No. 711. Zaturdag 16 Maart 1872 12de Jaarg. Binnenlai h Isel te berigten. Buitenlandsche beriglen. lngezonden Stukken. door dat gedeelte der Spanjaarden, dat de vrocgere ellende ganscb eu al vergetende, den truou we- derom door een Spanjaard wenscht bezet te bebben. hunne gedurige bijlslagen te doeu bezwijkeu. I De trotsche Kastieliaan kan niet dolden dat VTi::i.,u .Iah nfWtrfi. een vreemdeling ziju land blijtt regeren. JPolitieli Overzijjt. Het tegenwoordig gouvernement van Frankrijk is gelijk aan den Iworn, waarop de houthakkers van alle kanten toetreden om zijn stam onder Naauwelijks is de interpellatie over den afgetre- den minister van fiuantien afgeloopen, die klaar- blijkeiijk nergens voor dienen moest dan een nienwen slag aan het gouvernement toe te brengen, of wederom viudt men in een wetsont werp van eene commissie der nationale verg.»de- ring een nieuwen stormram tegen het gouverne ment en deszelfs continneel bestaan. De strijdt belooft bier weer zeer hevig te zullen zijn, want ondanks de regering tot eenig toegeven geneigd is, blijft de commissie vasthouden aan haaront werpwaarin aan het gouvernement een voor- loopig karakter wordt gegeven. De beer Thiers heeft het ontwerp bestreden en verklaard dat bet tegenwoordige Fransche gouvernement op de zelfde grondslagen als de vorige gouvernementen is gevestigd. Bij deereten van 15 Februarij 1 Maart en 31 Augustus werden achtereenvolgens den aard, de duur en de magt van den president der republiek bepaald en vastgesteld. De vrede met het buitenlaud, zegt de beer Thiers, de over- winning op de anarchic, het herstel van het ere diet in Frankrijk de bevrijding van een groot deel van het grondgebied, de herstelling der orde in onze finantien en de reorganiesatie van ons leger zijn de resultatenonder dit stelseldat door de kamers herhaaldelijk onontbeerlijk werd verklaard, verkregen. Het land heeft een wettig gouvernement, voortgesproten uit eene vergade ring, die vrij verkozen is; dit wettig gouverne ment heeft aanspraak op aller eerbiediging. Men heeft my den republikeinschen regeringsvorm toevertrouwd, het is mijn pligt dien te handhaven. Men heeft beweerddat ik vroeger erkend zou bebben dat men later over een vasten ofdefini- tieven regeringsvorm zou kunnen beslissen ik heb dat niet gezegd, ik heb alleen het regt de- zer vergadering erkend, oin de (laden en de be- doelingen van het door haar zelve gekozen he- wind te beoordeelen en waar zij daarvoor tennen mogt meenen te vindeu, te berispen. Nooit heb ik erkenddat de regeringsvorm een punt van overweging bij deze vergadering kon uitmaken en ik kan niet gedoogen dat dit plaats vindt. Voor de tegenwoordige republikein- sche regering behoort geen minder eerbied be- toond te worden dan voor elke andere. omdat zy naar den uitslag der meest vrije Verkiezingen en de volkomen vrije uitspraak der nationale vergadering op de meest wettige grondslagen is gevestigd. Alle wettige middelendie gediend bebben de vorige regering te steunen moeteu ook ten dienste der republiek zijn, om haar be staan en gezag te handhaven. En toch ondanks dezen verstandigen en ge matigden toon van Frankrijks presidentwaar aan zicb de minister van binnenlandscbe zaken beeft aangeslotenblijft de commissie bij haar ontwerp volharden, waarbij die republiek slechts als voorloopig gouvernement wordt erkend. Men verwijt bet gouvernement dat het met alle partijen heeft willen beulen en de partijen zijn onderling meer verdeeld dan ooit. De heer Girand riep uit: Wat is er van het gouverne ment geworden. Niets anders dan datna een jaar arbeidenszoowel de republiek als de mo narchie onmogelljk zijn geworden. Voor de re publiek behoeft men vertrouwen, en dit vertrou wen is wel bonderd mijleu verwijderd. En de monarchic? Het wordt steeds moeijelijker die te vestigen. Wat blijft ons dus over Niets dan het pri visorum, en buiten dat privisorum6f het kei zerrijk 6f de anarchie. Als men zich bij het verkondigen van zulke stellingen herinnert wat er volgens geloofwaardige berigten voor den graaf van Chambord wordt geijverddan ziet men dat de republikeinsche vrijheidsboomonder welks schaduw in de ure des lijdens en ramps zich alien vrijwillig neder- vleiden alle gevaar loopt te worden omverge- hotiwen. Zal Amadeus koning van Spanje blijven Niet minder dan deze vraag geldt in de pas geheel vernieuwde monarchic van Spanje. Bijna alle partijen spaunen zamen om de dy uastie te doeu vallen en wordeu daarin gesteuud Iutnsschep. viudt men toch >k weer een aan- zienlijke partij (lie den ouden strijd inoede besloten heeft de regering van Amadeus met alle kracht te ondersteuneu. Eene tot dat cinde bij- eengeroepeu vergadering werd door 4000 personen bijgewoond. Bij den raad van state, afdeeling voor de geschilleu van bestuur. is o. a. ingekomen een koniuklijk besluit van 5 dezer. houdende afwij zing van bet beroep van den raad der gemeente IJzendijke van een besluit van gedeputeer le staten van Zeeland waarbij de goedkeuring is onthouden aan het raadsbesiuit betrekkelijk het bedrag der jaarwedde van den hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school in gemelde ge meente. Neuzen, 15 Maart. Gedurende de vorige niaand zijn het kanaal alhier opgevaren 42 zeeschepen, metende 7652 tonnen en 317 binnenschepen, m. 22312 t.en afgevaren36 zeeschepen, rn. 6093 t. en 305 binnenschepen, m. 21326 t. Totaal sedert 1 January 1872 zijn het kanaal opgevaren69 zeeschepen rn. 12862 t. eu 545 binnenschepen, ra. 38202 t.en afgevaren64 zeeschepen m. 11937 t. en 521 binnenschepen m. 36818 t. In de 2 eerste maanden van 1871 zijn het, ka naal opgevaren56 zeeschepenm. 6462 t. eu 270 binnenschepen, m. 13831 t.en afgeva ren 43 zeeschepen, ra. 6798 t. en 281 binneu schepen m. 13885 t. ts»as van GSent, 15 Maart. Als een bijzonderheid kan gemeld worden dat aan de heeren F. Graaflandkapitein der koninklijke marechanssees J. Stevens, koopman en L. Lam mens, expediteur alhier de eerste Aspersies zijn aangebodeu uit den tuin van A. Hamerlinck tuinier te Sas van Gent. De vorige week heeft te IJzendijke in den Goudcu Leeuw de verpachting plaats gehad van den tol lang3 den straatweg dier gemeente naar de Belgische grens. Daarvan is pachter geworden de heer J. B. van Hecke te IJzendijke voor de soru van f 1935. Dit is eene verhooging van meer dan f 100 bij den pachtprijs van het vorige jaar. Op zich zelf genomen is 'tfeit eenvoudig; doch zijne beteekenis verdient overweging 't be- wijst het ongewoon druk verkeer tusschen IJzen dijke en Belgienog te vergrooten door den vrijen uitvoer vac de Zeeuwsche landproducten naar Vlaanderen. Deze overweging strekt om de vooruitzigten eener spoorwegverbinding van IJzendijke met bet station Capryke in de hand te wcrken. In het N. v. d. D. lezen wij, dat op 1 April de koninkl. kantwerkschool te Sluis in Zeeuwsch Vlaanderen opgeheven wordt. Dingsdag morgen 11. gebeurde aan de haven en kanaalwerken te Vlissingen een verschrikkelijk ongeluk. De stoomboot „Zeeland" bezig zijude modderschuiten te slepenvoer tegen een der hoorntouwen van een zwareu bok waardoor deze op de stoomboot viel en den gezagvoerder de beide beenen verbrijzelde. De mazelen en het roodvonk beerschen te Vlissingen op onrnstbarende wijze voornamelijk onder kinderen ofschoon ook enkele volwassenen er door zijn aangetast; huishoudens met kinde ren waar er niet een of meer door die ziekte zijn aangetast, bebooren tot de zeldzaamheden. Sinds 25 der vorige maand ziju bij den burgerlijken stand alhier aangegeven 20 kinderen als aan morbilli te zijn gestorven waarvan het oudste 8 jaren eu het jongste 5 maanden oud was. Naar men verneemt zal te Goes eene Men schrijft uit Zuid Beveland Eergisteren is door de rijkspolitie, gestatioueerd teNurnans dorp het 15 jarig dienstmeisje van den heer J. van der Voort gearresteerd en opgebragtals verdacht de wooing van haren meester in den avond van 10 February te bebben in brand ge- stokeu. Zij heeft hare misdaad bekend. Naar men weetzal het fregat met stoom- veruiogen Admiraal van Wassenaerdat dezer </agen naar zee is gegaanter plaatse zijner be- steuiming de wateren van de kust van Guinea, zich vereenigen met de twee daar reeds aanwe- zige schroefstoomschepen der koninklijke Neder- landsche marinede Citadel van Antwerpen en Het Loo. De aldus aangestelde divisie bestemd ter bescherming van de overdragt der kust van Engelauddat aaarmede over een vrij aanzien- lijke land en zeemagt beschikt is bemand met 750 koppen. Aan den heer Hofdijk is het schrijven van een gedenkboek van het te Brielle te houdea nationaal feest opgedragen. Men verneemt nader, dat tot het ontslag van de Vletter aanleidmg heeft gegeven de zorg- wekkende toestand waarin bij in de laatsteu tijd verkeerde tengevolge van eene ernstige keel uugesteldbeid, waaraan bij reeds bij zijne komst te Amsterdam lijdende was. De Vletter isvolgens sommigen reeds bij zijne familie te Rotterdam aangekomen. Volgens auderen is dit onjuisten zou bij voornemens zijn eene reis te doen tot herstel zijner geschokte gezondheid. Door den bonwman I. Lievaart te Delft is op den 12 dezer de eerste versche grasboter aan Z. M. den koning ten geschenke aangeboden. Als een voorbeeld van hoogen ouderdom in 6en familie verdient wel vermeldingdat bij de ter aarde bestelling van een Scheveningschen visscherSimon Spaans, op zaturdag jl. in een volgkoets gezeten waren vier zvvagers des over- ledenen de gebroeders Mosdie te zamen 306 jaren telden, als twee 80, 66n 76 en 66n 70. Men schrijft uit Utrecht. Van de 400 stuks vee die deze week alhier op de veemarkt waren aangevoerd, zijn p. m. 300 stuks uitgevoerd naar het bniienland, de Fransche koopiieden besteedden zelfs f 200 voor een goedde raelkkoe, een prijs die bijna ongekend is. Daar de veebouder hooge prijzen van het vee kan maken, wordt er zooveel verkocht, dat de aanfok daarmede geen gelijken tred kan doen bouden, zoodat er bijna geen vee voor de slagtbank te krijgen is. De liefderijke ouders J. C. Jansen en vrouw, die onlangs in een hooiberg te Staphorst den nacbt hadden doorgebragt en des morgens vroeg heimelijk zijn vertrokken met achterlating van hun kroostzijn te Assen aangehouden eu naar het huis van verzekeriag aldaar overgebragt. In het afgeloopen jaar werden te Lexmond 459 personen door de kinderziekte aangetast dus bijna '/3 van de bevolkingvan de aange- taste personen waren 103 vroeger gevaccineerd van deze zijn 16 lijders bezwekenterwijl van de 356 aangetaste die niet waren ingeent118 personen zijn gestorven. Dus in 't geheel stier- ven 134 personen tengevolge der vreesselijke epidemic. In 1871 werden in het geheel p. m. 300 personen gevaccineerd of gerevacciueerd. Onder de voorwaarden, voor het afbreken en het opbouwen van een nieuwe kap op de kerk te Zuidlaren komt een artikel voordat de directie verbiedt bjj het werk sterken drank te gebruiken, op eene boete van vijf gulden voor iedere overtreding in deze. De graaf van Chambord heeft iUOO.francs aan de armen van Antwerpen geschonken. De Bien Public doet het voorsteldat op de bons welke thaus van deze geldsom aan de armen zullen worden uitgereikt, geschreveu worde „Van wege Hendrik V, die door de liberalcn nit Ant werpen verdreven werd." De befaamde Langraud Dnmonceau is door de Assises van Braband bij verstek veroonleeld tot 10 jaren gevangeuisstraf, wegeus bedriege- lijkc bankbreak. De Independance bekelst een brief van Langraud, d.d. Londen 9 Maart, waarin bij protestecrt tegen de iugebragte beschuldig'n- gen en verklaart dat h'jj arm is. De liquidatie van den laatsten oorlog is nu bijna geeindigd. Zij heeft dus slechts 2jaar geduurd. Wanneer men deze tijd vergelijkt met die der vorige oorlogen, zal men zien, dat het gouvernement met ecu buitengewoneu ijver ge- handeld heeft. De liquidatie van den oorlog in de Krim heeft 6 jaar geduurd, die van Mexico eveneens 6 jaar eu die van het groote leger in 1815, meer dan 10 jaar. Verleden donderdag is het weeshuis te Er furt verbrand. Vroeger was bet een Augustijner- klooster, waar Luther als raonnik gewoond heeft (1505—8). Zijn eel was nog altijd onveranderd bewaard. Een bijbel met eigenhandige aantee- keuingen van Lutherhandschriften van andere hervormers, bet merkwaardige vreemdenboek, de doodeudans van Beck en veel curiositeiten werdeu een prooi der vlammen. Een politieman verhaalt aan Daily News dat hij een dankzegging doetdat de dankdag voorbij is. Hij voelt zijn ledematen niet meer zijn voeten gelijken twee kolen vuur: men heeft er op getrapt, tegen geschopt, op gehost, ja zelfs er op gedanst. Hij slaapt, waar hij gaat en als hij zich neerlegtschreeuwt hij het uit van de pijn, want overal heeft hij knepen, schoppen en stooten gekregen. Het was dan ook die dagen een gedrang, waarvan de verbeelding duizelt. In erge mate beschonken kerelsdie zich op straat bevonden, konden niet omver vallen, want overal vonden zij steun aan mensehelijke ligcha- men zij werden dan zoo lang door den men- scbenstroom medegevoerdtot zij weer uuchter waren. Selzaete, 12 Maart. Dezen morgen heeft men in het kanaal drijvende gevonden, het lijk van Petrus Willems, landbouwer te Asseuede. De ongelukkige was 11. rnaandag r.aar Selzaete gekomen en des avonds bij toeval in het kanaal Na de gebruikelijke lijkschouwing „Op I April 1872 zal door gansch Nederland feest gevierd worden. Bij velen komt de vraag opWaarom moeteu wij dan toch eigenlijk dieu dag vieren Ziedaarlezershet begiu van een boekje hetwelk deze week ouder mijne oogen kwam en getiteld isHet rechtmatige van Nederlauds feestviering op 1 April 1872, door Oom YVillem. Is de vraag eenvoudig gesteldop zeer be- vatlelijke eu aangename wijze wordt zij door Oom Willem beantvvoord velen toch zijn zeer weinig in de geschiedenis dier gewichtige dagen ingewijd. zoodat wij het een gelukkig denkhecld achttendie bladzijde uit de geschiedenis in een klein en goedkoop boekje uit te geven daardoor immers wordt ieder in de gelegenheid gesteld om zich op de hoogte te stellenwaarom Ne derland op 1 Aprila. s. zulk een heerlijk feest zal 'vieren. Wij bopeu dat dit boekje zich den toegang zal weteu te verschaffen tot ieder huisgezin, te meer, daar het door deu bijzouder lagen prijszich daartoo zeer aanbeveelt. Veuitas. gevallen. broodbakkerij worden gesticht, ahvaar bet brood j beeft men den drenkeliug in eene nabnrige wo- 3 cent per Ned. pond minder zal worden ver ning gedragen, van waar men hem verder ter kocht dan in andere bakkerijen. aarde zal bestellen. Eenige inwoners der gemeente Sas van Gent, die gaarne in alles orde en regelmaat wenschen, viuden het vreemd dat er leden van den raad ziju die op het maken van een niet hoog noodig kostbaar werk aandringen terwijl andere noo- dige zaken zooals de afvverking van het raadhuispomp zonder water, vergane houten lantaarnpaleu nieuwe ijzeren palen die reeds langen tijd liggen te verroesten euz. enz. onafgedaan blijven. Sas van Gent 15 Maart J1872.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1