ALGEMEEN J No. 719. Zaturdag 13 April 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. folitielt Overzigt. Een vos verliest zijn kareu maar geenzins zijne vlekken." Dit spreekwoord is met voile regt op den thans bejaarden Na|>oleon III toe .te passen. Ieder die bet leven van den avou tnnrlijken onttroonden vorst eenigzins kent, weet dat zijn leven eene aaneenscbakeling van zamen zwering was. Overal waar wij Lodewijk Napo leon voor zijne verkeffing tot president, ontmoe ten. in Ital'ie, in Frankrijk in Amerikain Zwitserland. zamenzwering was en bleef bet bandwerk, dat hij van zijne jongelingsjaren trots elke teleurstellingtrots elken misslag on- verpoosd bleef voortzetten. Wat ongelooflijke tuiddelen daarvoor werden aaugewend waar do arme banneling soms ter naauwernood in staat in ei^en levensonderhoud te voorziendo mulde- len en bet geld van daan baaldewas veeltijds een raadsel. Maar men weet ook dat in Euge- laud voor den stouten intriguant altijd kulp te vinden is, zoo het donkere bescbot zijner toe komst maar een enkel reetje openlaat voor zijne cindelijke zegepraalzoo in het verste verschiet maar bet voukje blinkt dat de eens gestortte sebatten met tieu of honderddubbelen rente zai vcrlicbten. Napoleon III. dus meldt men, heeft eene lee- ning gesloten van 7 millioenmet bet regt om die tot 15 millioen te doen opklimmen en is dus zooals tronwens uit den toestand in Frankrijk ceuoegzaam bekend is weer ijverig aan het werk. Ale eerste middel daartoe gebezigd dient vooral om de maniien die 4 September 1870 bet roer van bet ontredderde staatsschip in banden heb- ben genomen bij het volk in minachtingte bien- geu, kunne handelingen met den zwadder des lasters te bezoedelen. Volgeus de Parijsche Soir heeft de Zwitsersehe regeriug door haren gezant bij het Fransche gouvernement te kennen doen geven, dat, lmlitn bet oulangs vastgestelde invoerregt van 10 een times per stuk vee, hetwelk in Frankrijk wordt ingevoerd, niet werd ingetrokken, zij zich ge drongen zou zien op maatregelen van represaille, ten nadeele van den Franschen uitvoerhandel, bedacht te zijn. In Spanje beschuldigden de verschillende par- tijen elkander wederkeerignaar aanleiding van de plaats gehad bebbende verkiezingenvan allerlei knoeijerijen te hebben gebezigd. V olgens den correspondent van de Parijschen Temps, zijn er aan beide kanten scbandelijke dadeu gepleegd. Het stelsel van stemmenkoopen schrijft hij bloeit meer dan ooit, en wanneer men op die wijze voortgaat van bet algemeen stemregt misbruik te maken zal er op 't laatst niets meer van teregt komen. Aan de regering staat daarenboven nog een ander middel ten dienstehet concentreeren der gendarmerie op de bedreigde punten. Daarmede heeft ze ditmaal b. v. de bevolking van SevillaMarehena en Carmena sehrik aangejaagdzoodat de partij der gecoaliseerde oppositie aldaar besloten heeft zich van de stemming te onthouden. Ook de berigt- gever der Koln Zeit. zegi. dat in Spanje geeue enkele partij, waar het de stembus geldt, scbroomt tot oneerlijke middelen zijn toevlugt te neraen. Men weetdat onder de vele planuendie er bestaan om den afstand tnsschen Engeland en Frankrijk te bekortenook dat behoort van bet boren van een tunnel onder bet Engelsche ^De ontwerpers van dit plan hebben dezer dagen eene audientie bij Thiers gehad en volgens den Timesvan dezen vernomendat hij er gunstig gestemd voor is. De ontwerpers verlangden van Thiers dat de zaak zou onderzocbt worden door de commissie bij de wet daartoe aangewezen. In zijn antwoord zeide de president der t ranscbe republiek o. a. het volgende Ik ben persoonljjk voor bet tunnelplan en lk twiifel niet, of de ministerraad zal mijne meening deelen; bet departement van openbare werken zal ik over de zaak raadplegen. Tegen de ver- Hn"de enquetc bestaat bij mij geen bezwaar en ik zal bij genoemd departement vrageu of met bet onderzoek van bet ontwerp onmiddelijk een beein gemaakt kan worden." Uit de bijzonderheden van bet plan deelt bet Tournal de Havre mede. dat de onderzeesche wef: zal worden gegraven op t/. mijl diepte onder bet water. De kosten worden berekend op 32o millioenen. Het plan dat in 1867 op de a'ge- meene tentoonstelling van Parijs to zien was zal onderzocbt worden door eene Engelsch Fran scbe commissie met lord Grosveuor tot voorzitter. Reeds is eene maatscbappij geconstitneerd. De zucht tot landverbuizing begint zicb in het westelijk deel van Duitschland op eene onrnst- barende wijze te ontwikkelen. Vooral in I'oscn en West-Pruissen neemt men thans dit verschijn.sel waar. Houderde maunen en vrouwen benevens eene menigte kinderen vertrekkeu dagelijks naar overzeescke gewesten. bandigeu brief Z. M. heeft benoemd in het bestuur der waterkeering van de calamiteuse polders Marga- retba, Kleine Huijssens en Eendragttot voor zitter H. Wolfert eu tot ledeu J. Scheele en A. Verpoorte Jz. De St. Ct. van woensdag bevat bet konink- lijlc besluit waarbjj bewilliging wordt verleend op de akte van oprigting der Zeeuwscbe beet- wortelsuikerfabriek, te vestigen te Sas van Gent. Het Staatsblad no. 19 bevat bet koninklijk besluit van den 26 Maart 1872, boudende bepa- lingen tot vereenvoudiging van de formaliteiten, in acbt te nemen bij den in-, uit- en doorvoer van goederen. De minister van binnenl. zaken heeft de burgemeesters der gemeenteu aangescbreven hem zoo spoedig mogelijk op te geven koevcel kiezers er in hunne gemcente zoowel voor de tweede kamer als voor den gemeenteraad jevonden wor den, die geen kiezers zouden zijn, indien zij van de pateutbelasting outbeven waren, met opgave teveus van bet getal kiezers der tegenwoordige vastgestelde lijsten zoowel van die voor de tweede kamer als voor den gemeenteraad. De eerste kamer heeft op 9 dezer de wet tot afkoopbaarstelling van de tienden, nadat deze door den minister van justitie was verdedigd aangenomen met 26 tegen 8 stemmen. De tweede kamer der staten generaal is opgeroepen tegen den 22 April e. k.des mor- geu ten elf lire. Overeenkomstig bet vroeger genomen besluit, is alsdan de iukomsteu belasting aan de orde. 7 en 8 Mei e. k. zullen de miliciens de*" lifting 1872 bij de verschillende regimenten in fanteric en vesting-artillerie onder de wapenen komen om in den wapenhandel te worden ge- oefend. Hoek, 10 April. Een der oudste bewoners dezer gemeente vierde op bedeu zijne uegentigste geboortedag in bet bezit van alle zijne zintuigen. Groot was de deelneming van oud en jong in deze voor hem zoo blijde herinneriug, eu gezond en vrolijk als hij steeds was, mogt nu ook ieder lleinier de Fouw ontmoeten. Ter zijner eer wapperde vlaggen van 't gemeentehuis en van veler wouingen ook van de zijne, velen kwamen den braven ouden en bebulpzamen man met woord en daad beilwenscben, en toen door de zorg van zijnen kleinzoon lieden avoud zijne woning ver- licht werd, kwamen een tal van jeugdigen hem in bun gezang hunne heilgroeten brengen. Roerend was bet die oude man met zijne 88 jarige vrouw, daar te midden var. die jongeren te zien staan met bet gelaat vol vreugde en dank. Mo°-e bij naar aller wenscb nog bewaard blijven en °de late levens avoud zoo belder voor hem zijn als tot nu toe. Moge alien vooral de jon geren van hem leeren wat achting den meusch Te beurt valt die een godsdienstig en braaf leven heeft geleid, gepaard met eenvoud en onvermoeide werkzaambeid had, doch die in zijne venvachting zeer is telenr- gesteld, daar niet ein hem met een bezoek ver eerd heeft Z. M. de koning van Belgie heeft bij eigen- aan Z. M. den koning der Ne derianden dank bctuigd voor lid. te Brielle uilgesprokeu voor Belgie sympatkiekeu toast. De volgende bijzonderhcid omtrcnt de feest vieriug te Brielle iu 1772 is dezer dagen de vermelding wel waard. De vroedscbap en eeni- ge genoodigden hielden een prachtigon maaltijd waarbij de schotels op curieuse wijze waren ge arrangeerd. Men bad ze namelijk in blikkeu bussen gesloten en deze zoo op een gestapeld dat de fignur van den kertog van Alva in voile wapeurnsting het midden van den discb versierde. De feestgenooten konden dus iu letterlijken ziu kuunen vijand verbreken en vermalen. Men schrijft uit Vlissingen Dat er ten alien tijde menscken gcvonden wor den, die nooit te vredeu zijn, heeft de leestvie- ring te Vlissingen wederom bewezen. Terwijl ieder ingezeten in zijn schik is over den guustigen afloop van bet feest is er 66n naar ik verueem, wien het zeer is tegengevallen, en daardoor niet op zijn gemak isen die e6n is de cipier van den hoekzak (gevaugenbuis die vele bczoekcrs in zijn logemcnt verwacbt In de op 4 April gehouden zitting van den gemeenteraad van Rotterdam heeft de barge- meesterals voorzitter, openlijk hulde gebragt aan de Rotterdamscbe burgerij, voor bare bouding bij bet Aprilfeest. Op 3 dezer werd te Dinteloord een kind geboren zonder armen en beenen, dat geen kin heeft en ook de tongin den mond mist. Ofsekoon men het geen voortdurende levenskracbt toescbrijft is bet toch tot dusver goed gezond. Aan de commissie nit Loosduinen bestaan de uit vier heeren die gisteren ochtend over 's Gravenkage en verder per spoortrein te Am sterdam waren aangekomen heeft Z. M. de koning geweigerd audientie te verleeuen. Uit een verslag in bet Veluwscb Weekblad blijkt, dat ook te Harderwijk het brandpuut der gerefonneerde orthodoxie de nationale feestvie- ring van 1 April met 'oijzonderen luister is gevierd: wel een bevvijsdat de beer Groen van Prinsterer en bet Dagblad van ds. Knyper met huu verzet tegen die feestvieriug alleeu stondeu. Een ingezetene uit Devcnter werd op den In April van dit jaar ecu zoon geboren. De gelukkige vader ijlt naar bet stadbnis en geeft zijn zoon bij den burgerlijkeu stand aan met de nanienWilleni van Oranje Nassau B. De ambtenaar maakt zwarigbeid het kind onder die namen in bet register te sckrijven er wordt om 's konings toestemming getelegrafeerd en deze is weldra gevolgd zoodat ook Deventer thans een Willeiu van Oranje Nassau ouder bare be woners telt. Den 7 April was bet tweehonderd jaar ge- leden, dat Engeland en Frankrijk de Nederland scbe republiek den oorlog verklaarden. Toen begon die reeks van gebeurtenissen, die ook zon der de inneming van den Briel, bet jaar 1872 zouden maken tot een jaar van gedeukdagen. Wij kopen dat de nationale strijd van 1672, die bet kuis van Oranje in zulk een scbitterend licht vertoonde. die uit een politiek en militair oogpunt zooveel lessen voor Nederland heeft acb- tergelaten en die bovendien geen godsdieustige bartstochten kan iu beweging brengen, niet min der in de gemoederen zal blijven leven dan de tachtigjarige oorlog. Te Apeldooru is de feestviering opgeluisterd door eeu Duitschen schipper, die onzc nationale vlag boog in top had gehaald en uit een op de Franschen verovcrd cbassepot tal van vreugde- scboteu loste. Te Woudrichem is in een Israelitisch buis- gezin een zoon geboren op 1 April. Uit liefde tot bet buis van Oranje wend men pogingen aan te Deventer met goed succes bekroond om bet kind den naam van Willem van Oranje aan zijn geslacktsnaara van Kalken toe te voegen. LI. maandag avond is te 's Hertogenboscb op de Groote Marktbijna voor bet bureau van po'iitie. een zonderlinge moordaauslag voorge vallen. De persoon van M. van d. Bbak- kersknecbtwerkzaam in de Zandstraat te Rot terdam vatte eeu hem tegendkomer.d jongeling bij den scbouder en bragt bem met een scheer- mes een gapende wonde toe van achter in den hals tot in het aaDgezigt aan den mond. De jongeling slaakte een raauwen gil. De iuspecteur van politie sclioot met een paar ageutcn toe en nam den dader. die bun. bedaard of er niets gebeurd was tegen kwam in arresteerst ver- klaarde bij niet te weten dat bij he! bedreven baddoch later kerinnerde bij bet zich en ver- klaarde toen niet te weten waarom bij de daad bedrcefeven bedaard at bij daarop een botei hatn, juist of er niets gebeurd was. Aan den jongeling werd onmiddelijk geneeskundige bulp verleend in den beginne liet zicb de woud ernstig aanziea door bet vele bloedverlies was zij eeu halve duim dieper geweestdan zou de 3lagader afgesneuen zijn. Men boudt bet er voor. dat de dader, die van zijn vrouw gescbeiden leeftaan verstands- verbijstering lijdt. E6n man kan nu meer katocnen gareu iu een bepaalden tijd verspinneu dan 400 in 'tjaar 1769. toen de beroemde Arkwrigt diet eerste patent op een katoenspinnerij nam. Een man maakt nu meer meeldan 150 man honderd jaar geleden. Een vrouw kan nu in een dag nicer kaut vervaardigendan 100 vrouwen voor 100 jaar. Om suiker te ratfineren beeft men in onzen tijd sleckts zoo veel dagen noodig, als voor 30 jaar maanden. Vroeger bad men zes maaudeu noodig om kwikzilver op glas vast te kechteu tegenwoordig doet men zulks in 40 minuten. De machine van een met ijzer gejiantserd oorlogs fregat van den eersteu rang ontwikkeld evenveel kracbt als 42.000 paardeu. Selzaete 11 April. Verleden zondag 7 dezer, gafonzejonge eu verdienstelijke zaugmaat- scliapuij „Kuusten vermaak-' baar eerste concert, op de groote zaal van ons nieuw gemeentehuis. Geene kosten nocb moeite waren outzieu om dit feest aantrekkelijk en lnisterrijk te maken ook mag men zonder overdrijven zeggen dat nog nooit feest albier meer bijval genoot. Naauwefyks was het bureau geopeud, of de zaal werd als van uieuwsgierigen overstroomd welke zoowel uit de naburige geincenten als van bier toegesneld waren, zoodat de plaatsen na korten tijd alien iugenomen waren. Men schat op ongeveer 500 personen bet getal aanwezigen die meestal tot de deftige burgerij bekoorden. Wat de uitvoering der talrijke stukken van bet programma betreft, deze overtrot aller ver- wachtiug en zulks is ook niet te verwondereu als men in aanmerking neemt dat arttsten als de beeren van Cauwenberghe, van Kortrijkeerste prijs vau viool en Tutzeys, van Hoegaardeu, eerste prijs van trombonne beiden aan bet conservato- riuin van Brussel, de Broeck toonkundige ins- gelijks van Hoegaarden, Ferai. toonzettor, Gevaert vader eu zoon en Martens alien van Gent dit feest door bun talent oplnisterden. Ook onze maatscbappij wist zicb goed uit den slag te trok- ken door den zaineubang en de juistlieid waar- mede zij hare kooren nitvoerde bewees zij, op bet gebied der kuust, reeds merkelijke vorde- riugeu gemaakt te hebben. Wat dit feest bijzonderlijk luister bij/.et, is bet edel doelvvit waarmede bet ingerigt werd, 't was iminers ten voordeele der armeu wat ook onze beer burgemeester eere voorzitter der maatscbappij in eene korte dock gepaste toe-spraak deed uitkomen wanneer hij de aanwezigen tot miida- digbeid aanwakkerde; zijne woordeu scheueu de baiten gcroerd te hebben wat na de omhaling welke ten voordeele der noodlijdendeu door 4 dames gedaan werd, bevoud men dat er 263 frauken ingezameld waren, welke op staandeu voet in kauden van de aanwezige heereu arm- meesters gestort werdeu, boven 80 frauken welke van de iukomgelden met lietzelfde doel gesclion ken werden. [Bij de mededceling van dezen overbeerlijken eu onverhoopten uitslag, ontstond er onder bet publiek, de geestdriftigste betuiging van tevredenheid en goedkenriiig welke zich door bravo'a geroepen en handgeklap luclit gat. liet feest eindigde orastreeks 11 ure des avouds, en iedereen keerde huiswaarts, met de dubbele voldoening eenen aangenamen avondstond gesleten, en tot eene edele daad medegeweikt te hebben. Eere dan aan de beeren kunstcnaren die belaog- loos bunne medewerking tot dit liefdewerk bodenj en wien een ruirn aandeel in den ocverboopteB n -x.i i i iti« -Eicu two v. i«v^. ..-J- Agl' ffla*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1