ALGEMEEN bekendmaking. No. 714. Woensdag 27 Maart 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. VRUHEIDSFEEST, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van NEUZEN verzoeken aau de ingezetenen om ter gelegenlieid vau het on den 1» April a. s., te willen medewerken tot liet bewaren der ordeopdat dit heugelijk feest op eene allczins waardige wijze gevierd- en door geene enkele wanordelijkbeid ontsierd wo rd e. Tijdens de uitvoering der volksspelen mogen geene vuurwerken wordeu afgestoken. Overigens wordt bet inachtneroen van de meestc voorzigtigheid ter voorkoming van brandgevaar, bii bet afsteken van vuurwerken aanbevolen en met bet oog op dat gevaarzou gaarne wor den eezien dat dit afsteken alleen op bet groote marktplein plaats vonde en dus elders werde nagelaten. Orgeldraaijers liedjeszangers enz. worden met .ot ifet nitoefenen van hun bedrijf toegelaten terwijl ook geene standplaatsen worden verleend voor bet verkoopen van sterke drunken of Il ls eu re n. Neczen den 26 Maart 1872. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd J. A. VAN BOVEN. De Secretaris J. DIE LE M AN. JL*olitieU Overzigt. Den 18 Maart jl. was bet juist een jaar ge leden dat de opstand der commune, die zooveel ellende over Frankrijk lieeft gebragt, was uitge- broken. Ofscboon de Fransche regering eemgzins beducbt was voor manifestatien, die dezen vrees- seliiker. tijd in herinnering zouden brengen, is liet ecbter in Parijs geheel stil toegegaan. Daar entegen hebben de opperhoofden dezer bende, die bet nergens anders op toelegt, dan de maat- schappelijke orde om te keeren, zich te Louden ter gedachtenis vicring vereenigd. On^eveer 500 personen waren daar tegenwoor di" om zieli door de onzinnigste niets betee Ue'nde redevoeringeu der hoofden te laten stichten. Voor de tribune stond de roode vlag. Eenige Engelscben, Duitscbers, Polen en Spanjaarden waren bier vertegenwoordigd. Ofschoon volgens den bescbrijver het geheel weinig te beteekenen bad zoo ziet men tocb hieruit dat de meeste landen houts bezitten om, waar de toestand van zaken de gelegenheid daartoe aanbiedt, op meuw een vuur van gruwel en moord te ontsteken een bende gewetenloozen, gereed hun handwerk voor elken aanrander van den bestaanden toe stand van zaken beschikbaar te stellen. Ook te Berlijn beeft men den 18 dezer feeste liik gevierd. Het was de herinneringsdag aan betgeen daar onder de Linden in 1848 had plants gebad. Een togt naar de graven dier slagtoffers voor het toenmalig republikeinsch idee, dat na de omkeering in Frankrijk, ook in Duitschlanij zooveel bijval vond, bleef bij deze gelegenheid niet achter. Doch bet is er verre af de Duitsche repnbli keinen van dien tijd gelijk te stellen met de communisten of internationalen van dezen tijd. Een Robbert Blum en zijne geestverwanten zouden met verontwaardiging zulk een bondge nootschap hebben afgewezen. Waar is gebleven het werk dezer vnjheialie vende volkshelden. Het Duitschland van 1848 is meer dan ooit van het streven dier mannen afgedreven. In plaats der republiek is het keizer- riik gevestigd in plaats de vredelievende volks- regering, is de magt van zundnadel geweer en krupp kanon ten zetel verheven. Een Robbert Blum rust als het slagtoffer voor yolkssouverei- niteit. Bismarck, de man van ijzer en staal, staat op zijn graf en bekeerscht gansck Duitscn laBSedert eenigen tijd werd in Engeland, en niet ten onregte, geklaagd over de bandelingen van het Franscbe gouvernement, dat een aantal tot verbanning veroordeelde aanbangers en dienaren der commune, tegen bun wil, naar Engeland zond zonder middelen om in bunne behoeften to voorzien. In bet lagerbuis werd hierop reeds de anndacht gevestigd, docb de regering ant- woordde toen, dat liaar slechts de aankomst van een geriug aantal zoodanige personen in Enge land bekcnd was, en dat zij b.'f bet kabinet te Versailles bieromtretit opbeldering bad gevraagd. Tbans bljjk't dat, niettegenstaande dezfe waar- sebuwing, tie Fransche overhedeu toch voortgaan van Eugelands gastvrijbeid misbruik te maken, om zicli van slecht en broodeloos volk te ontdoen. Men acht dit in Engeland geheel in strjjd met j de Internationale verpligtingen en boogst waar- j schijnlijk zal de regering door de publieke opinio vvel gedrongen worden Lieromtrent eerie kvachtige nota aan Frankrijk to doen toekomen. Men beeft ondanks de aware oorlogsschatting meermalen een gunstig liebt over Frankrjjks finantielen toestand gcworpen. Thiers en zijne ministers hebben zich gehaast het Fransche volk en Europa op dit punt gerust te stellen en nemen elke gelegenheid te baat, die gevoelens bij het algemeen te versterken. Wanneer men ecbter door de reten heenziet, wordt die roosklenrige tint wel wat getemperd. De jongste behandeling over den finantielen toe stand in de nationale vergadering, tooncn aan dat de president zich in zijne voorspiegelingen degelijk beeft misrekend. Het tekort wordt j gaandeweg grooter, terwijl bet cijfer der uitgaveu klimmende blijft. De restitntie der 200 millioenen oorlogsschatting door Parijs aan de Duitscbers betaald, de verbazende sorninen welke de tegemoet komingen aan de door den oorlog geteisterde departementen verslinden de scbadevergoeding aan de spoor maatschappijen van bet door den oorlog aan wegen of gebouwen veroorzaakte nadeel en daarbij het zware cijfer voor de op- beuring der legermagt en deleusie door Tliiers geeischt, doen gerust voorzien dat het loopende jaar met een tekort vau miusiens 800 millioen frs. zal sluiten. Neemt men bij dezen toestand de nog te be talen drie milliardeu, dan is het op de vingers na te gaan, dat de tijd der offers voor de jongste groote gebeurtenissen voor Frankrijk in het eerste tiental jareu nog niet voorbij zal zijn gezwegen of't niet te eeniger tijd door gekwetste eerzucbt zich tot nieuwe dwaasheden zal laten verleiden werk op de markt, terwijl eeuigc burgers hnnnc buizen zulien verlicbten. Zoo zal dan ook Axel, dat den 14 September 1576, bij de bnitcngewone vergadering der staten van Vlaanderen, van 't Spaansche juk bevrijd werd. docb 00 October 1583 <loor't verraad van Servaas van Steelanddie in lo62 hoogballuw van 'tlaud van Waes geworden was, weder onder 'tjuk des Spaanschen dwingelauds kwnip, tot dat prius Maurits bet weder den 17 Junij 1586 iiiuam (1) en bet voor altoos onder de republiek der vcreenigde piovincien bragt, tocb ook feestviereu en de inwoners even als ieder De leden van de eerste kamer der staten generaal zijn ter vergadering bijeen geroepen te gen donderdag den 4 Aprildes avoiids ten half acbt ure. 26 Maart. Neuzen, Naar wij met genoegen vernemen zal in den avond van den 1 April a. s. door menigeen worden gelllumineerd terwijl overigens algemeen wordt verwacht. dat vooral de bewoner3 van bet groote marktplein die zooveel genot van de feestelijkheden bebben door verlichting als an derzins zich znllen beijvereu om den luister vau bet feest te helpen verhoogen. Axel, 26 Maart. Verleden vrijdag werden bij vele burgers uitnoodigingsbriefjes rondgebragt om eene vergadering bij te wonen. ten einde mede te werken tot „bereiking van bet door velen zoo gewenscht doel om de ieerlingen dec algemeene school albier een' genoegelijken dag te bezorgen en eene duurzamo herinnering te schenken aan de gewigtige gebeurtenis van 1 April 1572." Dat velen iustemden met de voor- loopige commissie bestaande nit de heeren van Wijngaardenvan der Swan en Buijk getuigde de talrijke opkomst, met algemeene stemmen werd besloten; dat, den .Ieerlingen der algemeene school een' feestdag zal geschonken worden en znllen ontbaald worden op melk en koek en dat ter duurzame herinnering bun platen van de inueming van den Uriel zulien worden nitgereikt, alsmede bet werk van mr. van Lenuep „Herinne- ringen uit den strijd onzer vaderen tegen Spanje." Ten einde dit doel te bereiken zulien de 8 ge kozene heeren commissarissen bij de ^burgers gelden ophalen om de kosten to bestrijden en zicli denkelijk vereenigen met de reeds bestaande commissie, die ook gelden verzameld beeft om 's avonds oud en jong eenige genoegelijke uren te schenken door het afsteken van allerlei vuiu - regtgeaard Nederlander, met dankbare blijdschap den henchelijken dag berdenkendat de on- vertsaagde Watergeuzen „Neerlands dap'pre waterleemven" de eerste plaats innamen en zoo den grond legden dier vrijheid waarin wijn Wij, 'tkroos' van 'tzelfde voorgeslacht" ous tbans nog verbeugen mogen. „Wij staren op der vad'ren moed, Zoo scboon ten toon gespreid Ook ons bezielt die beil'ge gloed Voor onafbankelijkbeid." Zaamsbig, 26 Maart. De wijze, waar- op men hier op den 1 April, a. s. bet derde eeuwfeest der vestiging van Neerlands vrijheid en onafbankelijkheid wenscbt te vierenonder- vindt in deze gemeente zooveel algemeene deel- neming van de zijde der ingezetenendat men met regt dien dag verlangend te geraoet ziet. Eene feestcommissieuilgenoodigd de taak van regeling en ordening voor dien dag op zich te nemen heeft zich dan ook gaarne van dien pligt willen kwijter. en, om aan bet algemeen verlan gen te voldoea in een programma naauwkeu- rig de puntec der verscbillende feestelijkheden omscbreven. Bebalve op een allegorischen optogteen zes- tal volksspelen, illuminatie en uitvoering van eenige muziek en zangstukken vestigen wij de aandacht van bet publiek vooral op bet groote en prachtige vuurwerk, dat rervaardigd is door den beer Hendrickx te Antwerpen en des avonds te 9 uren onder leiding vau diens zoon zal afgestoken worden. Het jaar 1572 was o. a. ook merkwaardig betrekkelijk de weersgesteldheid, daar men elders het volgende vindt aangetcekendDit jaar waren er reeds in de maand January bladeren aan de boomenen de vogelen nestelden met February in dezelve." Hot tegenwoordige jaar beeft er wel iets overeenkomstigs medc De arrondissement regtbank te Goes heeft volgens de Goessche Courant op 18 Maart 1872 de volgende vonnissen uitgesproken E. V. 33 jaar, landbouwer, geboren en wo- nende te Iiulstbeklaagd van moedwillige mis- handeling, geene ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt bebbendc. Vrijgesproken de kosten te dragen door den staat. E? D. B. 48 jaar havenmeestergeboren en wonende te Clinge (Zeelaud), beklaagd van moed willige verbreking van afslnitingveroordeeld onder aannemiug van verzacbtende onistandigbo- den tot eene geldboote van f 3,—, subsidiair in een gevangenisstraf van 66n dag en in de kosten van bet geding, te verbalen bij lijfsdwang. A. V. H. 30 jaar, vlaswerkcr, wonende te Clinge (Zeelaml)dM'aillaut beklaagd vau bet in bet "openbaar toevoegen van smaad- of sclield woorden de ten laste legging van eene bepaalde 1 ondeugd bebelzende, veroordeeld tot eene geld boete van f 8,-- subsidiair in een gevangenis straf van 3 dagen en in de kosten van bet geding, i verbaalbaar bij lijfsdwang. D. L. V. 63 jaar, kooprnan in kantgeboren en wonende te Kieldrecbt (Belgie)beklaagd van het in bet openbaar aan iemand toevoegen van smaad- of scheldwoorden, de ten laste legging van eene bepaalde ondeugd bchelzende, vevoor deeld tot eene geldboetc van 15subsidiair in een gevangenisstraf van zeven dagen en in de kosten van bet geding te vcrhaleu bij lijfs dwang. Men seiirijft uit MidJelburg. Men vnMecm'r, dat in de dezer dagen gebou- den vergadering der regeliugs-commissie van bet Xlle Nederian lsch taal en letterkuudig congres is besloten dit emigres bier te bouden in de eerste week der maand September a. s.zijnde bet nicest gei-chikt tjjdstip met het oog op den aanvang van den vacaotictijd in Zuid Ncdeiland en de vacantien bij bet middclbaar oudenvijs in ons land. De rcgelingscommissie is zamengesteUi als volgteere voorzittersmr. J. F. Bijleveld \aii Serooskerke, oud burgemeesteren jhr. mr. J. W M Scborer bnrgemeester vau Mi.blelburg voorzi'ttermr.'\V. C. M. de Jonge van Ellemeet, ondervoorzitterM. F. Lantsbecreeistc secie- taris mr. G. N. de Stoppelaar tweede secretai is: F N a ft Has nenningmeesterJ. C. Altorfrer leden N. J. C. Snouck Hnrgronjc, jbr. W. 11. de Jonge, dr. II. Polman Kruseman E. H. F. W. Mat lion, K. R Pekelbaring, mr. P. Romeijn, mr. A. F. Siftiemr. J. H. de StoppelaarG. M. van Visvliet, J. P. van Visvliet en dr. F. 1 J. Sibraacher Zijnen. Z. M. beeft de heeren Willem van Fitters te 's Gravenbage en mr. Cornells van Citters burgemeester van Heinkenszand en 's Heer Arendskerke, met al hunne wettige zoo manue- lijke als vrouwelijke afstainmelingen in den Ne- derlaudscbon adel verheven. Te Breda verbaalt men als een staaltje boe groote lui zich soins knunen vergissen, bet volfende: De graaf van Cbambord bezocbt on- an°8 de groote kerk. Lang toeide hij hij de wereldberoemde graftombe. De graaf scheen getroffen. Bij bet weggaan stond de koster gereed zijn fooi te ontvangen. Dne stnkken gleden in zijn band op't gevoel drie^guldens. Bij nader onderzoek bleek, dat t5 centimes- stnkken waren. Wat de koster dacbt, bij tzien van die 7'/- cent> is cen Sclieim- De Stooinpost deelt mede, dat de scbeep- vaart door den nieuwen waterweg van Rotterdam naar zee in vollen gang is. j)0 commissie voor de overstrooming op jaViX fie beereu Arntzenius c. s. heeft van Z. M. den koning de aanzieDlijkc gave van 3UUU mogen ontvangen. Door de port, israel. geestelijkheid te Am- ste-dam en den eerw. beer opper rabijn h erares te 's Gravenbage werd dezer dagen eene kerke- liike echtscheiding voltrokken. Het thans ge- scbeiden ecbtpaar, in den Haag woonachtig, was naar wij vernemen25 jaar gehuvvd geweest. De nlegtigbeid der ecbtscbeuting behoort oy cle port, gemeente te Amsterdam tot de zeldzaam- heden bebbende zij aldaar, naar men verzekert, in geen 100 jaren plaats gehad. Aan den te Amsterdam te bouden optogt znllen omstreeks 4000 personen deel nemen uitmakende 27 corporation. Als een staaltje op boe zonderlinge wijs men op 1 April zoo'al Neerlands onafbankelijk heid meent te kitnnen gedenken berigt men van feloofwaardige zijde uit Leerdam dat aanvanke- Hik plan bestond aldaar een groote drijfjagt te organiseren van oude jufvrouwen op een kaal fesehoren vet met zeep besmeerd varken. De kocnste en rapste van haar zou eigenares van bet te vangen dier worden. Jmst de groote deel- neminf (100 oude tantes melden zicli in een om mezien aan) deed de commissie van bet fraaije plan afzien. In verbaud met de kosten dreigde de pret te kortstondig te znllen zijn. 'pc Bonda zijn in eene week in bet huis van e^n landbouwer bevallen de vrouw van 2 zoons de meid van 1 docbtereen varken van 13 en' een bond van 9 dito en Dog cen scbaap van 3 zoons. De driemaster Edm<nt Meert, kapitein J. Lauwereyns, gelalen met gietijzoi', is op zijn (1) In den nanacht van den 1617 J«Hj 1586 kwam de overste Piron met zijne troepen uit Terneuzen, zoodat hij voor de wallen "an Axel kwam voor dat de poorten nog open waren. Een der soldaten klorn over den steenen brer, kwam zoo op den wal waar nu ongeveer de korenmolen staat, regt over bet tegenwoordig station, maakte zich nu gevolgd door anderen j meester van de wacht en opende de poorten voor't staten leger; i na eene kleine scbermutseliug in de Lange Noordstraat, waar eenige Spanjaarden en Duitschers 'tleven lieten, klonken op trom en trompet bet Wilhelmus van Nassauwen door de straten en Axel werd voor altoos aan den staat gehecht. lICU lUlQV'rio r-571

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1