ALGEMEEN 12de Jaarg. No. 713. Zalurdag 23 Maart 1872. Binnenlandsclie berigten. Buitenlandsehe berigten. -» X^olitiel* Ovor/i'il. De zwarte stip aan den staat knndigen hemel, schijnthoe men haar van onderscheiden zijdeii van weinig beteekenis acht, tocli nog maar voor eerst niet te -/.alien verdwijuen. Het is klaar en duidelijk dat de Engelsche regeriug het antwoord der Amerikaansche op haar memorandum zoolacg roogelijk heeft achtergehouden en tot nog toe daarmec niet flink voor den dag komt. Dingsdag berigt ons de telegraaf, heeft lord Gladstone in het lagerhuis medegedeelddat Amcrika's ant woord in zeer vriendschappelijken toon is vervat, maar datdat gouvernement de zienswijze van En- geland in deze zaak niet deelt, met andere woorden dat het in zijnen eisch blijft volharden, 0111 het scheidsgeregt te doen beslissen. De bekeude scberpziunige medewerker van de D6bats, de heer John Lemoine, beloolt zich van den uitslag van het antwoord van Amerika op de nota van het Britsche bewindin zake de Alabama kweslie en van hetgeen daaruit zal voortvloeijenblijkbaar geene goudeubergen. Zooals van den aaovang at schrijft hij d. i. van het oogenblik. toen men begreep zich verkeerd uitgedrukt en elkander misverstaan te hebbengemakkelijk te voorzien was, zal de zaak thans waarschijnlijk iu dezer voege afloopen, dat het scheidsgeregt te Geneve voor den vorm bijeen kojnen en beide partijen oproepen zal dot de gevolmagtigden van de Vere&nigde Staten verklaren zullen bereid te zijn te verschijnen en bnnne zaak te bepleiten dat daarentegen die van Engeland niet zullen opkomen onder voor g'even dat de voor het scheidsgeregt gebragte kwestien in het tractaat van Washington nu uit- drnkkelijk vcrmeld zijn. Het einde der geschie denis zoo besluit hij zal dan-wcl zijn dat men tot niemve onderhandelingen en tot nieuwe onderhandelaars zijn toevlugt zal moeten nemen en middelervvijl zal men tot de oplossing van het gesehil geen enkele schrede nader gebragt zijn. De val der Erie-ring, waarop wij reeds in ons vorig nummer wezen geeft zoowel buiten als binnen Amerika een zeer gunstigen indrnk ge- maakt en zal waarschijnlijk niet ongunstig terug werken op de Amerikaansche spoarwegwaarden. Het blijkt dan althans dat voor regt en wet in Amerika de weg nog te vinden is, hoewel de omkoopbaarheid der hoogste ambtenaren bijkans tot een spreekwoord geworden is. „Ilet monsterachtig zamenstel van bedrog juicbt de Times door den Erie ring opgerigt is dan eindelijk ingestort en ieder die in de voor spoed der groote republiek belang stelt mag mede juichen. Aan het schandelijk despotisme van degewe- tenlooze lieden die het grootste Bpoorwegnet van den staat in bun magt hadden is ten laatste een eind gekomen. „Fiskzogt genoemd bladwas de vertegen- woordiger doeh niet de voornaamste beramer van het complot dat wat stoutmoedigheid en goeden uitslag betreftongeevenaard is in de jaarboeken van schurkerij in den handel. Het ware hoofd der onderneming was Goulddie de rol van den respectabelen eompagnondie man van zaken is, speelde, terwijl Fisk zijn pracht en verkwisting ten toon spreidde voor een wereld, die half verontwaardigd half vermaakt was door zooveel onbeschaamdheid. Tot nog toe vernam men wnar sprake was van groote schnldaflossingcn en overvloedige staatskas daarvan uit het buitenland alleen ge- wagen van N. Amerika thans echter heeft de Pruissiscbe minister van finantien aan hetheeren- hnis openingen gedaan die ons doen zien dat onze oostelijke nabnren ook uit een finantieel oogpunt zoo slecht niet hij den jongsten oorlog gevaren zijn. Er is zulk een aanzienlijk schuldenbedrag afgelost, dat daardoor cene rentevermindering van 1.800.000 thaler is verkregen; terwijl eene som van 11 millioen gebezigd is tot afdoening van geconsolideerde schuld en aflossing van renten. Thans zullen wederom 44 millioen wor- den afgelost, zoodat het rijk in staat is voor 1872 141 h 142 millioen meer voor de staats- uitgaven te besteden dan in 1871 Daarentegen doen zich de finantieelc gevolgen van dien oorlog in Frankrijk nicer en meer ge- voelen. De regering beeft daarom een voorstel om voor de dienst ran 1872 krediet- wetten toe te staan tot een bed rag van 1 milliard, vier honderd drie en zeventig duizend vijf lion derd francs. Voorwaar geen kleinigheid en menig afge vaardigde heeft er ook zijne stem tegen verheven maar de grij/.e Thiers heeft wederom met jeugdige kiaeht voor dit ontwer]) gesproken en het/.elve met vuur verdedigd. Na gcwczen te hebben hoe de nalatigheid en nonchalance der vorige regenng de oor/.aak is geweest der ondergane vernedering, zegt hij er roem op te dragen thans deze voordragtvooral in het belang eener verbeterde legeriurigting te doen opdat Frankrijk den invloed herkrijge op den loop der wereklgebeurtenissen die het altijd gehad heeft. terwijl hij bet denkbeeld verwerpt als zou hij door eenige zucht tot het ncnien van wederwraak over de kort gcleden nederlagen worden gedreven. Aangenomen dat de oude politicns eerlijk is en waarheid spreektwect de grjjsaard dan niet dat wanneer hij binnen eenigen misschien korten tijddoor welke oorzaken dan ook van zijn lioog standpunt aftreedt, dan juist het door hem gesineedde wapeneen middel in de hand kan zijn om daarmee het tegendeel te doen wat hij zich heeft voorgestelt. Weet hij dan niet dat de onzekere toestand waarin Frankrijk nog altijd blijft verkeeren iederen dag eene omkeering kan bewerken waarin een groot en wclingerigt leger voor Frankrijk zelve en gansch ons werelddeel de noodlottigste gevolgen kau hebben. Weg droomen van vrede en rustdoor de volkeren van ons werelddeel zoo lang gekoes terd. Op zijne beurt blijft Duitschland in liarnas elken dag zijn vernederde vijand tarten. Wat baat het of een Napoleon of Thiers regeertwat of een absoluut keizerrijk of republiek bestaat het militairisme die kanker van de welvaart der volkeren blijft zijne scepter zwaaijen en doet over de ten avond neigende 19e eeuw een nevel van wantrouwen opgaan een vrees dat het einde der groote gebeurtenissen met den strijd van 70 en 71 nog niet gestreden is. Maandag namiddag kwam de stoom'ooot Westerschelde van Neuzen gevaren toen daar aan boord een droevig voor val plaats had. De stiuirman J. d. It. stond op het dek met ienmnd te praten, toen hij plotseling door eene beroerte werd getroffen op het dek neerviel en onmiddelijk een lijk was. De man was in de kracht des levens en genoot eene goede gezoud- heid. Het provinciaal geregtshof in Zeeland heeft jl. zaturdag het volgende arrest uitgesproken Gerardus de Munckoud 22 jaren werkman, wonende onder Graauwwas beklaagd als zou hij op den 4 December jl.des avonds te onge- veer kwart over tien uren arglistig hebben weggenotnen en zich toegeeigend een tarwebrood hetwelk lag in eene ongesloten kast, staaude in de woonkamer der herberg vau en bewoond door P. Sikkelerus te Hulst en ten diens nadeele, in welke herberg de beklaagde als bezoeker was opgenomen. Hij is selmldig verklaard aan dief- stal gepleegd hij nacht in een bewoond huis en onder aanneming van verzachtende omstan- dighedenveroordeekl tot eene correctioneele gevangenisstraf van 45 dagen, in eenzame op- I slniting te ondergaanalsmede in de kosten der procedure. Heden zal voor het provinciaal geregtshof in Zeeland teregt staan Jacob Walkier, oud 22 jaren, werkman, wonende te Groedethans gede* tineerd te Middelbnrgter zake van moedwilligen manslag. 13 getuigen, waaronder 6 tevens als deskun- digen, zijn in deze zaak door den procureur ge- neraal opgeroep'en. In de Middelburgsche Ct. kondigt de heer C. E. Plugge aan, dat bij hem tegen 70 cent de 5 ons (genoegzarae vocding voor zes persouen) te verkrijgen is „dc zoo beruchte erwtenworst uitgevonden door den beer A. Gruineberg te Berlijn, welke namelijk de worst, niet de heer Gruineberg in den laatsten oorlog zulke dien sten heeft bewezen aan het Duitsche leger." Te Veere heeft zich eene comraissie ge vormd om statnten te ontwerpen voor eene Bouvwerceuiging. Men wenseht 4<8 woningen te doen bomven voor den hand werksman die er langs geleidelijkea weg eigenaar van zou kunnen worden. Men voorziet waarschijnlijk ecu kolossale uit- hrciding der strut. Men schrijft uit Antwcrpen Door de wet Van 8 Julij 1870 werd <le ijzeren weg van Ant- werpen lungs de voornaamste dorpen vnn het kanton Eeekeren op Woensdrecht, Goes, Middel burg en Vlissingen goedgekeurd. Binnen kort zal er met de werken een aanvang gemaakt worden. Naar men verneemt zal Zr. Ms. ramscliip de Buffelin het laatst dezer inaaud naar den Briel vertrekken ter gelegenheid der feesten aldaar. Get stafnmziekcorps der marine zal zich aan boon! bevinden. Uit Gouda vvordt het volgende gcschreven Twee leden der April feest commissie klopten in een huisje aan meer om de bewoners niet te beleedigendan in de verwachting dat er reel zou verkregen worden. Men riep ban toe binnen te komen en van acbter bet gordijn liet zich een stem uit de bedstede hooren Heeren neemt mij niet kwalijk, ik kan niet opstaan maar wat is uw verlangen Toen de heeren de redeu banner komst hadden bekend gemaakt, verzoclit de vrouw die daags te vorcn bevalien was, dat de heeren nit haar zak 3 cent zouden nemen, die er zich in bevonden. „Dat is ailes wat ik heb," zcide zij „maar ik geef het gaarne voor dit doel." De heeren namen de gave aan, maar nog denzelfden avond ontving zij, door liunne zorgeuzooveel, dat zij bet gemis van bare 3 centen niet zal voelen. Van Maasslnisalwaar voor een plaatselijke feestviering op 1 April ongeveer f 800 is bij eengebragtmeldt men de bijzonderheiddat door den heer P. van Rjjn broodbakker aldaar, s ingesehreven voor „twee Spaanscbe Matten afkomstig van de Zilvervloot." Het weekblad de Heraut berigt, dat zijn laatste nommer 22 dezer maand verschijnt, en 1 April het eerste nommer zal uitkomen van bet dagblad de Standaarddat de taak van den Heraut overneemten door dezelfde redactie zal worden geleid. De gemeente Assen is deze eeuw snel in bevolking toegenomenin 1808 telde zij 621 zielen, thans ruim 7000. In de gemeente Ooststellingwerf is een 82jarig man gestorven, die omstreeks drie ton- nen goads nalaat. De groudslag van dit fortuin was de som, die hij op 20-jarigen leeftijd ontving, toen hij als remplacant in krijgsdienst trad. Men schrijft aan het HB1. het volgeude Aan den le luitenant de Ras, van het 8e re giment infanterie die in de maand September des vorigen jaars naar Algerie is vertrokken ten einde deel te nemen aan de expeditie van het Fransche leger, tegen de in opstand gekomen Arabische stammenis bij koninklijk besluit een verlenging van verlof voor den tijd van twee maanden verleend. Do drie Nederlandsche ofiieieren leluitcnants Sehoenmaeekers, Haver Droeze en de Ras, (beid eerstgenoemden thans op de terngreis naar het vaderland) hebben met de mobiele kolonne, onder bevel van den generaal Leverdo een zeer belang rijken en vermoeijende togtznidwaarts buiten de Fransche bezittingen tot Goleach volbragt. De oproerlingen van een der magtigste Ara bische stammen, de Chambas genaamd zijn in een gevecht geheel uiteengedreven en op de vlugt geslagen, waarna de kolonne naar Laghouadt is ternggekeerd. Tot die verwijderde streken in de woestijp. van Sahara waren tot nu toe troepen doordrongen. bij verstek tot tneliibnisstraf en verl.ics van bur- gerregten waren veroordeeld. De haul en diens helpersbenevens eenige gendarmes., volliragtcn de vereischte function. Er waren vier scbaiul palen opgerigt waaraan de beitl een uittreksel der verscbillendc vonnissen aarisloeg. Eene tairijke voiksmenigte woon ie di! mark- waardig schonwspel- b j Naar de gevangenis is overgebrngt. mevr. Ballien schoonzuster van hatigrand Diimonceau, besehuhligd van aan haar zwager te Louden ge- zonden te hebben een groote Imcvcellieid kost- baarhedenkleinou'en en an lore voorwerpen vaa-waardctoebebopremle aan de faiHiete massa. Uit Bcusse! wordt vau 15 dezer bet vol gende gemeld. De geneesheer, wiens inbechteni-nemiug is vermeldis dr. van Holsbeek wel bekend als algemeeu seeretaris der Belgtscbe Veroeniging geen Fransche Maandag 11. ten 9 nre heeft op de Grand' Place te Brussel de execntie in e f f i g i e plaats gehad pei-sonen van Langrand die Dnmoncean en drieaudere wegens verschillende misdrijven „het Roode Kruis" eu als zoodanig met vcrschei den buitenlandsche ridderorden gedecoreerd Hij wordt heschuldigd van in zijn betrekking van eersten geneesheer in het krankzinnigen gesticlu te Evere, de registers vervalscht te hehberi met het doel de sporen zijner achteloosheid te doen verdwijuen die de oorzaak is geweest van de aan vier of vijf verpleegden overkomen groote ongelnkken. Tegen een borgtogt van 50 000 IV. is dr. van Holsbeek voorloopig op vrije vocten gesteld. - Te Tonrnai heeft iemand voor de Blste maal teregt gestaan. Vrijgesprokenhaastte hij zich ieder, die het hooren wilde te ooderhoudeu over zijnezooals hij het noeiuderegtcrlijke loopbaan. Onlangs werd te Tirlemont, in Belgie, een husvelijk ontworpen tnsschen een veeverkooper en eeii dienstmeisjedie echter toen de wettige stukken hij het bestunr der gemeente waren in- gekomen bleken broeder en zuster te zijn. Als kinderen waren zij met hunue moeder uit Tilburg naar Belgie getrokken, en toen deze stierf, bij menselren in verschillende dorpen in den kost besteedwaarna zij niets meer van elkander hadden gehoord. Vier praclitige statiekoetsen, reliquien van het tweede keizerrijk van Frankrijk zijn dezer dagen te Londen publiek verkocht en voor een spotprijs in handen geraakt van een verhuurder van lijkkoetsen. Inderdaad eene „treurige" me tamorphose Men kan zich bijna geen denkbeeld maken van het drukke verkeer in de straten van Londen. Onder de straten werden in de laatste belft van 1871 vervoerd 9 450.691 personen en tocb is het getal Cabs en omnibussen sedert den aanleg van den spoorweg onder den grond eer vermeerderd dan vermin derd en op de strateu is bet even vol wandelaars als altijdzoodat de meerdere of mindere cireulatie van ongeveer 10 millioen menschen iu ceu half jaar onopgemerkt voorbij gaat. Behalve Oostenrijk rcorganisecren thans alio groote mogendheden hare legers. Duitschland zal zijn strijdkraehten met 400.000 man vermcer- deren, en Rusland, wiens leger de ongeregelde troepen mede gerekend, tot dusverre in oorlogs- tijd 1.309.000 man sterk was, heeft zijn leger door het nieuwe stelsel op 2.992.800 man ge bragt daarbij de locale troepen en militie niet mede gerekend. De nieuwe organisatie van het Fransche leger is nog niet bekend maar men meent toch te weten dat het leger op 1.400.000 zal gebragt worden. Italie, welks strijdkraehten met inbegrip der reserve 519 630 man bedroeg, is voornemens het leger op 750.000 man te bren- gen. Turkije vermeerdert zijn leger van 270 000 op 600000"man, terwijl eindelijk zelfs Engeland tot het vormen van een leger overgaat dat 300 000 sterk zal zijn. Als al deze plannen ten nitgevoer zijn gelegd zullen de legers van Enropa in oorlogstijd van 6.166.000 on ongeveer 10 000.000 man ziju ge- bragt. In de laatste vier jaren zijn in de wateren der vereenigde staten niet minder dan 526 stoom- booten ten gronde gegnan. 151 booten zijr. ver- hrand, 42 leden schipbreuk en 190 zijn gezonken. Bij die ram pen kwamen 1455 menschen om het leveu terwijl de materiecle schade 13 373.850 dollars bedraagt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1