leger spoedig talrijker zijn dan het Duitsche. Hij geeft op, dat naar het stelsel van Thiers het Eransche leger hinnen een niet zeer verwijderd tijdstip tot een cijfer van een rnillioen zesmaal honderd duizend soldaten zal opklimmen terwijl naar het gevolgde stelselhet Duitschethans 1.250.000 man telleude, eerst in. 1880 het hier hoven genoemde Fransche getal zal bereiken. Tot staving van dit laatste toont hij aan dat het landvveerstelsel eerst pas in de drie zuideljjke staten is ingevoerd en het dus 8 A 9 jaren zal aanhouden, voor en aleer deze wijze van leger vorming in die gewestcn geheel is doorgevoerd en dat, naar Thiers plan, de Fransche artillerie een aantal kanonnen zal bekomen van 2700 waartegen Duitschland met zijn 1900 stukken bezwaatlijk hot hoofd zal kuunen bieden. Wij laten deze redenering voor 't geen ze is en merken alleen op, hoe in deze dagen „wapen- kracht" het stokpaardje blijft van de meestege- kroonde hoofden, de voornaamste, invloedrijkste staatkundigen en magtbekleeders, en de republiek naar het inzigt van Frankrijks presidentzeer goed bestaanbaar, ja onhoudbaar is zonder zulk eene kostbare, alles verslindende militairo huis- houding. Neemt men hierbij, dat in Frankrijk, even als overal elders, de nood en de behoeften van den arbeidenden stand steeds stijgende zijnterwijl de waarde der grondstoffen met den dag rijst dan begrijpt men dat de toestand op veel plaatsen niet zeer rooskleurig is. De gevallen zijn niet zeldzaam, dat voor den oorlog vvelvareude gezinnen in de moeijelijkste levensomstandigheden verkeorer.. Met het oog op de aandacht die tegcinvoordig weder nicer dan vroeger op de Grieksche aange- legenheden wordt gevestigd, vooral door de zoo lang teleurgestelde fondsenhondcrsaehten wij het niet onbeiangrijk te wijzen op hetgeen een correspondent uit Athene aan een der Duitsche hladen schrijft omtrent dequaestie der Duitsche mijnen van Laurinm. Hetgeldt daarbij de vraag of de mijnen, die vol^eus getnigenis van Duitsche ingeuieurs zeer rijk zijnaan dc kroon dan vrel aan de Itali- aansch—Fransche maatschappij van Serpieri-Roux behooren. Het schijntdat deze een concessie van oude dagteekening heeftom de mijnen te exploiteren. Waarscbijnlijk zal de strijd door een scliikking worden beeindigd. De ministor van financien is zelf naar Laurinm geweest om zich op de hoogte te stellen van den stand van zaken aldaar, en heeft er een geruiinen tijd doorgebragt. Indien de mijnen deel uitmaken van de kroon domeinen icdertijd aan de inschrijvers op de leeningen van 1824 en 1825 als waarborg ver- panddan is de concessie zelve aan de maat schappij SerpieriRoux verleendonwettig. De houders van Grieksche fondsen mogen toezien dat men hunne panden niet wegschenkt. Zij dienen althans te protesteren tegen dergelijk be- drog, door den Griekschen staat bedreveu. Mis- schien wil eckler de tegenwoordige minister van finantien de mijnen doen exploiteeren ten hate der Grieksche fondsenhouders, en staat zijne iG- spectie daarvan in verband met de aanhangige schuldregeling. Volgens de jongste berigten zou de Grieksche minister van finantien aan de schuldeischers voor de schuldbrieven, voorspruitende uit de leeningen van 1824 en 1825, beloopende een bedrag van 2 rnillioen achtmaal honderdduizend p. sterl. te converteeren in een nieuw 3i/a pets, fonds en tevens ten aanzien der achterstaliige coupons eene belangrijke schikking tot stand te brengen. De Weener conferentie tot beteugeling van de veepest heeft na gewigtige overvvegingen als conclusie aangenomen, dat afinakiug het eenige middel moet geacht worden. Rusland heeft zich met verwijzing naar de moeijelijkheden van een algemeenen maatregel voor het reusachtige rijk, bereid verklaard de westelijke en zuidelijke gouvernementen ingeval van noodzakelijkheid van de oostenlijke te zullen afzonderen terwijl bepaald in de eerstgenoemde strenge maatregelen van voorzorg zullen genomen worden. De overige staten, op de conferentie tegenwoordig, beloofden in dat geval die westelijke gouvernementen in de verzachtings bepalingen, die voor hen zelven hij voldoende afsluitingsmaatregelen gelden ten opzigte van het internationaal verkeer, te zullen doen deelen. Z. M. heeft aan den beer H. C. Waldeck, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bur- gemeester der gemeente Loosduinen. Er bestaat bij het departement van finaii tienafdeeling posterijen. gelegenheid tot plaat sing van twee klerken op een jaarlijksch tracce ment van f 400. Zijdie daarvoor in aanmerking wenschen te komen worden uitgenoodigd zich voor zaturdag den 20 April a. s.bij eigenliaudig gesehreven adres met naauwkeurige opgave van woonplaats en leeftijdaan het dep. van finantien aan te melden. Onder de vereischten behooren goed schrift benevens eene groudige kennis der Nederduitscbe en Fransche talen. Bekendheid met de Hoogduitsche en Engelsche talen zal tot aanbeveling strekken. De candidaten die in aanmerking komen zul len voor 1 Mei a. s. aan een onderzoek naar hunne bekwaamheid worden onderworpen. Zij zullen daartoe uader persoonljjk worden opge roepen. Vrijdag il. werden aan het gebouw van het provinciaal bestnur van Zeeland te Middelburg de volgende werken aanhesteed lo. Het inaken van den onderbouw met bij komende werken voor een draaibrug te Neuzen over den westelijken arm van het kanaal naar Gent. Voor dit werkis het minst ingeschreven door den heer T. de Jong te Amsterdamvoor J 26.400. 2o. Het tuaken en plaatsen van een paar sluis- deuren op het kanaal van Neuzen. De laagste iuschrijvingad 7497, is den heer J. Verkuyl Quakkelaar, te Viissiugen. Ter zitting der regtbank te Goes van 12 dezer is de heer rnr. P. J. J. Hollingerius Pijpers, onlangs henoemd tot kantonregter te Hulst, als zoodauig beeedigd. In den nacht van 7 op 8 dezer, ten onge- veer 2 uren is er brand ontstaan op de hofsteile van Pierssens, gelegen onder de gemeente St. Jan Steen, nabij Hulst. Het vuur heeft zich, naar men verueemt ook medegedeeld aan eeu tegen de hofstede gebouwde schunr, behoorende aan den buurman van gemelde Pierssens. Beide perceelen stonden in voile vlam, alvorens de bewoners het bemerkter.men had nog even den tijd de beesten los te snijden en te redden. De koejongen is, door ongekleed te.vlugten, ook het gevaar nog hij tijds ontkomen. De regter commissaris officier van justitieen substituut-griffier hij de regtbank te Goes hehben zich den 9 dezer naar St. Jan Steen begeven, ten einde onderzoek te doen een persoon die als de vermoedelijke dader was in hechtenis ge nomen, is weder in vrijheid gesteld twee andere personen zijn daarna gearresteerd en bereids in het huis van arrest te Goes overgebragt. Door den gemeenferaad van Middelburg is vastgesteld het kokier voor de plaatselijke di- recte belasting op de inkomsten aldaar. Dit eerste kohieropgemaakt ua de afschaffing der gemaalbelasting bevat ruim 24 0 artikelen in de le of laagste klasse (inkomen van f 300 a 400) zijn een 900tal aangeslagenenin de 30e of hoogste klasse (inkomen van 40 000 A 50.000 is een aangeslagene. De te hetalen belasting bedraagt dit jaar 2!)/'° pet. van het zuiver inko men de opbrengst zal ruim f 66.000 zijn De gemeenteraad van Veere heeft tot ge meentebouwmeester en opzigter aldaar beuoemd den heer P. de Waalbuiteugewoou opzigter te Kadzand. De eerste ansjovis op de Ooster schelde is den 9 dezer gevangen op de visscherjjen van J. de Haas en D. Schot. Zij is groot van stuk. De haringvangst is dit saisoen minder gunstig dan in het vorige jaar. Men verliaalt te Bergen op Zoom, dat de kolonel eerst aan twee officieren, leden der feest commissie, en vervolgens aan den majoor, die hnn verzoek nogmaals oudersteunde, geweigerd had, dat de muziek van het derde regiment met staudaard en wacht het feest van 1 April zou opluisteren. Dc majoor moet toen naar het ministerie van oorlog getelegrapheerd hebben, waarop hinnen een uur het bevel kwam aan den kolonel, om aau het verzoek te vohloen. Een „kleine maar reine" onderneming zal, volgens de Financier mededeeld biunen weiuige dagen te 's Gravenhage gevestigd worden, na raelijk eene Nederlandsche maatschappij voor landontginning en landbouvv te Minnesota (Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika). Het aan- deelen kapitaal der maatschappij bedraagt slechts 300.000 geplits in 10 serien elk van 30.000. Te Utrecht heeft het volgende voorval plaats gehad. Een werkman, wiens echtgenoot onge oorloofde betrekking met een ander had aau- geknooptwerd hicrvan onderrigt; toen hij nu jl. vrijdag nacht op de fabriek mocst arbeiden, begaf hij zich ouverwachts naar zijn woning en vond helaas het feit bewaarkeidde man hleef eckter dood bedaard en nam alleen het besluit, om beiden de deur uit te zetten daar zij echter nagenoeg in Paradijscostuum warenwerd zijn hart hevvogen en liet hij na een oogenhlik wach tens, terwijl hij zich in den tusschentijd verwij- derdevoor de deliukwenten het huis vrij in den morgen kwam hij met een paar mannen weder terug, verkockt voetslools de grootste meubelen en liet eenige kleine niets beduidende voorwerpen ackter, die door de vrouw mede ver- kocht werden hiermede was het kuiselijk leveu onthonden eu beide echtgenooten gingen bun wegover de kalrne en bedaarde kouding van den miskenden echtgenoot stond iedereen ver- wonderd. Als bevvijs van den soms zeer hoogen prljs ook van gevogelte moge dienen dat dezer dagen den landbouwer A. Baas, te Meerkerk voor zijne kippen geboden werd de ongehoorde prjjs van 2.50 per stukwelk bod echter geweigerd werd. Genoemde landbouwer is in het bezit van eene kippensoortdie liet bijzouder vermo- gen beziteijeren te leggen tweemaal zoo groot als do gewoneen het grootste eeudeuei in zwaarte overtreffende. De kistenmakerij van den heer Iloogendijk, te Goudais zaturdagnackt geheel uitgehrand vier of vijf arbeiderswouingen zijn mede verhrand. Te Gorinchem blijft de pokziektc nog steeds voortwoedeu. In het geheel zijn daar, op eene hevolking van 8000 zielen, reeds 178 personen aan pokken overleden en 560 daardoor aange- tast. De majoor Gisser op non activiteit de luit. adjudant Keijser naar den plaatselijken staf, waarlijk, de helden van het Leeuwar- der kabaal hehben over te groote strengheid van de regering niet te klagen. Er is echter aan het gekrenkte regtsgevoel eenige voldoeniug ge- gevenwaarvoor wij den minister daukbaar zijn. De heeren Gisser en Keijser gestraft,de circulaire Blauken iugetrokkenhet verpligt kerkgaan opgeheveumen moge zeggeu wat men wilzedelijk is de ontslagen kap. Jansseu gerehabiliteerd. Maar is daarmee het onregt geheel hersteld In korten tijd zijn te Almelo reeds voor de vierde nmal pogingen gedaan om brand to stichteu in een en hetzelfde gebouwzonder dat men den dader op het spoor is kunnen komen. Gepasseerde jaar had hetzelfde met dat gebouw plaats. Het is dan ook geen wonderdat bewo ners en buren geen enkelen nacht gerust naar bed gaan. Uit Harlingen schrijft men Dat de land- verkuizing tegenwoordig meer en meer begint toe te nemen kan daarnit blijken dat zich in de vorige week niet minder dan 200 personen naar Amerika hebben ingescheept. Verreweg het grootste deel dezer laudverhui/.ers is afkom stig uit de provincie Groningen. Men meldtdat door eeu zoogeuaamden Apostel der Morraonen in de nahijheid van Zwolle, waar eenige leden dier secte zich bevin- den aan twee echtgenooten uit deze stad de doop door onderdompeling is toegediend. Men zegt dat nog twee anderen van hier zich daaraan zullen ondenverpeu. Volgens een door deu Belgischen minister van openbare werken opeubaar gemaaktcn staat hehben de Belgisehe staatsspoorwegea in 187 L eene bruto opbrengst geleverd van 55.273.406 97 IV., of ruim 13'/-2 niiliioen frs. meer dan in het vorigejaar. De telegraafdienst hragt 1.861.418 83 fr. op nagenoeg 300.000 fr. meer dan iu 1870. Volgens het Nieuwshlud van Puers wordt het voetstuk van Arteveld's standheeldop de Vrijdagsmarkt te Gent afzigtelijk. Men heeft daarvoor witte Frauscke steen gekozendie niet tegen de guiirheid des weders bestaud isna iederen winter vallen er schclfers af, eu ua elken regen van eenige dagenslaat de steen zwart of groenacktig uit. Hot becld van „Vlaau- deren regts op de voorzijde vftu bet voetstuk, is ook besobad-igd. De Balegemsche steen id veel heter tegen tie gnurheid der lucht verhard. Per drie maandcn biiineR Neuzenf 1,—- franco door het gcheele Eijk 1,10 gcheel Bclgie1,40 Enkele 0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaaraPostdirecteuren en Brievenbushondcra. BIJ Van 1 tot 4 rcgclsf 0,4% Voor elke regel meer0,10 Advertentien gclievt; men aan de Uitgevcrs in te zeuden aiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure. Ongefrankeerde brieven wor&en niet aange- nomen. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1