ALGEIEEN No. 704. Woensclag 21 Februarij 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. WOENSDAG EN ZATUEDAG abonnement. V E 11S C H IJ N T D II O II T COUP, te Reuzcn. A D V E R T E N T I E N. aan den kaut zijn gezetblijkt vvederoin uit een programma door eenige iuvloedrijke leden der na- tionale vergadering ontworpeu en waarin zij als hunnen wensch te keunen geven dat Fraukijk onder een erfelijk koniugsehap, gecombineerd met de constitutioneele en parlementaire instel lingen en met de toepassing der in 1789 vastge- stelde begiuselen mag terugkeeren. Zoodra dit programma van 150 handteekeuingen zal voor- zien zijD, zal bet openbaar worden gemaakt. Eeue geruststellende tjjding voor de belang- hebbenden bij de Spaansche financieuis thans ontvangen. In Maart 1870 had de toemnalige regeriugdoor geldnood gedwongenmet de bank van Parijs eene overeenkomst aangegaan, die de Spaansche schatkist zware opofferingen kostte. In den laatsten tijd werden er onder handelingen gevoerd om die overeenkomst te ontbiadeu en volgens de laatste berigten is de regering daarin geslaagdzonder dat de staat zich groote verliezen heeft te getroosten. Hierbij komt het belangrijke berigt van de on- derdrukking van den Cubeschen opstandwelk berigt te meer vertrouwen verdient, omdat het van Amerikaansche zijde komt. Maar in Spanje zelf? Daar is het alsof de alonde partijstrijd nret nieuwe kracht ontwaakt. Unionisten Progressisten Republikeinen Radi- calen. Carlisten en Isabellisteu alien staan strijd vaardig tegeuover malkaar en koniug Amadeus zal eene zware taak hebben dat monster der tweedragt en onderlinge verdeeldbeid op Spanjes j bodem eindelijk eens voor goed den kop in te drukkente raoeijelijker omdat getrouwheid en eerlijkheid planten zijn die maar schaars in het anders weelderige land groeijen. Eene sterke hand wordt er vereischt om meester van het terrein te blijven en het zal de vraag zijn of het Amadeus gelukken zal een genoegzaam getal eerlijke mannen om zich heen te verzarnelen om zijnen troon en bewind te handhaven. Het wetsontwerp der inkomsten belasting is door de regering in dier voege gewijzigd dat. behalve het patent engeslagt. ook de zeep- accijns zal worden afgeschaftwelke accijns 13'/2 ton opbrengt. De grondslag blijl't 2 procent vau het zuiver inkomen. In het ontwerp zijn eenige wijzigingen en verdnidelijkingen aange- bragt, Nenzen, 20 Februarij. Onder leiding van de heeren J. Sturm en J. Dieleman Wz. werd jl. vrijdag avond op het raadhuis alhier eene vergadering gehouden welke door ruim 60 personen van verschillende gezind- ten werd bijgewoond waarin met algemeene stemmen besloten is tot plaatselijke feestvie- ring op 1 April a. s. ter herdenking aan de grondlegging vau Neerlands onafhau- kelykheid. Eene commissie is belast met het nemen der voorbereidende maatregelen voor dat feesthet- welk een volksfeest zijn zal. Gisteren werd de jaardag van Z. M. onzen geeerbiedigden koning alhier op de gebruikelijke wijze gevierd. Van alle openbare en van de meeste particuliere gebouwen zag men de natio- nale driekleur wapperen te 12 ure hield het garnizoen parade op het nieuwe marktpleinhet muziekgezelschap Apollo" gaf des avonds een concert in het Nederlandsch Logementin de kazerne werd door eenige onderofficieren en manschappen eene tooneelvoorstelling gegeven en de vereeniging het Metalen Kruis" hield eene vergadering welke met een souper besloten werd. Belanghebbenden worden opmerkzaam ge- j maakt dat de herijk der inatcngewigten en weegwerktuigen zal plaats hebben Voor Neuzen 28 en 29 Junij en 1 Julij Voor Hoek 2 Julij Jr* olitiel* Overzigt. Omtrent het Engelsch-Araerik. geschil zijn we een tijdstip van rust ingetreden al thans men berigt dat het wel drie weken zal duren, voor en aleer het antwoord der Amerikaansche rege ring op het memorandum der Engelschen tegen de beruchte eiscben is ingekomen. De Fransche earnavals-feesten waarin auders al den volke deelt, hebben dit jaar, althans in Parijs, weiuig te beteekenen gehad. De kamer van vertegenwoordiging heeft onafgebroken zijne zittingen voortgezetambtenarcn, werklieden enz. alien, meldt men, hielden zich bij hunne zaken. Welk een contrast bij 't geen Parijs in vroegeren tijd in de carnavals dagen opleverdetoen zelfs de openbare straat als 66n balzaal scheen, waar de verschillende domino's elkander ontinoetten. Dan schitterden de winkels in het voile licht der duizende oogverblindende gasvlammen, dan waren de boulevards opgepropt met eene vrolijke en elkander toeschertsende volksmenigte. En uji ging alles bijkans even bedaard zijnen gang. Groote omkeering in de anders feestvierende stad. 'tis of het woord van Thiers „v66r alles de heeling onzer wonden, de herstelling onzer verloren positie onder de volkeren van ons wereld- decl," weerklauk heeft gevonden. Daarom blijft ook de l'ruissische hezetting een ondragelijken last voor het trotsche gevoel der Franscheu daarom wil men koste wat kostedit laatste overblijfsel der diepe vernedering van Frankrijks bodem wegvagen daarom wil men de nog over- blijvende 3 milliarden schuld zelfs bij vrijwillige gii'ten bijeen verzarnelen. Of dit gelukken zal? De Fransche natie mag rijk en welvarend zijn het kollossale cijfer doet colder niet denken dat deze uiting van den vaderlandschen trots zijn doel zal bereiken. Even als in Duitscbland begint de industrie met eene voorheen zelfs ongekende vlugt te herleven. Fabrieken aan fabrieken herrijzenterwijl de bestaande met voile kracht dag en nacht hunne werkzaamheden hervatten. Hierdoor zal voor de circulatie veel geld benoodigd zijn. Het journal des Debats, het orgaan der rege ring, waarschuwt dan ook tegen dit driftig na- jagen van een hooggevoelig doel. Overigens is het vcornaamste nieuws uit Frank rijk de benoeming van den Napoleontischen can didaat Roucher. Deze benoeming wordt door vele opregte republikeinen met leede oogen aan- gezienvreezende dat deze voorvechter der kei zerlijke regering niet zal uitblijven zijn verderfe- lijken invloed tot voorbereiding van een derde Bnonpartisch bewind in het leven te roepen. Mag, dus redeneert mende partij des keizers nog zwak zijn, mogen door bet armzalig lot dat Frankrijk heellt getroffen, bij het volk in hetal- gemeen weinig symptonen voor al wat Napoleon heet zijn overgebleven, de kleine aaneengesloten partijvergoedt in driestheid en beleid wat ze in getalsterkte mist. De regering des lands van deze waarheid doordrongen ueemt tegenover liaar ook een zeer naauwlettend toezigt aan. Gelijk met de benoeming van dezen candidaat, verloor ecbter de Buonapartische partij een ge- trouw aanhanger des keizerrijks in den heer Contiaan eene longziekte overleden. Deze advokaat werd na den 2 December tot staats raad benoemd en Lodewijk Napoleon benoemde hem weldra als kabinets minister, waar hij de leider was dier geheimzinnige politiek. die de officiele onderdrukte. De agenten en schrijvers der regering ontvingen van hem de orders wat zij te behandelen en te verdedigen hadden. In zijn kabinet werden de intrigues gesmeed die eindelijk op den noodlottigen oorlog uitliepen. Toen hij in de tegenwoordige uationale vergade ring als vertegenwoordiger van Corsica optrad en eene verdediging van het keizerrijk wilde onderneraentoen werd hij dan ook als de ge heime aanlegger van 's lands rampen met ver acbting afgewezen. Dat de staatkundige intrigues ook nu nog niet Voor Sas van Gent en Philippine 3 en 4 Julij Voor Westdorpe 5 Julij Voor Axel 8 en 9 Julij Voor Zuiddorpe, Koewacbt en Overslag 6 Julij Voor Graauw 15 Julij Voor Hontenisse en Ossenisse (op het dorp Kloosterzande) 12 en 13 Julij Voor Stoppeldijk, Boschkapeile en Hengstdijk (op het dorp Rapenburg) 11 Julij; Voor Hnlst, ook Clinge en St. JanSteeulG, 17 en 18 Julijen Voor Zaamslag 10 Julij. De commissie te Aardenburg, belast met de regeling der aanstaande feestviering in Junij ter herdenking aan het zoo jarig roemrijk afge- slagen beleginl672, heeft het voornemeu, bij die gelegenheid een gedeukpenning te doen slaan. De voorzijde zal versierd zijn met het wapen van Aardenburg, waaromheeu de woorden„Tweede eeuwfeest van Aardenburgs verdediging, 1672 1872." De keerzijde zal bevatten de stedemaagd, in de regterhand een oljjftak, aan hare linkerzijde de attributen van landbouw haudelenz, aan hare voeten de symbolen van den oorlog, en het omschrift zal luiden„zij sloegen hunne zwaar- den tot spadeu en hunne spiesen tot sikkelen." De bewerking zal worden opgedragen aan den bekwamen stempelsnijder Leopold Wiener, te Biussel. Men verneemt, dat de penning verkrijg- baar zal worden gesteld voor f 7 een zilvereu en voor f 1.50 een bronzen exemplaar. JMiddelhmr-g-19 Februarij. Gisteren middag omstreeks ten 12 uren hoorde men al hier het geroep, brand, hetweik ouraiddelijk een ontzettende massa menschen op de been bragtwelke zich naar de plaats des onheils spoedden. Het bleek dat de braud was ontstaan in een huis op den Kinderdijk bewoond door den heer Ploegmakerspoedig ook zag men de braudspuifen aanrukken van welke die der militairen door hare spoedige en doeltreffeude plaatsing eu bediening er niet weinig toe bijdroeg, dat men den brand omstreeks ten een ure mees ter was. De brand schijut ontstaan te zijn in den keu- ken tengevolge van het ontgloeijen der daar aanwezige cokes, eu deelde zich weldra aan alle brandbare voorwerpen mede zoodat zonder spoe dige en krachtige hulpde gevolgen ontzetteud zouden zijn geweest, die zich ecbter nu bepaal- den tot eene betrekkelijk geringe schade. Zooals echter meestal in dergelijke gevallen plaats heeft, hebben de meubelen enz. onder de algemeene verwarring en spoed waannede ze uit het huis werden verwijderd. nog al veel ge- leden. Talrijk zijn de voorbereidselen welke ge maakt worden voor de feestviering op 29 Februarij en volgende dagen, ter gelegenheid van de ope ning van den Zeeuwschen spoorweg tot Middel burg, de verbinding ran Walcheren met Zuid- Beveland en... den Noordbrabandschen wal. Men verneemtdat reeds onderscheideue autoriteiten, waaronder ook eenige heeren ministers, de uit- noodiging aangenomen hebben tot. bijwoning van het van wege het geraeentebestunr aangeboden diner. Een op de groote markt opgerigt feestlocaal zal 1400 perscnen kunneu bevatten. Bij het concert door het muziekeorps der grenadiers en jagersbier nimmer gehoord. zal het wel te klein zijn. De Middelb. conr. meldt „Hoewel wij dit niet met zekerheid kun- nen mededeelenzoo meenen wij toch het er voor te mogen houdendat het vertrek en de aankomst der spoortreineu alhier omstreeks op de volgende uren zal plaats hebbenindien althans een voorloopig bepaald plan gevolgd wordt. Vertrek te 5, 9 lj 3i 51 Aankomst te 9; 10J li 61 10i Tot stations chef alhier is de heer Simon aangestelddie thans deze betrekkiug te Goes vervult.'' Iu den nacht van zaturdag op zondag heeft een onbekend persoon gepoogd de schuur der hofstede van den landbouwer Jan van Eijkeren onder 's Heerenlioek in brand te stekeu. Hij heeft namelijk ter hoogte van een meter van den grond met een centerboor een gat geboord in de plauken en toen brandeude fucifers door dit gat gestoken een vijftig half verbrande lucifers lagen buiten onder het gat en een grooteraan^ tal binnen iu de schuur op een hoop maugel- wortels. De brandende lucifers konden met geen stroo of hooi iu aanraking komen en zijn uit- gedoofd Aan de N. Arnh. ct. wordt uit de residen- tie gemelddat door Z. M. den koning reeds een besluit is geteekend. betreffende het huvve- lijk der officieren van de landmagt. Gelijk bekeud iswaren vroegervoor het aangaan van huwelijken door ofticieren der zee- en landmagt, verschillende vereischten gesteld voor het bekomen der daartoe noodige toestem- ming, bij gebreke van welke de officier kon ontslagen worden. Voor de officieren der zeemagt is deze he- paling reeds afgeschaft maar voor die der land magt gold nog steeds het kon. besluit van 2 Maart 1854. Dit besluit zal worden vervangen door een nieuw 't welk bepaaltdat die toestemming steeds moet worden verleendmits de bruid zij van een onbesproken gedrag en de officier lid worde van het weduwen en weezenfonds. Men meldt uit Rozendaal14 Februarij. Leendert Bol oud 94 en Cornelia Huigen oud 92 jaarwonende te Oud Gastel mogten heden hun 70jarig huwelijksfeest vieren en genieten het voorregt beide nog krasse, levenslustige men schen te zijn. Eenige heeren iu die gemeente hadden zich tot een commissie gevormd, om van deze zeld- zarne gebeurtenis een feestdag voor het gansche dorp te maken, welke taak hun vergemakkelijkt werd, daar alle iugezetenen daartoe gaarne mede- werkteu. Daar de gedenkdag op asehdag viel, heeft men de opeubare viering vau het feest reeds op den 8 dezer doen plaats hebbeu. Des inorgens ten 10 ure werd het bruidspaar door de commissie afgehaald om in optogt uaar de R. K. kerk te gaan, waar bij deze gelegen heid een plegtigen dienst werd gehouden. De optogt werd gevormd door de commissie, het bruidspaar iu een open met zes paarden be- spannen rijtuig, hetweik voorafgegaan, gevolgd en omgeven was door een eerewacht van 60 man te paard, de kinderen, klein- en achter- kleinkindereu der jubilarissen omstreeks 70 personen, een prachtig versierdeu wagen waarop 6 bloemeu strooijende maagdeu, de harinonie en liedertafel der gemeeute, de boogschutterijen en gilden met hun banieren, eu honderden belang- stellenden. Na afloop der kerkelijke plegtigheid begaf de stoet zich door het dorp, dat allerwege met groen, eerepoorten en toepasselijke opschriften was ver sierd, terwijl van alle huizen de natiouale drie kleur wappcrde. Na een weiuig rust werden de oudjes door de commissie in een logement een diner aangeboden, waar hun menige heil- wensch werd gebragt, en waaraan zij, niettegen- staande linn hooge jaren, alle eer bewezen. Onder het dessert voenle de liedertafel eenige toepasselijke liederen uitterwijl ook de harmonic eenige muzieksiukken ten gehoore bragt. Nadat bruid en bruidegom hun verlangen uaar rust te kennen gegeven hadden werden zij weder plegtstatig buiswaarts geleid. Des avonds bragt de harinonie hun en alien die tot het feest had den medegewerkt, serenades en alles liep verder in de beste orde af Te Rotterdam is door de politic een jong- mensch uit Doetinchem in hechtenis genomen die juist yoornemens was zich naar Noord-Amerika Per drie Maanden binnen Neuzcnf 1,— franc* door het gehecle Rijk 1,10 i, n getcel Belgie1,40 Enkele 0,05 Men abonneert zich bij alle BockhandelaarsPostdirecteurcn en Brier enbnbhondera. BIJ Van 1 tot 4 regelsf 0,4# Voor elke regel meer,,0,10 Adverteutien gelievt men aan de Uitgevera in te zenden uiterlijk Dingsdag en Vrijdag namiddags DBIE ure. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1