U BK L K F. R K E 9 E E A CAftNEfAHEESTIN Ad vertentien. UIT OE HAND TE KOOP BEST REVELAAR ZAaF MEUWE, GOEDKOOPE U1TGAAF L Handelsberigten. W k FERNAND DE SPELER. T. DE ONGELDKSVOGEL J. J. VAN 00STERZEE. levoft iiidustrie v,-n I:et oprapen <lcr eiinljes (ipaim, tc Piiiijs door 200 personen uitgeoefentl, janrlyks 250 000 francs op. Villo us dc Liberie zou men te Brussel en 1e London genegen zijn, doel te nenion aan de insehrijving tot viijinaking van den Franschen liodem. F.cn nieuw gcbonwd Engelscb ratnscbip is in aanvaring gekmnen met cen gewonc passa piers stonmlioot. [)e laatste vervolgdc ongedeerd l:aar reis tenvijl het ramschip zoo aanzienlijke ei hade lickwnmdat het schip gedokt nicest ivorden. Fen Engclseli blad stelt aan de admiralileit voor ontniddellijk die stoomboot aan te koopen. in Pulanka, eene plants aan den Donau is eOu balzaal ingestort. Zeven jongelingen en vijf meisjes zijn onmiddeHijk gedood. Vijftien jonge- lieden zijn hovendien zoo gekvvctst dat er weiuig kans op levcnsbehond bestaat. Te New York bevinden zich op 't oogen tdjk 321 Italiaansehe draaiorgelspelers, naanw- kearig getcld. Die virtuozen houden geregeld meetings, waarop zij de belangcn van linn beroep bespreken, Die or gel -soiree's worden geopend en geslotcn met „gemeenschappelijke" uitvoerin gen op Let draai instrument. In: dc nabijbeid van Charleston in de Vcr- eenigdc Staten is onlangs ecn liaai gevangen. De invcutaris van zijn maag bestond o. a. nit, een paar laarzen de huid van een mensehen- hoofd twee kanonkogels en een paket toegang kaartjes tot een zondagschool. Bij de Chinezen is het de gewoonte al bun Chidden in 't begin des jaars te betalen. Zoodra ecn bnisvader aan die voorwaarde voldaan beel't, jilaalst bij boven zijn deur zeker teeken, waaraan de voorbijgangers zien, dat uiemand iets van hern te vorderen beeft. Het wordt ecn zeer groote eer gerekend, dit teeken bet eerst boven zijn deur te kunnen plaatsen. Ilij, die dit teeken in de eerste week van bet jaar boven zijn deur beeft, geaiet bet vertrouwen van het pubiiek en beeft zijn maatschappelijk bestaan gevestigd. Onder de bewoners van bet zoogenaamde llemelseb rijk bestaan vele zeden en gewoonten, die we bun volstrekt niet benijden. Maar deze gewoonte mogten wij christeuen waarlijk wel van de heidenen overnemen. Ook de werklieden zonden er wel bij varen. Of is het niet de alge mecne klagt der patroons, dat zij de werklooncn niet voldoende kunnen verboogen, omdat onder anderen de aanzienlijken ben sorus 3 a 4 jaar op de voldoening hunner rekeningen laten wacli- ten En is die klagt ongegrond ZEET1JDINGEN. I?rijzen der IF flee ten, Amsterdam, 8 Febrnarij, Dordrecht, 8 February. 277ste Staats-Loterij. EEN WELBEKLANTEN reeds 99 jnar door dezelfde familie gedreven met den Inventaris, het Molenaurs- ]iuis9 tScliimi* en S^tallinoralles in goeden staat van ouderhoudmet 2G a. 40 c. 12il en ^uin staande op Kreverhillge- meente Hontenisse; mitsgaders 80 aren Kouw- latid gelegen in de gemeente Ossecisse Nijspolder. Nadere informatien te bekomen bij den eigenaar A. PAASSE, Molenaar te Hontenisse en bij Mr. J. G. VAN DEINSE Notaris te Hulst. De ondergeteekende berigt baren geeerdeu begunstigersdat zij bare Hmmermans-Atfaire heeft over gcdaan aan den beer IZAAK VAN DER MOER dankbaar voor bet genoten vertrouwen beveelt zij baren opvolger in de gunst van een ieder aan. Axel, 9 Febrnarij 1872. Wed. J. VAN DEN BROEKE. Volgens bovenstaande advertentie de Timmermans-affaire met IJzerwnren enz., van mej. de wed. J. VAN DEN BROEKE overgenomen hebbendezoo neein ik bij deze de vrijbeid mij in ieders gunst aan te bevelen vertrouwende door eene spoedige en accurate bediening het in mij te stellen vertrouwen mij waardig te maken. Axel 9 Febrnarij 1872. IZAAK VAN DER MOER. TE BEKOMEN bij D. SCI1EELE Rz. te ileuzen. De Rederijkerskamer NEUZEN'S KUNSTLIEFDEis voornemens om op Donderdag 15 ITebruarii a.s., bnnne eerste voorsteliing te geven in bet Neder- landsch Logement bjj de Erven Steenkamp bestaaude uit tie voigende stukkeu Weg met de Emancipatie of zonder Vrouwen is geen leven. Na afloop Billj. Neuzen, den 7 Febrnarij 1872. de directie, ABLE BOEK IIANDEL AREN NEMEN BESTELL1NGEN AAN OP DE De Ondergeteekende acbt het overbodig, het plan, betreffende eene nietiwe, goedkoope uitgaaf van %l tie Leerredeneii van ilcn lloogleeraar Dp. .1, J. van hontcrzee met vele woorden aan te kondigeu, of breedvoerig aan te bevelen. Siuds meer dan bet vierde eeuer eeuw bekleedt de IJtrechtscbe Hoogleeraar eene plaats der eere op het gebied tier gewijde welsprekendheid, hem door niemand ernstig betwist. In boevele dnizendtallen ook gedrukt en hertlrukt, nog altijd worden zijne Leerredenen even gretig gehoord als gelezen Deze uitgaaf zal in geene deelen eene gewone herdruk zijn van tie votigemaar in veleop- zicbten gewijzigd en verbeterd. Zjj omvat niet sleclits veel meer, dan in de tot dusver be staaude en liierdoor veronderde Bundels gevontleu werd, maar dat meerdere waarbij onderscbei- deu Leerredenen, die nog nimmer gedrukt werden, ook berzien en juister gerangschikt. Bundels. die op zich zelf reeds een gesloten geheel vormden (zooalg Mozes, of de Feestbundel b.v.), blijven alszoodanig bjjeen, maar overigens wordt, door de band ties schrijvers zelven en zooveel mogelijk met bet belioud der bistorische volgorde, bet gelijksoortige bier voor het cerst behooilijk bij elkander gevoegd, en geheel tie rijke Verzarneling als bet ware in zeker aantal venvanten groepen verdeeld, terwiji ook aan de revisie van taal, spelling, enz., tie noodle zal gewijd worden. De koeea|tlcvte S-eerrertpiien van den Hoogleeraar van Oostfuzes (ongeveer 180in getal) omvat ten alzoo den FEESTBUNDEL. ALDE LEERREDENEN OVER VRIJE STOF- FEN UIT DE SCHRIFTEN DESO.V. - MOZES. AL DE LEERREDENEN OVER VRIJE STOFEEN UIT I)E SCHRIFTEN DES N.V. STEMMEN VAN PATMMOS. TIJDPREE- KEN EN GELEGENHEIDS LEERREDENEN. si<* lA'ei'i'cdt'iicii vs»n ,1. .3. van Ooifepzee worden met eene geheel nieuwe duidelijke letter, op goed stevig papier gedrukt, tot den prijs van Tien Cents iedero Leerrede. De verzending gesebiedtnaar verkiezing, bij tfleveringen van vier vellen (64 bladz. druks)die icder drie Leerredenen bevatten of bij Deelen van vijftien tot twinli" Leerredenen. Het liersle Deei (FKESTUU^ DEI.) 340 bladz. druks i ziet het licbt en kost/LGO. Jaarlijks verschijnen vijffis Leerredenen 9 zoodat men uiterlijk binuen vier jaren in bet bezit tier gebeele Verzarneling komt. De lielaliug gesebiedt bij ieder vijftal Afieveringenof bij ieder Deeltegen een kwitantio des Uitgevers. Afzoinlerlijlie Knnflel^ znllen voorzoover voorbandenverkrijgbaar zijn tot den prijs van vijftien Cents iedere Leerrede. Eene naamlijst tier Iuteekenaren wordt gratis aan deze uitgaaf toegevoegd. Schiedam 1871. II. A. M. ROELANTS SAS VAIV GENT. Door tie Societeit „ONS GENOEGEN" onder de zinspreuk Liefdadigheid en Vehmaak zullen op Zondag clon 11 en 18 IPe' In-unrij e. k. weder als in vorige jaren openbare vermakelijkbedeu, gemaskerd gehonden worden voorstellende den sprekenden Ezel als Advocaat. onder be geleiding Lilij Wiegmantier, grooten diereu temmerden oorlog tusscbeu tie boeren en Hilligtje Nachtmutsde vermaarde Cbirurgijn Bloedzuiger met zijuen pillendraaijer. De vlugt van Habecuk Zuurkool met Betje Huisplaag. De ontbulling van Gerritje Brandewijn staande in een stevige roes, door vlieg en kuipwerk en bet springen door een boepel op de markt en voorts een groot gevolg van vele bespottelijke Caricaturen en Rariteiten alsTingh Singh den vermaarden Water-Cbineesgevolgd door den Dwerg Pintecnl op reis naar Siberie, begeleitl den Ridder Don Quichot de Lamanche en diens Schildknaap Sanche Pancheen verder vele Ridtlers, Edellieden Marschkramers Kooplie den Priusen Prinse3sen Orgeldraaijers, Gene raalsScbaarslijperste veel om hier te ver- melden. Tot slotbet mislukte huwelijk of zelfmoord van Hans Jacobuit te voeren op de brug te Sas van Gent. NB. Ter gelegenbeid van dit volksfeest zal er op Zondag 11 February a. s. een EXTRA TREIN rijden van Neuzen des nainid- dags om 2.45 die te Sas van Gent zal aankomen orn 3 15 men, op welk tijdstip de vermakelijkbedeu een aanvang zullen nemen. e alom bekende C. BECKER'S BALAIVSEN en BASCULES worden alleen vervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanten HECK KIt BUDDI Mtill, te Anthem. Middelen van V ervoer. Stoombootdienst op de Wester-Scbelde. Van Vi.issinoen naar Borssei.en en Neuzen elken dag des morgens half 8 uur. Beurtveer tusschen Neuzen en Vlissingen. Spoorwegen. van Neuzen naar Mechelen 6,30. 10,15. 2,16. 6, Axel 6,53. 10,35. 2.39, 6,23. Hulst 7,10. 10,51. 2,56. 6 40. van Mechelen naar Neuzen 6,50. 10,40. 1,45. 5,50. v Hulst 8,55. 12,40. 4,45. 8,50. Axel 9,15. 1,5,10. 9,10. 1 an 2 tot en met 8 February zijn in deze haven binnenge- komen, bestenid voor Gent, de volgendc zeeschepcn, als 2 Febr. de Belgische brik Oscar, kap. ltauport, van Riga met balken. de Engelsehe stoomboot Londos, kap. Kllwood, van Goole met stukgoederen. 3 Febr. de Belgische stooinboot Flecba, kap. Seeuwen, van Louden met stukgoederen. de Engelsehe stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, van Grims- bij met stukgoederen. 4 Febr. de Deenscbe schooner Amalia, kap. Petersen, van Bandholm met tarwe. dc Engelsehe sloep James Emma, kap. Reader, van Londen met grondnoten. 5 Febr. de Engelsehe stoomboot Devakap Brown, van Goole met stukgoederen. de Duitsche ever Orient, kap. HiHSch, van Hamburg met tarwe. 6 Febr. de Duitsche stoomboot Amalia, kap. Winter, van Ortendorff met tarwe. 8 Febr. de Duitsche schooner Maria, kap. ltoskamp, van Riga met vlas en lijnzaad. Van 2 tot en met 8 February zijn uit deze haven vertrok- ken, bestemd naar zee, komende van Gent, de volgende zee- schepeu, als: 4 Febr. de Engelsehe stoomboot Londos, kap. Ellwood, naar Goole met stukgoederen. 6 Febr. de Belgische stoomboot Fleeha, kap. Seeuwen, naar Londen met stukgoederen. de Engelsehe stoomboot Citij of Ghent, kap. Snowden, naar Grims by met stukg ederen. 8 Febr. de Engelsehe stoomboot Deva, kap. Brown, naar Goole met stukgoederen. Nideblakd. aCertific. Werkelijke schuld 2j flJito dito dito 3 tzdito dito dito 4 aAandeel Handelmaatschappij. 4] *fto exploitatie Ned. staataspoorw. Belgie. aCertificaten bij Rotschild. 2* Fqankuijk. flln9chrijvingen - 8 adtio5 RuslaND. aObligatien 1798/18165 flCertific. adra. Hamburg 5 adito Hope Co. 185.5 6e aerie. 5 cdito f 1000 1864 5 adito f 1000 1866 5 oLolen 1866 5 aOblig. Hope Co. Leening I860 aCertific. dito4 9 alnacript. Steiglitz Co. 2e a 4e L. 4 ^Obligation 1867-1869 4 aCertificaten6 46^ aAandeel apoorweg Gr. Maatsch. 5 22b£ aOblig. dito4 m dito apoorweg Poti-Tiflia. 5 88J dito dito Jelez Orel. 5 dito dito Charkofr Azow 5 87J tfSchatkiat obligatieu. .6 71| Oostinbijk. flOblig. metall. in zilver Jan./Julij. 5 ^'0 adito dito April/Oct. 5 &95 adito in papier Mei/Nov. 5 m 524 adito dito Febr./Aug. 5 m 52j Leening 18615 m aObligatien Buitenl. 1867-70 3 30J* adito 1871 3 30;J dito BintiefiJaDdsclwS H 26^ Portugal. adito 1856-18628 38^ adito 1867-18693 38;} Turkeije. dito (binnenl.)5 47 Egypte. dito 18687 80^ Ayexika. adito Vereenigde Staten (1874) 5 adito dito dito (1904) .5 «dito dito dito (1882) 6 96J adito dito dito (1885) 6 96® adito Illinois7 adito dito Redemption 6 m 87j dito Atl. Gr. W. Spw. Ohio ser. (7 p). dito dito gecon9olidcerde 7 dito dito debentures. 8 n dito St. Paul Pac. Spur, le sec. 7 m 74 dito dito dito 2e sec. 7 dito dito 1869 dito. 7 72^ N.B. De a gemerkte effectcn worden bij de Nederlandsche bank al9 beleeningspand aangenomen De markt was heden voidoeode voorzien. Tarwe 90 cent, Rogge 40 cent, Gerst 20 a 30 cent, Haver 10 cent, BruiDe- en Wittefcoonen 50 cent lager Puike Zeeuw9cbe en Vlaumsche Tarwe f 11,40 a f 12, Overmaassche f 10,50 a f 11,goede f 9,50 a f 11,10. Rogge, Zeeuw8che en Vlaara9che f 8,— a f 9,00, Overmaassche f 8,a f 8,80. Gerst, Zeeuwsche en Vlaaro9che winter f 6,00 a f 7,00, Overmaassche f 6,a f 6,50, Zeeuwsche en Vlaam- sche zomer f 5,a f 6,Overmaassche f 5,— a f 5,50 Haver, duune f 2,20 a f 3,00, dikke f 3, a f 3,80. Paar- denboonen f 6,00 a f 6,80. Duivenboonen f 7, - a f 8 00. Wittebooneo f 12, a f 14,00. Bruineboonen f9.0Q a f 12.00 Erwten f 7,80 a f 8,00. Koolzaad f 15,00 a f 16,40. Lijnzaad a st. Prijzen van f 100 en daarboven. 5(le Klusse. Trekking van 6—8 February, f 25000 no. 15888. f 1500 17246. f 1000 1712, 4564, 4827, 5750, 9898, 12469, 15701, 16215, 16827. 400 368, 4572, 4973, 14273, 19426, 4565, 5532, 8469, 8595, 10047. f 200 7211, 14347, 15645, 1155, 3974, 6284, 7575, 11082, 12326, 12905, 19410, 19551. 19777. f 100 6640, 6801, 7993, 14912, 749, 2964, 5146, 5366, 5728, 6039, 6865, 8413,9028,9358,9966,10578,11626, 12134, 13525, 13795, 14286, 14600, 16876, 18229, 18638, 19882. pet. 57 133j 121 97 J 83| 96 250 87J PoLBN. iTALIt. Spanje. TEN SLOTTE VAN VAN UITGEVER, TE Aan de onderstaande en verder bekende Depothon- i ders is verzonden eene nieuwe bezending van alle f) uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE V1SSER, welke zich zoowel door vf.el verbetkrde kwaliteit als lage prijs, bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5. 2'/2 en 1 onswaarop het nurr.mer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot f'S per 5 onszijn vermeld. Bij hoeveelheden van minatens 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd Prijscouranten zijn gratis te bekomen: Neuzen, C. van Sprang; Axel, Joh. FeenhuizenHonte nisse, Th. Fassaert; Sluis, J. C. A. MetsMiddelburg, J, A. Goethals, Van Neuzen naar Hoedekenskeuke elken Dingsdag, Woensdag, ondcrdag, Vrijdag, Zaturdag en Zondag des voormiddags 10 uur. 's Maandags voormiddags 11,30 nur. Van Walsooiiden naar Hansweekt, Hoedekenskerke en Neuzen des Zondags voormiddags 11,30 uur. des Maandags namiddags 1,30 uur. Van Neuzen naar Borssei.en en Yi.issingen: elken Dingsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaturdag des middags 12 uur. des Zondags namiddags 1,30 nur. des Maandags namiddags 3,30 uur. van Neuzen. van Vlissingen. Zaturdag 10 Febr. voorm. 4,u roorm. 10,u. Maandag 12 5,— 11,— Dingsdag 13 5,30 11,30 Woensdag 14 6,12, Donderdag 15 6,30 nam. 12,30 Vrijdag 16 7,— 1.— van Neuzen naar Gent 6,20. 10,30. 4,50. Sas van Gent 6,45. 10,65. 5,15. van Gent naar Neuzen 8,10. 12,30. 6,45. Sas van Gent 9,29. 1,45, 7,58. Selzaete-Lokeren 9,05. 1,20. 7,35. Lokeren-Selzaete 6,30. 10,15. 4,55. 8,30 Selzaete-Eecloo 9,05,, 1,20. 7,40. Eecloo-Selzaete 6,—. 10,15. 4,35. St. Nicolaas-Lokeren-Gent 5,50*. 8,10f. 9,35{. ll,45f, 3,15+. 5,05+ 8,—*. Gcnt-Lokeren-St. Nicolaas 4,40*. 7,10f. 9,30+ 10,50f. 2,20f. 5,—*. 7,10f. St. Nicolaas-Beveren-Antivcrpen 5,55*. 8,1010,10+ 11,40+. 3,15+. 5,40+ 8,—+. Antwerpen-Bcveren-St. Nicolaas 7,30+. 9,11, 2,30+. 4,30+ 7,—*. St. Nicolaas-Temsche-Mecbelen 5,15. 8,25. 12,05. 2,55. 7,45. Mechelen-Temsche-St. Nicolaas 6,50. 10,45. 1,35. 5,35. 9,15. Lokeren-Uendermonde-Aalst-Brussel 7,02. 9,10. 10,57. 1,50. 4,50. 7,35. Brussel-Aalst-Dendcrmonde-Lokcren 7,28. 11,20. 2,10. 5,15, Antwerpen-Rotterdam 7,35. 10,20. 3,37. 6,05 tot Moerdijk. Rotterdam-Antwerpen 6,15: 8,50. 12,15. Goederentrein I, 2 ex 3 k!as. Reizirjerftrein 1, 2 ett 3 Has. Sneltrei* 1 en 2 kin*. DRUKKBEIJ VAN D^ONT COMP. TE NEUZEN.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 2