ALGEMEEN No. 716. YYoensdag 3 April 1872. 12de Jaarg. BEKENDMAK1NG. Binnenlandsclie berigten. VR1JHEIDSFEEST, ABONNEMENT. VEESCHIJNT WOENSDAG EN ZATURDAG D II O I T CO HI P. ie Iteuzeu. A D V E R T E NTlli N. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. acht van Daar het onmogelijk is, in dit nummer reeds een volledig verslag te leveren van de feestvieringen der verschillende gemeenten van dit district, hebben de uitgevers beslotenaan- staanden don der dag morgen te ureeen buitengewoon nummer deze courant te doen verschijnen. Neuzen, 2 April 1872. De Uitgevers. DHONT COMP. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN vervullea eene aangename taak door langs dezen wcg hnnnen dank te betuigen voor de goede ordevvelke in weerwil van de grootste geestdriftbij het o;> gisteren is in acht genomen. Neuzen> den 2 April 1872. Burgemeester en Wethonders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. D I E L E M A N. De Daily News deelt eenige bijzonderheden- f mede over bet plan van prins von Bismarck om een kolossale hervorming van bet postwezen in het leven te roepen. De rijkskanselier wenscbt te Berlijn een internationaal congres te beleggen, om te beraadslagen over de navolgende voor- stellen 10. alle staten van EuropaAziatisch RuslandAziatisch TurkijeCanada, de Veree- nigde Staten, Algiersenz. vormen 66n potsbond 2o. binnen de grcnzen van den bond worden brieven van 1 decagram vervoerd voor 10 ets terwijl voor couranten en drukwerken binnen dat gebied een stniver per 4 decagrarameu betaald zal worden3°. brieven bestemd voor landen, die niet tot het bond bebooreu, zullen met het dubbele port worden belast. De Eugelsche bladen twijfelen geenszins aan het welslagen van van dit plan. X'olitieli Overzig-t. Sedert het groote succes der Pruissische wa- penen, bijkans geen land van ons werelddeel, tot zelfs het kleiuste, waar niet de legerorgaui- satie bet point vivant van vele staatkundigen is, waarbij algemeene dienstpligtigheid als bet eerste ideaal van een dapper leger wordt omhoog gehoaden. Alsof met eene algemeene rekrutering ook gevormd zouden worden die mannen, die door bunne physieke kracbten in staat zouden zijn die ontberingen en vermoeijenissen tedragen, waarvan bet Duitsche leger in den jongsten oorlog zooveel bewonderingswaardige en bijkans ongelooflijke proeven heeft gegeven. Wat baat de beste legerorganisatie, zoo niet dat leger door ligchamelijke, maar ook intellectnele kracbt, ge vormd wordt tot een ondoordringbaren muur, tot eene nooit bezwijkend of ontmoedigd schild. Vrij vermeerilere men de legers tienvoudig. De groote menigte zal nooit vergoeden, ja veel eer verzwakkenwat men aan degelijke kracht mist. Waren alien landenthans tuk op de vermeerdering bunne legers er op bedacht het bestaande te verbeteren door betere voeding en huisvesting, door verstandelyke ontwikkeling door eene krachtige aanmoediging der zedelijk heid en gematigdheid bij den soldaat, er zouden veel schatten gespaardmaar ook veel kracbten worden gewonnsn. De tbans voorgestelde legerorganisatie in Frank- lijk behelst de volgende bepalingen Het eerste gedeelte bevat eene opsommiug van de algemeene bepalingen, die den grondslag van bet ontwerp uitmaken; het beginsel der per- soonlijke militaire dienstpligtigheid, de opheffing der plaatsvervangingde verpligting van alle Franschen, om bet land van bun twintigste tot bun veertigste jaar te dienen, en het verbod om eenig werfgeld aan te nemen. Aan de militairen, die or.der de wapens zijn, wordt het kiesregt ontnomen de overeenkomstig de wet gegeven vrijsteUiugen sluiten geene definitieve ontheffing uit de militaire dienst in zich het beginsel wordt aangenomeu, dat elk gewapend corps door den minister van oorlog of van marine moet zijn tot stand gebragt, terwijl voorts uit de wet van 1832 de bepalingen worden overgenomen, betref- fende de ontneraing van de eer en van het regt, om een deel van het leger uit te maken. Ten slotte zijn eenige overgangsbepalingen gemaakt. Z. M. heeft de controleurs der directe be lastingenin en uitgaande regten en accijnsen C. J. C. van de Ven, verplaatst van Hansweert naar Roozeudaal en A. 0. J. Schindlervan Oostburg naar Hansweerten tot controleur te Oostburg benoeind M. C. Merens, thans ontvan ger dier middelen te Werkboven, c. a. De min. van marine brengt ter kennis van belanghebbendendat op het Wester Koopmans havenhoofd te Vlissingen met den avond van den 21 dezer maand voor het eerst wordt ont- stokenom voortaan geregeid alle nacbten te branden van zonsondergang tot zons opkornst een naar alle zijden zigtbaar wit licbt, besloten in eene scheepslantaarndie ter hoogte van 4'/i meter boven gewoon hoog water geheschen wordt aan een op het uiterste einde van dat hoofd geplaatsten paal. Door den minister van finantien is bepaald, dat op 1 Julij e. k. en volgende dagen te 's Gravenhage examen zal worden gehouden voor de betrekking van laudmeter 3e klasse bij het kadaster. HLtilst, 1 April. Laatstleden maandag na- middag had albier in het openbaar de verloting plaats der talrijke voorwerpen die men de laatste veertien dagen ten toon bad gespreid in de bene- deuzaal van het stadhuisdaartoe bereidwillig afgestaan door bet edel achtbaar bestuur der gemeente. Deze expositie en verloting van voor werpen door de liefdadigheid geschockenwerd gehoudendoor de albier onlangs opgerigte ver eeniging van den H. Vincentius van Paulohet edel achtbaar bestuur was in persoon bij die verloting tegenwoordigterwijl zij nog werd vereerd door de aanwezigheid van den zeer eerw. beer deken dezer parockie. Allen die met ons deze tentoonstelling een bezoek hebben gebragt zuller. moeten erkennen dat zij goed is geslaagdkeur van voorwerpen, netjes geraDgscbiktwaren in de rondte der zaal verdeeld te veel rnimte zou bet vorderen daarvan een naauwkeurig verslag te geven mel den wij alleeulijk een fraaije penduleonderling geschenk van de leden der vereenigingeen prachtig canape kussen een mooi d^jeune-servies, zoogenaamd tetea tete; eene kleine schilderij voorstellende den H. Vincentius van Paulo op eenerzijner liefuadigheidstogten enz. enz. Naar wij bij den aanvang der tiekking bij monde van den president hoorden mogt de ver eeniging zich vorheugen ruim 1100 nommers te hebben eplaatst, raen mag liaar daar geluk mede wenscben en ook de behoeftigen der ge meente die reeds zooveel aan de ijverige bemoei jingen der leden dier vereeniging verscbuldigd zijn. Waarlijk dat geld is goed geplaatst of ncter en met rneer waarbeid gezegd de opbrengst is in goede banden eu zal goed geplaatst worden. Voor en na de trekking rigtte de president der vereeniging een hartelijk woord van kulde en dankbaarbeid aan het bestuur der gemeente voor de welwillende wijze waarop door hetzelve deze verloting was gesteund en ook aan het aan- wezig publiek en aan al ue dcelnemers in dit liefdewerk. Deze toespraak werd door een har telijk en (reffend woord van den burgemeester der gemeente beantwoord. 11 ij sprak de veree niging moed indaukte haar voor het goede dat zij in deze gemeente reeds bad gesticbt en wakkerde de leden aan ijverig voort te gaan op den weg die zij hebben ingeslagen hen tevens de verzekering gevende dat zij steeds op zijne kulp en medewerking kunnen rekenen. Bij arrest van het pvovinciaal geregtsbof in Zeeland, van den 28 Maart 1872 is Jacob Walkier, oud 22 jarengeboreri en wonende onder Groede, werkman, tbans gedetineerd te Middelburg, schuldig verklaard aan moedwilligen manslag, en veroordeeld tot eene tncbtbuisstraf voor den tijd van 5 jaren en in de kosten der procedure, met bevel dat een uittreksel van dit arrest zal worden gedrukt en aangeplakt te Mid delburg, te Groede en te Breskens, ter plaatse waar zulks te doen gebruikelijk is. De arrondissements regtbank te Goes, heeft volgens de Goesscbe Courant van den 25 Maart de navolgende vonnissen uitgesproken 1. J. F. V., particulier wonende te Boschka- pelle beklaagd van te hebben verzuimd aangifte te doen voor de nationale railitie, veroordeeld tot eene geldboete van e6n gulden subsidiair in eene gevangenisstraf van een dag en in de kosten van het geding, invorderbaar bij ljjfsdwang. 2. P. J L. C., zoon van P. J. L., 52 jaar, geboren te Toeteleu bij Brnggekoopman te Selzaete (Belgie), beklaagd van het inoedwillig toebrengen van een stootgeenerlei ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt bebbende. Vrijgesproken, de kosten te dragen door den staat. 3. A. N.zoon van J., 33 jaar, timraerman te Hontenisse, beklaagd van bet met dreigemen- ten beleedigen van een bedienend beambte in functieveroordeeld tot eene geldboete van vier gulden subsidiair in eene gevangenisstraf van een dag en in de kosten van bet geding, ver- haalbaar bij lijfsdwang. Te Zierikzee is de feestviering van 1 April uitgesteld tot Julij a. s. vooreerst omdat de zomer vooral in Zeeland het geschikste tijdstip is om feest te vieren, ten anderen wegens de onuioge- lijkheid om thans, nil schier overal feest gevierd wordt, muziek korpsen te etigageren en ook om dat de overgang 7an Zierikzee naar de zijde van Oranje in het laatst van Julij 1572 plaats bad. Te Rotterdam zal in het laatst van Mei eene tentoonstelliug van honden gehouden worden. Zij wordt uitgeschreven door de afdeeling Rot terdam en omstreken van de Ilollandsche Maat- sckappij van Landbouw. Men leest in de Parijscke bladendat de in Nederland gevestigde zoner. van Naundorff, die beweerde te zijn Lodewijk XVII en te Delft is overledenbij het hof van appel te Parijs eene regtsvordering hebben ingediend voor de erkenniug hunner regten op de kroon van Frank- rijkwelke zij overigens vast besloten zouden zijnvveder aan de Fransche repnbliek af te staanals zij erkend zijn. Te Utrecht werd bij den burgerlijken stand voor ondeitrouwd iugeschreven een bruidspaar, waarvan de bruidegoni 72 en de brnid 68jaren teldebeide zijn vroeger verpleegd geweest in het diaconie oude maunen- en vrouwenhuis aldaar. Blijkens eene mededeeling in de Sittardsche Cour. is de openbare onderw-ijzer in de gemeente Wanbachprovincie Limbirrg. ook ontvanger van het armbestnurwinkelier in mamifacturen en koloniale warentapper en berbergier en houder van kostgangers die in het scboolgebouw overnaehten. Op de wekelijksche veemarkt te Zwolle waren verleden week weder niet minder dan 900 stuks runderen aangebragt. Een Belgiscb koop man koclit er alleen 130 stuks. De markt was zeer geanimeerd het goede vee was te naauwer- nood aan de lijn of bet was al verkocht. Het veevervoer was dan ook zeer belangrijkin de laatste dagen werdeu per centraalspoor van Zwolle naar Utrecht en verder vervoerd ruim 1100 stuks runderen, 250 paarden eu 40 schapen, de laatste komende van Groningen eu bestemd voor 's Gra venhage. Een ingezeten van Deventervan eene reis naar Holland terugkeerendegaf aan het station te U. een zwart lederen reistaschdie slechts eenige voorwerpen zonder waarde bevatteaan den restaurateur iu bewaring voor den tijd dat bij in U. eenige zaken ging verrigteu. Even voor het vertrek naar Deventer werd hem de tasch terug gegeven. Bij zijne aankomst aldaar, haar na eenige moeite openendevond hij daariu tot zijne verbazing onderscheidene effecteutot eene waarde van oinstreeks 5000benevens nog ecu etui. Het bleek thans dat de reistas- schen die volkomec op elkaar geleken verwis- seld waren. Oumiddelijk stelde bij een en ander ter beschikking van den heer commissaris van politie albier. Deze telegrafeerde dadelijk aan den heer W. te A., wiens naam op een der om- slagen te lezen stood. Spoedig daarop zond deze een bediende diemet overgaaf der andere reistasch. de uoodige bewijzen gaf voor het ei- gendom der cffecten die hem dan ook werden ter band gesteldbenevens bet etuidat eene zware gouden damesketting met medaillons bleek te bevatten. Gelijk ieder deHken kan was do bediende z66 zeer verheugd over het terugvinden dezer stukken van waardeen z66 erkentelijk voor de eerlijkbeid van onzen stadgenootdat hijuit naam van ziju patroon durfde aandringeu op vergoediug van schadedie de arme man door dit ongeval had moeten lijden. Omtrent bet verblijf van Jacob de Vletter in bet tuchthuis te Leeuwarden raeldt men thans nog, dat hij, wel verre van raishandeld te ziju, afzonderlijk geplaatst is in een eel aan de groote binnenplaats, doch vochtig noch onhebbelijk dat bij bezoek vau zijne vrouw ontving in de kom- mandants kamer, dat by zijn zwager mogt zieu in een kamer, dat hij vooral ten aanzien van zijne vrouw heeft ondervonden hoe groote wel- willendheid jegens hem bestond. De Vletter bleef echter de ontevrcden man en bediende zich van scheldwoorden tegen de per- sonen die hem zoo groote diensten bewezen. Cachotstraf moest op hem toegepast worden wegens het uitsmokkelen van brieven een be diende was daardoor bijna ongelukkig geworden. De algemeene indruk onder alien die in Leeu warden met hem in aanraking kwamen, is dat bij een opgeblazen, onhandelbaar, brutaal mensch is, een echte gevaarlijke raisonneur waarmede niets is aan te vangen. Dikwerf beeft bij allerlei ongesteldheden voor- gewend bij onderzoek bleek dat er niets van aan was. De getuigenis van de directie der gevangenis te Leeuwarden aan den minister van justiiie luidde gedrag s 1 e c b t. - Men meldt uit IledelZekere Gerrit Net- tenbrijder, een beboeftig arbeider, had een half mud steenkolen gehaald, waarin zich een steen bevond van circa een half poud zwaarte, die door hem als niets waard werd weggeworpeu. Daar de steen echter een bijzonder aanzien bad, raapte zijn vrouw dieu weder op en sloeg hem iu stukken, eu nu geleek hij op zilver ofgoud. Dit was weldra in de gemeente bekend en ver- scheideu personen kwamen zicb van de zaak overtuigen. Men bood zelfs voor deze specie f 500. doch zij werden door den eigenaarge Per drie maandcn binne* Neuzenf 1, franc# door het geheclc Rijk 1,10 geheel Belgie,1,40 Enkele nomraers0,05 Men abonnecrt zich bij alle BoekhandelaarsPostdirectcuren cn Brievenbusliouders. BIJ Van 1 tot 4 regelaf 0,40 Yoor elke regel raeer0,10 Advcrtentien gclicve men aan de Uitgevers in te zeudeu niterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DitlE Tire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1