ALGEMEEN No. 703. Zaturdag 1? February 1872. 12de Jaarg. ■u Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. abonnement. V E 11S C H IJ N T WOENSDAG EN ZATTJEDAG D II O HI T COIIP, <e Meuzen. ADVERTENTIEN. Ongefrankeerde brieven worden niet aange- nomen. en F»olitieli Overzigrt. De conclnsie Aer Etigelsche regering, in eene bij bet scheidsgeregt te Geneve ingediende me morie. luidt, dat, onder welke omstandighedeu dan ook, in Engelsche havens schepen vverden geleverd voor oorlogsbedrijveu en gebezigd in dienst van oorlogvoerende kruisers tegen de Ver- eeuigde Staten (terwijl Groot Brittanaie zelf on- zijdig bleef) veroorzaakte aan bet gouveruement van hare Britsche niajesteit veel leedwe/.en. Dit leedweien bcstaat niettegenstaande de volgende feiten, waarvan niemand het gewigt kan ontken nen om te komen tot eene juiste waardering der kwestic. Zoo vverden de schepen door kunstmatige en bedriegelijke mi d delta verstrektvvaardoor de vvaakzaaniheid der gouvernernents-beambten \verd misleid geen enkel dier schepen was in't minst gewapend, eenige vvaren eenvoudig als koopvaar dij schepen gebouwd, zonder dat iets boegenaamd hen inzonderbeid voor oorlogsdienstonderscbeidde, en bun aantal was zeer gering. Eindelijk waren de personen, die er het bezit en de controle over kregen en ze bezigden voor oorlogzuchtige doeleinden, A merikaansche burgers, hetgeen door het Auierikaansche gouveruement ook steeds erkend was. Het is duidelijk dat de geldelijke vordering van het Amerikaansche gouvernement tot deznl ken beboort, waarin het Britsche gonvernement, hoe bezield ook met de vriendschappelijkste gevoelens jegeus de Vereenigde Staten, met het oog op den eerbied voor zijne regten en voor die van onzijdige natien in het algemeec, nim rner kan treden, omdat het die in regteu ongegrond acht. Wat men beweert te eischen is een zaak vac absoluut regt en zoodanige vordering kan men niet doen gelden, dan door daghelder aan te toonen dat eene international verpligting van Engeland jegens de Vereenigde Staten door de eerstgenoemde is geschondenboven- dien moet worden aangeioond dat daaruit regt- streeks ten nadeele der Vereenigde Staten eene te waardeeren schade is ontstaanop grond waarvan Groot Brittannie teregt tot geldelijke schadeloostelling zou verpligt zijn. Het is dus aan het gouvernement der Vereenigde Staten om doidelijk uiteen te zetten wat het verlangt helder te preciseren de internationale pligt of pligten waarop het zich grondt en deschending aan te toonen van de onzijdigheid, waarover het zich beklaagt. De jongste berigten ait Spanje geven vooruitzigt op het behoud van orde en vrede daar telande. De radicale partij vond er onder het publiek niet zooveel bijval als zij verwacht haden zij had geen voornemenalthans voor het tegen- woordige, om de aan wending van geweld en van revolutionaire middelen te beproeven. Aan den anderen kant is door eene vereeniging van bezadigde staatknndigen alien tot de be werkers of aanhangers der jongste revolutie be hoorendeeen manifest aan de kiezers geiigt, waarin hun wordt voorgehouaendat zij thans eene keuze zullen hebben te doen tusschen volks vrijheid en regeringloosheid, tusschen het eigen- domsregt en de plunderzucbttusschen behond van '8 lands grondgebiedt en het opofiferen van •s lands integriteit aan de radicale begrippen. Dit manifest heeftnaar gemeld wordtdiepen indruk bij bet publiek gemaakt. Uit New-York wordt berigt, dat de opstande- lingen van Cuba uitgeput zijn en men binnen kort eene geheele herstelling van het Spaansche bewind verwacht. Eigenlijk zou deze opstand reeds lang onderdrukt zijn, zoo zij niet door het goud der tegenstanders van de tegenwoordige orde van zaken in Spanje en de ondersteuning uit Amerika niet onderhouden wierd. Juist datgene waarvoor Amerika aan Engeland zulke ongehoorde eischen doet, brengt zij tegen over Cuba zelve in praktijk, d. i. het oogluikend toezien dat de opstand op alle mogelijke wijze wordt onderstennd, De eerste kamer der Zwitsersche bonds ver gadering heeft zicb blijkens de berigten uit Bern van den 7 Februarynagenoeg eenstemmig ver- eenigd met de nienvve grondwetsbepalingen door de andere kamer gemaakt ter volledige verzekering van de godsdienstvrijheid iu den ruimsten zin. Insgelijks heeft zij zich met de bepaiing tot afschaffing van de doodslraf voor alle misdrjjven belialve zware schendiug der pligten van deu krijgsmanvereeuigddoch eerst na eeue langdurige discussie en met slechts 66ne stem meerderheidnamelijk met 21 tegen 20 stemmen. Bij besluit van dea minister van oorlog is het verpligt kerkgaan voor de militairen af- ge-chaft. De leden van de tweede kamer der staten- generaal zijn tot het hervatten hunner werkzaam bijeengeroepen tegen dingsdag 20 February e. k. Neuzen, 16 February. Heden is te Middelburg aanbesteed het oprui men van rijkstelegraaflijneu in het arrondisse- ment Axel en Hulstwaarvan aannemer is ge- worden de heer J. Verkuijl Quakkelaar, voor de som van f 589. Hontenisse, 15 February. Vooral door de konioklijke scherpschntters-vereeniging „Prins Frederik Hendrik" alhier, worden groote toebe reidseleu gemaakt, om het verjaarfeest van Z M. den koning, aanstaanden inaandag op eene karen hoogen beschermheer waardige wijze te vieren. Naar men verneemt zal een fraai vuurwerk het feest beslniten. De nieuwe gonvernenr generaal van Ned. Indiemr. J. Loudon heeft op 1 Januarij jl, i het bestuur onzer Oost Indische kolonien overge nomen van zijn voorganger mr. P. Mijer, die den volgenden dag naar Nederland op reis is gegaan. By bevelschrii't der arr.-regtbank te Mid delburg is naar den procureur-generaal bij bet provinciaal geregtshof in Zeeland verwezen de persoon van Jacob Walkier, oud 22 jaren, werk- man wonende te Groede, thans gedetineerd te Middelburg, ter zake, dat hij in den laten avond van den 7 December 1871, nabij de herberg van Pieter de Vuijst, onder de gemeente Breskens aan Abraham de Vuijst Sr.wonende aldaar moedwillig met een mes een bloedende wonde in de regterzijde heeft toegebragtwelke bijna onmiddelijk den dood heeft ten gevolge gehad. Bij de loting voor de nationale militie te 's Bosch op 8 dezerdoor de drielingen waar van wij in een vorig no. melding maakten werd het hoogste nommer 216, getrokken door Jan van Heesno. 185. waarschijnlijk 6ok een vrij nommer. door Antonius van Hees en no. 152 door Bernard van Hees. winckel g e s e i t Boot. Geboren 25 July 1536. Was Tot een Wonder Gister heeft de Utrecbtsche comraissie voor de oprigting van een asyl voor oude en gebrekkige zeelieden, met de Brielsche hoofdcommissie alhier een zamenkomst gehouden, om beide plannen in overeeustemming te brengen en heeft ditnaar wij vernemen tot het verblijdend resultaat ge- leiddat men besloten is tot volkomen zamen werking in deze. Wij mogen hierbij voegen zegt het Utr Dagbl., dat Z. M. onze geeerbiedigde koning aan beide commissien den wensch heeft doen te kennen geven dat er zamenwerking tot stand zou komen en dat dns ook weder hier de vorstelijke invloed zich in gelukkigen zin heeft doen gevoelenen de eendragt in deze in beslist moderneu geest vooruit te brengen op den weg van het ware, schoone en goedcon- versehillig op welk gebied dat wordt aaugetrofien. Als een voorbeeld van buitengewoon hoo gen prijs van een stuk veedeelt men ons mede dat voor een 4jarigen os van H. W. de Vries, te Bovenknijpe. eergisteren te vergeefs ^485 werd geboden. Het Nieuws van den Dag deelt mededat den 9 dezer door een landbouwer te Nienvv Appelscha (Groningen) reeds rogge gemaaid is, bestemd tot veevoeder. nationale zaak heeft hersteld Eerlang zal te Rotterdam een zeldzaam kunststuk verloot worden, namelijk de (259) af- beeldingen van al de pausen, ongeveer een eeuw geleden door den Neurenburger kuustgraveur Dorsch vervaardigd. De buitengewoon groote flesschenfabriek bij Delft, die tbans nog in voile werking is, en sedert een groot rantnl jaren gedreven wordt onder de firma Boers en Co., zal eerstdaags in openbare veiling worden verkocht. Op de grafzerk van den v66r 300 jaren te Delft gestorven Jacob Jansz. Graswinckel genaamd Boot, een zonderling, maar om zijne weldadigheid hooggeacht manvereeuwigd door mvr. Boshoora~-Toussaint in haren roman D e Delftsche Wonder doctor, is dezer dagen door de gebr. Jedeloo aldaar, op last der familie Graswinckel een nieuwe koperen naam- plaat geplaatst, met hetzelfde opschrift dat de oude plaat droegnamelijk: Te Breda, Ginneken en Prinsenhage, waar de bevolking voor 4/s uit catholieken bestaat is voor het Brielsche feest ruim f 560 bijeenge bragt. Door de Amsterdarnsche courant werd een berigt uit Velp opgenornen volgens hetwelk daar ter plaatse het gerucht liepdat het kasteel Biljoen voor rekening van keizer Napoleon zou zijn aangekocht. Dit gerucht wordt in de Nieuwe Rotterdamsche courant door haren correspondent nit Velp tegengesproken. „Het hnis Biljoeu scbrijft hij is nog niet verkocht en zal hoogst waarschijnlijk bij publieken verkoop overgaan. Het gerucht zai ontstaan zijn doordien op bet kasteel een paar Franscben bezig geweest zijn, j of welligt nog zijn met bet inpakken van ver I scbeidene voorwerpen van kunst enz. die naar Parijs verzonden worden om daar ter bezigti- i ging te worden gesteldten einde koopers te s viuden. Men gaat hierbij uit van de onderstel ling, dat die voorwerpen in Frankrjjk een boo geren prijs zullen opbrengendan waarschijnlijk bier te lande bet geval zou zjjn." Een invroner van Velp wilde zijn zoon in de register van den burgerlijken stand laten in schrijven onder den naam van „Socialist." 't Kostte nog al moeite om den vader aan't ver- stand te brengen dat Socialist geen menschen- naam was. Hij antwoordde steeds dat Nimrod niets anders beteekende als Socialist en mogt hij den eersten wel nemen, waarom den laatsten niet Jl. zatnrdag werd in de fabriek van de heeren L. J. Enthoven en Co., te's Gravenhage een zeer moeijelijk werk met uitstekend gevol volbragt. Het bronzen standbeeld van den grooten Boer- have, dat te Leiden zal worden opgerigt, is in de gieterij in den daartoe bestemden aarder, vorm in den grond gegoten. Prof. Vreede heeft op zijn adres aan den koning, betrekkelijk den afstand der Nederland- eche bezittingen op de knst van Guinea, bij miuis- terieele beschikking ten antvvoord bekomen, dat aan het daarin gedaan verzoek geen gevolg is kunnen worden gegeven. In het dorp Ballumop Amelandzijn ge boren en wonen drie hroeders en twee zusters die te zamen bijna 422 jaren oud zijn de oudste telt ruim 89. de jongste ruim 78 jaren. Allen verrigten nog hun dagelijkscbe werkzaambeden. °Te Venlo werd dezer dagen een nest getoond van een grasvinkwaarin twee eitjesterwijl in een tuin te Maastricht aardbezign-planten ge- zieu werden die aan de open lueht blootgesteld, in vollen bloei stonden. Als een zeldzaamheid deeleu wij mede dat de 72jarige predikant ds. Slothouderte Randwijknog naar een andere gemeente be- roepen is namelijk te Kootwijk. Te Franeker heeft zich een nienwejonge- lingsvereeniging gevormd, met bet doel elkander In Gent en andere Belgische steden zal de lc April feesteiijk worden herdacht. Reeds vormen zich hier en daar feestcommissicn. Den 7 dezer is de zaak van den moord der 13 Dominicanen in het klooster te Arcueil, dat sinds het beleg van Parijs tot ambulance voor gekwet- ste krijgslieden der gefedereerden diendevoor den krijgsraad gekomen. Voor dien grnwel staan 14 beschuldigden teregt waaronder de aanvoerder, de beruchte Serizier. De moord is op last van Leo Meillet door Serizier uitgevoerd, zoo't schijnt. Eugeniede ex keizerinontdoet zich achtereenvolgecs van hare kostbaarhedendie zij op Cbislehurst ook niet noodig heeft. Mogt zij ooit als heerscheres in Frankrijk terugkeeren, dan zal de schatkist wel niet zoo uitgeput zijn, of zij zal spoedig weder in het bezit zijn van nog eene sehoonere collectie dan zij nn onder dec hamer laat brengen. Hare overbodige jnweelen worden op een waarde van 5 millioen fr. geschat. Dit geld kan in Frankrijk beter dienst doen als middel van intrigue, dan de juweelen in de koffers te Chisleburst. Als koningin Elizabeth en Marie Antoinette, had ook Eugenie een bijzonder zwak om mooije waaijers te verzamelenen de tentooustelling van waaijers in 1870 in het South Kensington Museum gehouden was vooral merkwaardig om dat de toenmalige keizerin hare colletie had ingezonden. Koningin Elisabeth had 27 waayerskeizerin Eugenie ongeveer 50 stuksdie^ ieder op zich zelf veel kostbaarder zijn dan die van de En gelsche koningin. Deze waaijers worden nu te koop aangeboden. Zij zijn in Londen bij den heer Harry Emanuel ter bezigtiging gesteld. Onder de merkwaardigsten mag men rekenen een perkamenteu waaijermet het penseel be- werkt door Camille Roqueplangedagteekend 30 Januarij 1835. Dit kunststuk bekoorende tot den bruidskorf der keizerin. Ook is er een bij. die eenmaal aan Marie Antoinettebehoorde, kostbaar door de diamanten en de zilveren en goudeu fignren die in bet ivoor zijn ingelegd. Eenige Cbineesche waaijers vertegenwoordigen de berinnering aau bet schitterend teit van den vriend der keizerin Palikao: de plundering nl. van het zomerverbljjf van. ilea keizer van China. Deze hebben de meeste waarde. omdat zij niet alleu zeer kunstig zijn bewerktmaar ook met zooveel edelgesteenteu zijn versierd dat de waarde daarvan duizende guldens bedraagt. Eenmaal aan het opruimen heeft de ex-keizeriu ook eenige barer parasols voor liefhebbers vcr- krijgbaar gesteld. Ook daaronder zijn er die voor een juweller veel waarde hebben. De bevolkiug van Berlijn telt 631.000 protestanten, 41.000 katbolieken en 21.000 isra- elieten. De laatsten staan, wat het meer gevor- derd onderwijs betreftbovenaan. Van de 100 israelitiscbe jongens bezoeken er 57 de scholen voor voortgezet lager onderwijs van de jongens der christeoen slechts 27 van de 100. By de meisjes mkken er van de israSlitische jeugd 6b net., van de christelijke slechts 16 pet. van dat onderwijs gebruik. Van de 358 huisgeziuneo :en. Par drie mtandcH binnea Neuzeu f 1.— franco door hot geheele Rijk 1,10 8eheel Belei6 Enkcle nemmera u.ua Men abonneert zich bij alio BoekhandelanrsPostdirecteuren en Brieveubushonders. BIJ Van 1 tot 4 regels0.40 Voor elke regel meer 0,10 Advertenticn gelieve men aau de Uitgevera in t« zenden uiterlijk Dingadag cn Vrijdag namiddags DRIE ure. DEN A KM EN KYC HEM SELVES ARM. St erf x. M a r t It Anno. jr. DC. xxtv. S ij n s Ouderdoms i.xxxvm.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1