ALGEMEEN No. 707. Zalurdaa; 2 Maart 1872. 12de Jiwg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. O I'olitielc Overzigt. „De republiek is in gevaar" dit is een woord dat in Frankrijk bij alien die bet opregt met den tegenwoordigen staat van zaken meenen van rnond tot moud weerkliukttervvijl deze toestand het pas een weinig opflikkerend ver tronwen weer meer en meer ter neder drukt. Behalve de iutrigues en kuiperijen om den graaf van Chambord tot koning uit te roepen, wordt ook van de zijde der Buonapartes met kracht gewerkt en maakt men zicb gereed van de eerste de beste gelegenheid gebruik te makenom nit het troebele water den besten vangst op te halen. Te Cherbourgdus berigt menhoudt men gestreng de wacht, omdat aan den ex keizer bet plan wordt toegesehreven met tal zjjner aan'uan gers te dier plaatse eene landing te beproeven. Een oorlogschip kruist langs de kust en de komraandanten van twee andere zeebodems beb ben berigt outvangen zicb gereed te houden op het eerste bevel uit te loopen. Men wildat de ex-keizer in de laatste dagen zich veel te llamsgate ophoudt en Bnonapartische agenten bij menigte bezig zijn Fransche matrozen voor de zaak des keizers te winnen. Den 24 dezer was bet de verjaring der Fransebe omweuteling van 1848. Ofschoon er eenige vrees bestond, is deze dag rustig voorbijgegaan. Alle wachtposten vvaren verdubbeld, een gedeelte van het garnizoen gekaserneerd en in de straten wemelde het van politieagenten. Op de Bastille bij de Juli kolom had eene sterke politiemagt postgevat. Er vertoonde zieh op genoemden kolom een zwaar gebaarden mandie met eene stentorstera eene redevoering begondocb bet niet verder bragt dan tot de woorden „Heden is bet de herinneringsdagtoen bij ter stond door de politie in zijne rede gestuit en gedvvongen werd zich te verwijderen. In de Fransebe natiouale vergadering is thans aller aandacbt gevestigd op het door den minister van biunenlandscbe zaken. Lefranc. ingediende wetsontwerp tot bet streng bestraffen van de aanvallen der dagbladpers tegen bet gouverne ment en de nationale vergadering. In de bij zondere bijeenkomsten van de regterzijde en van bet regtercentrum is de voordragtgelijkgemeld werd, nadrukkelijk bestreden en heeft men zelfs besloteu baar te verwerpen indien zij niet gewjj zigd werd. Zooals het ontwerp thans geformu leerd is vreest nl. de monarcbale regterzijde uiettegenstaande de minister uitdrukkelijk het tegendeel beeft vcrklaard dat de wet tegen haar is gerigtvooral ook omdat de linkerzijde die met zooveel ingenomenheid heeft begroet. De graaf van Chambord heeft eindelijk Ant werpen verlaten wat ook hoog tijd werd, omdat de ongeregeldheden een steeds ernstiger aanzien kregen. Zaturdag avond vooral bad er eene crnstige vechtpartij plaats. Ook zondagavond nam de botsing een vrij ernstig karakter aan zoodat de kavallerie zelfs genoodzaakt is geweest eene charge te maken op de place de Meir, heeft zich maandag avond in nog heviger mate herhaald. A1 ne straten rondom het hotel Saint-Antoine zoo luidt het te legraphisch berigt van's nachts half twaalf uren zijn afgesloten. De vensterruiten bij den burge- meester, de schepenen en van het jesui'ten-klooster zijn verbrijzeld. Gendarmes doorkruisten de stad en worden door de menigte uitgejouwd. Duizen den personen scholen zamen op de place de Meir. Men zingt de marseillaise. Er zijn talrijke ge wonden. De proclamatie van het stedelijk bestuur heeft dus het tegenovergestelde uitgewerkt, van hetgeen er mede beoogd was. Van wege het bestuur der te Antwerpen gevestigde internationale is mede eene proclamatie aangeplakt, waarin bet volk tot kalmte wordt aangemaand en het de raad wordt gegevenom zicb van deelneming aan den tegenwoordigen strijd te outhouden. Naar een Duitsch correspondent opmerkt, zjjn de vijandelijke demonstraties tegen de party van Chambord te Antwerpen een voorproelje van bet geen hem zelven te wachten zou staan. Indien het hem ooit in bet boofd raogt komen, te Parijs zijne clericale feodale denkbeelden te willen ver- wezenlijke. Zelfs al slaagde de Orleanistich- legitimistische coalitie er in zegt bij hem weder op den Franscben troou te brengen zoo zou bij zicb daar tocb onmogelijk lang staande knnnen houdenwant de Orleanistendie wel voor de monarchic maar niet voor de denkbeelden van den zoogenaamden Hendrik V gezind zijn zouden niet ualaten spoedig weer oppositie te maken. Dingsdag bad te Londen de optogt plaats naar aauleiding van den plegtigen daukdag voor bet berstel van den pries van Wallis. De beer Gladstone beeft tot groot genoegen zeker van alle toescbouwers vrijdag in bet lagerhnis aangekondigddat de stoet niet gelijk eerst bet plan was louter nit de negen rijtuigeri van bet kouinklijk gezinmaar uit twee deelen bestaan zaldie dour een afdeeling van militairen zulleu worden gescheiden. De rijtuigen van den Speakerden lordkanselier en den bertog vau Cambridge zullin den trein openen. Volgens berigt in The Lancet zou de toestand van den ptins van Wallis in de laatste dagen minder gunstig zijn en het niet onmogelijk wezen, dat zijn geneesbeereu hem de hoogst vermoeijende deelname aan den optogt zouden moelen afraden. Binnen kort zal bij zich met de kroonpriuses naar Italie begeven. Aan Dailij-News wordt nit New-York gemeld, dat bet antwoord van het kabinet van Washington ofschoon niets teruguemende van deeenmaalge stelde voorwaarden, evenwel van gerustellenden aard zal zijn, en dat bet genoemde kabinet een juiste uitlegging vau het memorandum gesebikt acht, om de gerezen moeijelijkheden uit den weg te ruimen. Z. M. heeft benoemd in het bestuur der waterkeering van het calamiteuse waterscbap Walsoorde, tot voorzitter de beer A. G. V. Horn bach tot leden de heeren P. A, Adriaansens eu J. van Sikkelerus. JNeuzen, 1 Maart. Is ondaukbaarbeid reeds op zich zelf laakbaar, strafbaar is zij zeker, wauneer dat gepaard gaat met diefstal. Tien jaren lang mogt albierJ. H., oud 75 jaren bij den ontvauger der rijksbelastingen als buisbediende werkzaam zijn en meer dan eens zijne toegenegeubeid ondervindenwegens ou- derdom werd J. H., over eenigen tijd opgeno- men in bet Liefdehuis te Hulst. waardoor bij een onbekommerd leven kou siyten, daar bij als oud-militair een klein pensioen bad. Zondag 11. van Hulst bier aangekomen, liet bij zicb in het huis van zijnen weldoener insluiten, met het doel om te stelen zulks gelukte dan ook maar al te goeddaar 's maandags daaraauvol- gende eene som van omstreeks 400.werd verinist. Door de bemoeijingen vau onzen wakkeren brigadier-rijksveldwacbterheeft bij dan ook spoedig bekenden is bet grootste gedeelte van bet ontvreemde bij de walleu vau Hulst bij eeneu boom terug gevouden. Hij is dan ook beden morgen naar bet huis vau arrest te Goes over- gebragt. i^liilippine 23 Februarij. Het knalleu der schoten en bet wapperen der vlaggen koudigde reeds in den morgen aan dat hier een feestdag was aangebroken. Immers het was de dag, waarop onze nieuw benoemde burgemeesterde beer J. F. M. vau Haelst, van Middelburg met de stoomboot zou aankomen en met den spoortreiu vau 10'/4 uit Neuzen in deze gemeeute zijne intrede zoude doen. Vier eerebogen werden opgerigten met wit en blaauw katoeu omwonden uit gemis aan groen in dit jaargetijde. Aan de raadzaal was een fraaije eereboog, die met de natiouale kleuren was besehilderd, eu tot de deur der raadzaal was eene laan geimprovi- seerd, waarvan aan weerszijden de draperieu de baan afsloten eu op versebillende jilaatsen waren opschriften in vers te lezen. Oratrent 10 uren reed van bier eene eercwacbt te paard naar de Remoorterpolder, om den nieuw benoemden burgemeester af te halen toen zij digt bij Philippines grondgebied kwameu gaf de koui- mandant der eerewacbt het sein van aankomst op dit sein gingen de leden der gemeenteraad en daarua de leden der sociteit St. Pieter hern te gemoet, om hem welkom te heeten in bun midden en gelnk te wenschen toen dit gedaan was kwameu zij op bun gemak onder bet knalleu der schoten en bet hoera roepen der ingezeteuen door rijden vau de haven tot aan de raadzaal moesten zij voorzicbtig rijden, om door de digt opgeboopte en verbljjde ingezeteuen te komen. In de raadzaal deu eed afgelegd bebbende, kwam hij in de school, waar de kinderen ZEdel Achtb. zingend welkom heetten en het onder- wijs aan zijne zorg en bescherming aanbevalen, daarna deed de onderwijzer in de school eene aanspraak en bedankte tevens den afgetreden burgemeester voor de medewerking en bescher ming aan bet onderwijs door hem verleend. Hierna ging de nieuwe burgemeester met de raadsleden de gemeente rood en overal hielden de toejuichingec niet op en de feestvreugde duurde voort. Te vier uren kwam nog eene eerewacbt te paard van het, in de uabijheid van ZEdel Ac.htbs. woonbuis gelegen gehuchtde Maagd van Gent, en des avonds werd er in sommige buizen eene illuminatie opgerigt en na eenen geuoegelijken dag te hebben doorgebragt reel ZEdel Achtb. met de laatste eerewaeht naar zijue wouing. De dienstregeling op de lijn Roozendaal Middelburg, is met 1 Maart als'volgtvan Roo zendaal 8.54; 12.8; 4 45; 8 31; en van Middel burg 5 35 9.21; 12.13; 441; terwijl bovendien nog een trein loopt van Goes naar Middelburg ten 8.28 vra. en van Middelburg naar Goes ten 7.10 vm. Het traject tusscben Roozendaal en Middelburg wordt in twee uren afgelegd, zoodat men nu de reis vau Middelburg naar Rotterdam, 's Hage en Amsterdam op een dag vice versa kan maken terwijl men 'zelfs het traject naar Venlo op en neer kan doen, uiettegenstaande men te Breda nog een paar uren moet vertoeven, ten gevolge van de slecbte correspondentie met den Grand Central aldaar. Het is echter te hopen, dat bij de aanstaande zomerdienst die aansluiting beter geregeld zal worden. Nabij Middelburg zijn reeds meikevers gevangeu. De graaf vau Chambord is dingsdag voor- middag ten elf urein bet strcngst incognito, vergezeld van drie personen per spoortrein uit Antwerpen te Dordrecht aangekomen, alwaar hij zijn intrek beeft genomen in bet bdtel Bellevue. Naar hetgeen ons uit Dordrecht wordt gemeld, is kort na zijne aankomst de officier van justitie in bet hotel geweest en hebben enkele ingezeteuen bij den graaf een bezoek afgelegd. Naar men verneemt is bij woer.sdag, over Rotterdam naar 's Hage doorgereisd om aldaar apartementen te bespreken. De Indenendance berigt, dat de pans, den wenscb inwilligende van de Nederlandsche bis- scboppen, besloten heeft voorloopig den nuutius te 's Gravenhage te bebouden. Het hoofdbestuur van den algemeenen Ne- derlandscben vredebond gevestigd te 's Hage beeft, ter uitvoering van eeu besluit der alge- meene vergadering van 5 Julij jl. een circulaire gezonden aan invloedrijke personen in alle staten vau bet vasteland van Europaom ben aan te sporen tot het oprigten van vredevereenigingeu op bet voorbeeld vau de Nederlandsche, ten einde later een algeineen congres van afgevaardigden te houden. Bij de circulaire in de Fransche taal opgesteld is een Fransche vertaling ge- voegd van de redevoering, waarmede de hoog leeraar de Boscb Kemper, als voorzitter, de ge noemde vergadering geopetid heefL Het D. v. Z. H. verneemt dat de minister van oorlog de door zijn voorgaugcr bij de tweede learner aanhangig gemaakte wetsontwerpen de vestingwet, de militiewet en de gewerenwet niet terug zal nemen, ook al stelt bij zicb voor eenige meer of min belaugrijke wijzigiugeu daarin te brengen. Eerst nadat de bedoelde wetsvoorstellen de goedkeuring der staten geueraal zulleu verworven hebben zou de minister tot de vaststelliug der legerorganisatie bij de wet willen overgaan. Aan onzen landgenoot, den portretscbilder Portielje thans te Brusselis opgedragen het portret te vervaardigen vau deu koning der Belgeu. Woensdag had te Zwolle eeu treurigvoor- val plaats. Een djarig kind geraakte bij bet neerlaten van een zwaren valbrug onder de klap, zoodanig dat bet geheel verplelterd werd. Men stelle zich de smart der ouders voorbij bet vernemen van dit vreesselijk feit. De boofdonderwjjzer der bijzon lore christe- lijke nationale school te Franeker is door den kantonregter te Harlingen veroordeeld tot eene geldboete van f2d, of subsidiaire gevangenisstraf van drie dagen wegens bet weigereu aan de plaatselijke schooleommissie om lijsten te ver- strekken bevattende nainen en bet getal zijner leerlingen. Van dit vonnis is de veroordeelde in appM gekomcn. Over den oorlog zijn in den laatsten tijd zoovele boekeu verschenen, dat wij met ingeno menheid het prospectus zien verscbijnen vau eene met platen en kaarten versierde uitgavewelke bij de heeren J. van Egmond Jr. en J. Heuvfclink het licbt zal zien en die aan de werken des vredes zal zijn gewijd. De Renzenwerken van onzen t ij d is bet boek getiteld datin populairen stijl ons eene uitvoerige schets geeft van bet zevental grootscbe ondernemingen welke in de laatste ja ren zijn voltooid of bare voltooijing naderen de spoorwegtunnel tusscben Frankrijk en Italie, bet Suez kanaal, de pasificspoonveg, de spoorwegbrug te Kuilenburg, de spoorwegbrug over bet Hol- landsch Diep, bet Noordzee-kanaal en den Trans- Atlantiscben telegraafkabel, 't Is waar, men beeft reeds veel er over gelezen, naarmate de werkzaambeden vorderden maar eene bescbrijviug die een volkomen deukbeeld geeft van het geheel bestond van de meeste tot hiertoe niet. Nogthans verdienen die r e u z e n - werken van onzen tijd zulk eene be- schrijving ten voile, en meer nog dan de veldslagen en krijgstooneelen waarmede wij in de laatste jaren overvoerd werden. Ofschoon wij van bet boek zelf nog slecbts bet prospectus zagen, geeft de naam van den bewerkerden beer M. A. Sipmanons de zekerheid dat men eeu onder- boudend en met conscentie gesi lireveu werk ver- waebten mag, dat ten voile de belangstelling vau het publiek verdient. Woensdag avond is boven Parijs en omstrc- keu eene donderbui gevallen. De dagbladen berinneren bij de verraelding van dit natuur- verschijnseldat omstreeks dezeu tijd van het jaar ongewoou is, een rijmpje onder de boeren in zwaug. aldus te vertalen In Februarij bliksemvuur Voorspelt een voile koreusckuur. Twee zonderlinge karikaturen zijn in de rarnen der prentenwinkels te Parijs ten toon gehangen. Op bet eene zict men den keizer en eenen boer, waarvan de sehaduw op den groud een zwijn en eenen ezel voorstelt. Op de andere ziet men een zwijn en eenen ezel waarvan de sehaduwen den keizer en eenen boer terugkaatsen. Boven beide karikaturen lcest men betzelfdo opscbriftG ij k u n t w e d e r k e e r e u i k ben niet veranderd, i k stem al t ij d j a. Ten einde een bl ij vend gedenkteeken van de daukbaarheid der natiewegens bet berstel van deu prins van Wallis ^op te rigten zal eene iuschrijving worden geopend voor de voltooijing der St. Pauls kathedraal. Gelijk reeds tweema- len in 1GG4 en in 1078 geschied is. zal voor die iuschrijving een boek worden aangeiegd dat ten titel zal voeren Inscbrijvingcn voor de vol tooijing der katbedraalkerk van St.-Paulusin bet jaar 1872. uit daukbaarheid voor bet herstel van den prins van Wallis van eene gevaarljjke ziekte. Dit boek zalevenals de twee welke bet zijn voorafgegaan in de bibliotheek bewaard worden. Volgens de Lancet is sir James Paget dezer dagen naar Osborne ontboden omdat, naar zij meent te weteu zich bij den prins van Wallis „op nieuw betzellde plaalselijk lijden beeft voor- gedaan, betwelk zijn berstel ceuigzins belem nert."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1