ALGEMEEN No. 701. Zaturdag 10 February 1872. 12de Jaarg. Binnenlandsche berigten. Buitenlandsche berigten. GELDLEENING ten laste der gemeen- te Neuzen van f 10,000, rentende vijf ten honderd- en af te lossen met f 500 in het jaar. Kracbtens het betrekkelijk besluit van Rand dier gemeente van 29 January 1872 opeuen de ondergeteekenden gelegenheid tot deelneming in de bovengenoemde geldleening, en worden de belangbebbenden verzochi zich dienaaugaande vdor den 14n dezer te wenden tot den Burgemeester van Neuzen. Neuzen, den 7 February 1872. Burgemeester en Wetbouders van Neuzen J. A. VAN BOVEN. De Secretaris, J. D IE L EM AN. JPolitieU Overzigt. Toen de vorige gezant van Amerika in Enge- land te veel toegaf aan zijne zucht ora de Ala bama-kwes'.ie uit den weg te ruimen, toen vverd hi) door zijne regering terug geroepen en bet geschilzoo men meende, op het punt van te worden beslecht, deed weer een groote schrede achterwaarts. Sedert zijn twee jarcn voorbijge gaanen het eindresultaat van dat langdurig proces is. dat eene scheidsregterlijke commissie benoemd werd. Engelandin zijne begeerte de zaak te beiiindigen had bet daarop betrekkelijke tractaat gretig en met beide handen geaccepteerd. Wat is bet oogmerk der exorbitante eisehen van Amerika, eisehen bijkans met eene oorlogs- verklaring gelijk stnande en dat op een congres nit zijnen aard eeniglijk bestemd een moeijelijk vraagstuk op te lossen, de knoop door te hakken die op andere wijze niet te ontwarren scheen. Waartoe vraagt men wederom, nu men op het punt scheer., wel niet eens te worden maar de kwestie op te ruimen, met ongehoorde en on- verwachte eisehen voor den dag te komen. Is bet om de zaak weer te verschuiven Is bet Engeland voor de oogen der wereld nog meer te vernederen dan bet in deze zaak werkelijk reeds is of voedt inderdaad Araerika's president tegenover Engeland oorlogzuchtige bedoelingen Wij zullen bet laatste niet beweren maar tocb konit ons Amerika's houding in deze zaak niet zonder beteekeuis voor. Die houding toch draagt geheel bet karakter van strafoefening over den vermetelen indringer, en zulk eene houding zou Engeland van geene andere magt ter wereld duldeu, nocb verdragen. De trotsebe voet van John Bull wordt op eene gevoelige wijze op de teenen getrapt. Een tweede nederlaag van Engeland is de verwerping van het Engelsch Fransche handels verdrag, waartegen nog tot in de laatste ure door de Engelsche regering met alle kracht is gewerkt. Het mogt niet baten. De nationale vergadering heeft met een meerderheid van 50 stemmen het tractaat verworpen. Verworpen misscbien, ook met oogmerk Albion te doen gevoelendat bet zijn vroegeren overwegenden invloed bij zijn in den jongsten oorlog geheel in deu steek gelaten bondgenoot, heeft verloren. Wel is bij de verwerping van bet tractaat bet uitzigt op nieuwe onderhandelingen geopecd maar deze zullen zeker niet ten voordeele van het Engelsche fabriekwezen leiden. Blijkbaar tegen den wil der regering heeft de nationale vergadering, na menige onstuimige zitting. besloten vooralsnog zijne zittiugen Versailles te blijven houden en het is deze be slissing die den minister van binnenl. zaken Casemir P£rier. genoopt heeft zijn ontslag te nernen. De toestand van Parijs eischt driugend opbeu- ring en verbetering harer bronuen van welvaart en het is yooral de terngkeer van den regerings* zetel binneu hare wallen die daartoe voor een deel bevorderlijk kan zijn. Het schijnt dat de aandrang van dien kant zoo groot is geweestdat de minister van binnenl. zaken de verantwoordelijkheid van het genomen besluit niet op zich heeft willen nemenals zijnde een te gereed wapen voor de Bonapar tistische plannenmakers om op de ontevredenheid der bevolking te speculeeren. Immers wauneer de Parijzenaars eene verge* lijking gaan makeu met hunne positie onder en na bet keizerrijk dan meet de scbaal zeer ten nadeele der republiek neerzinken. Toen overal brille beweging en handelsdrnkte, nu kwijning. stilstaud en achteruitgang en wat dan ook bet politiek geloof der Parijzenaars mag „®n zijn, als eigen bears, woniug en omstandighe- den klaarblijkelijk aantoonen dat bet keizerrijk toch beter was dan zinkt meestal 't principe voor de magt der eigeu positie en onwillekenrig verbeft zich 't heimwee naar de vleeschpotten van bet keizerrijk. Dat sckijnen de Bonapartisten ook te beseffen, aar ze zich met alien ijver naar kunnen zetel, te Corsica beneu spoeden om danr de scbadnw j des keizers den welsprekenden en onweerstaan- baren Rouher, tot lid der nationale vergadering j te doen verkiezen. j Roucber in de nationale vergadering Wie bad j nog voor weinige maanden gedacbt dat dit denk- beeld in de verste verte bij al wat Franscb heet, Uit eene branderij te Rotterdam werd op 2 Decern bet4 11. omstreeks elf uur een fust met gedistilleerd uitgeslagen waarvoor rijksamb- lenaren bet vereischte document hadden afgege- ven. Twaalf minnten later werd uit dezelfde branderij door de knecbts weder een fust met gedistilleerd gerold dat door rijksambtenaren die op den uitkijk stonden werd aangehouden. Op lniune aanvrage werd bun door de vervoer- ders had waarom hetzelfde document vertoond, dat gediend tot dekking van bet eerst uitgeslagen fust, bet nu vervoerde fust werd in beslag genomen, als niet gedekt door een biljet. De brander is voor dat feit door de regtbank ver oordeeld tot eene boete van 1438 95 en bet fust met gedistiilleerd verbeurd verklaard. kon post vatten. Hij een dergenen die zoo on- doordaebt Frankrijk in den uoodlottigsten strijd hebben gewikkeld. En zoo beerscht te Bartina, op Corsica, tbans eene ongevvone levendigheid. 1 let vaderland der Bonapartest ziet zijne zonen, wettige en aange- nomeue bij boopen, als trekvogels, terugkeeren. Elke boot van Marseille brengt oude ker.uissen aan wal. Niet met staf en bedelzak, maar met de beurs vol geld, snelleu zij naar dit plecbt- anker hunner hoop. Het portret van Rouher wordt bij inenigte onder de bevolking verspreid, Niets wordt uagelaten en Rouher geroemd als den voorlooper van den redder des vaderlands, de bersteller der ordehet symbool van de terngkomst van den edelen martelaar, treurende op Chislehurst over bet ongelukkige Frankrijk dat lij ten toppunt van welvaart had gebragt en nog looger zou hebben opgevoerd ware het niet dat het jaren lang loerende verraad 'teindelijk gelukt was bem troon en scepter te doen verliezen. De minister van marine van belangbebbendendat brengt ter kennis op den 1 n October vau dit jaar twaalf jongelieden kunnen worden toegelaten om bij het garnizoenshospitaal te Amsterdam te worden opgeleid tot officier van gezondheid bij de zeemagt. De voorwaarden staan vermeld in de Staats- Courant van donderdag 8 February. Wij vernemen dat de feestelijke opening van den spoorweg tot Middelburg op den 29 dezer j re8Donflcnt is vastgesteld, en dat de dicust voor bet publiek ^njs op 1 Maart een aauvang zal nemen. Het plan bestaat om tusschen Roozendaal en Middelburg dagelijks vijf treinen in beide rig- tingen te doen loopen. Vast bepaald is dit echter niet. Het bedrag der inschrijvingen voor de feest- viering is tbans tot boven de /3000 geklommen. Men meldt uit Vlissingen7 February, Gistereti morgen vond men buiten deze stau op bet werk bet lijk van een polderwerlter genaamd Petrus de Pauw, bijoa 30 jaren oud en geboren te Hoofdplaat. Als lijdende aan vallende ziekte, had bij een geruimen tijd in bet gasthuis doorgebragt, en was waarscbijnlyk naar zijn werk gaande, onder een aanval dier noodlottige kwaal, van alle men- schelijke hulp verstoken, bezweken. Na opening der inschrijvings billetten rondgezonden aan de burgerij te Vlissingen, voor bijdragen tot de feestviering in April a. s. is gebleken, dat de commissie over pi. m. f 700.— zal kunnen beschikken behalve de subsidie uit de gemeentekas waarover later zal worden beslist. Het Prov. bof in Zeeland heeft een ge meente- en onbezoldigd rijksveldwacbterwo nende te lleiukenszand in hooger beroep ver oordeeld tot eene geldboete van f 12.50, of subsidiaire gevangenisstraf vau zeven dagen wegens bet toebrengen van slagen aan een lOja- rigen knaap. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld dat bij den landbouwer M. Rottier op Buiten- lust te Nieuwedorp den 31 Januarij 11. een ben vijf knikens heeft uitgebroeid. - De boofdeommissie te Brielle voor de feest viering van 1 April meldt het volgende „Het heeft Z. M. onzen geeerbiedigden koning „goedgunstig behaagdvoor bet monument te Brielle een bijdrage te verleeneu van 1000 „gnlden." Nu Oranje getoond heeft bet tot stand komen van het monument te wenschen zal bet Neder landscbe volk wij zijn er zeker van zorgen dat de feestviering slageMenigeen die tot dusver zijn beurs voor bet plan der hoofdcom- missie gesloten hield zal ongetwijfeld tbaus uit zijn onverscbilligbeid ontwaken. De feestviering van 1 April belooft tbans werkelijk nationaal te zullen worden. Nadat de Tijd zijne adbsesie had geschonken aan het Utrecbtsch plan stichting van een asyl voor onde zeeliedeu verklaart thans ook een der heftigste tegenstanders van vroegerdr. Nuyensmet het gevoelen van de Tijd in te stemmen en geeft bij zijne meening in deze woorden te kennen „Nn Z. M. getoor.d heeft, dat hij de zaak krachtig wil ondersteunen nu moet het karakter van eene partijzaak wegvallen. „Geeft men aan 1 April 1872 de beteekenis, dat wij Nederlandersalien onze vrijheid en onafhaukelijkbeid beminnen en willen verdedigen tegen wien ook; dat wij alien ons om een geeer- biedigd nationaal vorstenhuis willen scbaren geeft men die beteekenis er aan dan kunnen, mijns inziens zamenvverken. bij gelegenheid ook de andere gemeente veror- deningen op de zelfde beldere eu alles afdoende wijze toe te ligten zal bet spoedig gedaan zijn met die hartelijke en ten eeneumale ounutte aan* merkingen Waarin sommigo raadsleden de ver- verscbing hunner popularlreit scbijnen te zoeken." Maar men zou ook tot de conelusie kunnen komen: dat gij verordeningen maaktis noodig dat gij er zoo vele maaktis lastigmaar dat gij er zo6 vele maaktdat gij ze zelf niet kuut uitvoereu is belacbelijk. De ontvangsten van de Nederlandsche centraal spoorweg maatschappij gedurende de maand Januarij j.l. bedroegen 38.324 41, zijnde f 7 (154.96 minder dan in Januarij 1871. Door de kamer van koophandel en fabrieken te Arnhem is een adres aan de regering inge- diend, strekkende o.na, in navolging der Groning- sehe kamer, aan te dringen op de afscbaffing van het zoogenaamde busregt (droit de boite) aan de postkantoren. Het debiet der Deventer gaarkeuken is volgens de Koerier in de afgeloopen week nog toegenomen. Van vrijdag tot donderdag werden 1731 porties verkocbt. alle Nederlanders eeudragtelijk De Dragster Ct. meldt: „Naar men ons Men deelt ons mede, dat in den Briel het buis nog staat waarin Maarten Harpertsz Tromp in 1579 werd geboren. Het buis draagt nogde bewijzen, dat bet door diens familie is bewoond o a. door de wapens op de plafonds geschilderd. oppert bet denkbeeld om dit voor afbraak of verbouwiug te bewaren. Naar men verneemt, is, in eene vergade ring van de leden der afdeeling Leiden der Hollandsche maatschappij van land boiltv beslo ten, in bet laatst van Augustus of in het begin van September dezes jaars, te Leiden eene ten toonstelling te bouden van planten, vruchten en vee. Volgens het U. D. liet zich dezer dagen een Alblasserwaardscbe landbouwer, die onder de tegenstanders der vaccinatie uit gemoedsbe zwaren behoordedoor een doctor 66n pok in- entenzeggende„Ga je gang maar doctor de Heere zal mij 66n pokkie niet kwalijk nemen." In Amsterdam bestaat eene keurwaarbij de politie wordt gemagtigd losloopende bonden op te pakken. Aan die keur wordt de hand niet gehouden. In antwoord op de klagt daarover antwoordde de burgemeester met deze vier argu menten le argument: Men kan aan een boud niet vragen„van wien ben je?" 2e argumentMen kan geen proces-verbaal tegen een bond opmaken. 3e argument: Het is niet te vergen dat de agenteu al de zoogenaamd losloopende bonden meenemen. 4e argument: Het is heel moeijelijk bonden te vangeu, die altijd wegloopeu als men ze pak ken wil. zegt het Nieuws van den Dagnaar dit antwoord „Als de burgemeester de goedhcid wil hebben verhaalt, moet te Surhuizum een vreesselijke daad ontdekt zijn. Men heeft daar namelijk in een akelig kelderbol eene vrouw gevonden, die daar sedert verscheidene jaren door hare zuster was opgesloten, welke laatste wekelijks f 1.50 ver- plegiugskosten voor baar trok. Nadere bijzonder- heden ontbreken doch wij bopen de zaak te onderzoeken eu'jer op terug te komen." In de Prov. Gron. Ct. wordt door dr. W* Gleuns Jr. een besckrijving gegeven van het zondag avond waargenomen luchtverschijnsel- Aan het slot daarvan zegt die waarnemer daarvan het volgende „Ook nu vertoonde zich het noorderlicht weder onder dien eigenaardigen en zeldzaam voorko- menden vorm, die, door prof. Argelander te Bonn, noorderlicbtgordel is genoemd. Reeds eenige malen beb ik het onder dien vorm mogen waarnemen en wel den 17 Maart 1847, den 9 Maart 1861 en nu laatstelijk deu 2 November 1871. Even als toen vertoonde zich ook nu die gordel in de rigting van het O.N.O. naar bet W.Z.W. en dus in de rigting van den magnetischen aequator. De gordel was nu echter minder scberp bepaald doch meer gekleurd en breidde zich nu verderj eu meer koepelvormig uit." Zondag bij gelegenheid vau het noorder licht beweerde een der toescbouvvers in voljen ernst, dat „de melkweg in den brand stond." Als voorteeken van een vroegen zomer wordt nit Stamproy (Limburg) gemeld, dat daar jl. zaturdag een uieuw eksternest met eijeren is gevonden. Wij vernemen. dat ook te Gent (Belgie) zich binnen kort, door de zorgen van den Vlaamscheu letterkundige Julius Vuylsteke eene sub-commissve vormen zal, om bet gedachtenisfeest der inneming van den Briel te bevordereu. Een Napolitaan, die gedurende dezeu win ter met de vorst een rcisje door ons vaderland maaktekwam in zeker dorp, waar bij door eenige blaffende bonden werd verwelkomd eu acbtervolgd. Hij bnkte om een steen op te ra- pen, om daarmede de lastige gasteu van zich at te weren. De steen was echter zoo vast aan don grond gevroren dat bij dien niet los kon krijgen. „Is dat bier in :le verkcerde wereld de Napolitaan vertoorud, „de bonden laat 1 men Te regt aanleiding van nep men losloopen en de steeneu legt vast. Door het miuisterie van oorlog is thans een staat der verliezen van bet Fransche leger in deu jongsten oorlog bekeud gemaakt. 0|» Franscb grondgebied zijn bijna 75.000 man go- sneuveld of aan bunue wonden overleden. In Duitscbland bezweken 15.200 Fransche soldaten In Zwitserland bevinden zich nog 16 h 1700 zieken en gekwetsten. Frankrijk heeft dus bijna 92.000'man verloren. Volgens het Journal de ch6mic mcdicalc

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1872 | | pagina 1