ALGEMEEN No. 710. Woensdag 13 Maart 1872. 2de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. I'olitieli Overzigt. Omtrent het belangrjjk gescbil tusschen Enge- land en Noord-Amerikablijft men nog steeds geheel in bet onzekere. Wat wel het vreemdste in deze zaak is, is dat Amerika jaren ber gewerkt heeft aan bet beginsel, om van alle gouver nementsgescbillen door middel van een scheids- geregt te doen beslissen en tbans bij de eerste scbrede op dat pad zooveel bezwaren in den weg legt, dat men baast aan een tweede scheidsgeregt moet wanhopen. Zoo heeft de Amer. regering van af het zelf- standig bestaan der Unie, de regten deronzijdi gen gebandhaafd. Naauwelijks zag zij hare on afbankelijkheid erkend of zij zond drie gevol- magtigden naar Europa om aan de andere volken dit groote beginsel voor te stellen deafschaffing van den particalieren oorlog ter zee nl. de af schaffing van de kaapvaartzij deed het beginsel aannemen, dat de onzijdige vlag vijandelijk goed dekt en dat onzijdig goed zou worden geeerbie digd, zelts onder vijandelijke vlageindelijk stelde zij op het Parijzer cougres het wezenlijk hedendaagsch beginsel van volkomen eerbiediging van het bijzonder eigendom zoowel te land als ter zee. De Europesche staatslieden begrepen de grootheid van dit beginsel nietzij verwier pen het. Maar hoeveel geringer zouden niet de rampen van den Fransch-Pruissischen oorlog zijn geweest, had dit beginsel de overhand gehouden. Hoevele gezinnen en familien in Frankrijk door de gruwelep. des oorlogs thans tot den bedelstaf gebragtzouden bij het vasthouden aan dat be ginsel, daarvoor gespaard zijn gebleven. Frankrijk en Engeland dragen nu reeds de straf voor die bekrompenheid. Had Engeland toen de voorstellen van NoordAmerika aangenomen dan zou het Alabamageschil nooit zijn ontstaan want de kaapvaart, door het volkenregt veroor- deelt, zou dan een zeerooverij geworden zijn. Bij het begin der oorlog van 1870 heeft Pruissen verklaard in te stemrncn met het Amerik. beginsel en heeft zich het nemen van Fransche koopvaar- dijschepen ter zee ontzegd. Frankrijk daarente gen steunende op zijne uitgebreide zeemagt wilde het oude regt handhaven. Maar het heeft dezen ovcrmoed duur inoeten betalen. Van den beginne maakte von Bismarck Frankrijk bekend dat men er op staat moest maken, dat alle aan Duitschland berokkende nadeelen op rekening wierden gebragten ook het toebrengen dezer zeeschaden zijn Frankrijk duur te staan gekomen. Voor zes millioenen toegebragte schade, heeft het thans een dried ubhele vergoeding moeten opbrengen. Het huis van afgevaardigden te Washington heeft nog in zijne zitting van 14 February) jl. een besluit genomen, strekkende om eene noode looze hardheid van het oude oorlogsregt te ver- zachten. Het heeft president Grant uitgenoodigd om door onderhandelingen met de andere be- schaafde natien, te bewerken dat de krijgsgevan- genen niet opgesloten, maar onder parlementaire vlag terug gezonden wordenonder belofte van niet-deelneming aan de krijgsbedrijven tot dat zij uitgewisseld zullen zijn. Waarlijk de aanneming van dit voorstel zou niet weinig bijbrengen tot verzaehting van de oorlogs-rampen. Gaan wij van deze oude bevestigde republiek der nieuwe wereld, naar de nieuwe wankelende der oude wereld, Frankrijk dan zien wij dat tot heden bij een stap vooruit, gewoonlijk twee achter waarts worden gedaan en aan de partijstrijd en de ergenissen geen einde schijnt te zullen komen Daarvan wordt ook den zoo bekwamen financier Poijer Quartier het slagtoffer en waarom Omdat deze minister tot redding van een oud vriend onder het keizerrijkzich misschien ver genoeg heeft laten verleiden. Het is het oude lied. Alles moet van het verledene haarklein worden nageplozen tcrwijl de groote belangen des oogenbliks daarbij niet zelden moeten achterstaan. Het gold hier de beschnldiging tegen den ex keizerlijken prefect Janvier de la Motte. De Jury te Rouaan heeft dezen ex ambtenaar niet de zondebolc willen makeo, door al de ongereg- tigheden van het ex keizerrijk op hem alleen te ladenmaar het publick heeft het den tegen den wil van Thiers afgetreden minister van fioan- cien, zeer kwalyk genomen dat hy den man heeft verdedigd. De Bonapartistische partij ziet in de vrijspraak van den voormaligen prefect een voor haar guns- tig teeken Ook in Frankrijk is aanhangig een wetsontwerp tot beteugeling der woelingeu van de internati- onale. Dat zuik een wet hier tot hoogst ernstige discussien aanleiding zou geven liet zich ver- vvachten. De bekende oude socialistLouis Blancdie echter in later tijd blyken heeft gegeven, dat de ervaring hem van veel zijner vroegere hersen- schiramen heeft genezeuheeft tegen de wet gesproken en de internationale in bescherming genomen. Hij bragt in het midden dat zijne ervaring in Engeland, hem het onschadelijke.der arbeidersvereenigingen had aangetooud, zoo deze slechts binnen de termen van wet en orde wor den gehouden. Z. M. de koning heeftkwijtschelding van verderen straftijd verleend aan Jacob de Vletter, die dien tengevolge op vrije voeten is gesteld. De minister van oorlog heeft bij de tweede kamer eene nota van wijziging ingediend, ten doel hebbende Aan de lotelingen, die na hunne aanwijzing voor de dienst of inlijving bij de militie in een toestand geraken dieware hij vroeger ont staan, huu regt zou hebben gegeven op de vrij- stelling bij art. 47, 3<\, of bij art. 48 toegekeud, wordt op hunne aanvrage door Ons, voor huu geheelen diensttijd, ontheffing van de werkelijke dienst verleend. Met boete van f 200 tot f 500 en gevangenis- straf van twee tot vier jaren, te zamen of afzon- derlijk, wordt gestraft hij, die zich door moed- willige verminking voor de dienst bij de militie ongeschikt maakt of doet maken. INeuzen 12 Maart. Wij vernemen dat de commissie voor de fecst- viering op 1 April aanstaande in staat is ge steld door bijdragen van de ingezetenentot een bedrag van ruim f 520 en eene bijdrage uit de gemeentekas van f 350, deze laatste be- stemd tot onthaal van armen op dien dag en tot het verstrekken van een muziektempel aan het hierbestaande muziekge/.elschap in staat is gesteld die feestviering te doen doorgaan. Dezelve zal in hoofdzaak bestaan uit een op- togtzang en muziekvolksspelen, als ringrij den mastklimmen eu zakloopenbenevens ver lichting en vuurwerk. Aan het op 5 dezer te Utrecht gehouden examen voor de betrekkiug van surnumerair bij de maatschappij tot exploitatie van staatsspoor- wegennamen 93 adspiranten deeldaarvan werd o. a. benoemd de heer C. J. WaaQhaert te Hoek. Has van i ent, 11 Maart. Heden heeft alhier de aanbesteding plaats gehad voor het opbouwen eener suikerfabriek enz. in deze ge- meente. Drie inschrijvings billetten zijn ingekomen als: F. Miqom bouwkundige te Gent voor f 66293.50 E. L. Alio, aannemer te Gent voor f 64411.15 en L. F. Willemskoopman te Selzaete voor f 61500.91. Hint Jan Steen, 5 Maart. Op de he den alhier gehouden jaarlyksche veemarkt, waren aangebragt14 paarden, 52 stuks hoornvee en 2 varkens. De uitgeloofde prijzen werden toe- gekend aan de kinderen C. L. van Putte, voor het grootste getal paarden f 5.aan C. L. Melsvoor het grootste getal koeijen f 5.— en aan de weezen S. van Helsland voor de schoon- ste baatgevende of kalfdragende koe 5.—Het hoornvee is voor het grootste gedeelte verkocht. De arrondi8seinents regtbank te Goes heeft volgens de Goessche Courant het navolgende vonnis uitgesproken als tegen H. K. 60 jaarherbergier, wonende te Axel, beklaagd lo. van het in het openbaar aan iemand toevoegen van smaad of scheldwoorden, de ten laste legging vau een bepaalde ondeugd behel- zende2°. het inoedwillig toebrengen van een slag geene ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende onder verzachtende omstandigheden gepleegdveroor deeld tot twee gel.lboeten ieder van een gulden subsidiair te vervangen door een gevangenisstraf van een dag voor iedere boete en in de kosteu van het regtsgeding desnoods te verbalen bij lijfsdwang. Do maatschappjj tot exploitatie van staats- spoorwegen, heeft, niettegenstaande of tengevolge van het verhoogde tarief, in dene week in Februarij jl. f 10.000 minder inkomsten gehad dan over die zelfde week in 1871, terwijl 14 kilo meter spoorweg meer bereden wordt Uit Breda wordt gemeld „Er komen alhier nog steeds zoovele vreem- deliugen, om den graaf van Chambord bun op- waehting te maken, dat het logement de Kroon hun alien geen logies kan verschaffen, maar naar andere logementen moet verwijzeu. De graaf Gruau de la Barredie insgelijks verzocht had te worden toegelaten, is niet ontvangen en even- zeer is een door hem toegezonden brochure niet aangenomen." De luit. M.te Breda die eenigen tijd gele den met zijn sabel iemand op den publieken weg eene wonde heeft toegebragtistot3maan- den cellulaire gevangenisstraf veroordeeld. De hoofdcommissie te Brielle heeft officieel berigt ontvangen, dat Z. M. de koning den eer sten steen van het monument en asyl komt leggen. Het voorstel. om den heer de Vries als feest- redenaar uit te noodigen, is goedgekeurd. Alom in ons vaderland bereidt men zich voor om het feest van den 1 April luisterrijk te vieren. De nieuwsbladen wemelen van al de optogten muzijkuitvoeringen kinderfeesten tooneelvoorstellingen enz. tot de onvermijdelijke harddraverijen in Friesland toe. Ook uit Belgie zal een deputatie te Brielle tegenwoordig zijn. De commissie te Brussel herinnert aan het noodlot dat vele burgers dier stad boven het hoofd hing, maar waarvan zij door de inneming van den Briel verschoond bleven alsmede dat ook hunne Vlaamsche voorvaderen aan den worstelstrijd tegen Spanje deel namen. De commissie ver- zamelt ook gelden voor het monument. Douderdag namiddag is de laatste der 6000 palen ten dieuste der spoorwegverbinding te Rotterdam, in de Binnenrotte geslagen. Dit werk heeft veel vertraging ondervonden door groote moeite ter beteugeling vau het water. De werken voor den spoorweg over en door Rotter damworden onverpoosd voortgezet, zoodat de voltooijing van dit grootsche werk binnen korten tijd kan worden tegemoet gezien. Aan het bureau van den burgerlijken stand te Leiden is aaugifte gedaan van de bcvalling eener veertigjarige vrouw van drie welgeschapeu kinderen, twee zoons en een dochter. De moe- der is ongehuwd en verkeert in behoeftige om standigheden. De landbouwer Kampste De Haarver kocht dezer dagen een tweejarigeu stier voor de aanzienlijke som van f 205. Nog schitterender resultaat van goede voedering verkreeg J. Hila rides, te Pingjum, die een stier bezit waarvan de waarde op 500 geschat wordt. Laatstge- noemde verkocht ook in het vorig jaar eene koe voor eene som van f 650. De landbouwer A. Knolte Hartwerdverkocht den 3 dezer 6 koeijen voor de hooge som van 1550, 't Opkoopen van porselein en lofwerk van oude kasten de zoogenaamde „druiventrossen" ter verzending naar 't buitenlaudwordt nog steeds voortgezet in Drenthe en omstrekeD. Te Meppel zijn thans 9 stuks blaauvv porceleiu waarvoor de verkooper f 400 vroegna veel loven en bieden tegen dien nooit gehoorden prijs aangenomen. Het gonvernement. van BelgiS trekt sedert eenigen tijd al de nickelstnkken van 20 centie- men uit de circulatieen laat er geen meer bijslaan. De oorzaak van dit besluit, dat men niet genoeg kau goedkeuren, is de groote gelij kenis, die er tusschen die stukken en die van 2 francs bestaatdie vooraj des avonds aanlei ding geven tot talrjjke vorgissiqgen. Al de nickelstnkken van 20 ceutieuien zullen gesmol- ten en in stukken van 10 en 5 centiemeu her- slagen worden. Bij besluit van den koning der Belgen van 27 Febrnarjj is eon wedstrijd geopend naar het legaat of den prijs vau tier, dnizeyd francs, per- petueel ingesteki door dr. Guinard van Gent en bestemd om alle vijf jaren te worden toege- wezen aan dengene, die het be.ste werk geschre- ven of de nuttigste uitvindjng gedaan heeft ter verbetering van den stoffelijken ofintelleetuelen toestand der arbeidende klasse. Zij die aan dezen wedstrijd wenschen deel te nemen, moeten voor 1 Juljj aan den minister van binuenlandsche zaken te Brussel inzenden fietzij het werk of het manuscript 't welk zij meenen dat ten dezen in aanmerking kan komen, hetzij het model of de beschrjjving der door hen gedane uitvinding. De uitspraak zal worden opgedragen aan eene jury van vijf leden, door het gouvernement te benoe- men uit nominatien die door de afdeelingen Wetenschappen en Letteren van de koninklijke Belgische Academie zullen worden aangeboden. Men zegt dat het gemeentebestuur van Brussel met het gouvernement in onderhande- ling is getredec, ten opzigte van de oprigting in de hoofdstad, van eenen schouwburg, waarin niets dan oorspronkehjke Fransche en Vlaamsche stukken zouden worden gespeeld. De correctioneele regtbank te Antwerpen heeft woensdag een begin geraaakt met de behan- deling der gedingen van een twaalftal personen, die wegens de wanordelijkheden tijdens het ver- blijf van den graaf van Chambord te dier stede vervolgd worden. Eon is wegens het inwerpen van drie raiten tot drie gevangenisstraflfen van eene maand en een zekere vau Camp, wegens het dragen van verboden wapenen (een dolkmes), tot eene geldboete van 100 fr. veroordeeld. Douderdag was de huisvrouw van Frans Claeys, te Westende, bezig met haar land te be werken, toen zij eensklaps met den voet in een put schoot en iets hards scheen te voelen. Nienws- gierig begon zij met hare dochter den grond te delven. Op een diepte van naauwelijks zestig centimeters vonden zy een eiken kist, met zware ijzeren banden, en waarvan het deksel, gansch verrot, ingevallen was. Dezelve bevatte nog een kleine kist. Beiden hielden een vijftigtal verschil- lende stukken zilver in, zooals armen, paarden, beentjes, harten, een g'ebroken scepter en twee krooutjes. Onder anderen hebben wij een groot zilveren hart gezien, waarop benevens een 0. L. Vrouwenbeeld eu een schip bet volgende geschre- ven stond. Dit selver liert is geiondt aen ocse lieue vronwe tot Lombaersyde door Capitein Jan Vroome ende lutenant Laureyns Reuben op oblygatie van alle saterdaghe op de autaer te hangen." Op een tweede hebben wij gevonden „Memorie van sin Capten Fransos Carpantier en sin uwe Susanne Carpantier met sin twee sons Pie'er Carpantier eu Fransos Carpantier Anno Domino 1696." Naar alle waarsehijnlijkheid is dit zilvenverk door een bediendetijdens de omwenteling van 1760 aldaar verborgeu, om het aan de plun.der- zucht der vijanden te onttrekkeu. Het onderzoek naar decapitulatie van Metz loopt ten einde en de gevolgtrekkingen van het berigt der commissie zijn zeer ougunstig voor maarschalk Bazaine. Door zijn gebrek aan ener- gie zijne onverschilligbeid voor de algemeene belangen des lands, zou men de opeenvolging van fouten en tekortkomingcn knnnen verklaren, die tot de capitulatie leidden Daar ver.schilleude zware fouten overtredingen dcf militaire regie- meuten vormen zoo is men van meening dat de commissie van onderzoek den "maarschalk voor een krijgsraad moet doen teregt staan. Nabij Berlijn zal een prachtjge voorstad worden gebouwd. Volgens het bouvvplandat den keizer reeds voorgelegd en door Z. M. goed gekeurd is zullen er 20 straten en 5 groote pleinen worden aangelegd, wier namen herinne- ren zullen aan den jo.ngsten oorlog In Beijeren dragen sommige boomen, zoo

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1