ALGEMEEN No. 708. Woensdag 6 Maart 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. ABONNEMENT. VERSCHIJNT WOENSDAG EJNI ZATUEDAG D II O IV T COUP, te JVeuzen. A D V E R T E N T I E N. Ongefrankeerde brieven woiden niet aaugo- nomen. Politiek Overzigtt Londen heeft in de afgeloopen week een feest gevierddat herinnert aan de hooggevoelige vereering des voorgeslackts hunner souvereinen, vooral wanneer deze het voorregt mogten hebben in de ackting en liefde des volks te deelen. Het is of de schitierende toei en de ernstige plegtigheid van den dankdag voor de hersteiling van den prins van Wallis zijn opgeroepen, oin den wind van republikeiusche beroeringen, die in de laatste maanden ook meermalen in Enge land opstak, tot zwijgen te brengen. A1 wat daar scbitterends en indrukwekkends uit de oude traditie van vorstelijkc grootheid, van rijkdom en aanzien, kon worden opgeroepen, werd hier ten toon gespreid, waarbij zelfs de Sheriffs en Aldermannen, alien te paard. met hnnne driehoekige stekenmet huune roode en blaauw flnvveelen met goud gestikte mantels de zwaarddragers met hunne beerenmntsen de oude diep geeerbiedigde plegtigheid van bet overreiken van het City zwaardniet werden gemist. Het Engelscbe is een godsdienstig volk en bet moet een onuitwischbaren indrnk gemaakt hebben, toen na den langzaam plegtigen optocht. de treiu tegen het vallen van den avond de St. Pauls kerk bereikte. Daar knielde reeds al wat groot is in het oude heiligdom alien vreemdeling en landzaat, lords en lady's geestelijken en militairen van de boog- ste rangenalien waren getroffen door eene ge- beurteniswaarbij de hoogste personen des lands zich in ootmoedig dankgebed voor den Almagtige den Heer der koningen zouden nederbuigen. Eene pauze. De heer Gladstone haalt zijn lorgnet te voorschijnen begint aandachtig de galerij der vreeradelingen in oogenschouw te ne- men. Plotseling staat iedereen op. Een woord is gesprokeu aan 't westelijk portaalDe Spe aker treedt voorwaarts. In de verte klinkt mu ziek. 't Orgel heft aan „God save the Queen De geestelijken verdwijnen in 't koor. De hof stoet stroomt binnen. Elk houdt den adem in. De koningin is daar. Zij treedt langzaam naar haar zetelknielt neder, en spreekt een stil gebed uit. Zij is eenvondig in zwart en wit gekleed. De prins in maarschalks uniformzit naast haaren aan andere zijde de prinses. Nuvangt 'ttedeumaan. Onder 'tzingen bleef de koninklijke familie staande. Maar bij't daaropvolgend gebed, knielde de koningin weder. Prachtig werd de lofzang uitgevoerd. Dit oogenblik was wel 'tindruk wekkendst. De koningin stond vooraan, 't hoofd een weinig gebogen. Achter haar de geheele massa van kleuren en goud, badend in een door de tinten der vensterglazen getemperd zonlieht. In hare onmiddelijke nabijheid de prinsessen, in blaauw en lila. Regtsaf de ministers met bun dames. Linksafde peeressesals een bed van tulpen. Al de weelde en adel van 'tvereenigd koningrijk waren hier vergaderd. Na 't te deum volgde de eigenlijke dankzegging. Hierop hield de aartshisschop van Canterbury een korte predi katie. naar aanleiding van Rom. XII, v. 5: „Elkeen zijn wij elkanders leden." Ten slotte een gezang, en een benedicte door den hisschop van Londen. Hierna trok de stoet in dezelfde volgorde waarin zij gekomenwas. terug. Niet onopgemerkt bleef het, hoe de koningin er nu bleek en moede uitzag en hoe de prins, achterover leunend in t' rijtuig te afgemat scheen om de menigte te groeten. De overheden der city volgden thans de processie niet. Te midden van een woelende zee van hoofdenging't de voorgeschreven route langs 't Hoi born ViaductHolborn Oxfort streetde Marble Arch; 'tPark, Constitution hill waren al ien zwart van menschendie in digte drommen aanstormaen achter de rijtuigen tot deze Bucking ham Palace weder bereikt hadden en de konink lijke familie voorzeker de warmste. de reusach ligste, de schitterendste ovatie ontvangen had, waarvan de gescbiedenis gewagen kan. J En te midden van den plegtigen treiu zag men een eenvoudig rijtuig, door een klein mllitair orchest voorafgegeaau en gevolgd door een de- tacbement soldaten waarin zich bevond de ex- keizer Napoleonmet gemalin en zoon. De kleine familie was genoodigd den dag op Buc kingham Palace te komen doorbrengen. Eene warme begroeting volgde de vorstelijke ballingen. Wat zal Napoleon in deze oogenblik- ken het misschien gevoeld hebben hoe hij bij al zijn staatkundig genie, zich heeft laten ver- leiden tot de onziunigste regeriugsdadendie eindelijk den val van zijnen troon de vernede- ring zijns lands ten gevolge haddenhoe in plaats daarvan enkele vreedzame manifestatien die troon bevestigd en Frankrjjks grootheid had den bevorderd. Het onderscheid tusschen Frankrjjk en Enge- land is slechts dit geweestEngelands grootheid zetelt in den vrede Fraukrijk zocht haar in den oorlog. En toch blijft de partij strijd in Frankrijk on verzwakt voortduren. De joDgste maatregel van Thiers, om elke openljjke poging tot verstoring der bestaande orde van zaken met kracht van wet te keer te gaan vindt veel tegeukanting. De titelvoorloopig gouvernement wenscht men met alle kracht de republiek op het hoofd te drukken. Men schijnt zoowel ter regter als ter linker zijde te gevoelen dat de tegenwoor dige stand van zaken niet zonder gevaar kan voortduren. De voorstanders van den thans op Neerlands grond gearriveerden graaf van Chambord, die zeer zeker zal ervaren dat de Nederlandsche gastvrijheid voor den rustigen vreemdeling iets meer beteekent dan louter woordenpraalbegin nen in dien toestand dan ook alle hoop voor hunne plaunen te vinden en dat de kroon pre tendent het hierbij niet aan schoone woorden laat ontbrekenblijkt uit hetgeen hem door de Times wordt in den mond gelegd. De commissaris des konings in deze pro- vincie maakt bekend dat 1°. de jagt op houtsnippen en water wild op den 15 Maarten die op watersnippen op den In April van dit jaar zal zijn gesloten 2°. het weispel van kwartelen all66n van den In Mei tot en met den I5n Julij dezes jaars zal geoorloofd zjjn 3o. de visscherij van den 15n Maart tot en met den 15n April zal gesloten zijn en eindelijk 40. dat gedurende den gesloten vischtijd liet visschen van paling, doch alleen met aalkorven van wisschen of teenen gevlochtenzal mogen plaats hebben. Neuzen, 5 Maart. De directie van den interuationalen spoorweg MechelenNeuzen heeft tot vergemakkelijking van verkeer en om ook den mingegoedden het ge- uot van reizen te verschatfen besloten om van 1 Maart at iedereu zon- eu feestdag retour-billetteu af te geven aan alle stations der lijnvoor de helft der gewone kaarten of anders gezegd voor denzelfden prijs eene reiskaart waarmede men op denzelfden dag kan wederkeerenmet alle treinen. Ook is voor den veelreizenden de ge- legeuheid opengesteld om zich voor een' geringen prijs voor driezesnegen en twaalf maanden te abonneren. met die bepaling. dat men b. v. een abonueraentkaart uemende van Neuzen naar St. Nicolaas, ian alle tusschen die plaatsen ge- legene stations mag afstappen en opkomenzoo dikwijls men verkiest of dit voor zaken vereischt wordt; aan alle stations zijn daarvoor de ver- eischte reglementen aanvvezig. Sedert den 1 Maart is ook het geven van plaats - kaartjes alleen voor de 2e klas met den trein vertrekkende van Neuzen naar St. Nicolaas ten 2 u. 16 m. en van St. Nicolaas naar Neuzen ten 4 u. geeindigd en kan men plaatskaarten nemen voor alle drie de klasseu terwijl de trein eenige minuten vroeger te St. Nicolaas zal aan- komen om daar de correspondentien te hebben. Axel, 5 Maart. Nu we van honderde plaat sen lezen, dat de inwoners besloten hebben den 1 April 1872 luisterlijk te vieren, om met dank- baarheid den dag te gedenken dat de zon onzer vrijheid zich aan de kiinrnen vextoondekunnen we niet dan met grooten spijt melden dat in onze gemeente van datalles geene sprake wezen zalwant noch van gemeenteraadswege noch van burgers, die de handen in een znllen slaan om dien dag waardiglijk te viereDhooren we ietszoo dat de voor geheel Nederland zoo ge denkwaardige dag hier in geheele vergetelheid zal voorbij gaan ten zij dat de juichtoonen van de naburige geineenten Neuzen Zaamslag, Zuid- dorpe en Hoek hier mogten doordringen en de burgers uit hunnen gewonen slaap mogten houden. Maandag jl. reed Ch. v. D. woonachtig te Kapellebrugvan Hulst te paard huisvvaarts. Voor de brug buiten de Gentsche poortgleed hij van het paard. Het ontbrak daarop niet aan zweepslagen, waarbij de ruiter zoo onbesuisd te werk ging, dat hij vddr het steigerende dier ter aarde stortte en—door den hoef aan de borst getrof fen werd. Bewusteloos werd hij in de nabijzijnde herberg binnengedragen, waar hem dadelijk' ge- neeskundige hulp werd toegediend. De opening van den spoorweg Goes—Mid- delburg heeft met groote feestelijkheid plaats ge had. De ministers van justitie, van oorlog en van kolonien en de adviseur voor den aanleg van staatsspoorwegenjhr. Klerck, hadden zich daartoe uit 's Hage naar Rooseudaal begeven van waar zij met andere genoodigden met een feesttrein werden afgehaaldwaarmede zjj ten 2 ure te Middelburg aankwamen. De min. van biunenlandsche zakenop wiens tegenwoordigheid men ook gehoopt hadheeft zijn leedwezen te kennen gegevendat hij ver- hinderd was te komen maar heeft tevens aan Middelburg een nader bezoek beloofd. Te Middelburg, waar aloiu de vlaggen wap- perdenbevond zich aan het station, de com missaris des konings in Zeelandter venvel korning der feestgenooten die zich in geregelde optogtwaarbij zich verschillende corporatien met banieren eu deviezen aansloten te midden van een talloozejuichende menigte naar het leestlokaal begaven, waar de burgemeester van Middelburg hen toesprak en men onder de toonen der muziekkorpsen van de schutterij en van het 3e regement infanteriegeruimen tijd genoegelijk bijeen wasom ten 5 ureten getale van nage noeg 150. aan een keurigendoor het gemeen- tebestuur aangeboden feestmaaltijd deel te nemen en ten 7 ure het feestconcert in het lokaal op de markt te gaan genieten. De schutterij muziek en het Middelburgscb mannenkoor voeraen daar een fraai programma zeer goed uit. Op het Abdijplein was muziek voor het volk door het muziekkorps van het reg. infanterie tevens was er een schitterende illuminatie, ter wijl een groot vuurwerk de feesten des avonds besloot. Vrijdag was er concert in het feestlokaa! op de marktdoor de stafmuziek van het regiment grenadiers eu jagers en bal, en zaturdagavond volksconcert in het feestlokaal op de markt. De arrondissements-regtbank te Goes heeft volgens de Goessche Courant de volgende von- nissen uitgesproken 1°. a. I V., 36 jaar, werkman. b. C. V., 30 jaar, werkman, beide wo- nende te Hontenisse, beklaagd van moedwillige mishandelinggecne ziekte of beletsel van te werkeu van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende de eerste daarvan vrijgesproken de tweede veroordeeldonder aannemiug van ver- zachteude omstahdighedeijtot eene geldboete van 1.subsidiair iu eene gevangenisstraf van een dag en in de helft der kosteu van het regtsgeding, desnoods te verhalea bij Ijjfsdwang, de vvederheift der kosten te drageu door den staat. 2o. a. E. V., 25 jaarklompenmakersknecht b. B. V., wed. J, V., 62 jaarzonder be- roep beiden wonende te Koewaehtdefail'aiften, de eerste beklaagd van dief>tal van een spar, de tweede van inedepligtigheid daaraandoor met weten gestolen goedereu te helen veroor deeld ieder tot eene gevangenisstraf van acht dagen en hoofdelijk in de kosten van het geding. desnoods te verhalen bij lijfsdwang. alles bij verstek. 3o. S. V., 37 jaar. arbeider te Overslagbe klaagd van het toebrengen van een slag, geene ziekte of beletsel om te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende en van het uiten van smaadwoorden vocr het eerste feit veroor deeld tot eene geldboete van f 3.subsidiair in een gevangenisstraf van een dag en in de kosten van het geding desnoods te verhalen bij lijfs dwang van het tweede feit vrijgesproken. 4o- C. D. R., 21 jaar, laudbouvverskuecht te Neuzen beklaagd van diefstalgepleegd in eene herbergdoor iemand die in die herberg was opgenomenveroordeeld onder aannemiug van verzachtende omstandighedeu tot eeue cellulaire gevangenisstraf van een maand en in de kosten van het regtsgeding, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang. 5o. C. C., 35 jaar, arbeidster te Philippine, beklaagd van laster door op eene openbare plaats aan iemand dadeu ten laste teleggendie. inge- valle zij plaats haddendezen aan een lijfstraf- feljjke vervolging zouden blootstellenveroor deeld onder aauneming van verzachtende omstan- digheden tot eene geldboete van f 8.subsidiair in eene gevangenisstraf van 3 dagen en in de kosten van het regtsgeding, desnoods invorder baar bij lijfsdwang. 60- a. A. C., 22 jaar, landmansknecht te Koe waeht. b. J. B., 18 jaar, werkman, wonende te Zuiddorpebeklaagd van moedwillige mishande- ling daarvan vrijgesproken. de kosten te dragen door den staat. De Hoop des Vaderlands deelt mede dat de christelijke school te Wissenkerke in Noord- Beveland zoo zij niet van de op haar rustende schuld A f 4.500 bevrijd wordt, zal moeten wor den opgeheven 10 jaar lang betaalde het bestuur 5 pet. van het opgenomen liapitaald. i. 225 zonder iets te kunnen aflossen. Zal zij blijven bestaan dan moet zij worden eene school voor meer uifgebreid lager onderwijs. Zijn wij wel ingelicht, dan zal weldra eene proeve van eene herzieniug van het belasting- stelsel, zonder invoering eener inkomsten belas ting worden openbaar gemaaktwelke door verschillende bekende staathuishoudkuudigen en staatslieden is outworpeu. Daarmede zouden voorzeker de kansec der inkomsten belasting niet verbeteren. De graaf de Chambord heeft in het loge- ment de Kroon te Breda zijn intrek genomen Le comte de Chambord, ayant sans succbs cherchd la couronue (de la France) a Versailles en Allemagne et en Belgique a trouve (provisoi- rement la couronue iv Breda. Onlangs wilde te Amsterdam een melkmeisje als naar gewooute haar klauteu van melk voor- zien, doch bemerkte toen zij ze over wilde gieten, dat zij niets dan zniver water in haar emmer had. Oh6, was haar eerste uitroep, ik zal vcr- geten hebben er melk bij te doen. In het voorlaatste no. maakten wij melding van de oranje knoopen, voor 1 April door de Nederlandsche knoopenfabriek te Aruhem ver- vaardigd. Naar wij verueraen wordt uit alle oorden des lauds die fabriek met bestellingeu Per drie maanden binnen Neuzenf n franco door hct geheele Rijk 1,10 u n n geheel Belgie1,4C Enkele nommers0,05 Men abonneert zich bij alle BoekhandelaarsPostdirecteuren en Brievenbusbouders. BIJ Van 1 tot 4 regelsj 0,40 Voor elke rcgel meer0 10 Adverteutien gelteve men aan de Uitgevers in te zendeu uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags BKlin ure.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1