ALGEMEEN No. 702. Woensdag 14 February 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Sugezonden Stukken. Buitenlaiulsehe beri«len. I'olitielc Overzitrt. De troonrede van Eogelands koningin behelst zeer weinig over vraagstukken van Europeescli belang. I let handelstractaat met Frankrijk en de Alabama kweslie worden slechts ter loops aangestipt. Omtrent de toestand van Engeland zclve wordt de gunstigste getuigenis afgeiegd. Het aantal zware misdaden ueemt klaarblijketLjk at' eu de scbatkist verkeert in zeer gunstigea toestand. Omtrent de woelingen tegen de nestaande regering en het koningsebap wordt niets gozegd, ot'schoon groote vergaderingen worden gehouden, om het republikeinsche beginsel voort te planten. 1 De Engelsche regering laat deze vergaderingen onverhinderd plants hebben. De politie komt slechts dan tusschenbeide, wanneer de openbare orde zigtbaar ve'stoord wordt. Sedert de ziekte van den prins van Wallis heeft de natie ook te vele blijken gegeven van hare verknochtheid aan bet koninklijk bais, om deze repnblikeinscbe woelingen ook maar eenig zins gevaarlijk te achten. Dat de Engelschen niet sterk ingenomen zyu met bet door ons land gesloten tractaat omtrent de kust van Guinea en Sumatra, blijkt uit bet volgend scbrijvcn in de Times: Wat betrei't het onderwerpelijke tractaat men zal ons veroorloven 't er voor to bouden dat wij niet zoo ontzettend te benijden, de llol landers niet zoo diep te beklagen zijn, als men te *8 Gravenhage wel denkt. Nederland, geloo- ven we, ontvangt van ons niet minder dan't af- staat. Want, indien de Hollanders ons de kust ontruimen wij, op onze beurt, laten bun t veld vrij iu Sumatra. In dat eiland scbijnen we eenigzins de rot gespeeld te bebben van een vijt'de wiel aan den wagen. We badden er zelven geen voet docb beperkten er de Hollandsche heerschappij. Voortaan zijn de Hot landers daar gebeel onbelemmerd in hunne be wegingen zoo 't bun goeddunktkunnen ze 't ganscbe eiland annexeeren. Een ander tractaat met Engeland schenkt aan Nederland gelijke regten met de Britsche kolonien tot aanvoer van vrije arbeiders uit Indie naar Suriname. 't Is dus duidelijk dat de Hollanders over de transactie als een geheel geen redeu tot klagen hebben. Zoo zij afstand doen van een positie we Ike zij zicb niet ten nutte konden maken zij out vangen in ruil bet voile bezit voor zoover Europeesche mogendbeden daarbij betrokkeu zijn van een prachtig eilanddat slechts moedige eu ondernemende bestuurders behoeft om een tweede Java te worden. Maar thans zegt de Times ten slotte zien we eens wat de getroffen scbikking voor ons oplevert. Ten langen laatste zijn wij mees- ters van die geheele westkust van Afrika. Hollanders Franscben Denen hebben we ons van den hals geschoven. Van de Gambia tot Lagons zal thans slechts een vlag wapperen. Wat bebben we nu gewonnen Welke grootscbe jdannen heeft onze regering nu op 'toog? De stations aan de Afrikaanscbe kust moesten allercerst dieneu voor den slavenhandel. Later waren ze in tegenovergestelden zin nuttig: tot wering van Spaansche en Braziliaansche slaven baalders. Z66 begon Engeland s heerschappij aan de kust; en, getrouw aan een gekeimzin nige politiek heeft meu die immer uilgebreid. De slavenhandel bestaat niet meerdoch immer gaan wij nog voort met annexeeren en vermenigvuldiging onzerrreglen en protecto'ateu. Gaarne zouden we deze politiek zien opgehelderd. Men zal ons antwoorden dat de handel met, 't Afrikaansche binnenland voor rensachtige uit- breiding vatbaar is. OngetwijfeldMaar dien bandel kon men drijven op eukele punten daarvoor beboefde men geen kust van konderde mijlen lengte in bezit te nemen. Edoch het is alsof er hij ons departement van kolonien een traditie schuiltdat 't op welke wijze dan ook onze bijzonder roeping is, het negerras te heschermen en te boeden. De soorten van zulk eene traditie outdekt meu in geheel onze vcr bonding tot Afrika's westkust. Nu mag de bedoeling edel zijn maar welligt wordt ze al te onbedachtzaam nagestreefdwanneer ze op ons den arbcid en risico laadt van eene uitge- strekte souvereiniteit. Daily News gaat verder, hij acht het alles bebalve een aanwinst cn g.mt ons gaarne do gernilde posten terug. Het blad verheugt zicb at deswege een iuterpellutie in bet parlement is aaugekoudigd. Na bet eervol ontslag van den heerCrooekc wit als schoolopziener in dit scbooldistriet, is, bij ministerieel best uit van 1 February, aan den heer II. Q, Janssen te St. Anna ter Maiden de j tijdelijke waarneming van bet seboolopzigt in dat district opgedragen. Wij vernemen dat nit bet voormalig 4c district eene commissie is afgevaardigd bestemd naar den Haag, om bet ingrijpende tier velgen- kwestie, in betrekking tot den landbouwin bet ware licht te stellen bestaande uit de heeren P. de Bruine, burgemeester van St. Anna, J. Sanders burgemeester van Ileilie, en Joris van Hijfte, oudwetkouder tier gemeente IJzendijke. Men meld nit Aardenburg. Meer dan ooit worden de grensbewoners gedrukt en belemmerd door een volslagen gebrek aan Nederlandsche speciedie men slechts met groote moeite en kosten bekomen kau. Fransch zilvcr is iu over- vloed iu omloopook tamelijk goud benevens veel Belgiscbe bankbilletten van twintig frs. en boogcr. Het Fransch papier ziet meu niet. 't Ware te wenseben dat men de onderdeelen vooral dcr Franscbe muntspecien eveneens wan- trouwde, dan kregen we ten minste klein Neder- landsch geld. De speeulatie in koper moet zeer winstgevend zijn; massa's Franscbe stukken van 5 en 10 centimes ziet men in menigte ze worden natuurlijk uit Belgie ingevoerd doch om ze weer daar been te breugen daaraan waagt men zicb niet. De invoer van vreemde ko|)eren inunt toch is in Belgie verbodeu en de douane ziet naauw toe Men verneemt dat de minister van binnen- landscbe zaken, indien zijn gezondkeidstoestand bet toelaatvoornemens is de opening van den spoorweg Goes— Middelburg bij te woneu. Bij de loting voor de nationale militie welke te 's Bosch plants heeft, doet bet buiten- gewoon verschijnsel zicb voor, dat dcdrielingen Jan van Uees, Antoon van Hees en Bernard van Hees, die bij bun moeder inwonen, aan de loting zullen deelnemen. Zij hebben nog een broeder, die door plaats- vervanging zijn diensten bij de nationale militie heid valt derbaLve. niet. te twijfelen en, naar wij veruemea is deze week door de justitie eene dieustbode gearresteerd in die gemeente, verdacbt van medepiigtigheid aan die brandstichtiug. Te oordeelen evenwel naar bet volgeude vierregelig versje, dat men gevonden beeft op een dcr plaatsen van brandstichtiug, zouden de onverlaten ten getale van acht zjju We bennen met zen achten, Je kan oas elken nacbt verwacbten En als het brandeu is gedaan Dan vangen we met moorden aan." Het is te hopeu dat bet der justitie gelnkken zal al de schuldigen in bandeu te krijgeu. heeft volbragt. 't Zal nu de vraag zijn, wie der drielingen de dienstpligtige zal wezen, zoo alien een dienst- |)ligtig nommer trekken, daar do oudste der vier breeders aan de militiewet voldeed en alzoo twee andere broeders vrijmaakt. Naar men verneemt wordt Zr. Ms. fregat met stoomvermogen Wassenacr. betwclk aan vankelijk bestemd was voor een kruistogt in de Middeliandsche Zee - thans gereed gemaakt voor een reis naar de kust van Guinea. Het antwoord van den minister van finantien over de inkomsten belasting moet reeds zijn opge- maakt. Zal deze wet, zooals de bedoeling schijnt, met 1 Mei e. k. worden ingevoerd, dan zal bare behandeling zeker boog tijd worden. Men verneemtdat de tweede kamer niet den 13 dezer, maar eerst later zal bijeen komen betgeen wordt toegescbreven aan den toestand des°ministers van binnenlaudsche zaken, die wel bersteld is, maar nog zijne kamer moet bouden. De Brielsche commissie heeft Z. M. uitge- noodigd den 1 April den eersten steen voor bet monument te komen leggen, waarop ecbter nog geen antwoord is ontvangen. In den avond van den 8 dezer is te Slie- drecht andermaal eene poging lot braudstichtiug beproefd. Door voorbijgangers werd namelijk eene brandende turfkool, met petroleum besmeerd bemerkt onder bet rieten dak der arbeiderswo ning en schuur van L. Vermey. Door do tijdi ge ontdekking en den gevalleu regen - waardoor bet dak natuurlijk uat was, is gclukkig grooter onheil voorkomen. Dit is reeds de zesde of zeveude maal sedert Dieuwjaardat er in die gemeeute braud plaats liccft. Aan kwaadwillig De vorigc week hebben to Bergen op Zoom een lOOtal arbeiders, werkzaam aan de te slecblen vestingwerken den arbeid gestaakt. Daar bet bun bekend was dat het werk deze week moest opgeleverd worden wiiden de aannemers altbans niet in boete vervallenmeenden zij doordezeu maatregel een hooger loon te zullen erlangen. Zij zagen zicb ecbter hierin telenrgesleld want de aannemers hebben dadelijk verlenging van tijd aaugevraagd en verkregen. Het meerendeel der werk takers heeft daarop den aibeid weder bervat. De societeit Momus te Maastricht beeft ter gelegenbeid van het carnavalsfeest een p,'ijs uit- geloofd aan hem die met den schoonsten, naluur- lijken of onnatuurhjken neus, of met den schoon sten oiulerwetscbcu gedragen hoed of rok in Momus tempel (socieleits-gebouw) zal verschijnen. Tevens is door haar bepaald, dat bij die geiegen heid 800 witte en 800 roggebrooden aan de armcn zullen worden uitgedeekl. j Nu er in den laatsten tijd weder zoo her- baaldelijk dezer dagen te Groningen ge- vallen van vergiftiging voorkomen door het gebrnik van mosselen, is 't welligt niet zonder nut bet oude en gemakkelijke middel iu her- i innering te brengen dat er bestaat om zicb te i vergewisseu van de hoedanigbeid der bedoelde schelpdiereu voor velen zulk een lekkernij. I Men behoeft dan slechts in linn gezelscbap te koken een uije. Komt deze blank uit den ketel of potdan kan men de gekookte mosselen gerust eten. Is de uije daarcntegen zwart ge- worden, dan is er of zijn er mosselen gekookt die niet deugen en dan hoede meu zicb voor bet gebrnik. De kweekers, schrijft men aan de Leidscbe conrantzien niet zonder bezorgdheid bet zoo vroegtijdig uithotten en groenen van planten en gewasseu omdat zulk een vroege ontluiking te meer schade lijdtnaarmate bet weer omslaat. Want zoo lenteacbtig als bet nu sedert eenigen tijd is, kan bet niet blijven; vroeg of laat volgt hierop groote veranderiug. Men wijst op planten, die nu reeds beginnen te bloeijen en waarvan bet mooi is als zij anders half Maart iu bloei komenen men ontdekt overal naar evenredig- beid dezelfdo verjonging aan beesters en geboomte. Menigmaalmen mag van de laatste jaren wel zeggen doorgaans zien o. a. de weilanden in Mei er veel ongunstiger uit dan thans het geval reerde burgerdie den hoed afnam hem zeer gemoedelijk „goeden morgeu" toeriep. Kent ge me dan, beste man, vroeg do uhlaau aan den vreemdeliDgdie nader kwam on verheugd uit- liep Steilig keizerlijke baogbcid Wie zou onzen Fritz" niet kenuen Nu dan zal ik u maar zeggen. antwoorde de prins, dat ik u ook ken. Geloof tnij, ik heb nog niet vergeten, dat gij mij nabjj Woerth, daar onder do drie linden in de nabijbeid van eeu klein boerenbuisjeeene pijp lekkoren tabak gegeven hebt. Dat is waar zeide de burger eenigzins bedremmeld waarop ziju booggeplaatste vriend hem eenige geldstnkken in debandstak, en daarna zijwaarts iu bet kastaujebosch trad. Zullen wij Feestvieren op den 1 April 1873 Men houdt bet voor bet oubedriegelijkste teeken van ecu gczond volkslcveuwanneer cen solk zijne gescbiedkundige berinneringen in eere boudt, zijne groote manneu betamelijk bcrdeukt en niet niet acbteloozc ouverscbiliigbeid de gedenkdagen laat voorbijgaanwaaraau gewigtige gescbied kundige berinneringen zijn verbondendie eens van beslissenden iuvloed op bet staatslcven ecner natie zijn geweest. Indien deze uitspraak waarheid bevat, dan moet voor bet Nederlandsche volk de I April 1872 een der gruotste feesten ziju ter gedackte- uis aan den dag, waarop. nu drie houderd jareu gelcdende bril (den Briel) aan Alva's haviks- neus ontviel. Ingrijpeuder gebcurtenis dan den Briel door de Watergeuzen de inneining van is in de gebeelo is. Een friscb groeu waas ligt over do velden uitgespreid en eeu zachtc zuidewind met koes- terenden zonneschijn doet vergeten dat de maand February pas begonnen is. De werkstaking der schrijnwerkers te Brus- sel duurt voort. Iederen dag bouden zij optogten door de stad zonder evenwel de orde iu bet minst testoren. De patroons ziju tot geen grootere concession te bewegen en de werklieden band- haven bun eischen aan een kervatting van den arbeid valt dus vooreerst nog niet te denken. Te Vinceunes is de proef genomen met eene lnchtballon met sckroef, die iu eene bepaalde rlgting kan worden gestuurd. De eerste uitvin der is°de beer Dapuy de Some. De proefneming is guustig uitgevalleu eu dit vraagstuk schijnt alzoo te ziju opgelost. Dezer dagen wandelde de kroonprins in de uniform van nhlaan, in bet kastanjebosch achter de lioogeschool te Berlijn toen eeu eenvoudig met de krijgsmedailje van 1870 -1871 gedeco vaderlaudsche gescbiedcnis niet te vinden 't was het eerste vurige stipje vau 't morgenrood onzer vrijheid vau die v r ij b e i d die wij wel in afwisselende mate bebben bezetenmaar toeb nog steeds als een parel vau groote waar.leals eeu kostbaren edelsteeubebben bewaard en waarop wij ons iu de laatste 25 jareu niet met onregtvrij wat mogeu laten voorstaan. Slaan wij toch bet oog op do uaticn der oude en nieuwe vverekl niet bet oppervlakkige van den nieuwigbeids-zoelceudeuwuften toerist maar bet oog vau den landen en volken bestn- derecden keuner. dan is er geen land te viudeu, dat Nederland, in ware vrijheid te boveu streeft. Eu bedeuken wij dandat zonder de iuneming van den Briel door dc wocste Watei- o-euzen,°deu I April 1572, bet Spaansche juk zeer zeker nog laug op onzer va lercn schouders zou bebben gedrukt en misscbien nog op do onze zou drukkeudan mag de vraag: zullen „wij feestvieren op deu 1 April 1872 niet anders dan met eeu volmoudig Ja! worden beantwoord. De innemiug vau den Briel besckouwen wij als bet eerste gewigtige succcsdat onze voor- vaderen in deu strijd tegen deu Spaanscbeu dwiu- goland hebben gehad en dat bun moed en kracht gaf om den strijd voort te zetten eu 'slands onafhankelijkheid te verovereu daarom willen wij op 1 April 1872 feest viereu Laat ons denken aan betgeen ons alien vereent, niet aan betgeen Uelaas soiumigeu van elkander sebeidt Zit er vaderlandscli liefde in merg en bleed van bet volk, dan is die geboreu dan wordt zij gevoed en veredeld door de liistorie van bet voorgeslacht Gclukkig hot volk dat zijne geschiedenis keut en lief heeft en zicb nu en dan over dc sekoono dagen vau ziju verleden verheugt Is in '63 eu '65 geblekeu dat ook tie Neuzeuaven niet achter blijven waar bet Neer- 1 a n d s o n a f h a a k e 1 ij k h e i d eu Oranje Wij weten dat bun hart voor beiden nog al tijd even warm klopt. eu wij verlieugen ous dan ook al reeds met dc venvacbtiug dat op den 1 April a. s. bier bij vernieuwiug bet bewijs zal worden geleverd van den goedeu zin van het volk. dat er ook bier eeu feest zal plaats hebben veeibetcckenend voor vorst eu volk en sckoon door algeuieene deelueming. Nf.uzkx 13 February 1872. ..0c

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1