ALGEMEEN No. 705. Zaturdag 24 February 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. Vervoer van grind langs- en ten behoeve van den weg Weuzen— lloeK over 187® en 1873. De Commissie van beheer over dien weg zal onWoENSDAG, DEN 6en Ma a k t a. s., ties voormiddags ten 10 arein het gemeente Luis te Neuzenin het openbaar. by enkele inschrijving, trachten aan te besteden het boven vermelde vervoer. De te vervoeren hoeveelheid bedraagt minstens 180 kubieke meters, per jaarof zooveel meei als blijken mogt werkelijk noodig te wezen. den 23en February 1872. Namens de Commissie voornoemd J. A. VAN BOVEN. Voorzitter. Neuzen folitiek; Overzig-t. Het voorname punt dat de Fransche nationale vpnradering tegen woordig bezig houdtis li- manifest der tachtigers, zooals -men het voorstel noemt om den graaf van Chambord tot koning van Frankrijk uit te roepen. 't Is onbetwist dat de meerderheid der vertegenwoordigers naar de gtralen van den vorstelijken troon terug verlang Eeue commissie in welks handen dit manifest was zesteld zegt met de voorstellers in te stem men dat Frankrijk alleen ouder de constitutioneele monarchie eene schoone toekomst kan tegemoet 8!1In de nationale vergadering liep zondag het ^erucht dat de graaf van Chambord, zonderopen fijk aan het manifest zijne adhaesie te sehenken. toch aan zijne volgelingen de vergunnmg bad eleven, het te onderteekenen. g Volgens ontvangen berigten, zal hy vermoe delijk eenige weken te Antwerpen blyven. Vele legitimisten zijn hem reeds hunne bulde komen brengen. Onder hen merkt men op de graven «le Blacas de Ch6rign6ede Beaupraux de Guerry, de Dreux Brez6 en den burggraaf de ^"viuTal de zaken, die voor de krijgsraden be handeld vvorden, is het proces van ue moorde mars der Dominicanen van Arceud het afschu- weliikste geweestdoor de gruwelen die door deze ellendelingen in koelen bloede op hunne slagtoffers gepleegd zijn. Vijf hunner zyn dan ookter dood veroordeeld. Tevens is over zekeren Ron din die zich belast heeft met bet in brand steken van de Tuderien en by die gelegenheid een apotheker vermoorde het doodvonuis uitge 8PI°nkehet geheel zijn tot dusver veroordeeld ter dood 30 personen; tot dwangarbeid 86tot de- portatie in eene versterkte plaats 341 tot een- voudige deportatie 1002 tot tuchthuisstraf 21, tot onsluiting in een buis van detentie 470, tot eevangenis van een jaar en daarboven 42oidem van drie maanden tot een jaar 584 idem van eene maand en minder 184, tot ball.ngschap 80. Vriigesproken zijn 1012 personen. Het aantal hunner voor wier vervolging geen termen gevon- den en dus losgelaten zynbedraagt 20.704. Volgens het Journal de Pares is u.t de volks telling welke op last van den prefect der Seine dezer dagen plaats had gebleken dat bet aantal iuwoners der hoofdstad sedert 1869 met 300.000 meerendeels lieden uit de welgestelde klasse verminderd is. In dat jaar telde Parijs 1.820.724 zielenterwijl de bevolking thans uaauwelyks VU millioen bedraagt. Uit Amerika schrijft men omtrent de Alaba- m Ons gouvernement heeft de quastie aan scheids- regters onderworpen. Het was de pligt onzer regering om haar zoo ernstig mogelyk op te ne men en wat er ook gezegd moge worden van de waarschijnlijkheid eener vergoeding voor zoo- geuaanide indirecte schadenzoo vergete men met dat van het oogenblik dat de discussien over de quaestie werden geopeud, bet gouverne ment zich de bcvoegdbeid had voorbehouden om vereoeding voor iudirecte schaden te eischen. De beer Adams bandhaafde dit beginsel in ziine corrcspondentie. De instruction aan den hee1* Seward gegeven luiden in dien geest. De heer Summer hield het staande in zijne speeches en de Amerikaansche onderhandelaarsi handhaat- den bet evenzeer in de protocollen die bij bet tractaat van Washington gevoegd waren. De positie die vvaarschijulijk door ons gouvernement zal worden ingenomen is dat de seheidsregteys uitspraak moeten doen over de regtsbevoegdheid in deze. Slant En gel and dan tot het uiterste over, breekt het de conferentie op en weigert het 't tractaat gestand te blijven, dan zou de meeningomtrent Engelands kwade trouw veld wiunen en 't zou Groot-Brittanie in 't einde schaden. Onsgouvtr nement zou in dat geval pal kunnen staan eu in plaats dat zijr.e repntatie er onder zou lijden, zou 't misscbien zijn populairste daad zijn. A1 gemeen is men van gevoelen dat Amerika geen concession mag doen en iedereen is van oordeel dat het tractaat moet geliandhaafd worden en dat de scheidsregters uitspraak moeten doen oyer qnaestien hetreffende jurisdictie en de verplig tingen indieu zij worden opgeworpen. Naar het scliij'ut is de inljjving van het hertog- doni Lanenburg bij Pruisseu op handen. De minister de heer von Landsbergheeft aan den landdag van dat staatje medegedeeld dat het oogenblik geschikt is om tot de inlyving over te°gaauen dat de rijke domeinen niet aan de Pruissische kroon zouden overgaan maar's lands eigendom blijven. Op deze voorwaarde wenschen de Lauenburgers Pruissische onderdanen te wor den in den halfslachtigen toestand waarin zij thans verkeerendragen zij de lastenmaar deelen niet in de lusten van het keizerrijk. Een ander rniniatuurstaatjehet Duitsche Anhalt heeft zich dezer dagen eene uieuwe constitute gegeven. De hertog nam biertoe het initiatief en de volksvertegenwoordiging en de ridder- schap deieden der laatstgenoemde partij stem- den echter alien tegen heeft haar met 19 tegenstemmen goedgekeurd. Neuzen, 23 February. Bij gelegenheid der feesten te Middelburg, heeft de directie van de stoombootdienst op de Wester Schelde het volgende bepaald dat, van den 28 February 1872 tot den 3 Maart daaraanvolgende, aan rcizigers van Breskens eu Neuzen, naar Vlissingen, gelegenheid wordt ge geven, om de reis met de stoomboot heen en weder te makentegen betaling van slechts eeumaal de vracht, zoodat, bij het plaats nemen, -zij, om niet, een retouikaart erlangen, die ge du'rende genoemde tijdruimte geldig isen dat, behalve op de reeds aangekondigde uren, daarenboven op donderdag den 29 February aanstaande, nog zal gevaren worden des voormiddags teu 10 ure vau Neuzen naar Vlissingen, en des namiddags ten 6 ure van Vlissingen naar Breskens. Middelburg 21 February. Ileden nacht heeft alhierzekeren Voets- door een pis- toolschot. op de openbare straatvdor zijn huis zich van het leven beroofd. Naar men zegt leed de ongelnkkige aan aan- vallen van verstandsverbijsteiing. Naar aanleiding van de uitnoodiging, door het geineentebestuur van Middelburg aan al de leden van het ministerie gerigt, is door de ministers van kolonien oorlog cn justitie kennis o-egevendat zij zich voorstelleu de opening van den spoorweg op den 29 dezer bij te wonen, terwijl de minister van binnenlandsche zaken heeft berigt dat ook bijindien zijne gezondheid het eenigzins toelaathoopt tegenwoordig te zijn. De poging van een paar schippers te Goes om eene stoombootdienst van daar op Rotterdam in 't leven te roepen, is wegens gebrek aan ge- noegzame deelname opgegeven. Het bestunr van bet gastbuis te Goes heeft aan den gemeeuteraad aldaar eervol ontslag gevraagd. Dit verzoek zal in de volgende raads- zitting behandeld worden. Volgens con gerucbt, uit lloosendaal af komstig, zou een der pijlers van de spoorwegbi ug aan den Moerdijkten gevolge der schunng van den stroom, aan eenige verzakking ouder- hevig zijn. Ofschoon bet gerucbt nog alleszins bevestiging behocft, kan men in elk geval m- stemmen met den wenscli van den beiigtgevei, dat de zaak onderzocbt worde. Ter gelegenheid van den verjaardag van onzen geSerbiedigden koning, opende het Utr. Dagblag zijne kolommen met de volgende eclit vadei landsche regels De eerste nienwe aardappelen uit Noord- Holland geteeld in den koudcn grond zijn aan Z. M. den koning aangeboden door W. Leendertz Pzn., boomkweeker en bloemist te Medemblik. Omtrent de feestviering op 1 April in den Briel verneemt men dat zij beginuen zal met eene nitdeeling aan de artnen van alle gezindtenen verder zal bestaan uit den door de hoofdcotnmissie te organseeren optogtuit volksspelen vuurwerk en muziekuitvoeringen van liet rnuziekkorps der veklartillerie te Aruhemonder directie van den heer Griendt (vroeger directie Rltderdorf.) De feestviering te Deventer belooft zeer eigen- aardig te ziju. Nadat door kanonscboten klok- £jelui° en muzijk de aanvang van het feest zal aangekondigd zijn, is men voornemens de voor- naaraste en beroemdste personendie bij de inneming van den Briel betrokken waren door tableaux vivants aanschouvvelijk voor te stellen. De nitvoering van bet beslnit, waarbij bet verplicht kerkgaan voor de militairen is afge schaft beeft bewezen dat alllians in de residen- tie de' lust tot het bijwoncn der godsdienstoefo- ning bij de militairen niet groot is. Toen er in de kazerne gevraaaid werd wie wil ter kerke van besmetting vormt evenals dit bet geval was tijdens de laatste runderpest. Verscheiden run- deren ziju reeds afgemaakt. Als hoogst zeldzaam kunnen wij berigten dat twee broodersgeen tweelingen te Harlingen dezer dagen voor de nat. inilitie bebben geloot als zijnde een in January cn de andei in De cember van het jaar 1852 geboicu. Te Vlodorp in Limburg, is woensdag 11. baron J. L- van Scherpenzeel Heeisch., terwijl hii als voorzitter van de landbouw-vereemging aldaar in het pnbliek bet woord voerdcdood uedergevallen, Dover boord Den 17 dezer is te Ostende van binnengekomen de Belgische mail aan hebbende de equipage van de Belgische loods- boot gestationneerd te Vlissingen. Deze boot is door een onbekenden driemaster overvaren welke, zouder zich verder om haar te bekommeien zijn weg vervolgde. gaan werd er vrij algemeen geantwoord Neen, nooit meer Wei is waar werd er toch in de nieuwe kerk te 12 uren voor de militairen godsdienstoefening gehonden maar zij werd slechts door 6 jagers 4 grenadiers en 2 artilleristen bijgewooud. Tegen den postdirecteur te Waahvijk, J. L. en zijn klerk J. P. A. H.is door den regter commissaris bij de regtbank te's Hertogenboscb, bevel van gevangenneming verleend als verdaeht van verduisteriug van 's lands geldenen wel tot een bedrag van f 1500 a f 1600. cn bet tevens vervalschcn van postwisselsom die ver- duistering te dekken. - Te Scbiermonnikoog zal in !t belang der jengd een schoolbibliotheek worden opgerigt. De ouders toonilen door inteekening, dat zij daarin veel belang stelden. Zaturdagmorgen is aan het station Zeist- Driebergen op den Rijnspooi weg een vreesselijk ongeluk gebeunl. Twee goederentieinen moeten elkander aldaar passeren. Een kommiesnaar men zegt te Zeist te huis behoorendo en een spoorwegarbeider bevonden zich op den weg Voor den eencn treiu willende wijken werden zij door den anderen treiu overreden. De kom mies is in hoogst bedenkelijken toestand opge nomen. De arbeider was geheel verpletterd De ongelukkige was ruim twintig jaren in dienst der maatscliappij. Hij laat een vveduwe met zes kinderen achter. De tiendqnaestie is te Bleskensgraaf de oorzaak geworden van een regtsgeding, hetwelk tegen eenige laudbouwers gevoerd zal worden welke weigeren de tieuden aan den ambachtsheei uit te betalen. Dat de longziekte onder het rundvee in sommige gemeenten van ons land in hevigheid toenemende is bewijst het volgende. Uit Baar- deraaldeel (Frieslaud) toch wordt gemelddat tbans op meer dan 20 stallen ongeveer 500 runderen door die ziekte besmet zijnen ledere stal op zich zclf reeds een nieuw brandpunt De zondag van het carnavalbegunstigd door zeer mooi weerwas uiterst schitterend. Geheel Brnssel was in feestdosch en wel het meerendeel gemaskerd. Het wandelen duurde tot het vallen van den avond, waarna men zich naar de dauszalen begaf, alwaar de feestelyk- ieden tot den volgenden niorgen b uur duurde. De almanak van Matbien Laensberg heeft den oorlog van 1870 voorspeld. Zijne voorzeg- "ingen voor 1872 zijn de volgende twee keizer- lijken znllen geschokt worden. Maartgroote toebereidselen om den oorlog aan te gaan. April de legers komen tegenover elkander; dieigende vijandelykbeden. Het effektief van bet Fransche leger was on 1 Januarij 1872 zamengesteld uit 4d0.4... nian verdeeld als volgt298.801 man onder de linie troepen 60.000 ruilers4o 000 man artil- lerie 9.000 man voor de genie, 8-37.3 man voor de militaire ekwijiages en 29.166 geusdarmen. Blanqui is door den krijgsraad totverban- p.ing naar eeue versterkte plaats veroordeeld. Te Vaugirard is voor eenige dagen een zeer fautastische brniloft gevierd die met regt de -ebochelde bruiloft" kan geuoemd worden. De bruidegom en de bruid, al de ge.ioodigden ten getale van 30, alsinede de muziekkanten die bet feest opluisterden, waren alien geboctield. Daar het iuvoeren van briefkaarten zulk ceu °-oed resultaat heeft geliad in Engclaud, heett de administrate van het postwezeu besloteu om ook een proeve te nemeu met telegraafkaaiteu, hetgeeu zeker een groot geraak zal zyn voor diegenen, die eenigszins ver van de telegraat- kantoreu rerwijderd wonen. Deze kaajtea zyn voorzien van een postzegel van een shilling vooi iedere 20 woorden. Men heeft ze nu sleebta iu de brieveubussen te steken, terwijl zy by de eerstvolgeude ligting oumiddellijk aan het tele- raafkantoor zullen bezorgd worden, alwaar men er dan verder zorg voor draagt. Aan de Berlijusche gaarkoukens, door me- vrouw Liua Morgensteru gestieht, komen dage- liiks acht- tot tien duizend menschen voedsel halen of gebruiken tegen zeer goedkoopen prys. Niets wordt als onnut weggeworpen het afval en wat op de schotcls overblijft, vyordt als vee- voeder verkocht, even als de afgekookto beenderen van wier vettigen afval zeep wordt gemaakt. De maire te Straatsburg heeft aan den ge meeuteraad medegedeeld, dat, blijkens officieelo mededeelingen van rijkswege het plan bestaat om rondom de stad een gordel vau gcdetaclieerdc forten aan te leggeu, de vesting aan de noordzijde uit te breiden en een haveubassin te maken hetwelk door een kanaal en een spoorweg met de 111 zal worden verbondeu. Op de situatie kaarten was'ook aaugeteekeud een kanaal naar Lauter- burg en eeu verbinding met het Khyn-Iyhopeka- naal. Iu verband met deze planueu zal de ste- delijke raad zich thans bczig houden met ecu ontwerp tot aanleg van nieuwe strateu en plemeu. „Je Main tie nd l1 ai." De Koning level Een dankbre natie schraag zijn troon! Ilaar liefde is percl aan zijn kroon. „Je Maiutiendrai." De Koning level Door vrijhcid groot." De Vrijheid bloeije! Oranje in 'thart en niemands knccht! De vrijheid is het hmligst regt. „Door vrijheid groot." Zij bloeije en groeije! „Eendragt maakt magt." Do Vrede blijve! ^len vorst, een volk, een wet, een wil I Geen Godsdiensttwistgeen Staatsgeschil I Eendragt maakt magt!" Haar werk beklijveI „God zij met ons." Alleen zijn zegen Geef aan ons pogen kracht en klem. God zij met ons, f.n wij met Hem! God zij met ons, in voor en tegen!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1