ALGEJIEEN r No. 717. Zalurdag 0 April 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche beri»;ten. DANKBARE HULDE f- De BURGEMEESTER eu WET- 1» wf HOUDERS der gemeente Zaamslag, betuigen bij deze liunnen bizonderen dank en tevredenheid voor de nit muntende wijzewaaropen de goede orde waarin, op 1 April 1.1., het 300jarig feest, ter herinnering aan de vestiging van 's lands vrij beid en onafhankeljjkheiddoor de iugezetenen, met edele geestdrift. gevierd is. Zaamsi.ag. den 5 April 1872. L. VAN DIXHOORN Burgetneester. E. H. WORTMAN Secretaris. De Commissie van de Feest- viering te Neuzen op 1 April, brengt ook langs dezen weg voor de loffelijke medeweuking tot opluistering van hetfeest, die zij heeft mogen ondervinden in het btjzonder van het Iloofd en de verdere leden van het Gemeente-bestuur, van den Garnizoens-kommandant, en van Neu- zen's ingezetenen in het algemeen waardoor zij in hare poging om een echt Nationaal feest te doen plaats hebben naar wensch is geslaagd. Het is haar tevens aangenaam te constateeren dat de uitnemenae feest- vreugde van onze bevolking en hon- derden vreemdelingen tot geen enkele onaangename stoornis heeft aanleiding gegevenzoodat ook daardoor de feestvfering van 1 Aprilsteeds een der schoonste bladzijden zal vullen der geschiedeuis van deze gemeente. Neuzen, 5 April 1872. De Commissie voornoemd J. STURMVoorzifter. J. DIELEMAN Secretaris JPolitiek Overzigt. Het belangrijkste nieuws op politiek gebied is het opzeggen van het Fransche handelstractaat met Engeland en Belgie. Na Engeland heeft Thierszonder eenig voorafgaande onderhande- ling, deze band die Belgie aan zijn zuidelijken nabuur verbondverbroken. Frankrijka presi dent heeft ten aanzien van Belgie en Engeland zich niet zeer vriendelijk uitgedrukt. Na te hebben aangewezen dat Frankrijks finantiele toestand den maatregel gebiedend eischtezegt hij ver- rolgens „Men spreekt van de oppositie der mogend heden, van Engeland b. v., maar, mijne heeren, Engeland heeft zich zeer slecht jegens ons ge dragen. Wat gaan ons zijne belangen aan Men zegt dat het onze noordelijke grenzen met zijne koopwaren zal overstroomen. Maar mijne heerendaartoe zou Belgie dan zijne toestemming moeten geven en Belgie is in onze magt. Wanneer wij het wilden bedreigen Maar wij zullen dit niet doen. Wij znllen ook zonder bedreiging vanBelgie halfjaarlijksche overeenkom- stenregelende telkens opzegbare tarieven ver- krijgen." Door de opzegging nu van het tractaat met Engeland en dat met Belgie heeft Frankrijk de vrijheid gekregen met Maart 1873 de artikelen van Belgischen en Engelschen oorsprong zoo boog te belasten als het wil. Vermits echter op dat tijdstip de Fransche handelstractaten met andere mogendheden nog znllen bestaan, zal het aan de Engelsche en Belgische nijverheid niet moeijelijk vallen de hooge tarieven te ontdniken, waarmede zij zal worden getrofifen. De thans nog in werking zijnde handelstrac taten tusschen Frankrijk en andere landen, zijn de yolgende Pern, gesloten den 9 Maart 1861, Turkeije 29 April 1861, Madagascar 12 September 1862, Italic 17 January 1803, Zvvitserland 30 -Jtrnij 1861' Zwedea 14 February' 1865- Spanje 18 Juuij 1863, Nederland 3 July 1865, Portugal 11 Julij 1866 Oosteurijk 11 December 1866 Het tractaat met Italie eindigt 1876 dat met Spanje en Opstenrijk in 1877. Ten aanzien van Dnitschland is in bet Frank- forter vredestractaat bepaalddat het op den voet der meest begunstigde natie zal worden bekandeld. Nooit heeft Londen zulk een goeden vrijdag gehad als dit jaar. 't Regende dat het goot en de straten waren letter!yk onbegaanbaar. Dit heeft evenvvel de leden van den Land and Labour League een honderdtal stoutinoedigen niet belet om op Trafalgar Square de aangekondigde meeting te houden, waar ze protesteerdeu tegen het in Engeland heerschende monopolie van land bezit. Goede vrijdag is 66k de dag, waarop te Londen, ingevolge van testaiuentaire beschikkic- gen, waaronder soraiuigen van zeer onden datum, kleine sommen gelds of andere gaven worden uitgedeeld aan bepaald aangewezen kla^sen van personen. Gewoonlijk is bepaald dat deze nit keeringen moeten geschieden boven het graf van den testateur, hetgeen evenwel, daar de meeste graven reeds zijn weggeruimd dikwijls niet kan geschieden. Zoo werden o. a. uamens zekereu Peter Symonds die in 1586 overleed iu een der kerken van Londen geldstukken eu zakjes pruimen uitgedeeld aaD de jongens van Christ', Hospital. Een ander heeft een fonds nagelaten greot genoeg om elk jaar den intrest op te leveren van 24 sixpence, die op goede vrijdag ouder 24 oude vrouwen moeter: worden verdeeld. o Benoemd tot schoolopziener in het vijfde schooldistrict der provincie II. Q. Jaussen te St. Anna ter Muiden. Neuzen 5 April. Gedurende de vorige niaand zijn het kanaal albier opgevaren 40 zeeschepen, meteude 5897 tonnen en 308 binnenschcpen, in. 22722 t. en afgevaren42 zeeschepen, m. 8158 t. en 312 binuenschepenm. 23377 t. Totaal sedert 1 Jannarij 1872 zijn het kanaal opgevaren 109 zeeschepen m. 18759 t. en 853 binuenschepen m. 60924 t.en afgevaren106 zeeschepen ra. 20095 t. en 833 biunenschepen in. 60195 t. In de 3 eerste maanden van 1871 zijn het ka naal opgevaren: 128 zeeschepen, m. 15182 t. en 802 binnenschepen, m. 40895 t.en afgeva ren 123 zeeschepen, in. 20883 t. en 784 binneu schepen m. 39617 t. Axel 4 April. De stand van de onderschei- den veldgewassen hoofdzakelijk in dit district verbouwd wordendeis tot heden zeer bevredi gend en alles laat zich op de akkers veelbelovend aanzien. Tarwe, rogge en garst staan uitmuntend en hebben van de laatste koivstondige vorst niets geledenintegendeel is de weelderige groei daardoor wat getemperd. Erwten en paarden- boonen komen voldoende op en geven mede veel verwachting. Van vlas is thans alles in den grond terwijl bet op enkele akkers reeds uit- komt met een sckoou aanzien bier te laude is daarvan tbans zeer veel gezaaid. Winter kool- zaad staat uitmuntend en zal spoedig alom in de bloem staan zijnde zeer veel aanwezig. Meekrap echter weinig te velde, komt goed nit. De wei of graslanden en djjken zijn nn reeds een maand vooruit bij het vorige jaar en het aanzien is boven verwachting Aardappelen zijn thans na- genoeg alle iu den grond, zoo ook haver eu klaver gezaaid. Suikerpeen zullen dit jaar zeker wel de helft minder gezaaid knnnen worden dan ten vorigen jare, aangezien thans alle prodncteu voorname- lijk het koolzaad. als welgelukt te beschouvven zijn. De vruchthoomen voornamelijk peren en appe- len staan grootendeels als het ware in den bloei, hoewel de wcersgesteldheid daaraan nog veel nadee' kan toebreDgen. Het Bri&isehe Feest van 1 April 1872. Brielle was 't middofpunt voor drie bonderd jareu, waarop zich de angstige blikkou der ver drukte Nederlandcrs gevestigd hidden, Brielle was op 1 April 1872 ook 't rustpunt van aller oogmaar was het in 1572 een blik van onzeker vrageu in 1872 sprak int dien blik dankbaarheid, Maaudag 1 April 1872 bewlrcht Nederland in da kleine veste bet ieit, dat zijn volksbestaan deed berleven, de inncming door de watergeuzen en Brielle had niets verzuiind om door zijn voor konieu te tooueu, dat bet trotseh was op zijn devies liber tatis p r i m i t i a e 't zag er zoo regt feestelijk uit, toeu het juicbeud Neder land daar aankwam. Vlaggen alom, groen en festoenen en wat niet al wat een feestviering sehitterend kan doen zijn. Ten half elf me werden de H. H. der Utrecht- scbe commissie voor ;t Asyl en de gedelegeerden der onderscheidene sub commission vervvelkomd en werd hen de eerewijn aangehoden. 't Was een krachtig, mannelijk wcord, dat de secretaris der commissie, de beer de Jager sprak, toeu hij dat welkom toeriep aan lion, die nit alle oorden waren opgCkomen ter feestviering, en den dank der commissie betuigde aan alien voor de belangstelling en medewerking die ze had mo gen ondervinden, zoodat men nu een verblijfplaats zou erlangen voor den ouden zecman, en een monument. Nadat de beer de Jager zijn rede had geein- digd, vatte de heer de Greyter van Antwcrpen het woord, om namens de Vlaamsche broeders te verklaren, hoezeer men in Nederland deelnam in hetfeest, dat Noord en Zuid Nederland steeds op elkauder moesten en zouden kunnen rekenen, dat men in menige plaats in Belgie het wapen- feit der Geu/.en misschien met nog meer geest drift berdachtdan op menige plaats in 'tNoorden. Na de aanbieding van den eerewijn, bcgaven zich alien gezainelijk ec corps naar het feestter- rein, voorafgegaan door de muziek der veld artil leriedaar aangekomen namen alien de aange wezen plaatsen iu, vrolijk-angstig wachtende de komst van Z. M. den koning. De steenlegging van 't asyl en van 't monument, zou door Z. M. den koning zelf geschieden en vergezeld van hoogstdeszelfs beiuinden zoon prins Alexander, kwam Willem III dan ook ten half twaalf ure aan op t leestterrein. 't Seheen dat alles mee werkte en de hemel zich verheugde in 't feest dat ecu dankbaar volk vierde ter herinnering aan de nagedachteuis van de heldendaden en den vaderlandsinin zijner vaderen. De zon brak door de wolken 'tweer bleef wel wat druilig, maar toch ten minste droog, gedurende de plegtigheid. Z. M. betrad het feestterrein, en 't behoeft ze ker geene vermelding, onder de harteiijke, Inide toejuichingen der aauwezigen en 'twas wel een feit dat tot overpeiuzingen leiddeals men zich in den geest driehonderd jaren terug dacht, toen de geuzen voor 't eerst de Oranjevaan plan- ten en Willem van Oranje een balling was uit het laud, en nu, ziet, daar trecdt de kloeke ge stake binnen van den nazaat van dienzelfden Willem van Oranje toegejnicht door een volk waarop hij rekenen kan, gelijk dat op hem. Oumiddelijk nadat Z. M. had plaats genomen beklom profM. de Vries, hot redenaarsgestoelte en hield de feestrede die in druk verschenen is De redenaar noodigt Z. M. den koning die de feestrede staande aanhoort, uit tot de plegtigheid der eerste steenlegging. Onder het zingen der feestcantate „lIollauds Glorie" worden de toebereidselen voor de steen legging gemaakt. De voorzitter der hoofdcommissie, verzoektden koning den eersten steeu fc leggen. De looden bus die door Z. M., nadat het per- kament er ingesloten is, iu den uitgehonwen steen wordt geplaatst, is o. a. ook van goudeti Wiliems en duca'en voorzien De dame, die Z. M. het zilveten trnweel en het preseutoir met eenig cement zal aaubie- den, is door den heer Hein opgeleid. Zij is in hlaauvve zijde gekleed, reikt het truweel over en plaatst zich ter linkerzijde van Z. M. Gedurende de steenlegging werden er herhaal- delijk hoera's aangeheven, en volksliedercn ge- zongen. Na de "steenlegging wordt door Z. Jtf. de vol- gen le rede, duidelijk en hoorbaar nitgespi'oken. M.jnliCer de president en verdere leden der commissie voor het op te rigten standbeeld eu zeemanshnis te dezer plaatsc Mijue Heeren Wanneer mild woordea gering zullen zijn. grj znlt het mij gewis vergevCh, want in bet oogeii blik dat de uazatcn- vail den grooteu Zwjjger, de rtakqmelinfgeu vnh hot Genzcnvolk zich op deze lieilige p!ek vereenigeii, Han mijne heeren! Z'yn mjju w-oorden weinig in gctal.' Gij moogt het verschoonen, want het is de taal van het hart, dat moeiljjk kan uitdrukken de fierheid die hetzelve doet kioppen. Ik hen grootsch, zeer grootsch van Nederlander te zijn eu ik dank n voor de groote eer en het groote voorregt welke gij mij wel hebt willcn gehenken, om den eersten steeu te legger. van deze heide heerlijke plannen, welke op deze plek iu de toekomst zullen worden verwezeiilijkt. De menigte antwoordt door een lui I hoera, waaraau geen einde schijnt te komen. „I,eve Oranje, koning Willem III!" kliukt bet door de lucht, Z. M. met zijn gevolg keert naar de tribune terug. Fanfares van alle zijde. De feestredenaar bedankt vervolgens den konin" voor het verrigte werk en roemt de aan alio partijen gemeenschappelijke leuzeVaderlana en Oranje, die een van hart en e e n van zin zijn. Na het grootschc werk van prins Willem van Oranje, zijn wijsheid, beleid, zielskracht, ver- trouwengodsdienstzin verdraagzaamheid en opofiferende vaderlandsliefde te hebben doen uit- komen, eindigt hij met een aausporing tot een- dragt. Met die geziudheid in het hart en de handen broederlijk ineenslagen, heffen wtj het oog naar Boven en uiten de oudvaderljjke bede „God zij met ons Kortelijk sprekende over 't heuckelijk 'J feestdat Nederland dezer dageu vierdezegt de Eng. Globe o. a. het volgende „De geschiedenis der Nederlandenvan het tijdstip waarop de opstand onder Willem van Oranje begon, tot den dag dat de onafhankelijk- beid der vereenigde gewesten erkend werd is een bladzijde in de wereldhistorie, op welk iedere natie trotsch mag zijn. Elk vrij land zal met Holland op 1 April zich verhengeu." Door het gedrang tijdens den optogt te Utrecht heeft een man eene ernstige venvonding aan hoofd en oog bekomeu dr. Vos heeft wel- willend hem de eerste hulp verleend en getnigde dat de man geen sterken drank had gedronken. Van een vrouw, die op de Mariaplaats met een zuigeling van vijf weken zich onder het gedrang van het volk bevond, is het kind doodgedrongen. Te Vlaardingen, waar gedurende het voor- bijstoornen van het koninklijke jagt de Leeuvv, op 1 April saluutschoteu werden gelost, heeft een mandie bij toeval voor een der kanonnen liep terwijl het werd afgevunrd een schot met los kruid tegen zijn lijf gekregen. Hoewel hij als met wooden overdekt was en veel bloeil heeft verloren, is zijn leven niet in g-evaar. Een winkelier in zeker dorp had dezer dagen tusschen zijn uitstalling van oranje strikjea enz.ook portretten ten toon gehangen van de koninklijke familie zooals hij dacht. 'tBIeek echter dat de goede man weinig bekeud was met de leden dier familie, want de portret ten van Bismarck en von Moltke gingen hij hem door voor die van onzen koning en den kroon- prins. 'tis gelnkkig, dat zijn dorpsgeuooten evenmin in staat waren om de dwaling in te zien, anders had meu misschien den eenvoudigen winkelier nog verkeerde liesehuldigingen tegen- geworpeu voor zijn openliike gehcchtiieid aan Pruisseu. Den 24 Maart overleed te Bergen op Zoom in den ouderdotn van rumi 88 jaren Petroncjla van Egeraat, wed. van PetrusJosophus Asselhergs. Het is useldeuswaardig dat de ovetledene 8 kinderen 64 kteinkiudcreu qh 29 achterklein- kinderen nalaat. Een gegoed ingezeten, voornaam indnstrieel te Zwolle, heeft zijne fabriekzaak ontbonden en al zijne bezittingen te gelden gemaakt om tegen 1 Augustus e. k. met vrpuw en zes kinderen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1