Urbaniih Pillcn, NIEIIW WOORDENBOER nederlandsche t a a l, REST, FIJNE TOILET-ZEEP. TEESTLIEDERE W. Handelsberigten. PRIJS-COURANT Advertentien. Waarschuwing eiken houtwaren, van de Engelsch-Belgische vereeniging DE WEES UIT HET GEBERGTE. N1ET OF GRAAG. Oostenrijksclie Loten van 100 11. van 1864. DE Ol]D CARTHAGENA'S BERGPLAMEN OLIE OPENBARE VERKOOPING OPENBARE VERKOOPING. KgsS ?\.W, of 2.75 per if ^.r^r^r'^jf Op^^ n7ertg"len"e, voSedigL bandwoordenboek der "Nederlandsche Taal - maar tevens bet goedkoopste. M A 6 A ZIJ N I^i-ijzen der Effecten Amsterdam. 7 Maart. m m 73I 6S; "I si,? st .5 2 61 bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere AANHOORIGHEDENmet 4 aren 80 centiaren ERFstaande en gelegen in den Ferdinanduspolder, gemeente Koewacbt, kadastraal bekend onder sectic B no. obbis. En zulks om daarvau op den 1 July 18<2 in bet gebruik te komen. Dordrecht7 Maart. der scheikundig zamengestelde GUANO merk A per baal van 75 k. f 9.60 o - !«o n 75 12-80 SUPERPHOSPHATE p. 80 i-ao Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den heer MOERMAN te Sas van Gent, Algemeen Agent voor Nederland en Belgie. Echte IPeru Guano voor prijzen en voorwaarden zicb te bevragen bij genoemde heer MOERMAN te Sas van Gent. het gebruik dezer Olie is men slellig onfeilbaar verzekerd, dat het nitvallen van het haar ophondt en dit zijne natuurlijke kleur behoudt. De ont- dekker van dit krachtig werkend middel, beeft Ian- en met de meesle naauvvkenrigheultie geneeskracht en de heilzame eigenschappen der f.lanteu van Oud-Carthagena, in Spanje onder zocbt, en door eene allergelukkigste vereeniging van bare hoofdbestatoddeelen verkreeg hi) ecn zameustelling die zijne venvachting verwezen- lijkt en die der gebmikers overtroffen beett Daarbij beeft men zorg gedragen, de metaa zouten die zoo vaak schadelijke uitwerkselen hebben er nit te bouden en zoo vaak een Haarmiddel ver krijgen hetwelk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal en grijs worden. Hetzelve is i\ 60 cents per fleschje verkrpgbaar aan het Hoofd Depot te Delft, bij A. BREEi- VEDT Az. en verder bij GuiiTiauve per stuk 15 ct., doosjes van 3 stuks 40 cent. Cliinois per stuk 25 ct., doosjes van 3 stuks 70 cent. Mede verkrijgbaar bij H. DE KOK Neuzen Wed J. J. VERWILGHENj Hulst; A. J. BllONS- WIJK OostburgG. P. BOOS Anrdenburg P. J. EVERS, Sluis; L. J. BEVIN, IJzendijke; JOHAN CEULEN Vlissingen. De Rederijkerskamer NEUZEN'S KUNSTLIEFDE is voornemens om op Donderdag den 14 Maart a. s.. eene Voorstelling te gevcn ten hnize van den heer P. LOOF in 'sLands W e I v a r e n te Neuzen bestaande uit Tooneelspel in vier bedrijven. Daarna Blijspel in 66n bedrijf. Na afloop B A L. de directie. Heden overleed in den ouderdom van 83 iaar 8 maanden en 5 dagen onze geliefde moeder JACOBA VINKE weduwf van MARIN US GOOSSEN in le yen Landbouwer te Zaamslag. Zaamseag, 2 Maart 1872. Uit aller naam Abr. C0NRNELISSEN. bereid volgens bet aloude en eclite recept, van de Wed. KUENEN EN ZOON, Chemisten. "beze URBAllIlIS-PILldEW zijn door ons in doosjes k 37'/a ct* en in dubbele doozen te NEUZEN alleen en ultsluitend verkrijg baar gesteld bij den Heer G. W. nOUTZAGGR, en te llulst bij den lieer Th. Annaert. WU WAARSCHUWEN voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengec. Van al de middelcn die bereid zijn om den groei van het hoofdhaar be- vorderlijk te zijnstaat wat haar deugdelijkheid betreft boven aan. Door Aan belanghebbenden wordt bekend gemaaktdat de geanoonceerde ver- kSoning van het WOONHUIS en GEVOLGE bewoond bij scbipper JOOST VAN DEN BERG te Neuzen door bet ministers van den Notaris J F E It CK E N aldaar, op W o en sd a g den 13 Maart 1872, geen voort- gang zal hebben. door bet ministerie van den Notaris J. J.FERCRESte Neuzen. Od Wof.nsdag den 27 Maart 1872, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van zijne principalen aan bet Schuttersbof tegen bet kanaal te Neuzen van EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande in alle soortcn van EIKEN PLAN- KEN van verschillende lengte en zwaarte, vware EIKEN BALKEN van 12 en 14 meters lengte, EIKEN BOGTSTIJLEN mestputpalen. klaauwborden, cenige WATERVATEN enz., liggende aan bet Scbuttershof voornoemd. De Notaris M. GEENE te Hulst, zal, kracbtens bekomen regterlijke magtigingten verzoeke van de kinderen en erfgeuamen van Sen de wednwe ELISIUS VAN DER AA in leven landbouwster to Koewacbt, op W o e n s- dag den 13 Maabt 1872des namiddags om 3 ureten buize en berberge van Charles Louis de Winne op het dorp Koewachtin het openbaar presenteren te verkoopen Alom is verzonden: AFLEVERIiG I van het BEVATTENDE 1. De meest gebruikelUke woorden Spraakwendingen en Spreek^ woorden 4| hpf bnrgerregt hebben ver- 2. De bastaardwoorden die of reens ne« s kregen of vrij algemeen worden gebezigd, en 3. De meeste kunstwoorden. door J. H. VAN V 1j 1. Met vol vertrouwen da, w#w^« aan ieders beoordeeling aan. W lj zijn 7e jg comnres zeer compres zelfs daarvau ral erkenuen. Wat de e'L ouhaudig b uu d vviordenboek maar zou bet boek met tc grooten oni a S inljouj van vjer gewone bladzijden te worden. dan was bet noodig op 7 ,ee]e weranog p]. in. 1500 bladzijden groot. brengen. Wij deden beten tocb wordt mbet 6^ »e,6 nog pb In bet gewoon greet na ,e slaa. met on, ,'e lezen. Een klein ST i,ii g™°e'e°oiledTgbeT en dnldelijkbeid waren beefdveretabtenen wij geloo.en daaraan te hebben voldaan. PYPmnlaren croot. Dit was noodig en om het 6norme Onze oplage is tien dn. e d knnnen stellen dat dit Woordenboek debiet dat wij verwachten6b om Ml djeu bepaaid 0p nog geen zeven cent voor niemand ontereiktor zon zpn. J woordenboek zal daardoor compleet W i j z e v a n u i t g- a v e. He, NIEUW WOORDENBOEK DER NEDERLANDSOHEJAUzal kompleC j in oogcveer 80 4 90 vei druks. Daarvan «d> vel nfged,mkt. Het uitgegeven in afleyermgen a°ht maanden wordt eene afievering verzonden zoo- afleveringen verscbynen. Om de t afievering is, bij inteekenmg, dat het binnen twee jaar kompleet zal zyn. P J I fieverjngen aan de in- vijftig cents In geen geval ^'gf^l Jdeinteetoniren teekenaren in rekenmg gebragt. - d®JrLeLld -- De betaling geecbiedt in twee een geheel linnen vergulde band verkrijgbaar gesteld. ue neiaiing g termijnentelkens de helft. - afievering: terstond mogten veHangen6.11 zaf'daarvan^toezending gesebilden. - I.teekeningen worden voor kompleete gebonden ex. aangenomen tot den prijs van hoogstens f deuitgevers: M. NIJHOFP, A. W. SIJTHOFFD. A. THIEME Gedrukt en verkrijgbaar bij D110NT COMP., te Neuzen 1 APRIL, 1572-1872. den beer C. VAN DIJK te Neuzen. Prijs 2 Cent. Weder ontvangen een fraaije sortee- rino- BEHANGSELPAPIEREN, RAN- DEN SCHOORSTEENSTUKKEN EIKENHOUT- en MARMERPAPIE- REN enz., welke alien tot lage doch vaste prijzen worden afgeleverd. Neuzen. DHONT COMP. PS. Op verzoek worden de STAALBOEKLN ook buiten Neuzen gezonden terwij! voor uitverkoopers zeer voordee- lige inkoopen zijn te doen. Middelen van Vervoer. Stoombootdienst op de Wester-Schelde. Beurtveer tusscben Neuzen en Vlissingen. Spoorwegen. 10,sot. nidsbi.and Belgie. FuaNKBUK. RuSLaND. aCertific. Werkelijke scliuld adito dito dito adito dito dito a A andeel HandelmaatBchappij. dito exploitatie Ned. staatsspoorw erlificateu bij Uotschild. - elnschrijviugen aObligatien 1798/1816. oCertilic. adra. Hamburg^ Or —a pet RG.J 3 m 665 4 m 41 13tj r. 123 2; n 3 m 5 5 m 971 5 e. 5 M 85J 5 m 96| 6 0 96« b 0 252 4 4 6 t 4 5 5 6 5 5 5 3 6 7 5 5 6 6 7 72i 745 47 J 229 91J 90i #»i 57,1 39,5 40 49. 84i 971 085 9*5 adito f 1000 1864 adito f 1000 1868 aLolen 1866 <oen aOblig. Hope Co. Leeuing 1860 4a aCertilic. dito. alnscript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. aObligatien 1867-1869 eOertificaten eAandeel spoorweg Gr. Maatsch aOblig. dito dito apoorvreg Poti-Tiflia. dito dito Jelei Orel. dito dito Charkow Azow Polen. aSchatkist oWigatieu. Oostbnbijk. aOblig. metall. in zilver J"-""''* adito dito APr,.11'°ct' adito in papier Mei/Nor. adito drto Febr./Aug. 5 Italia. Leening 1861 Spanje. aObligatien Buitenl. 1867-70 3 adito adito Portugal, adito 1856-1S62. adito 1867-1869. Turkeije. dito (binnenl.) Eg y pte. dito 1868 Ameriea. adito Vereenigde Stateo (t8J*) adito dito dito (1904) adito dito dito (1882) adito dito dito (1885) adito Illinois De stemming van Granen over het geheel prijshondend Oerst en Ervrten werden 20 ct. lager verkocht. Puike Zeeuwsche en Vlaamsehe Tarwe f 11,00 1 J'™' Overmaassche f 10,00 a f 1G.50, goed. f 9,00 a f 10,70. Bogae, Zeenwsche en Vlaamsche f 8.- a I 9,00 Overmaassche t 8,— f 8,60. Gerat, Zeenwsche en Vlaamiche winter f 6,0 a f 6.50, Overmaassche f 6,— a f 6,50, Zeeuwsche en Vlaam- sohe zomer f 6,- a f 6Oyerma.ssch.f 5,- a f 5,50 Haver, dunne f 2,20 a f 8,00, dikke f 3. - a f 3,80. Paar denboonen f 5,40 a f 6,30. Duivenboonen f 7,-- a f 7,5 Witteboonea f 9,- a f 12,50. Bnnneboonen f».00 f lUW Erwten I 7,30 a f 7,50. Koolzaad f 14,— a f 15,20. Lynza 90 a 105 st. n n mra" Qfl 7 25 q jy. lloutzaqerNeuzen; D. RiemensZaamslag; Tit- Annaert, HulstW. A. Noeit, Sluis; B. de Die,°osl;burg, F J. M. Bevin, Uzendijke; J. JCroivHoofdplaat, D IlildernitseGoes; W. VuecherKruiningen; J. iJelvoij VlissingenJ- Haringman-, ColijnsplaatJ. Simla, Zierikzee, r. van BrabandBronwershavenC. Boutene. Bruuusse ,- J. We terweel, St. MaartensdijkP. M. van Dale, 1 holen S. A. GoethaliMiddelburgP. Luteijn Breskens. STEMPEL J.J. CEULEN,MIDDKI.B1IEG. Trekking 1 Maart. Hoogste Prijzcn: Scrie 3742 no 200,000 it., Serie 3423 no. 45, &°.000 ®-> 1?1* n0' 30 15 OOO fl., Serie 2828 no. 35, 10,000 fl., Sene 1094 no 68 en Seri; 3742 no. 15, ieder 5000 Sene 1614 no! 59 en 61 cn Serie 3742 no. 19, ieder 2OO01 fl., Sene 689 no. 49, Serie 1C14 no. 55, Serie 2828 no. 48, Sene 3423 no. 88, Serie 3683 no. 96 cn Sene 3742 no. ')C- led" fl. Serie 443 no. 14, Serie 689 no. 1, 26 en 51, Sene 1094 no 41 71 en 80, Serie 1614 no. 2, Serie 2828 no. 1 en 23, Serie 3423 no. 27 en 68, Serie 3683 no. 46 en 83 en Serie 3742 no. 18 ieder 500 fl. Alle getrokken Prijzeu beneden f 500 zijn vinden in e uitvoerige Trekkingslijst, welke door de firma JSEjSTIIAIj in Amsterdam uitgegeven wordt. WAAltOl" MEN IN HET BIJZONDER ATTENT MAAIT. DER HOOFDONDERWIJZER en ARCHIVARIS te sluis. - DOOR VAN Van Vlissingen naar Borssei.en en Nevzen elken dag des morgens half 8 uur. Van Neuzen naar IIokdekenskebke elken Pingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voormiddags 10 uur. '8 Maandags voormiddags 11,30 uur. Van Walsoorden naar Hansweert, Hoedekenskkeke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. dea Maandags namiddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borsselen en Vlissingen: elken Dingsdag, Woeusdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12 uur. des Zondags namiddags 1,30 uur. des Maandags namiddags 3,30 uur. van Neuzen. van Vlissingen- Mrt. Niet varen. voorm. 9,— n. voorm. 4,n. 10, 4,30 10,30 5,u I* rr I 5,50 11,80 6,- 12,- Zatnrdag Maandag 9 11 Dingsdag 12 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrijdag 15 van Neuzen naar Mechelen 6,30. 10,15. it Axel Hulst t, 7,10. van Mechelen naar Neuzen 6,50. Hulst n it 8-55- Axel ,t it 9-15- "van Neuzen naar Gent 6,20. Sas van Gent 6,45. van Gent naar Neuzen 8,10. Sas van Gent 9'^®- Selraete-Lokeren 9,05. 1,20. Lokeren—Selzaete 6,80. 10,15. rcu-ocizoLvv Selzaete-Eecloo 9,05. Eecloo-Selzaete 6, St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 3,15f. 5,05{. Gent-Lokeren-St. Nicolaas 4,40*. 2,20f. 5,—*. St Nicolaas-Beveren-Antwerpen 5,55 ll,40f. 3,15f. 5,40$. Antwerpen-Beveren-St. Nicolaas 7,30f. 2,30f. 4,30§. 7,—* St. Nicolaas-Temsche-Meclielen 5,15. 8,25 m 1. OA- XI.n.tlnon h ^ll 10,35. 10,51. 10,40. 12,40. 1 10,80. 10,55. 12,30. 1,45. 7,35. 4,55. 2,16. 2,39. 2,56. 1,45. 4,45. 5,10. 1,20. 10,15. 8,1 Of. 8,—*. 7,10f. 7,10t. 7,40. 4,35. 9,35$. 4,50. 5,15. 6,45. 7,58. 8,30 6,—. 6,23. 6 40. 5,50. 8,50. 9,10. ll,45f, 10,10$. 11,—t. 12,05. 2.55. 9,30$. 8,10f. -t. 9,-$. St. Nieolaa»-Temscne-»i<wuv»» I'ff* Merhelen-Temsche-St. Nicolaas 6.50. 10^5. l,3o. 5,35. 9,15. Lokeren-Uendermonde-Aalst-Brussel 7,02. 9,10. 10,d7. 1,50. 4,50. 7,35. Brussel-Aalst- Dendermonde-Lokeren 7,28. 11,20 2,10. 5 15. Antwerpen-Ilotterdam 7,35. 10,20 3,37. 6,05 tot Moerdyk. Rotterdara-Antwerpen 6,15. 8,50. 1^,10. Goederentrein 1, 2 en 3 Has. t Beizigerstrain I, 2 en 8 Has. Sneltrein 1 en 2 Has. DRUKKERIJ VAN DHONT COMP. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2