ALGEMEEN AANBESTEDING. No. 718. Woensdag 10 April 1872. 12de Jaarg. BEREN DM A KIN G. Birinenlandsche berigten. Handelsberio-ten. De COMMISSARIS DES KONINGS in de provincie ZEELAND, maakt bekend datter uitvoering van ver nieuwingen aan de kunstwerken van bet kanaal van Nenzen naar Gent, bet kanaal van den 1 Mei tot oil met den 15 Junij aan* staande, zal worden afgetapthet boven- pandtusschen Gent en Sas van Gent, tot 0.60 M. boven A.P., en bet benedenpand tusscben Sas van G e n t en N e n z e n tot 1.70 onder A.P. Middelburg, den 29 Maart 1872. De Commissaris des Konings voornoemd, R. W. VAN LIJNDEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AXEL maken bekend dat op Zaturdag den 13 A p R I r, aanstaande des middags ten 12 ureten raadhuize aldaar, iu het openbaar zal worden aanbesteed llet leggen van een klinkert voet- pad aan den fioorddani van de kom dezer geineente. Dat de voorvvaarden dier aanbesteding ter secretarie dezer gemeente dagelijks (Zondag uit- gezonderd) des voormiddags van 9—12 uren ter inzage zullen liggenalsmede bij den Opzigter den heer M. Eijke alhieren dat de aauwijs van het werk zal plaats hebben op den dag der aanbesteding des morgens ten 9 ure. Axed, den 5 April 1872. Burgemeester en Wethouders voornoemd II. J. VAN ECK. De Secretaris J. v. D. SCHOONAKKER. J? olitiels Overzigt. Het mag opmerkelijk genoemd worden dat terwijl Nederland bet feest zijner vrijheid en on- afbankelijkheid vierde en een zigtbaar bewijs gaf, dat alle verschil van gevoelen, alle partij schap zicb wederom oplost in de leus „Nederland en Oranje," j uist in het land, waarvan het zich te dien einde heeft afgescheurdin het ongeluk kige Spanje. de grootste spanning, de niterste strijd der partijen heerscht, dat terwijl hier te lande de vorst te midden zijner bevolking met het volste vertrouweH rondwandeltdaar de pas gekozen jeugdige koning alle mogelijke hinder- palen worden in den weg gelegd en het „weg met hem" hier en daar op schcllen toon zich doet booren terwijl hier het volk zclvebetvei Hgheidsschild voor den vorst is, daar het leven vac den trdonbekleeder of zijne dienaren niet zelden in groot gevaar verkeert. De verkiezingen gaven alle vrees dat het daar bij tot bloedige botsingen zoude kornen. Staat- knndige intriguanten hadden het beginsel ver spreid dat in deze verkiezingen de Spaansche natie zich beboorde nit te spreken dat het den gehaten vreemdeling moede was en daarom tegen de aanhangers der regeriug beboorde te werken. Werkelijk is het op sommige plaatsen tot bloe dige worsteling gekomen. Te Lugos, dusmeldt de telegraafzijn zelfs twee personen in de hitte van den strijd gedooddoch zooverre thans be kend, heeft de regering in 67 districten de raeer- derheid en in 26 de nederlaag geleden en onder deze laatste de stad Madrid. De koning heeft dus in zijne onmiddelijke omgeving met zijne grootste tegenstanders te doen. Een toestand voor den jeugdigen vorst verre van benijdens- vvaardig en een voortdurend gevaar voor bet nieuwe koningschap, hoe men overigens ook op de overwinning mag roemen. De wederinvoering van het verouderde stelsel van regten, waaraan Thiers zoo hardnekkig vast- houdt. begiut nu reeds zijn onguustigeu invloed op Frankrijks handel nit te oefeuen in eene ver rainderende inklaring van schepen in Fransche havens. Gelijk wij alrede iu ons vorig nommer hebben medegedeeld is het tractaat met Belgie ook reeds opgezegd cn men verwacht dat zoodra docnlijk die van Pern, Tmkije, Madagascar, Italie, Zwit serland, Zweden, Spanje. Nederland, Portugal en Oosteurijk, allcu tusschen de jaren 1861 cn 1866 gesloten en met 1876 en 1877 eindigende, ins- gelijks door Thiers zullen worden afgeschaft. Overigens is het in Frankrjjk tamelijk rustig, Nu de nationale vergadering vacantie heeft ge nouien en de regering met eene permanente eom missie hare zittiugen houdt, gaat het kaliuer toe. Thiers voert de teugels des bewinds met eene vaste hand, zouder zich door eenigen tegenstaud te lateu verzetten terwijl hij bij herhaling de verklaring aflegt, dat het vertronwen lerngkeert de belastingen gernakkeljjk worden gei'nd de handel bloeit en het werk van Frankrijks weder- verheffing met kraeht wordt voortgezet. Berigten nit Noord-Amerika doen nog niet zien dat (jp zaak der Alabama quaestie spoedig zal zijn opgeruimd. Ilet kabinet van Washington biijft op zijn standpnnt om alles aan de beslissing der sche'.dsregters over te laten terwijl, gelijk men weet, de Engelsche regering nitdrukkelijk in hare nota en ook in bet parlemeut beeft verklaard, dat zij er nimmer in zal toesteiumen om de scheidsregters over het al of niet regtmatige der eiscben voor vergoeding wegens indirecte scbade te doen oordeeleu. Intusscben is wel opmerkelijk eene bescbou- wiug in de Amerikaansche Evening Post waarin bevestigd wordt hetgeen wij vrocger zeiden, nl., dat die eiscben wegens indirecte scbade alleen zijn gedaan om van Engeiand eene aanzienlijke vergoeding voor de directe scbade te verkrijgen Het blad stelt vooropdat bet verschil van meening tusscben beide landen nog geen kwade trouw van een der beide partijen iu zicb sluit en laat er dan opvolgen Engeiand heeft bij het verdrag van Washington een zod grootmoedige concessie gedaan, dat een groote natie zich daarmede, als algeheelc vergoe ding, zou kunnen te vreden stellen. Amerika is bet met Engeiand eens dat de indirecte eiscben onaanneembaar zijndie eiscben zijn alleen vooropgesteld om een groote som voor schade vergoeding te verkijgen. De Evening-Post meent dat eene vereffening op dezen grondslag uitvoer- baar en wenschelijlc is. llet ware belang van Amerika is een innig verbond en vriendschap- pelijke verhouding met Groot Brittannie Of deze echter verkregen kan worden door de kaudeliugen van Amerika, is zeer te betwijfelen, Bij Zr. Ms. besluit is benoemd tot kanton- regter te Hulst mr. P. J. J. Hollingerus Pjjpers, thans wethouder en advocaat te Breda. Z. M. heeft benoemd tot controleur te Oostbnrg M. C. Merens, thans ontvanger dier middelen te Werkhoven c. a. Gedeputeerde staten van Zeeland bebben aan de besturen en beheerders der polders en waterscbappen in deze provincie een afdruk toe gezonden van een ontwerp van een algemeeu reglemeut voor de polders of waterscbappen. Dit outwerp zal eerlaag bij de provinciaie staten van Zeeland in ovenveging worden gebragt. Genocmde toezending geschiedt, om gelegenheid te geven tot het mededeelen van bezwaren aan de provinciaie staten, indien zij mogten bestaan. De commissaris des konings heeft tevens aan de besturen die znlks behoevenmagtiging verleend. om ingelanden buiteugewoon bijeen te roepen zoo dikwijls dit ter behandeling dezer zaak wordt noodig geaebt. Aeuzen, 9 April. Is Brielle de eerste stad die voor Oranje en de vrijheid werd ingenoinen, geen wonder dan ook dat onze gemeentenaren op den 1 April dat feit op eene waardige wijze bebben gevierd, maar ook geene bevreemding dat dat zelfde volk, gebeel in overeenstemming met bet gevoel van dank'oaarheid en gebechtheid aan bet verbond Oranje en Nederland 6d n op den 6 Apriltoen de burgerij van Viissingeu het feit herdacht dat zij de eerste was welke uit eigen beweging de Spar.jaardcn uitdreef en zich voor de vrijheid verklaarde, zich tooide met de Oranje cokarde en als het ware e!ke woning versierd was met de nationale driekleur en men alzoo ook hier dcelnam aan het, feest dat dien dag te Viissingeu met zoo veel luister werd gevierd. Neen het volk van Nenzen heeft noch op 1 noch op 6 April om een gouden kalf staan dan- sen Neen de kiosk op de markt was geen algodsternpel was geen plaats waar woorden gesproken waar toonen en zangen klonken, die wij niet aan den toets van elk regt geaard Christen, van elk regt geaard burger van den staatdur ven onderwerpen. Het volk van Nenzen is heter dan misschien 6eu enkele heeft durven hevveren of tusschen de regels doorop eene plaats waar geen weer- spreken mogelijk is of past, heeft durven aan toonen. Het volk van Nenzen heeft in de afgeloopen week bij vernienwing gctoond te zijn edn van z i n en w i 1 en g e e s twij verheugen ons dan ook zeer dat het zich heeft gedragen als zonen van hetzelfde huis. en wij spellen ons daarvan voor ons vaderland in het algemeen en voor de plaats onzer inwoning in het bijzondereene schoone toekomst! Moge de eendragtsband die zich zoo prachtig heeft vertoond nimmer verbroken maar naauvver en naauwer worden toegehaald Bij het exameu den 3n 4n en 5n dezer te Middelburg gehouden ter verkrijging der aete van hekwaamheid als hoofdouderwijzerhehben van de 12 candidaten 5 heeren de aete verkre gen terwijl zich 3 personen gedurende het exa- men terng trokken. Onder de geslaagden treffen we uit Zeelands 6e schooldistrict aan den heer G. van Oerelen hu I ponder wijzer te Hulst, die over eenigen tijd ook aete als onderwijzer in de vvisknnde heeft verkregen. Het doet ons genoegen dat we dit kunnen mededeelenvooral omdat de adspirant lioofd- onderwijzers uit dit district tot hiertoe zoo bui teugewoon ongelukkig zijn geweest. Wij bebben die examens, steeds naauwkeurig nagegaan en tot onzen spijt moeten we zeggen dat nit dit district sedert 1857 slocbts twee heeren de hoofdonder wijzersacte hebben verworvenvroeger de heer K. Mulder vau bier, en thans de heer v. 0. nit Hulst, namelijk zonder opleidiug in Middelburg of elders. Naar wij bebben vernomen is de beer G. v. 0. iemand die al zijne kundigheden aan eigen ont- wikkeling beeft te danken is dit van den eenen kant eene eer voor den heer v. 0. eneeneaan- moediging voor anderenvan den auderen kant is bet een bewijs hoe ver men het met een flink natiuirlijken aanleg gepaard met lust en ijver voor de stndie, kan brengen. De beer J. de Visser van Zaamslag, heeft in de vorige week te Middelburg, met goed ge- volg examen afgelegdals onderwijzer in de Fransche taal. Men schrijft uit Philippine De zachte win ter en de gunstige winddie wij tot no toe ge- noten hebbenis een groot voordeel geweest voor het zaad der inosselenliggende op de zandbanken en klippen der Wester Schelde. Onze visschers zullen zich dit jaar met veel gemak het vereischte zaad kunnen aanschaffen. De mosseloogst van 1872 kan dus anders niet dan zeer vruchtbaar wezen. In Maart en April wordt de mossel mager en slecht van smaak. Daarom worden ook dan de verzendingen voor eenigen tijd opgeschorst. Van Paschen tot Pinkster is het de bepaalde tijd dat men de banken met broeizaad mag bezaaijen buiten dien tijd is men daarvoor strafbaar volgens de wet. De massa mosselensedert 1 July 1871 tot heden naar vrecinde landen verzonden belooj)t ongeveer een en dertig duizend tonuen. Hulst8 April. De mazelen bebben hier landen tijd geheerscbt en menig kind ten grave gebragtdie ziekte is thans van ons geweken doch schijnt nil te zijn uitgebmken in de naburige gemeente Craaien alwaar zij ook reeds menig jengdig slagtoffer eisclite. Terwijl de mazelen bier het hevigst heersehten heeft zich ook een enkel geval van pokziekte voorgedaan gelukkig is dit voor den lijder zonder ernstige gevolgen afgeloopen en beeft die kwaadaardige ziekte zicb niet verspreid. dc echtgenoo!en Coruelis we Bakker cn*Ajiolonia, Menrici, werklieden, woneude op den Droogendijk binnen deze gemeente bunne v.ijftigjarige ecbt- vereen-iging. Dc uaastbestaaudeu en bureu bad- den de nederige woning en den toegang totdc- zelve smaak vol versierd tusschen welke versie- ringen toepasselijke Qpscliritten en verzen waren opgehangen. De fbestvierenden ontvingen van onderseheidene personen en vereenigingen doei- tnatige geschenken en talrijke gelnkwenschen. De Harmonie St. Cecilia bragt hun eene vrolijke serenade terwijl zij teveu's van het corps konink- lijke scberpschutters, onder geleide van deszelfs heeren offieieren ecu bezoek en deszelfs geluk- wensehen ontving. Tamelijk fraai weder begunstigde dit ongekun- stelde feest, hetvvelk aan den Droogendijk een buitengewoon talrjjk bezoek bezorgdeen den bewoneren van die buurt nog lang in bet geheugeu zal hiijven. De heer Beyens te Brnssel die den 19 Fe- bruarij eene circulaire zond aan de schntterijen, weerbaarheidskorpsen muziek vereeuigingen enz. liter te lande tot deelneining aan een feest in dezen zorner te Brnssel te vieren heeft van 62 verschillende vereenigingen een gunstig antwoord ontvangen. Zoodra de Belgische eommissie zicb te Brussel gevorind zal bebben, zal een tweede circidaiie worden rondgezouden waarin uadere bijzonderheden omtreut de voorgeuomen feestvie- ring zullen medegedeeld worden. Onder de vereenigingen die zich hebben aan- gegeven komen o. a. de volgeude uit Zeeland voor: Middelburg en Hontenisse. Vrijdag jl. is aan bet gebonw van het pro- vinciaal bestunr alhier aanbesteed bet bouwen van een geinetselden baaimuur langs de westzijde van het bovenpaud van bet kanaal van Nenzen te Sas van Gent. Laagste inschrijver was de beer W. Ringhoutte Hontenissevoot f 14.699. De arrondissements regtbank te Goes heeft volgens de Goessche Courant op 29 Maart 1872 o. a. bet navolgende vonnis uitgesproken W. gezagvoerder van de Engelsche scboener Happy Return" wonende te Colchester, Enge iand, defaillant, beklaagd van bet zeilen op bet kanaal van Nenzen: veroordeehi tot een geld- boete van f2b,subsidiair in een gevangenis- straf van twee dageu en in de kosten zoo in booger beroep als in eersten aanleg gevallen desuoods invorderbaar bij lijfsdwaug. Door den aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Schmpman, is, naar bet U. D. meldt, bij gelegen heid van het Aprilfeest, aan alle pastoors iu bet aartsbisdom last gegeven, om aan de armen van bunne parochieu eene feestgavebestaande in eene extra uitdeeiing van broodte doen de aartsbisschop teekende zelf in voor 75 op de lijst, die de eommissie voor den optogt te Utrecht den ingezetenen ter teekening aanbood. Na een naauwkeurig ingesteld onderzoek, is uit officieele opgaveD gebleken datinNoonl- Braband 40, in Gelderland31in Noord-Holland 8, in Zuid Holland 9, in Zeeland 9, in Over- ijssel 32, in Drenthe 72, in Groningen 32, in Friesland 31 en in Limburg 10 hoofdonderwijzers zijnwier iDkomen benedeu de f 400 is. BURGERLIJKEN STAND VAN NEUZEN van 1 tot T April. Hontenisse 8 April. Gistcren vierden Itotterdnm 8 April. Huwelijks-Voi.trekkingen. 4 April. .Tun Rieraensoud 30 j., jm. en Adrinua Kurvink, oud 22 j., jd. Huweujks-Aangiften. G April. Johannes Ilendrik Adri- aansen, oud 24 j., jtn. en Catelijntje Verheule, oud 18 j., jd. Geboorten. 3 April. Maria Johanna, d. v. Johannes Cor nelia de Regt en vau Pieteruella Pladdet. 5 April. Juuua, d. v. Pieter Scheerders en van Jacomiua Susanna Molegraaf. 7 April. Maria Johanna, d. v. Dirk Pieter Johannes van Rees en vau Johanna Fredcrika Lanscn. De markt was heden goed voorzien en er heersehte eene levendige stemming, zonder echter dat er meer te bedingen was, alleen Gerst werd 20 a 30 cent lager verkocht. Zeeuwsche en Vlaamscbe Tarwe f 11,60 a f 12,20, Over- maassche 10,30 a f 11,50 mindere f 8,50 a f 10,20. Rogge Zeeuwsche en Vlaamsche f 8,— a f 8,50, Overmaaasche f 7,— f 7,80 Gerst, Zeeuwsche winter f 5,30 a f 5,70, mindere f 4,70 i f 5,20, zomer dito f 4,50 a 5,—, mindere f 3,80 a f 4,40. riaver, korte f 3,20 a f 4,50, lange f 2,50 a f3,50. Paarden- loonen f 5,60 a f 6,2>. Duivenboonen f 7,50 a f 8,25. Bruineboonen f 11,25 a f 13,50 mindere f 8,— a f 9,50 Witteboonen, Walcbersche f 10,75 a f 11.25, Zeeuwsche f 10,-— a f 10,50, mindere f 6,-- a f 9,50. Erwten Walchersch

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1