FEESTVIERING I APRIL EENE KAPITALE HOFSTEOE. 2. EENE KAPITALE HOFSTEOE. HOJ3TEBDJE EE IE HOFSTEDE, HULPONDERWIJZER. HEEREN LANDBOUWERS K. K. OOST. PREIIEN-LOTEN Advertentien. EEN HOFSTEEDJE, Trekking 15 April 1872. OPENBARE VERKOQPINGEN 3. Hel rcgl van cijns op ccn TUIN, Een kompleten Boeren-Inspan, Openbare Verkooping EN GEV0L6E VAN DIEN, 1 Prijs van f 220,000 JSENTHAL C. I.oikIcii. 8 April. De ondergeteekendebetu.i£>"(l hare dankvoor de gunst die zjj heeft genoten van hare stad- en landgenooten en breugt bun door dezebij haar vertrek een liartelijh; vaarwel toe. Neuzen 5 April 1872. Vrouw J. VAN DEN BERG. De ondergeteekenden betuigen, ook ..y w namens hunne medebedeelden, op- i-egten dank in bet bijzonder aan de alhier heslaan bebbende Commissie voor feestviering op 1 April j 1en in bet algemeen aan alien die door geldelijke bijdragen bebben medege- werkt tot bereiking van bet door genoemde Com missie heoogde doel, voor de aan ben toegedacbte git'ten in krentebrood. Neuzen, den 9 April 1872. JOZIAS DE ZEEUW, ARIE HAMELINK JOZIAS D1ELEMAN Jz., JACOBUS DEN EXTER, Ad. JONGMAN. Zij die iets te vorderen liebben wegcns leveringen als anderszinsten dienste der feestviering alhier op 1 April 11., worden verzoeht duarvan, v6dr den 12dezer, opgave te doen bij een der ondergeteekenden. Neuzen 5 April 1872. De Feestcommissie J. STURM. Voorzitter. J. DIELEMAN Secretaris. De VERKOOPING HUIZEN te NEUZEN op Wof.nsdag 10 April 1872. is UI'X'CjJILSTJbCL.O tot in de maand MEI aanstaaude. A. A. VERMANDEL Notaris. door bet ministerie van den Notaris J. J. F E It C 14. E II te Neuzen. Op Z A TURD AG DEN 13 A P R I I. 1872, des namiddags ten 4 ureten ver- zoeko van P. J. WILLEMS- wonende te Sluis- kil gemecnte Neuzen aan bet Scbnttershof bij August'van Duijse te Neuzen, van: 25 a 30 sinks JONGE VARKENS. •J Op Dikgsdao d f, n 23 Amir, 1872. des namiddags ten 1 ure. ten verzoeke van de weduvve MELS W1LLEMSEN, korbondster te Axel op bet door haar bewooud wordende Hofsteedje in de gemecnte Axelin deu Nieuwen Eglantierpolderaan den straatweg van Neuzen op Axelvan Twee fcbnone MELKKOEIJENeen KALF, 20 110ENDERS en HANENeen Wagen voor een Paard. een KaarnmachineWind- moleu Snijbak Schoppen Rieken Vor- ken een Pioeg, Eggen Kaarn. Tonnen Krniwagcn, Ladders, en verder Bouw- en Melkgercedschap. Het MEST in den Mest- )>uteene partij StrooPeeneen paar Sebalcn met Balanseen Meelkist een K a gelid en meer andere Goederen. De Notarissen Mr. J. P. D R 0 N- PP* K E R S en J. J. FE RC K E M te Nenzen, zullen met den heer S. A. DES M I D T, Notaris te Axelten verzoeke van de erven JANNA FRANSE en baren overledenen man ADRIAAN DE KRAKER. beide te Hoek over- leden in bet openbaar aan de ineestbiedenden veileu en verkoopen bestaonde in W00NI1UIS, SCIIUUR en verdere GEBOUVVENmet 58 hectaren 17 men 90 centiaren ERFTUINBOOM- GAAR1)WEILANDBOUWLAND en BEPLANTE ZIJKANTWEGgelegen in den Lovenpoldergemeeute Hoek kadas traal sectie B nummers 163 tot en met 169, 169bis147. 148. 149, 147a, 147b, 141, 110, 111. 111a, 111b. 105 tot en met 108 er. 105bis101. 102. 103 en lOlbis. 62, 62l>is ,41 tot en met 46. Deze goederen znllen zoo in massa als in 7 koopeu worden geveild zoo als die bij uitgezette billetteu breeder ziju omschreven. bcstaande in WOONHUIS, SCHUUR, WA- GENU LIS verderc GE BOUW EN en AAN- llOORIGllEDEN gelegen in den Zaamslag- polder, gemeeute Zaamslag, met 41 hee- tarcn 13 aren 8 centiaren ERF, TUIN, BOOMGAARD, WEI cu BOUWLAND, ZIJKANTWEG en afzonderlijk verhuurd wordende TUIN ENkadastraal sectie F nummers 183 tot en met 199, 189bis, 203 tot en met 207 386 tot en met 394 en 386bis. Deze goederen zullen ook in twee koopen worden geveild zooals op de billetteu is om schreven. gelegen in den Zaamslagpoldergemeente Zaamslagkadastraal sectie F no. 208 groot 5 aren 10 centiaren in cijns bij M. Cornelis a f 2 40 in het jaar. De koopers aanvaardeu de goederen te weten koop 1 met uitzondering der Bouwlanden Vlie ten en Slooteutwee dageu mi de verkoopiqg van deu Inspan en verdere goederen op de hot stede aanvvezig en nog met uitzondering van het huis op bet perceel in de billetten vermeld ouder koop 5, hetweik in gebruik blijft bij deu tegenvvoordigeu bewoner tot 1 November 1872. De BouwlandenVlieten en Slooten daarin aanwezig kunnen door de koopers worden aan vaardt na bet rooven van den oogst desjaars 1872. De goederen onder koop 2 kunnen de koopers aanvaarden met uitzondering van orntrent 15 bectaren Bouwlanden met den 1 Maart 1873 en de genoerade 15 hectaren Bouwland met bet rooven van den oogst in betzelfde jaar. als tot dien tijd in pacbt bij den medeverkooper Petrus de Kraker ad f 25.— per 44 aren 56 centia ren in het jaar. De verkooping zal gebouden worden op D i n g s- dag den 7 Mei 1872, des voormiddags ten 10 ure. ten kuize en herberge van Leendert Bareman te Hoek zullende nadere inzage van verkoop6voorwaardenkadastrale plans en titels van eigendom bij de twee eerstgemelde Nota rissen en alle verdere inlichtingen bij alio de genoemde Notarissen verkrijgbaar zijn: De Notarissen J. J. F E R C K E iV en Mr. J P D RON K E R S te Neuzen zullen met den heer S. A. D E SMI DT Notaris te Axel, ten verzoeke van de kinderen en erfgenatnen van wijle JANNA FRANSE en haren vooroverledenen man ADRI AAN DE KRAKER beide te Hoek overleden, in het openbaar presenteren te verkoopen op D o n d e r d a g den 16 M e i 1872 des voormiddags ten 10 ure op de door gemelde overledenen bewooud geweest zijnde hofstede in den Lovenpolder gemeente Hoek. bestaande in: BEESTIALEN LAND BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN eene groote partij HOOI- STROO. MEST, AARDAPPELEN' KLAVERZAAD. 1100 groene MUTSAARD. 200 drooge dito. een hectare 33 aren KLAVEI1S te velde welke op de hofstede zullen worden verkocht. Voorts eene partij zindelijke HUISMEUBELEN als KabinetBureau verlakte Goederen Spekgezouten Vleeschpluimen Bedden en toebehooren. Huislinneu en meer andere Goederen. Alles breeder bij uitgezette billetteu om schreven. dels fen kantorc van bovengenoemden Notaris DE SMIDT te lezen zullen liggen, en ZEGGEN HET VOORT. T I! AXEL. De Notaris S. A: DE SMIDT te Axel zal. ten verzoeke van de weduwe MELS WIL LEMSENlandboiuvster wonende te Axel en hare Kinderen en krachteus regtcrlijkc magti- gingop Dingsdag den 16 Aprii. 1872, des namiddags ten 3 urente Axel in het logement bewoond door den heer Rolff in het openbaar presenteren te verkoopen bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en GEVOLGE VAN DIEN op en met 4 hec taren 07 aren 30 centiaren ERFTUIN BOOMGAARD. AANWASBOUW- en WEIUAND, alles staande en gelegen in de gemeente Axel in den Nieuwen Eglan tierpolder kadastraal bekend sectie B no. 72, 73, 74, 346, 347, 348 en 351. Gegadigden komen op dag, uur en plants vermeld aanbooren de voorwaarden die inmid- De Notaris M. G E E N E te Hulst, zal ten verzoeke van deu beer R. J. DELLAFAILLE, grondeigenaar wonende te Antwerpenin het openbaar presenteren te verkoopen E e r s t e Koop. bestaande in WOONHUIS. SCHUUR en verdere GEBOUVVEN. met 1 hectare 1 are 60centiaren ERF. TUIN en BOUWLAND, staande en ge- legen in deu polder Dullaart gemeeute llonte- uissekadastraal bekend onder sectie G nos. 421 tot en met 423palende ten noorden aan de landen van de heeren Verdurmen te St Nicolaasten oosten aan die van J. F. van Remortel te Hontenisse en den openbaren weg en ten zuiden en westen aan den bestaauden uitweg. T w e e d e Koop. 82 aren 40 centiaren WEILAND, gelegen als voren kadast> aal bekend onder sectie Gnos. 425 en 426palende ten noorden aan den Wa- tergang, ten oosten aan het land van J. F. van Remortki. voornoemd, ten zuiden aan de landen van de heeren Verdurmen vooruoamd en ten westen aaiPden volgenden koop. D e r d e Koop. 64 aren 70 centiaren WEILAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder see', ie G, no. 427, palende ten noorden aan den Watergang, ten oosten aan den vorigen koopten zuiden aan de landen van de heeren Verdurmen voornoemd en ten westen aan den volgenden koop. Vierde Koop. 1 hectare 44 aren 30 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren kadastraal bekend onder sectie G. no. 428, pa'ende ten noorden aan de landen van den Heer J. A. van Heteren te Hulst, ten oosten aan den vorigen koopten zuiden aan de landen van de beeren Verdurmen voor noemd en ten westen aan die van de erven van wijlen den heer N. F. Verdurmen te Hnlst. Vijfde Koop. 2 hectaren 68 aren 80 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren kadastraal bekend onder sectie G no. 416palende ten noorden aan den be staauden uitweg ten oosten aan den volgenden koop en ten zuiden en westen aan de landen van den beer Mr. F. van Deinse te Hulst. Zesde Koop. 1 hectare 22 aren 20 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren kadastraal bekend onder sectie G> uo. 417, palende ten noorden aan den be- staanden uitweg, ten oosten aan den openbaren weg, ten zuiden aan de landen van den beer Mr. F. van Deinse te Hulst en ten westen aan den vorigen koop. Zevende Koop. 3 hectaren 88 aren 90 centiaren BOUW- en WEILAND, gelegen als voren, kadastraal bekend onder sectie G. nos. 490, 500 en 501 palende ten noorden en oosten aan deu Watergang, ten zuiden aan den volgenden koop en ten westen aan do landen van J. F. van Remortel voor noemd en den openbaren weg. A c h t s t e Koop. 1 hectare 21 aren 40 centiaren BOUWLAND, gelegen als voren kadastraal bekend onder sectie Gno. 502palende ten noorden en oosten aan den vorigen koopten zuiden aan de landen van R. Parmentier en ten westen aan den openbaren weg. De koopers van de koopen 1 tot en met 8 zullen in bet voile en vrije genot van bun gekoclite tredenvoor zooveel de Ge- bouwen betreft op deu 1 Junij 1872 en voor zooveel de Landen aangaat na het scheren van den oogst of niterlijk op den 1 October daaraanvolgende. Negende Koop. 71 aren 90 centiaren BOUWLAND, gelegen in den 17 gang van den polder de Clinge, ge meente Cliugekadastraal bekend onder sectie A, no. 719, palende ten noorden aan het land van P. F de Rop te Clinge, ten oosten aan de landen van de erven van wijlen den heer J. E. de Schepper en den heer C. F. Verdurmen, beide te St. Nicolaas ten zuiden aan de landen van den beer J. Wittocq Janssen aldaar eu ten westen aan den openbaren weg. bij mondelinge over- eenkomst verpacht tot en met het scheren van den oogst des jaars 1876, met de kadastrale nommers 726 en 727 onder de tiende en elfde koopen te omschrijven aan J. B. van Dorse- laer Landbouwer te Kapellebrug, voor f 160. 'sjaars, zullende de kooper van dezen koop voor aandeel in de pacbt genieten f 29.61. T i e n J e K o o p. 72 aren 70 centiaren BOUWLANDgelegen als vi ren kadastraal bekend onder sectie A zijnde h< t vvestelijk gedeelie van de nommers 725 en 727palende ten noorden en westen aan de landen van den heer J. Wittocq Janssen te St. Nicolaas, ten oosten aan den spoorweg en ten zuiden aan deu openbaren weg, bij mondelinge overeenkomst verpacht gedeeltelijk tot en met bet scheren van deu oogst des jaars 1875, met bet oostelijk gedeelte van bet kadastraal nommer 725, onder den ell'den koop te omschrijven aan P. van Duijsse landbouwer te Kappellebrug voor f 25.'sjaars en gedeeltelijk met het kadastraal uomraer 719, onder de negenden koop omschreven en het oostelijk gedeelte van de kadastrale nommers 726 en 727, onder den elfden koop te omschrijven aan J. B. van Dorselaer landbouwer aldaar voor f 160. 'sjaars; zullende de kooper van dezen koop voor aandeel in de pacbt genieten van P. van Duijsse f 20.08 en van J. B. van Dorsselaer 5.03. Elfde en laatste Koop. 3 hectaren 3 aren 87 centiaren BOUWLAND, gelegen als vorenkadastraal bekend onder sectie Azijnde bet oostelijk gedeelte van de nommers 725, 726 en 727, palende ten noorden aan de landen van den beer C. F. Verdurmen voornoemdten oosten aan de landen van de erven van wijlen vrouwe H. J. G. de Jonghe te Brussel en P. van Kersijiiaver te Clinge, ten zuiden aan den openbaren weg en ten westen aan den spoorwegbij mondelinge overeenkomst verpacht gedeeltelijk met het vvestelijk gedeelte van het kadastraal nommer 727 en bet kadastraal nommer 719 omschreven onder deu negenden koop aan J. B. van Dorselaer, landbouwer te Kapellebrugtot en met bet scheren van den oogst des jaars 1876, voor f 160— 'sjaars en gedeeltelijk met bet vvestelijk gedeelte van het kadastraal nommer 725 omschreven onder den tiendeu koop, aan P. van Duijsse aldaar tot 1 October 1875, voor f 25.'sjaars; zul lende de kooper van deze koop voor aandeel in de pacht genieten van J. B. van Dorselaer f 121.78 en van P. van Duijsse f 2.72. INSTEL op Maandag 15 A__IT ,079 VERBLIJF op Maandag 29 APRIL J0'z- telkens des voormiddags om 10 ure precie3 in het Logement 11 e t Bonte H e r t" te Hulst, bewoond door P. A. Brand. Instel Premie 1/2 Aan de openbare school te ZAAMSLAG vvordt gevraagd een IIPLPO VDUKWIJZEKop eene jaarwedde van f 350. Belangstellenden gelieven bnnne stnkken aan het gemeentebestunr aldaar in te zeuden vd6r of uiterlijk op den 1 Mei aanstaande. worden attent gemaaktdat bij den Agent C. GERRITSEN te Axel verkrijgbaar is gesteld 2 a 3 soorten GUANO, waarvan 2 soorten die de beste resultaten bebben opgeleverd met het volste vertronvven zijn ze voor alle gewassen aan te bevelen. van l§64. i i 3 3 6 15 30 15.000 10.000 15.000 6.000 6.000 7.500 12.000 Prijzen 5.000 2.000 1.000 n v 4^0 n Te zaitien SO§ Prijzen. Heele liOten a f 5.-, Halve a f 2.50 en Vijfde a f l.«« f 8,— a f 8,25. Zeeuwsche f P.80 a f 7,30, minderr a f 7f-- a f 8,50 Koolzaad, stemming. Meekiap, handel iets levendiger, onveranderde prijzen. Gran en stil inaar vast. VAN EEN Op dien dag moetcn de volgende groote Prijzen getrokken worden n n 500 enz. enz. Na de Trekking ontvaugt ieder kooper de uitvoerige Trek- kingslijst franco en gratis. De gewonnen gelden worden door liet K. K. Oostenr. Mini sterie van Financien uitbetaald. Wij verkoopen tegen franco overzendiug van het bedrag in geld of Postwissels (geene Postzegels.) ROTTERDAM, (Filiaalkuis) Wcste Wagenstraat, AMSTERDAM, Warmocsstraat, J 574. Wijk 5, no. 100. DKUKKERU VAN DIIONT COMF. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2