ALGE1EEN No. 706. YVoensdag 28 Februarij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. abonnemest. VERSCHIJNT WOENSDAG EN ZATURDAG D II O II T C O M P. (e Itcuzen. ADVERTENT IE N. Orgefrankeerde brieven worden niet aange- non.en. DE C0MMISS\K1S DES KO.MNGS l\ DE I'KOYINCIE ZEEL^D, maakt bekenddat de waterstand in bet Do- venpand van het kanaal van Neuzen, van den In tot den 6n Maart aanstaande, zal worden verlaagrcl tot het door de be trokkene Ingenieurs te bepalen peilter ligting van een op Belgisch grondgebied gezonken vaar- tuig. Middebburg, 23 Februarij 1872. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. VAN LIJN DEN. f olitieli Overzigt. Nu de groote oorlog met zijn langen nasleep ten einde loopt, hoort men menigmaal het gebrek aan belangrijk nieuws uitspreken. 't Is echter de vraag of hetgeen men uit onderscheidene landen zoo nu en dan verneemt, van minder ingrijpenden aard is dan die oorlog zelve. In Frankrijk houdt de zaak Michaud de open bare aandacbt gaande omtrent bet punt der godsdienstige beweging van onzen tijd en de krachtige werking voor de troonsverheffing van den hertog van Cbambord schijnt aan dit onder werp ook geenszins vreemd te zijn. Talrijke voorname Franscben bezoeken dezen door ben geavanceerden koning op Belgies bodem. Uit Brussel berigt men, dat na eene op bet paleis van den hertog gebouden receptie, vele bezoekers zich in de groote zaal van het paleis vereenig den, waar eeu groot aantal legitimisten bijeen- kwamen en toasten uitbragten op de gezondheid van Hendrik V en op het herstel van bet wereld- lijk gezag des pausen. De Fransche regering heeft het dan ook noodig geacht de woeliugen voor den graaf van Cham bord, zoowel als die der Napoleons, tegen te werken en een wet aangeboden, dat bladen die de bestaande magten aanvallen, znllen vallen onder de bepalingen der wetten van 1819 en 1848 en een opgeheven dagbiad, uit een in staat van beleg verklaard district, niet weer elders mag verschijnen. De geschiedenis heeft echter genoegzaam de luttele beteekenis van het opbeffen van dagbladen in Frankrijk aaugetoond en bewezen dat geene partij-woelingen uitroeibaar zijn, wanneer zij in het volk zelf de elementen vinden. Evenals het manifest der tachtigers voor den graaf van Chambord, dat reeds circa 300 onder teekenaren moet tellen, verzamelen thans ook de andere partijen hunne krachten. Twee groote gedeelten der nationale vergadering, dus meldt men, hebben zich vereenigd om de voorstanders van regeringsverandering te overwiunen en ware het mogelijk de republiek te redden. Weg is de pacificatie van Bordeaux, toen in de nre des lijdens alien zich verbonden hunne politieke inzigten aan de redding des vaderlands op te offeren en weldra verwacht men, dat de nationale vergadering van Frankrijk het schouw- spel van twee vijandige legercorpsen zal aan- bieden. Uit Rome berigt men, dat de paus het voor nemen heeft kenbaar gemaakt om een concilie te Trente te beleggendoch Oostenrijk heeft geweigerd daartoe zijne toesteinming te geven. Graaf v. Bismarck heeft aan een rnoord aanslag blootgestaanwaarvan godsdienstig fanatisme de grondslag schijnt te zijn geweest. Oostenrijk, Spanje, geen enkel land bijkans waar zich deze strijd niet meer of minder scherp openbaart en aantoont dat de naaste toekomst voor de volkeren van ons werelddeel nog geens zins een tijdperk van veiligheid en vertronwbare rust aanbiedt. Ook nog van anderen kant schijnt men den strijd niet op te geven. Men weet dat de Han noversche afgevaardigde Windhorst in de Dnit scbe kamer van afgcvaardigden bij de bcbandeldc wet op bet oudenvijs scherp tegenover von Bismarck stond. Deze afgevaardigde nu is in gezelschap van den exkouing George van Hannover aan bet hotel van deu graaf van Chain bord afgestapt en men vvil daarin bet bewijs zieu van de geziud heid der Duitscbe katholieken om met de Fran scbe legitimisten en de onttrooude Duitscbe vors- ten zamen te spanuen. De politiek van ons werelddeel blijft dus in eene gedurige spanning, ook buiten de thans in status quo verkeerende Alabama kwestie. Opmerkelijk is bet, dat uist terwijl Araerika zelf zware eiscbcn doet voor eene beweerde schending van onzijdigbeid, de Amerikaansche staatsleden zelf voor den dag kornen met de bewering, dat Amerika gedurende den Frausch- Pruissiscbeu oorlog op dezelfde wijze de onzijdig- heid heeft geschonden. In den tijd dat bijkans alle Fransch wapen materieel in handen der Duitschers was gevallen, was Amerika voor het gouvernement der uati onale verdediging het arsenaal waaruit bet Loire legerParijsde tailooze vrijcorpsen werden gevoed. Hoeveel vroeger zou misschien de groote oorlog geeindigd zijn, badden niet inzonderheid de wapenfabrieken der Amerikanen den moed der Franscben op eindelijken zegepraal verleven- digd. Het ontworpen scheids contract zelve wordt meer en meer in een krans van geheimzin nigbeid gevvikkeld. Vreemd, dat niet geheel ran idiotisme te beschuldigen regeringen, zicb zooverre hebben misverstaan, dat zelfs de Times de bedroevende verklaring moet afleggen, dat Engeland en de Vereenigde Staten bet. nooit omtrent den zin van bet Wasbingtonscbe verdrag eens zullen worden. Z. M. heeft benoemd tot betaalmeester te Hoorn E. Barends, thans te Sas van Gentte Sas van Gent 0. G. Lotsy thans adjunct-coin mies bij het departemeut van financien en als zoodanig eervol ontslagen. Aan de Landb. Ct. meldt men dat dit jaar in ons land nog negen nieuwe beetwortelsuikcr- fabriekeu worden opgerigtnarueljjk teOudewa- terSteeubergeu Breda, Oudenbosch Gastel GroenendijkNaardenSas van Gent en in de provincie Groningen. Biervliet27 Februarij. Ook bier zal men op 2 April e. k. het 3de eeuwfeest onzer onafhankelijkbeid feestelijk herdeuken. Het bestuur der plaats heeft eene som nit de gemeentekas beschikbaar gesteld om de kinderen der beide openbare scholen te onthalenen de feestcommissie slaagt naar wenscb in bet ver zamelen van giften ooi dien dag meer algemeen te doen vieren. De arrondissements regtbank te Goes heeft den 19 Februarij jl. de navolgende vonuissen uitgesproken 1». P. v. G.18 jaar, metselaarsknecbt wo nende te Hulst, beklaagd van het moedwillig toebrengen van slagen en stooten, geenerlei ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 da- gen veroorzaakt hebbendeveroonleeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen eD eene geldboete van acbt guldeu sabsi liair in eene cellulaire gevangenisstraf van ciin dag en in de kosten van het geding, desnou Is verbaalbaar bij lijfsdwang, alles bij verstek. 2°. P. T.28 jaar, arbeidster te Hulst, be klaagd van het in het openbaar aan ieinand toe voegen van smaad of scbeldwoorden, de ten laste legging van eene bepaalde ondeugd behelzende veroordeeld tot eene geldboete van 55 gulden subsidiair in eene gevangenisstral van 14 dageu en in de kosten vau het gedingdesnoods ver- baalbaar bij lijfsdwang, alles bij verstek. 3U. R. v. J., 18 jaar. dieustmeid te Hulst, beklaagd vau diefstal door eeu loocbediende ten nadeele van haren meesterveroordeeld onder aannemiiig van verzacbtende oinstandig bedentot eene cellulaire gevangenisstraf van drie maauden en in de kosten van bet geding desnoods verbaalbaar bij lijfsdwang. 4o a. N. I., 25 jaarlaudbouwerszoon te St. Jansteen. b. C. C., landbouwerszoon te Stekene (Belgie), beklaagd van moedwillige misbandeling, geenerlei ziekte of beletsel van te werken van meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende, de eerste daar- van vrijgesproken, de kosten ten zijuen aanzien gevallen te dragen door den staat. De tvveede bij verstek onder aanneining van verzacbtende omstandigheden, veroordeeld tot eene gelboete vau 8 gulden, subsidiair in eene gevangenisstraf van 3 dagen en voor de helft in de kosten van bet geding, desnoods verbaalbaar bij lijfsdwang. 50. B. d. S.62 jaar werkmau te Ziiiddorpe, beklaagd van jagtovertreding en zulks in hooger beroepin deze zaak is eene onbepaalde remise verleend tot bet hooren van andere getuigen. 60. a. K. P., klompenmaker te Clinge (Belgie). b. J. d. B.koopman te Cliuge (Belgie), be klaagd van moedwillige mishandeliug, en verbre- king van afsluiting, veroordeeld ieder tot eene cellnlaire gevangenisstraf van 66n maand en ieder in twee geldboeten, eene van 8 gulden en eene van 25 guldeu, subsidiair te vervangen, de boete vau 8 gulden in eene cellulaire gevangenisstraf van 6&u dag en die van 25 gulden in eene cel lulaire gevangenisstraf van drie dagen en hoofde- lijk in de kosten van het geding desnoods ver haalbaar bij lijfsdwang, alles bij verstek. De belasting op bet gedistilleerd bragt in Nederland in het jaar 1871 de som van circa 15 millioen guldens op. Per dag is dit ruirn f 40.000, en dit berekend over de 3'/s millioen inwoners vau ous laud, betaalde dus ieder inge zeten per dag ongeveer 66n cent in deze belas ting. Het comite van graanhandelaren te Rotter dam berigt dat bette beginnen met 1 Maart alle verkoopeu per gewigt slechts per 100 pond zal opgeven daar bet deze wijze van verkoop zeer weuschelijk acbt. Uit Moerdijk wordt aan de N. Arub. Ct. bet berigt van bet Vaderl. omtrent de verzakking van een der pijlers van de spoorvvegbrug aldaar tegengesprokeu. Eenige berstelling aan de spoor- wegbrug over het riviertje De Marknabij het Nieuwe Veer, op weg van Moerdijk naar Breda, hebben welligt die geruchten in het leven geroe- penmeent tie correspondent der N. Arnb Ct. Ook de Stoompost verzekertop grond van inlichting uit goede brondat bet berigt in onderscheiden dagbladen als zon verzakking aan een der pijlers van de brug over het Hollandsch Diep zijn waargenomen uit de lucbt is gegrepeu. Onverantwoordelijk mag bet genoemd worden geruchten van dezen aarddie bij velen onrust moeten verwekkente verspreiden zonder dat men zich van bun gegrondheid volleaig over- tuigd heeft. De Ncderlanasche knoopenfabriek te Arn hern heeft tegen den 1 April Oranjeknoopen vervaardigd met de portretten van pnns Willetn 1 en de stadhouders Willem II en Willem III. B'j sommige Goudscbe pijpenfabiiekanten zijn pijpen verkrijgbaar gesteldmet afbeeldingen en opsehrifteu op de Brielsche gebeurtenissen in 1572 en de ilrielsche feestviering in 1872 toepasselijk. Op eenigen ziet men aan de eene zijde de Geuzen den Briel binnentrekkende met het bijschrift„Brielle. 1 April 1572." aan de andere zijde den met vele schepen bevrachten jOceaau. en de woorden„300jarig bestaan vau Op anderen ziet men strijdemle Genzen en tot opscbrift„door geweld tot verzet en vrijheid." 1572. en aan den anderen kant „de Vrijheid" en daar- ueveus„door keuuis tot welvaart en vrede." 1872. In de boofdstraat te Bridle is ter uitvoe- ring van anti revolutionaire zijde beiaamdc plan een groot buis aangekocbt't welk ingcrigt zal worden voor een Geuzeugesticht. De Geutsche bladen wekken in krachtige taal hunne stadgenooten op om het 300jarig verjaringsfeest van de inneming van den Briel mee te vieren. Zij wijzen er op dat ook de Gentenaren tot die inneming hebben medegewerkt, want dat Guillautne de GraveAntbonis van Utenbove, Antbonis en Jaques SchoDeval, Jako- bus Martens, alien uit Gent afkomstig, tot de bevelhebbers beboorden van de schepen dei wa- tergeuzen. Men ziet bet, zegt de stad Gent, de Gentenaren waren er bij toen de Briel werd iugenomen zij bebben dus bet regt en den pligt er ook bij te zijn als de inneming gevierd wordt. En zij zullen er bij zijn. Het bekende drijvend paardenspel. dat sinds geruimen tijd op den Rijn voorstellingen geettzal binnen eenige weken ook Arnhem en daarna andere Nederlandsche stedeu bezoeken. Als eene bijzonderbeid deelt men mede, dat een raerrie van den beer J. vau Wijk, op den ouden Waard te Avezaath, binnen 8 jareu, 9 veulens (alien merrien) heeft geworpen, waarou- der geen tweelingen. i Neerlands vrijheid," Bij besluit der Belgiscbe regering van den 9 dezer is bepaald, dat vreemde stoomscbepen te Antwerpen ingeklaard in bestemmiug naar Brnssel, voortaau in de laatstgeuoemde haven de zoogenaaiude „droits de police maritime" zullen voldoen. De Antwerpsche Precurseur is zeer onte- vreden omdat in den gemeenteraad van Antwer pen op de strenge bestraffing is aangedrongeu van de jonge lieden, die zaturdag avond onder de vensters van den graaf van Cbambord den kreet „Weg met de kalottenbebben doen hooren. Dat democratische orgaan meent, dat die manifestatie van veel minder belang is ge weest dan de volksoploop voor de woning van Victor Hugo, die men, in plaats van hem genoeg- doening te verschaffen, bet land heeft uitgezet. De Precnrseur boopt, dat „de clericale jnstitie" geen grond zal geven voor de beschuldiging, dat zij met twee maten meet. Datzelfde blad deelt een adres van Autwerpsche burgers aan de kamer van vertegenwoordigers mede, waarin de adressanten te kennen geven. dat zij cr ver van af zijn om den graaf van Cbambord, even als Charras, L. Blanc, Pim, V.Hugo en anderen uit bet land gezet te willen hebben maar deze gelegenhcid te baat meenen te moeten nemen om op de intrekking der vreemdelingen wet aan te dringeu, die, gelijk thans weder blijkt, uictalleen bard te zijn, maar ook zeer ongclijk wordt toc- gepast. Men zegt dat de graaf van Cbambord aan- staken maakt naar Gent te vertrekken waar be- reids eenige kamers voor hem zonden klaarge- maakt zijn bij den graaf d' Hane de Stenbuijse (niet de afgevaardigde vau Antwerpen) in bet buis dat vroeger tot schuilplaats dieude aanLo- dewijk XVIII. Verleden zaturdag bceft cr bij devoorstel- ling in bet Amerikaansche cirque op de plaats Rouppe te Brussel eeu groot ougeluk plaats gebad. De beroemde gymnasticusbijgenaamd de vlie- gendemau, Eugenio. becft een geducbten val ge- daau bij zijn werkzaambedeu op de trapeze. Do p.r drie maaiiden binnen Neuzen 1,— frauco door het geheele Kijk n Mv geheel Belgie1,4-0 hi M ii n o o Ealcele Men abonneert zich bij alle BoeVkandelaarsPostdirecteur.n cn Brievenbuahouders. BIJ Van 1 tot 4 regels f 0,40 Voor clke regel meer0,10 Advertentien gelievt men aan de Litgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DitlE lire.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1