ALGEMEEN No. 709. Zaturdag 9 Maart 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche en. Buitenlandsche berigten. ABONNEMENT. V E R S C IIIJ N T WOENSDAG EN ZATURDAG 1) IS 41IV T COII1*. te IVeuzen. A D V E R T E N T I E N. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. JPolitielt Overzigt. Het antwoord op bet Engelsch memorandnm betreflfende de Alabama kwestie is deu 2 dezer uit New York afgezonden. Algemeen verzekert men, dat de toon van dat stuk vredelievend, maar de inhoud vasthondend is om de Amerikaansche eischen aan bet scheids- geregt te onderwerpen. Met groote belangstel- libg wordt daarom de opening van den Ame- rikaanschen brief te gemoet gezien. Ofschoon algemeen niet aan een oorlog tusscben Eugeland en Amerika wordt geloofd, zoo blijkt toch dat (lit spinneweb der diplomatick de zniver vrede- lierende verhouding der beide natien vcrdonkert. Inmiddels worden reeds bespiegelingen gehou den, ingeval ait langdurig twistgeding eindelijk epos een ongunstigen keer mogt nemen. De Turksche admiraal Hobart Pacha, een Brit van geboorte, deelt als zijn gevoelen mede, dat de sckaduwzijde der kans aan Amerika is. Volgens Hobart Pacha zouden reeds drie weken na de oorlogsverklaring, al de Amerikaansche havens door de Britsche oorlogschepen geblok- keerd zijn. De unie bezit geen noemenswaardige vloot zij zou wel op 8omroige punten met harekunst monitors de blokkade kunnen beraoeijelijken doch geen oorlogsbodem zou hare vlag op den Oceaan vertoonen. Zij zou dan haar toevlugt moeten nemen tot kapersdoch van waar zal zij die uitzenden, indien hare havens gesloten zijn BoveDdien, kapers kunnen tegenwoordig weinig meer uit rigten, omdat een koopman thans in oorlogstijd zijne ladingen zou verzenden met vlugge stoom booten, die den kaper dikwijls te snel zouden wezen. Kapers moeten stoomschepen zijn en waar znllen zij dan telkens hun voorraad kolen kunnen innemen die natuurlijk wijl zij steeds onder stoom moeten zijn, en dikwijls te vergeefs jagt maken, zeer spoedig moet zijn uitgeput De Britsche nijrerheid, z66 beweert men, zou verlamd zijn. Wel mogelijk Doch wat zou er van de Amerikaansche worden Voor Engeland zou de gansche wereld openstaan Amerika zou geheel gel'solecrd wezen. Wat eindelijk de mee ning betreft, dat Engeland's kwetsbare zijde in Canada zou liggen, Hobart Pacha gelooft het tegendeel. De Canadasche bevolking is talrijk en welgezind zij haat 't Amerikaansche beheer Met een landmagt die even onbeduidend is als hare vloot, zou dus de unie met Canada nog niet zoo spoedig 't laatste woord gesproken hebben. Het onlacgs gewijzigde tractaat, na den Krim oorlog geslotenwaarbij aan Busland vrijheid van handelen in de Zwarte zee werd geschonken, heeft reeds aanleiding gegeven tot eene zeer vriendschappelijke gedacbtenwisseling tusscben het Turksche en het Russisch gouvernement. Rusland is nl. druk bezig met de wapening eener aanzienlijke flotille in de Zwarte zee waardoor de ongernstheid van de porte werd opgewekt. Zij vroeg daarom inlichtingen aan prins Gortschakoff. Het door hem gegeven antwoord scbijnt der Turksche regering geheel te hebben gerustgesteld. Do Russische minister heeft nl. verklaard dat de wapening van 25 schepen slecbts een proef- togt en oefenings-manoeuvre ten doel had, doch dat do Russische regering volstrekt niet voorne- roens was grootere schepen te bouwen of haar flotille in de Zwarte zee te versterken. Volgens Het door de regering bij de tweede kamer ingediende wetsontwerp tot wijziging van de postwet strekt o. a. om te bepalen dat voor dag bladen met bijvoegsel het gewigt van 25 gram- men niet te boven gaandeslecbts een halve cent port zal worden gcheven. een ontvangen telegrafisoh berigt, is de veepest nifgebroken op eene hofstede ge legen tusscben de Belgische gemeenten Damme en Oostkerke, en alzoo op een afstand van slechts anderhalf uur gaans van onze grenzen. Dit lieef' den commissaris des konings in Zeeland aanlei ding gegeven om eene circulaire aan de bur- gemeesters dezer provincie te rigten, vvelke is opgenomen in het Proviuciaal blad no. 32, waarin hij de raeeste waakzaamheid tegen bet overbreu geu der zoo zeeren teregt gevreesde ziekte aanbeveelt, en tevens bij vernieuwing de aan dacht vestigt op zijne circulaire van den 31 Jauuarij jl.voorkomende in bet Proviuciaal blad no. 17. Zarrmslag, 8 Maart. Even als op bijua alle plaatsen in ons vaderland, zal men ook bier den 1 April, den dag, waarop v66r drie eeuwen Neerlands vrijheid en onafbankelijkheid gegrond vest werd, feestelijk herdenken. De vrijwillige geldelijke bijdragen, ten bedrage van ruim 270 gulden, tot dit doel ingezameld, zijn voorzeker een overtuigend bewijs, dat ook Zaarnslag8 iugezetenen met warme vaderlands liefde bezield zijn en zij zich dankbaar verheu- gen in de regten en vrijbedeu, die eenmaal door onze voorvaderen met opoffering van goed en bloed gekocht zijn. Zoo wil ook Zaamslag blijde vieren Den dag van 'theuch'lijk feestgetij Moog' d' eendragtsband dit werk versieren, Dan bljjven we alien sterk en vrij. H. M. de koningin heeft een gouden me- dailje beschikbaar gesteld, voor de te Amsterdam, t^ houden tentoonstelling van tuinbouw-voort- bj-engselen. Hare majesteit de koningin heeft aan de Brielsche hoofdeoramissie doen toekomen f 500 voor het outworpen asyl en Z. K. H. prins Frederik heeft aan baar een bijdrage van 200 toegezonden voor de feesteljjke viering van 1 April a. s. De Nederlaudscke kandelmaatschappij heeft f 500 beschikbaar gesteld ten behoevc van bet asyl te Brielle. De Haagsche commissie voor de plaatselijke viering van 1 April is voornemens in de Malie- baan eene met electrisch licht opgeluisterde plastische voorstelling te doen geven van de inneming van den Briel door de Watergeuzen. Het gemeentebestuur verleeut aan de commissie alle gewenscbte steun. Het klassikaal bestuur van Alkmaar, beeft onlangs den kerkeraad der hervormde gemeente te Broek op Langedijk voor den tijd van eene maand, en den consulent dier vakante gemeente, voor den duur der vakaturegeschorst, wegens bet lateu prediken door onbevoegden. Thans heeft het klassikaal bestuur van Dord recbt de kerkvoogden der bervormde gemeente te Oud Beijerland, afgezet, omdat zij voort gaan met zoogenoemde evangelisten in de bervormde kerk te laten prediken. Te 's Bosch werd door den sergeant C. M. Moerings van het 5e reg. inf. vrijdag naiuiddag in de Eugelscbe Dieze een kolossale snoek ge- vangen met de hengel. Gelukkig dat de heer Matthieu Berben met zijn boot in de nabijheid was, want wegens de zwaarte en het woelen kon de gelukkige visscher het dier niet alleen meester wordenzij hebben bet in de boot getild en daarna in bet bagagebureau van bet spoorwCg- stalion gewog^nwegende de viscb lO'/a Rilo (21 pond). Zulk een snoekje wordt niet alle dagen ge- vangen. Onlangs werd in een der garuizoensplaatsen een soldaat gestraft, die in eenigzins wanordelijke kleeding de kazerne had verlaten, om een baring te koopen wat door den officier van de week als volgt in bet orderbock werd opgeteekend De directeur J. W. Scblimmer uitslag mede van tusscben gehoornd „4 dagen politie kamer wegens het balen van een hariug zonder stropdas of schako en met de kuoo- pen los." Als een staaltje hoeveel er wordt gedaan tot Veredeling van den soldaat dienedat onlangs in bet Nieuwsblad van den Boekhandel goedkoope romans werden gevraagd voor eene sol dalen bibliotheek, met bijvoeging „koe vree- s e 1 ij k e r hoe m o o i j e r." Uit Kuijpe wordt van 1 dezer gemeld dat Tjitte de Vries aldaar dien dag zijn l08e jaar is ingetreden, en zijn gezondsbeidstoestand veel gunstiger was dan op zijn vorigen verjaardag. van Nedl. Mettray de heer deelt in de Landb. Ct. den bet verschil in me!k geven en ongehoornd vee. Onge- hoornde koeijen levcrden '/3 meer mellc, terwijl die melk bovendien op 30 liter 0.145 kgr. meer boter gaf. Door de werklieden vereeniging te Gronin- gen zalte beginuen met den 1 Mei a. s., een winkel-vereeniging worden opgerigt ter verkoop vpn artikelen van verbrnik voor de leden, tegen de minst mogelijke prijzen. Eksters spreeuwen musscben enz., die vroeger meedoogenloos werden doorgeschoten als tuindievenzijn in den laatsten tijd door de wetenschap in hare regten hersteld. Ze zijn nu de vrienden van de tuiniers, omdat ze de vruch- ten beschermen tegen insecten. Dezer dagen zijn ook de vleermuizen in eere gekomen, want nemen de spreeuwen, inusscken enz. hun ambt bij dag getrouwelijk waar, de vleermuizen zetten hetzelfde werk voort bij avond en nacbt. Zoo heeft men opgemerkt, dat een vleermuis in e6n uur 12 meikevers, een andere 60 vliegen oppikte. Daarom vindt men een vleermuis ergens iu het duister hangen, om haar winterslaap te doen, laat baar leven en zelfs in bewaarpiaatsen van vleesch en spek moest men haar met rust laten. Zij komen er niet om te stelen, maar om de warmte die daar heerscht te genieten. Met te meer respect behoort men haar te beje- wijl ze maar 1zelden 2 jongen ter en brengt. genen wereld Op Javawordt de vleermuis mest uit holle boomen gchaald en gebezigd als eene uitmuntende soort guano. lieei't tot de al de toe sckouwing van bet lijk loodige nasporingen ziju is de schnldige nietaange- geweest doen overgaau verrigt. Tot nu houden. Welke de oorzaak der misdaad is weet men nog niet. De begeerte om mej. de Meester te bestelen kan niet bestaan. Ilceft de schuldige eerst op baar een andere misdaad willen plegen, en heeft bij baar vermoord omdatzulks niet gelukken kon Deze en andere gissingen worden gemaakt terwijl de moordeuaar vljjtig wordt opgezocht. Er zal een nieuvv dagblad te Brussel ver- scbijnen, hetwelk zal heeten Manneke Pis, orgaan voor de waterwerken van de stad. - Cham, de bckende Charivaridieut earicatuur teekenaar in de Charivari, dieut aan de Franscke nationale vergadering eene welverdiende kastijding toe. Hij wilom den afgevaardigden hun pligt to kerinneren, aan den voet der tribune in de zaal een groot bordje plaatsen met bet opschrift drie milliarden. Om de drie kwartier zou een omroeper de vergadering op dat bordje dienen te wijzen. Als eene bijzouderkeid wordt uit Duitseh- and gemeld dat de druiven met kali gemest veel minder van de vroeg ingevallen sterke vorst lebben geleden, dan die met stalmest. De vrees voor het vergaan der svereld is weder voorbij de beer Plautamour, die een ko- meet zou bespeurd hebben welke regelregt op onze aarde aankwam beeft een eigenhandig telegram aan bet Londensche Daily News ge- zonden, waarin hij verklaart, dat er niets waar is van het gekke praatje, dat buiteu zijne schuld in de wereld is gebragt. llij heeft er nooit aan gedacht te vertellendat de wereld op den 12n ten 4 ure De gravin van Vlaandereudie aan rood- vonk leed, is thans aangetast door scharlaken- koofts, die groote bezorgdheid wekt. Dingsdag namiddag van de vorige week is een afgrijsselijke moord gepleegd te Moerbeke, arrondissement Gent. De twintigjarige dockter van de Meester, vlas koopman aldaar, had orntrent den middag het vailerlijk huis verlaten, om in een naburig boschje een soort van leute-salade te gaan plukken. Waar zij eerst hare stappen had gerigt, weet men nog niet. De ouders, in den namiddag ziende dat ze nog niet terug was, werden onj rust en omtrent vijf ure 's avonds, gingeu ze aan het zoekeu, liunnen houd meenemende. Na ecnigen tjjd gezocht te hebben, koorden ze den bond in een boschje blaffen en huilen zij liepeu er naar toe, en daar hood zich voor hunne oogen een schrikwekkend sckouwspel aan bet lijk der dochter lag in een SDOormet droog bladeren bedekt en zvvemmende in baar bloed IJsselijke wonden'bad ze aan den keel; de moordeuaar had zijn mes herhaalde malen in de vvonden rondgediaaid en been en weer getrok ken Leven was er iu de ongelukkige niet meer te bemerken. De regterlijke overhcid van Gent is terplaats Augustus worden aangeranden 's namiddags door een komeet verzoektdat men Het was wel een muis zou zou hem niet voor ziuneloos houde. te verwacbtcndat de berg weer baren. Dezer dagen stond voor do Herdford Assises teregt Fauny Hay, een baitengewoou schooue jonge dame, de dochter van een geackt gentleman van Biggleswade tegen baar was door M. Powers, een rijk molenaar, een actie ingesteld wegens verbreking der trouvvbelofte. Na eenige jaren verkeerd te hebben had de beklaagde in 1871, onder voorgeving van zwakke gezondheid, den' band verbroken. Ze werd nu veroordeeld tot eene schadevergoeding van 1000 p. st. Te Kopenhagen rueldt de Landb. Ct. beeft men sinds ecnigen tijd beproefd, om boter in hermeliscli (lucbtdicht) gesloten blikken bussen tot een duurzaam bandelsartikel te maken. Het doel beeft men, volgens daarover gegeveu be- rigten, volkomen bereikt, daar b. v. boter, die van Kopenhagen naar China werd gezontleu en van daar weder terugkwam, volkomen frisck en goed van smaak gebleven is. De bussen worden om de boter beter te bewareu van binnen met door zontzuur doortrokken hout bekleed en daarna voorzigtig digt gesoldeerd. Znlke ingelegdc boter berigteu de van de beste soort doet., volgens veel booger prijs dan de verscke. Onlangs beeft men te Medne in Egypte eeue zeer oude grafstede outdekt, de oudsteder tot nu bckeude. Zij is een vorsteu grafkelder van 100 meters lengte en 50 meters breodte waarscbijnlijk uit den tijd der derde dynastie. In dezen kelder vond men twee prachtig statnen zooals er geen gevonden worden. Een en ander is zorgvuldig ingepakt cn naar Cairo overgebragt, om daar ten toon gesteld te worden. Iu Boston wordt weder een monster concert georgauiseerd. Het zal heeten: Het jubile van den wereldvrede en internatiouaal muziekfeest. De onderuemer komligt aan, dat bet koor tot 20.000 slemmcu beperkt is. Per drie maanden binnen Ncuaenf 1, franc# door het gehcele Hijk 1,10 gekcel Belgie1,40 Enkele nommers0,05 Men abonnccrt zich bij alle BockhandclaaraPostdirecteimn cn Brierenbushouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,40 Voor clke rcgel meer0,10 Adverteutien gelieve men aau de t'itgevers in te zenden uit'erlijk Piligsdag en Vrijdag namiddags DRIE ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1